imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

KARAYOLLARI  KENARlNDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Yeni Sayfa 15

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 15.05.1997

Resmi Gazete Sayısı: 22990

 

KARAYOLLARI  KENARlNDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ  KISIM

Amaç , Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden, akaryakıt istasyonları, servis istasyonları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonları, tehlikeli madde depoları, umuma açık park yerleri, umuma açık garaj, yolcu terminali (otogar), yük terminali( nakliyat ambar ve depoları), fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, toptancı hal, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisleri, malzeme ocak ve harmanları, maden ve petrol şantiye- ocak ve tesisleri, araç bakım- onarım- teşhir ve satış yerleri, otel-motel, lokanta, kahvehane, ticari bina, hububat- tütün- fındık- pancar ve benzeri tarım ürünü depoları, besi çiftliği ve ahırlar, yolcu indirme-bindirme yerleri(durak), sürücü kurs yerleri,spor-eğitim-sağlık -dini- kültürel ve  benzeri amaçlı kamu ve özel yapılar ile bunların sosyal tesisleri, üretme çiftlikleri, havuzlar, sabit kantarlar, trafolar, meskenler ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesislerin yapılması, açılması işletilmesi veya tadil edilmesinde, karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak aranacak usul, esas  ve şartları  kapsar .

Kanuni Dayanak

Madde  2 - Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 17 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Madde 3 - Diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerdeki tanımlar saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelikte adı geçen terimlerin tanımları aşağıda yapılmıştır.

1- Akaryakıt  İstasyonu : Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ,  basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının  sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği yerlerdir.

2 - Servis İstasyonu: Karayolunda seyreden araçların  bakım- onarım, yağlama ve yıkama gibi işlerin yapıldığı tesislerdir. Bu istasyonların akaryakıt sağlayacak şekılde düzenlenmiş olanları akaryakıt istasyonu sayılır ve akaryakıt istasyonu ile ilgili hükümler uygulanır.

3 - Akaryakıt Dolum İstasyonu : Akaryakıt istasyonu olarak hizmet görmeyen, sadece akaryakıt taşıyan taşıtların yüklendiği tesislerdir.      

4 - Sıvılaştırılmış Gaz Dolum İstasyonları : Oksijen, asetilen, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve benzeri maddelerin üretildiği veya küçük kaplara aktarıldığı tesislerdir.

5 - Tehlikeli Madde Depoları : Dolum istasyonları dışında patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan maddelerle yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı maddeler, fiziksel veya kimyasal niteliği bakımından yukardakilere benzeyen maddelerin depo edildiği, yükleme ve boşaltmaların yapıldığı tesislerdir.

6 - Umuma Açık Parkyerleri : Araçların park etmelerine elverişli şekilde düzenlenmiş, açık,kapalı ve çok katlı olabilen karayolu  dışı  yer üstü ve yeraltı tesislerdir.

7 - Umuma Açık Garaj : Araçların; park etmelerine elverişli şekilde düzenlenmiş,açık, kapalı ve çok katlı olabilen, akaryakıt ikmalinin yapılmadığı, sadece bakım veya servislerinin yapıldığı, karayolu dışı yer üstü ve yeraltı tesislerdir.

8- Yolcu Terminali (Otogar) : Yolcu taşımalarında araçların indirme, bindirme aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme ve şehir ulaşımı hizmetlerinin sağlandığı, diğer sosyal hizmetlerin de verilebilmesi için gerekli yapı ve teçhizatı da olabilen tesislerdir.

9 - Yük Terminali (Nakliyat Ambar ve Depoları) : Yük taşımalarında araçların yükleme,boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı tesislerdir.

10 - Fabrika:Değişik cins ve boyuttaki maddelerin üretimlerinin yapıldığı  tesislerdir.

11 - İşhanı : Çok sayıda ticarethane, büro, teşhir yeri ve benzeri işyerlerinin bir arada bulunduğu binadır.

12 - Çarşı : Çok sayıda ticarethane, büro, teşhir yeri ve benzeri işyerlerinin bulunduğu açık veya kapalı alanlardır.

13 - Pazaryeri, Toptancı Hal : Çeşitli ihtiyaç maddelerinin perakende veya toptan satışa sunulduğu bazı birimlerinin kapalı olabildiği açık alanlardır.

14 -Sinema, Tiyatro, Gazino ve Benzeri Eğlence Yerleri : Umumun eğlenmesine açık olan, bazı sosyal hizmetlerin de verilebildiği açık veya kapalı yerlerdir.

15 - Turistik Yapı ve Tesisler : Konaklama, spor, dinlenme, eğlence ve tedavi amacı  ile geliştirilmiş birimleri olabilen Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli açık veya kapalı tesislerdir

16 - Malzeme Ocak ve Harmanları : Her türlü inşaat ve imalat için gerekli olan taş, kum, çakıl, tuğla, biriket, kireç ve benzeri maddelerin üretildiği yerlerdir.

17 - Maden ve Petrol Şantiye- Ocak ve Tesisleri : Maden ve petrol aramak, üretmek, depolamak nakletmek amacıyla kurulmuş olan tesis ve alanlardır.

18 - Araç Bakım - Onarım Yerleri : Araçların motor, şase, aktarma organları, öndüzen, kabin, kasa ve diğer aksamlarının bakım ve onarımlarının yapıldığı tesislerdir.

19 - Araç Teşhir ve Satış Yerleri : Araçların sadece teşhir ve satış için bulunduruldukları açık veya kapalı yerlerdir.

20 - Otel-Motel : İnsanların gecelemeleri için gerekli teçhizatı olan, sosyal hizmetlerin de verilebileceği tesislerdir.

21 -Lokanta : İnsanların sadece yeme içme ihtiyacını karşılamak için gerekli teçhizatı olan tesislerdir.

22 - Kahvehane : Kahve, çay, meşrubat gibi alkolsüz içki servislerinin yapılabileceği şekilde gerekli teçhizatı olan tesislerdir.

23 - Hububat- Tütün -Fındık- Pamuk- Pancar ve Benzeri Tarım Ürünü Depoları : Bu ve benzeri tarım ürünlerinin toplama, tartma, temizleme-yıkama, kurutma, nakletme veya benzeri amaçlarla depolandığı, sürekli veya belirli zamanlarda faaliyet gösterebilen açık veya kapalı tesislerdir.

24 -Üretme Çiftliği ve Ahırlar : Çeşitli cins hayvanları beslemek, üretmek ve pazarlamak, bu hayvanların ihtiyacı olan yem ve benzeri gıda maddelerini depolamak amacıyla geliştirilmiş yapı ve tesislerdir.

25- Ticari  Bina : Yukarıda sayılan tesislerin dışında tamamı veya bir bölümü ticari amaçla kullanılan yapılardır.

26- Yolcu İndirme - Bindirme Yerleri (Durak): Kamu hizmeti yapan yolcu  taşıtlarının yolcu veya hizmetlilerini  indirip bindirmeleri için durakladıkları   yerlerdir.

27- Taksi Durakları: Taksi otomobillerinin yolcu almak için bekliyebilecekleri şekilde düzenlenmiş yerlerdir.

28 - Minibüs ve Otobüs Durakları : Kamu taşıması yapan minibüs ve otobüslerin yolcu almak için bekleyebilecekleri şekilde düzenlenmiş yerlerdir.

29 -Sürücü  Kurs Yerleri: Sürücü yetiştirmek için gerekli personel ve teçhizatla donatılmış açık ve kapalı tesislerdir.

30- Havuzlar: Ticari amaçla kullanılmak üzere inşa edilen yüzme havuzları, üretme havuzları, sebze yıkama havuzları  v.b. gibi  üstü kapalı veya açık olan tesislerdir.

31- Sabit Kantarlar: Tartım amacıyla inşa ve monte edilen sabit tesislerdir.

32- Trafolar: Yüksek elektrik gerilimini  hizmet edeceği amaca uygun olarak düzenleyen tesislerdir.

33 - Meskenler : Tamamı ikamet amacı ile kullanılan yapılardır.Meskenler bünyesinde veya yakın civarında ticari amaçlı olmayan  sundurma, yüzme havuzu, ağıl, ahır, kümes ve benzeri yapılar bu Yönetmeliğin  uygulanmasında mesken gibi değerlendirilir.

34 - Devlet yolu, İlyolu : Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu'ndaki tanımları ile esas alınır.

35- Kavşak Başlangıcı : Kavşak kollarından kavşağa yaklaşırken bulunulan kesimde geometrik değişikliğin başladığı kesittir. Bu kesitin tespiti yolun yapım ve bakımı ile görevli Kuruluşa aittir.

36-Toplayıcı Yol (Yan Yol) : Karayolunda, daha düzenli ve güvenli bir trafik akışının sağlanması amacıyla, yol kenarındaki mülklerden karayoluna her noktada yapılabilecek geçişleri önleyerek, belirli uzunluklarda ve topluca katılma veya ayrılma imkanı tanımak üzere, karayolunun bir veya her iki yönünde, tek veya iki yönlü olarak ve genellikle karayoluna paralel olacak şekilde geliştirilen tali yollardır.

37- Geçiş Yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna  bağlanan ve karayolu  sınır çizgisi içinde  kalan  kısmıdır.

38- Belediye  Sınırı : Belediye idaresinin görev ve yetki alanını belirlemek üzere  tespit edilen  sınırdır.

39- Mücavir Alan : Bir kentsel yerleşmenin belediye sınırları dışında olmakla birlikte yerleşimin gelecekteki gelişmesi bakımından gerekli görülen ve  imar mevzuatı bakımından belediyelerin  kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş alanlardır.

40- Nazım İmar Planı: Varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar  üzerine, yine  varsa  kadastral durumu işlenmiş olarak  çizilen  ve arazi parçalarının ; genel kullanış biçimlerini , başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki  nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu , çeşitli yerleşme alanlarının gelişme  yön ve büyüklükleri  ile ilkelerini , ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan  ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Bu planın kapsadığı alanın  sınırları nazım  imar planı  sınırıdır.

41- Yerleşme Alanı ( İskan Sınırı ): İmar planı  sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür.

42- Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuya terk veya    tahsis edilmiş karayolunda, mülke olan sınır çizgisi,  diğer karayollarında, yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yaya yolu ayrılmış karayolunda ise, yaya yolunun mülkle birleştiği  çizgidir.

43- İlgili Kuruluş :Yönetmelik metninde  geçen  "ilgili kuruluş" yolun yapım, bakım ve işletmesinden sorumlu kuruluştur.

Bu Yönetmelikle ilgili  diğer terimlerin tanımları da, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. Maddesinde belirtildiği şekliyle esas alınır.

  

İKİNCİ KISIM

Genel Esaslar

Geçiş Yolu İzin Belgesi

Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu Belge sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olup 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince alınması gerekli ruhsatlar yönünden geçerli değildir. Ancak Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun öngördüğü ruhsat alınsa dahi, inşaata başlanılamaz.

Tesis sahibince, yapılanma, arazi kullanımı ve diğer hususlarla ilgili olarak görevli ve yetkili kuruluşlardan gerekli iznin alınması zorunludur.

Erişme Kontrollu Karayolları

Madde 5 - Erişme Kontrollu Karayolları için ilgili Mevzuat hükümleri uygulanır.

Askeri Alanlar ile Kamu Kuruluşlarınca Yapılan Tesisler

Madde 6 -Askeri alanlar ile  kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan enerji, sulama, petrol ürünleri ve doğalgaz boru hatları gibi tesislere 2 kilometreden daha yakına yapılacak ve açılacak  tesisler için ayrıca ilgili kuruluşun yazılı muvafakatı aranır.

Karayolu ile Demiryolu Arasındaki Alanlarda Yapılacak Tesisler

Madde 7 - Karayolu ile demiryolu arasındaki alanlarda yapılacak ve açılacak tesisler için ayrıca T.C.D.D. Genel Müdürlüğü'nün yazılı muvafakatı aranır.

Tesis Sahiplerince Alınacak Tedbirler

Madde 8 - Bu Yönetmeliğe göre  izin verilen tesislerin inşaatı sırasında hafriyat ve ihzarat nedeniyle  yol ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde her türlü tedbirin, tesis sahip veya sahiplerince  alınması zorunludur.

Tesise Ait Park Yerinde Bekliyebilecek Araçlar

Madde 9 - Bu Yönetmelikte adı geçen tesislerden yararlanan, yükleme ve boşaltma yapan taşıtlar, tesise ait park yerinde bekleyebilirler. Tesise ait geçiş yolları, taşıt yolu, banket-yaya kaldırımı ve karayolu sınır çizgileri arasında kalan alan bu amaçla kullanılamaz.

Tesislerin Bünyesindeki Park Yerleri

Madde 10 - Bu Yönetmelikte adı geçen tesisler bünyesindeki parkyerleri; burada bırakılacak araçlar nedeniyle, taşıt yolunda görüş mesafesini azaltacak şekilde düzenlenemez.

Karayolu Çalışmaları

Madde 11 - Karayolunda yapılacak yol genişletme, değişiklik, bakım ve onarım veya benzeri faaliyetler sırasında, bu Yönetmelik kapsamında bulunan tesislerin geçiş yolları ile park yerlerinde meydana gelebilecek zararlardan dolayı tesis sahip veya sahipleri hiçbir zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.Yol genişletme çalışmaları sebebiyle tesislerin geçiş yolları ile park yerlerinde meydana gelecek bozukluklar, tesis sahip veya sahipleri tarafından en kısa zamanda Yönetmeliğin bu konuyla ilgili hükümlerine uygun hale getirilir.

Geçiş Yolları Eğimi ile Drenaj Sistemi

Madde 12 - Geçiş Yolları Eğimi İle Drenaj Sistemi : Geçiş yollarının karayolu hendeğinin eksenine kadar, yoldan tesise doğru % 2 iniş eğimli olması, geçiş yollarının yol hendeğine isabet edecek kısımlarına hendek taban kotuna uymak şartıyla, gelebilecek suyu tahliye edecek  kapasitede bir kanal yapılması veya  enaz 1x1 m. ebadında  sanat yapısı yapılması  , geçiş yolları  genişliğince sanat yapısının üzerine ızgara konulması ve kanalın kesintisiz çalışabilmesi için tesis sahibince sürekli bakım yapılması zorunludur.

Tesis alanına düşecek yağış suları dışındaki diğer sıvılar kanala veya karayolu hendeğine verilemez. Pissu şebekesine ait proje ayrıca istenir. Tesis cephesi önünde, banket dış kenarı ile karayolu sınır çizgisi arasında kalan alan, geçiş yolları kotuna uygun olmalıdır.Bu alan içinde, bordür taşı, klavuz ışık  ve direklerinden başka yükseltilmiş herhangi bir eleman bulunamaz. Bordür taşlarının yüksekliği ençok, 0,20 metre olmalı ve dış yüzeyleri araç tekerleklerinin çarpmaları halinde tehlike yaratmayacak şekilde yatık veya yuvarlatılmış  bulunmalıdır.

Tesislerin İsmi

Madde 13 - Tesislerin ismini ve varsa bağlı bulunduğu şirketi belirleyen isim levhası ve amblemleri bir adet olmak üzere tesisin bünyesinde ve  karayolu  sınır çizgisi dışına konulabilir. Bunların dışındaki tüm yazı, sembol ve şekiller reklam ve ilan levhası sayılarak buna göre işleme tabi tutulur.

Tesislerin giriş-çıkış yollarında ışıklı veya ışıksız yön levhaları kullanılamaz. Ancak tesis çıkış  yoluna tesisten çıkan araçlara hitap edecek şekilde  DUR levhası konulması mecburidir.

Işıklandırma

Madde 14 - Işıklandırma, yoldaki trafiği etkilemeyecek şekilde tertiplenir. Tesislerin adını, servislerin niteliğini ve benzeri hususları belirtecek levhalar ençok 300 metre uzaklıktan görülebilecek şekilde endirek ışıkla aydınlatılır veya sürücülerin gözünde kamaşma yaratmayacak şekilde içten aydınlatılmış olabilir.

Tesislerin geçiş yolları ile parkyerleri enaz (1) Lux şiddetinde aydınlatılır.

Toplayıcı Yollar

Madde 15 - Toplayıcı yollara geçiş yolu ile bağlantı yapacak şekilde kurulacak tesisler için, kavşak ve görüş mesafesi ile cephe genişliği konusunda, bu kısımda belirtilen şartlar aranmaz.

Ancak, toplayıcı yollardan karayoluna katılma ve ayrılmaları sağlayacak bağlantıların en az bir kilometre aralıklar ile yapılması zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Belediye Sınırları Dışında Karayolu Kenarındaki

Yapı ve Tesisler

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Geçiş Yolu İzin Belgesi

Madde 16 - Belediye sınırları dışındaki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislerden karayoluna bağlantı yapılmak istenmesi halinde, yolu  yapan ve bakım altında tutan kuruluştan Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur.

Kavşak Mesafesi

Madde 17 - Kavşak Mesafesi : Tesislere ait geçiş yolu ekseninin taşıt yolu dış kenarı  ile kesiştiği noktanın kavşak başlangıcına mesafesi, aynı yönde birden fazla şeridi olan iki yönlü devletyolları ile bölünmüş devletyollarında enaz 200 metre, diğer devletyolları ile platform genişliği 10 metre ve daha fazla olan il yollarında enaz 150 metre, diğer ilyollarında enaz 100 metre ve diğer yollarda enaz 50 metredir. Geçiş yolu, giriş ve çıkış yolu olarak tesis edilmiş ise, kavşak tarafında kalan giriş veya çıkış yolu ekseni bu mesafenin tahkikinde esas alınır.

 

Tesislere ait geçiş yolu ekseninin taşıt yolu dış kenarı ile kesiştiği noktanın, platform genişliğinde daralma olan köprü, tünel ve menfez gibi yapıların yaklaşımlarında yol platformundaki daralmanın başladığı kesime olan mesafesi; iki yönlü devlet ve il yollarında her iki yönde ayrı ayrı olmak üzere enaz 100 metre, bölünmüş devlet ve il yollarında enaz 50 metredir

Ancak;

a) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bakımı altında bulunmayan tapuda kayıtlı yollar.

b)Çeşitli kamu  kurum veya kuruluşların  bakımı altında bulunmayan veya bu kuruluşların bakımı altında olmasına  rağmen kamuya açık tutulmayan yollar.

c) Çeşitli kamu, kurum veya kuruluşlarınca daha önce bakım altında iken, sonradan bakım ağından çıkarılan karayolları,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

d) Geçiş yolları,

e) İlgili kuruluşlarınca yapım ve bakım altında bulundurulan sulama kanalı yolları,baraj yolları ile radyoling, radar, televizyon yayın aktarıcı istasyonları, haberleşme istasyonları, katı, sıvı veya gaz iletim hatları gibi tesislere ulaşan yollar,

f) Serbestçe girmenin yasaklandığı yollar,

g) Bölünmüş yollarda sadece ,"U" dönüşleri için ayırıcı üzerinden verilen aralıkları,

h) Bölünmüş yollarda, ayırıcıda aralık bırakılmaksızın tesis yeri karşı tarafındaki yol bölümüne bağlanan veya bu bölümden ayrılan yollar,

Kavşak mesafesi tahkikinde dikkate alınmaz.

Görüş Mesafesi

Madde 18 - Görüş Mesafesi : Bu Yönetmeliğin 16. Maddesinde belirtilen mesafeler içinde görüşün açık olması şartı aranır.

Bölünmüş yollarda görüş mesafesi, tesis yerinin sol tarafında kalan karayolu kısmı için aranır.

Görüş mesafesinin tahkikinde,  tesisin giriş ve çıkış yolu eksenlerinin ayrı ayrı,taşıt yolu kenar çizgisi (kaplama kenarı) ile kesiştiği nokta kotunun (1) metre yukarısından bakıldığı zaman taşıt yolunun her iki yönünde ve aranacak mesafe içinde, taşıt yolu her noktasının (1) metre yukarısının açık olarak görülmesi şartı aranır.

Yapıların Konumu

Madde 19 - Yapıların Konumu : Kavşak yakınındaki tesislere ait yapıların, görüş üçgeninin dışında  olması zorunludur.

Görüş Üçgeni : Kavşaklardaki komşu kollarda kavşak başlangıcından itibaren, bu Yönetmeliğin 16.Maddesinde belirtilen mesafeler içinde, taşıt yolunun tesis tarafındaki kenar çizgileri üzerinde işaretlenecek iki noktanın birleştirilmesi ile bulunacak doğru parçasının, kavşak tarafında taşıt yolu kenar çizgileri ile teşkil ettiği alandır.

Tesis Sahasının Kaplanması

Madde 20 - Geçiş yolları ve uzantıları ile parkyerleri ve tesisin taşıt trafiğine açık diğer alanlarının, karayolu sınır çizgisinden itibaren enaz 50 metrelik mesafe içinde, karayolunun kaplama cinsine uygun olarak (stabilize yollar dışında parketaş, asfalt veya beton) kaplanması zorunludur.

Geçiş Yolları ile Adaların Düzenlenmesi

Madde 21 -  Geçiş yolları ve bu yollar ile ilgili adaların düzenlenmesinin,

A - Bölünmüş yol kenarındaki, tesisler için :

a) Akaryakıt istasyonları ile yolcu terminallerinde Ek-1 deki proje örneğine

b) Diğer tesislerde Ek-2 deki proje örneğine,

B - İki yönlü yolların kenarındaki tesisler için :

a) Akaryakıt istasyonları ile yolcu terminallerinde, tesisin geçiş yolu ile bağlanacağı yolun devletyolu, ilyolu veya diğer yol olması durumuna göre sırasıyla Ek-3, Ek-4 veya Ek-5 deki proje örneğine,

b) Diğer tesislerde Ek-6 daki proje örneğine,

Uygun olarak yapılması zorunludur.

Cephe genişliği, akaryakıt istasyonları ile yolcu terminalleri için, iki yönlü devletyollarında enaz 75 metre, bölünmüş devletyollarında en az 45 metre, ilyollarında enaz 55 metre ve diğer yollarda enaz 40 metredir.

Akaryakıt istasyonları ve yolcu terminali dışındaki tesisler için cephe genişliği enaz 30 metredir. Cephe genişliğinin tahkikinde, mülkün  karayolu sınır çizgisine kesintisiz olarak çakışan ortak kenar uzunluğu esas alınır.

Bölünmüş karayolu kenarında kurulacak tesisler için, ayırıcı üzerinden aralık bırakılmaz. İki yönlü karayollarının bölünmüş karayolu olarak tesis edilmesi halinde de mevcut tesisler için ayırıcı üzerinden aralık verilmez.

Tesis İzni ile İlgili Başvuru

Madde 22 - Yapılması istenilen tesis yerini açık olarak gösteren bir dilekçe ile ilgili Kuruluşun Bölge Müdürlüğüne başvurulur. Bu dilekçeye, tesis yerini  hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde  arazi boyutları ile birlikte gösteren ve tesisin sabit bir noktaya olan mesafesi de belirtilmek suretiyle  hazırlanmış detaylı  kroki,tapu kaydı, çaplı tasarruf belgesi veya zilyetlik ilmuhaberinden herhangi birinin örneği eklenir. Başvuranın mal sahibi olmaması halinde, mal sahibinin Noterden tasdikli muvafakatı aranır.

Eksik belge ile yapılan başvurular ile alt veya üst birimlere yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Başvuruda belirtilen tesis yerinin incelemeye alınabilmesi için yolun trafiğe açılmış olması şarttır.

Başvuru sahibi ,  herbir inceleme için belirlenecek olan  '' Tesis Yeri Ön İnceleme Masrafı '' karşılığı  bedelini   ilgili kuruluşun göstereceği banka  hesabına engeç 15 gün içinde yatırır. Tesis Yeri Ön İnceleme Masrafı'nın  yatırıldığına dair makbuzun ibraz edildiği tarihten itibaren de bir ay içinde ilgililerce gerekli inceleme mahallinde yapılarak, Yönetmelik hükümlerine uygun görülmeyen yerler için bu durum başvuru sahibine bildirilerek, dosya işlemden kaldırılır.

Geçiş Yolu  Ön İzin Belgesi

Madde 23- Adı geçen  Ön İzin Belgesini almak üzere başvuru sahiplerince yapılacak işlemler :

a) Durumu bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan yerler için başvuru sahibine tebligat yapılarak; Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlettirmek üzere,  aşağıdaki evraklar istenecektir.

1- Tesis yapılacak yerin tapusu,

2- Çaplı tasarruf belgesi,

3- Zilyetlik ilmuhaberi veya kira kontratından herhangi birinin aslı veya noterden tastikli bir örneği ,

4- Vaziyet  planı : Teknik elemanlarca hazırlanmış ve imzalanmış tesisin  arazi üzerindeki konumunu , her türlü giriş çıkış yollarını  gösteren ve arazideki halihazır durumun işlenmiş olduğu  vaziyet planlarından  beş adet,

 

5-Tesis yerinin belediye sınırı veya mücavir alan dışında olduğuna dair  ilgili  belediyeden alınmış resmi yazı.

Tesis yerine ait müşterek veya iştirak halindeki mülkiyette, sahiplerinden herbirinin noterden tastikli muvafakatları ayrıca istenir.

Gerekli belgelerin tamamlanmasını takip eden bir ay içinde ilgili kuruluşun Bölge Müdürlüğünce Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlenerek, vaziyet planı onaylandıktan sonra bir örneği ön izin belgesi ile birlikte  başvuru sahibine  ve  ilgili Valiliğe gönderilir.

b)  Geçiş Yolu Ön İzin  Belgesi  alınmadan  tesise  inşaat izni verilemez. Geçiş Yolu  Ön İzin  Belgesi alındığı tarihten itibaren  engeç 1 yıl içinde  ilgili  Valilikten inşaat izni alınmalıdır.  Bu inşaat izin belgesinin tasdikli bir  örneği  yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluşun ilgili  Bölge  Müdürlüğüne  gönderilir.

c) Başvuru sahibinin yazılı isteği veya dilekçe ekinde ibraz edilen belgelerin sahte, eksik veya usulüne uygun olmadığının anlaşılması hallerinde bu belge  iptal edilir ve durum ilgili Valiliğe ve başvuru sahibine bildirilir.

d) Yolu yapan ve bakım altında tutan Kuruluşlar, tesis inşaatının her aşamasında, inşaatın bu yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmeye  yetkilidirler.

e) Geçiş yollarının, bu yollar ile ilgili adaların, parkyerlerinin ve ilgili diğer hususların bu Yönetmelik ve Geçiş Yolu Ön İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. İlgililerce, aykırı bir durumun belirlenmesi halinde, aykırı görülen hususlar için zabıt düzenlenerek, aykırılığın giderilmesi için ilgili Bölge Müdürlüğünce  üç ay süre verilir. Bu süre sonunda belirlenen aykırılığın giderilmemesi halinde bu belge iptal edilir.

Geçiş Yolu İzin Belgesi

Madde 24 - Adı geçen  izin  belgesini almak üzere tesis sahiplerince yapılacak işlemler.

a) Bu Yönetmelik ile Geçiş  Yolu Ön İzin Belgesinde  belirtilen şartlara uygun olarak inşaatı bitirilen tesisler  için  Geçiş Yolu Ön İzin Belgesini  Geçiş Yolu İzin  Belgesi ile değiştirmek üzere İlgili Kuruluşun Bölge Müdürlüğüne müracaat edilir. İlgili Kuruluşca yerinde inceleme yapıldıktan ve Yönetmelik şartlarına aykırı bir durumun olmadığı tespit edildikten sonra  tesise  Geçiş Yolu İzin Belgesi  verilir. Geçiş Yolu İzin Belgesinin  bir örneği de  ilgili Valiliğe  gönderilir.

b) Geçiş Yolu İzin Belgesi  verilen tesisler  için   3194 Sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı  Yönetmeliklere göre  ilgili  Valilikten İşletme İzin  Belgesi (Yapı Kullanma İzni ) alınır. Bu Yönetmelik hükümleri  ile Geçiş Yolu İzin Belgesinde belirtilen hususlara aykırı olarak inşaatı bitirilen tesislere İşletme İzin Belgesi verilemez.

Tesislerin işletilmesi sırasında, bu Yönetmelik hükümleri ile Geçiş Yolu İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygunluğu, ilgililerce sürekli olarak denetlenir. Aykırı görülecek hususlar tesis sahibine yazılı olarak tebliğ edilerek, aykırılığın giderilmesi istenir.  Aykırılığın durumuna göre  uygun bir süre  verilir. Bu süre sonunda aykırılığın  giderilmemesi  durumunda Geçiş Yolu İzin Belgesi geçici olarak iptal edilir ve durum ilgili Valiliğe ve tesis  sahibine bildirilir.  Valilikçe,  ilgili  kuruluşla  işbirliği sağlanarak  tesise ait geçiş yolları her türlü gider tesis sahibine ait olmak üzere  araç giriş çıkışına imkan vermiyecek şekilde tamamen kapatılmak  suretiyle  tesis geçici olarak faaliyetten men edilir. Belirlenen aykırılıkların giderildiği tesis sahibince yazılı olarak bildirildiğinde, gerekli inceleme yapılarak, bu aykırılıkların giderildiğinin anlaşılması halinde Geçiş Yolu İzin Belgesi yeniden verilir ve bu durum ilgili Valiliğe bildirilir.

İzinsiz Tesis Edilen Geçiş Yolları

Madde 25 - Gerekli izin alınmaksızın tesis edilen geçiş yolları her türlü gider tesis sahibine ait olmak üzere ilgili kuruluşca ortadan kaldırılır.

Geri Çekme Mesafesi

Madde 26 - Tesisler bünyesinde mevcut olan yerüstü akaryakıt, sıvılaştırılmış gaz ve diğer tehlikeli madde depoları cephe hattının karayolu sınır çizgisine enaz 50 metre, tesislerin ana binaları,  her türlü yeraltı ve yerüstü  depoları , ticari amaçlı  kümes, ağıl, ahır ve benzeri besi çiftlikleri, balık ve benzeri üretme çiftlikleri , ticari amaçlı sundurmalar, yüzme havuzları ve sabit kantarlar ile ticari, eğitim, sağlık, dini, kültürel ve benzeri kamu ve özel yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine enaz 25 metre, pancar, buğday,  fındık, tütün, pamuk, sebze ve benzeri tarım ürünlerinin depolandığı,  yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı  açık sahalar , bekçi kulübesi, , akaryakıt pompaları , sıvılaştırılmış gaz pompaları ve kaideleri, yükleme - boşaltma rampaları ve benzeri ikinci derecede yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine enaz 5 metre mesafede olması zorunlur. Meskenlerde de, cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasında enaz 5 metrelik mesafe aranır.

 

Park Alanları

Madde 27 - Tesisler bünyesinde;

a) Akaryakıt istasyonlarında beher pompa başına enaz 150 metrekare

b) Servis istasyonlarında beher lift  ve/veya kanal başına enaz 150 metrekare

c) Akaryakıt ve sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonlarında, toplam depo kapasitesinin beher 10 tonu için enaz 50 metrekare,

d) Tehlikeli madde depolarında, depo kapasitesi ile yükleme-boşaltma hızı dikkate alınarak beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,

e) Umuma açık parkyerleri ve garajlar için enaz 25 otomobilin parketmesine yetecek büyüklükte,

f) Yolcu terminallerinde enaz 10 otomobil ve enaz 10 otobüsün parketmesine yetecek büyüklükte, (Bu tesiste parkyeri, çit, duvar, korkuluk, tel kafes ve benzeri gibi fiziki engelle tesisten ayrılması zorunludur),

g) Yük terminalleri için, enaz 10 kamyonun parketmesine yetecek büyüklükte,

h) Fabrikalar için, üretim, yükleme-boşaltma kapasitesi dikkate alınarak, beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,

i) İşhanı, çarşı ve pazaryerlerinde, brüt kullanma alanının beher 100 metrekaresi için enaz 25 metrekare,

j) Sinema, tiyatro, gazino ve benzeri eğlence yerlerinde, beher 20 oturma yeri için enaz 25 metrekare,

k) Turistik yapı ve tesislerde;

1-Oteller için beher 10 yatak başına,

2-Moteller için beher 8 yatak başına,

3-Lokanta kahvehane ve diğer hizmet birimi yerleri için brüt kullanma alanının beher 40 metrekaresi başına,

Enaz 25 metrekare,

l) Araç bakım ve onarım yerlerinde, tesis kapasitesi dikkate alınarak, beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,

m)Araç teşhir ve satış yerlerinde, tesis kapasitesi dikkate alınarak, teşhir ve satış için bulundurulacak beher otomobil için enaz 10 metrekare, beher kamyonet ve minibüs için enaz 20 metrekare, beher kamyon ve otobüs için enaz 30 metrekare, beher yarı römorklu ve römorklu araç için enaz 50 metrekare,

n) Otel, motel, lokanta ve kahvehane için, bu Maddenin (k) bendinde belirtilen esaslara uygun olacak büyüklükte,

o) Hububat, tütün, fındık, pamuk pancar ve benzeri tarım ürünü depolarında, tesis kapasitesi dikkate alınarak, beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,

p) Sürücü kurs yerlerinde, tesis kapasitesi dikkate alınarak, beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,

Parkyeri bulundurulması zorunludur.

Parkyeri hesabında, aksi belirtilmedikçe, beher otomobil için enaz 25 metrekare, beher minibüs ve kamyonet için enaz 35 metrekare, beher kamyon ve otobüs için enaz 50 metrekare, beher römorklu veya yarı römorklu araç için enaz 100 metrekarelik alan esas alınır.

Turistik yapı ve tesislerde parkyeri alanı, en fazla parkyeri alanı gerektiren birim esas alınarak bulunur.

Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer tesislerin birarada ve müşterek hizmet verecek şekilde kurulması halinde parkyeri

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-04-06 (8120 okuma)

[ Geri Dön ]