imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imarhukukcusu.com içerik
imar hukukuimar hukukunda yer alan kavramlar


Yeni Sayfa 18 Yeni Sayfa 15

 

arkeolojik sit

 

İmar Hukuku

doğal sit

İmar Hukuku

tarihi sit

İmar Hukuku

ören yeri

İmar Hukuku

koruma amaçlı imar planı

İmar Hukuku

revziyon koruma amaçlı imar planı

İmar Hukuku

İlave koruma amaçlı imar planı

İmar Hukuku

Koruma amaçlı imar planı değişikliği

İmar Hukuku

Çevre düzenleme projesi

İmar Hukuku

Plan müellifi

İmar Hukuku

planlama ekibi

İmar Hukuku

proje müellifi

İmar Hukuku

proje ekibi

İmar Hukuku

ormana bitişik köy

İmar Hukuku

orman içi köy

İmar Hukuku

orman kadastrosu

İmar Hukuku

orman köyü

İmar Hukuku

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler

İmar Hukuku

tarım arazisi

İmar Hukuku

çevre

İmar Hukuku

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

İmar Hukuku

Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci

İmar Hukuku

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Özel Formatı

İmar Hukuku

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

İmar Hukuku

Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı

İmar Hukuku

Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı

İmar Hukuku

Çevresel Durum Değerlendirme Raporu

İmar Hukuku

duyarlı yöreler

İmar Hukuku

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı

İmar Hukuku

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı

İmar Hukuku

izleme ve kontrol

İmar Hukuku

hava kirleticiler

İmar Hukuku

hava kalitesi

İmar Hukuku

emisyonlar

İmar Hukuku

tip ve emisyon belgesi

İmar Hukuku

teknolojik seviye

İmar Hukuku

çiftçi

İmar Hukuku

tarım arazileri

İmar Hukuku

tarım arazileri sınıfı

İmar Hukuku

arazi kullanma şekilleri

İmar Hukuku

mutlak tarım arazileri

İmar Hukuku

dikili tarım arazileri

İmar Hukuku

özel ürün arazileri

İmar Hukuku

marjinal tarım arazileri

İmar Hukuku

Örtü altı tarım arazileri

İmar Hukuku

sulu tarım arazileri

İmar Hukuku

kuru tarım arazileri

İmar Hukuku

tarımsal amaçlı yapılar

İmar Hukuku

Tarımsal amaçlı entegre yapılar

İmar Hukuku

arsa

İmar Hukuku

yerleşim alanı

İmar Hukuku

devlet hakkı

İmar Hukuku

arama ruhsatı

İmar Hukuku

işletme ruhsatı

İmar Hukuku

işletme izni

İmar Hukuku

satış bilgi formu

İmar Hukuku

arama faaliyet raporu

İmar Hukuku

maden işletme faaliyetleri

İmar Hukuku

imalât haritası

İmar Hukuku

maden sicili

İmar Hukuku

yürütmenin durdurulması

idari yargılama usulü kanunu

idari yargı kararlarının uygulanması

idari yargılama usulü kanunu

ilk inceleme üzerine verilecek kararlar

idari yargılama usulü kanunu

idari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı

idari yargılama usulü kanunu

idari davaların açılması

idari yargılama usulü kanunu

idari yargıda dava açma süresi

idari yargılama usulü kanunu

iptal ve tam yargı davaları

idari yargılama usulü kanunu

doğrudan doğruya tam yargı davası

idari yargılama usulü kanunu

idari yargıda duruşma

idari yargılama usulü kanunu

idari yargıda yetki

idari yargılama usulü kanunu

idari yargıda bağlantılı davalar

idari yargılama usulü kanunu

merci tayini

idari yargılama usulü kanunu

itiraz, temyiz, kararlara karşı başvuru yolları

idari yargılama usulü kanunu

kanun yararına bozma

idari yargılama usulü kanunu

temyizde ve itirazda yürütmenin durdurulması

idari yargılama usulü kanunu

yargılanmanın yenilemesi

idari yargılama usulü kanunu

çekinme ve ret

idari yargılama usulü kanunu

adli tatil, nöbetçi mahkeme

idari yargılama usulü kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu

İmar Hukuku

vakıflara vergi muafiyeti

İmar Hukuku

il özel idaresi kanunu (5302)

İmar Hukuku

kamulaştırma kanunu (2942)

İmar Hukuku

belediye kanunu (5393)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

büyükşehir belediyesi kanunu (5216)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

gecekondu kanunu (775)

İmar Hukuku

kıyı kanunu (3621)

İmar Hukuku

kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

İmar Hukuku

yapı denetimi hakkında kanun (4708)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İmar Hukuku

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN (5366)

İmar Hukuku

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İmar Hukuku

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Plansız Alanlar Yönetmeliği

İmar Hukuku

İMAR PLANLARININ YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ YETERLİLİK YÖNETMELİ?İ

İmar Hukuku

3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DE?İŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

İmar Hukuku

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik

İmar Hukuku

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İmar Hukuku

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK

İmar Hukuku

KARAYOLLARI KENARlNDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK

İmar Hukuku

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİ?İ

İmar Hukuku

KARAYOLLARI KENARlNDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK

İmar Hukuku

imar hukuku ile ilgili tüm yönetmelikler

İmar Hukuku

imar yasası, yasa

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) 22/3/2007 B.K.K.

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DE?İŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUN GERE?İNCE KURULAN FONUN HARCAMA ESASLARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Afet Harcamaları Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa Ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Büyük Ölçekle Haritaların Yapım Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar hukukçusu Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar hukukcusu- İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar hukukçusu. İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar hukukçusu. Karayolları Kenarlarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar hukukçusu.

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar hukukçusu. Otopark Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar hukukçusu. İstanbul İmar Yönetmeiğili

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Pratik imar hukuku bilgileri imarhukukcusu.

imar, imar sorunlarının çözümü

ankara büyükşehir belediyesi imar yönetmeliği içindekiler

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

izmir büyükşehir belediyesi imar yönetmeliği tanımlar imarhukukcusu

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

bursa büyükşehir belediyesi imar yönetmeliği ik maddeler imarhukukçusu

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GERE?İNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

adli yargı tarife ve harçlar

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Hâkimler ve Savcılar Kanunu (2802)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Türk Ceza Kanunu (5237)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun (5235)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (2577)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (2709)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

DANIŞTAY KANUNU (2575)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (2576)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

DEVLET MEMURLARI KANUNU (657)

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

acaristanbul (acarkent) kararı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULAMASI, DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

ÇEVRESEL ETKİ DE?ERLENDİRMESİ YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

ALTYAPILI ARSA ÜRETİMİ VE BU ARSALARIN TAHSİS YOLUYLA SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİ?İ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Ülke Fiziksel Planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Bölge Planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Çevre düzeni planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

nazım imar planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

uygulama imar planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

koruma amaçlı imar planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

ulaşım planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

ilave (ek) imar planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

revizyon imar planı

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

yerel plan (mevzi imar planı)

imar, imar sorunlarının çözümü

imar planlarına karşı dava açma süresi

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar planlarına karşı dava açma süreleri konusunda Danıştay içtihatları. imarhukukcusu Cafer ERGEN

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imarhukukcusu.com imar konuları

imar, imar sorunlarının çözümü

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

1164 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

il genel meclisi çalışma yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Gayrı sıhhi Müessese Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

gayrı sıhhi müessese yönetmeliğine göre işyeri sınıflandırmaları

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Otopark Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik

imar, imar sorunlarının çözümü

Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre DüzenlemeProjelerinin Hazırlanması Gösterimi Uygulaması müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik

idari yargılama usulü kanunu

Korunması Gerekli Taşınmaz kültür ve Tescili Hakkında Yönetmelik

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Çevre Denetimi Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Çed Yönetmeliği Eki Listeler

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

Asansör Yönetmeliği

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

2007 Yargı Harçları

imar, imar, imar, imar, imar, imar ,imar, imar

100 soruda imar

imar, imar sorunlarının çözümü

imarlı kentleşme

imar, imar sorunlarının çözümü

imar alt yapısı

imar, imar sorunlarının çözümü

imar hukukunun temel kaynakları

imar, imar sorunlarının çözümü

imarlı arsa satışı

imar, imar sorunlarının çözümü

imar dışı uygulamalar

imar, imar sorunlarının çözümü

imar hukukunun yeri

imar, imar sorunlarının çözümü

imar idare mahkemesi

imar, imar sorunlarının çözümü

imar dava dilekçesi

imar, imar sorunlarının çözümü

imar avukatı

imar, imar sorunlarının çözümü

iptal edilen imar planının geri gelmemesi

imar, imar sorunlarının çözümü

imar tebligatları

imar, imar sorunlarının çözümü

imar askı süreleri

imar, imar sorunlarının çözümü

imar planlarında kısıtlılık

imar, imar sorunlarının çözümü

imar uygulamasında parsel dağıtımı

imar, imar sorunlarının çözümü

imar para cezası

imar, imar sorunlarının çözümü

imar yıkım kararı

imar, imar sorunlarının çözümü

imarlı olmayan arsanın sorunları

imar, imar sorunlarının çözümü

imar ıslah uygulamaları

imar, imar sorunlarının çözümü

imarda kısıtlı alanların vergi sorunu

imar, imar sorunlarının çözümü

imar davaları

imar, imar sorunlarının çözümü

belediyelerin imar işleri

imar, imar sorunlarının çözümü

imar işlerinde sorumluluk

imar, imar sorunlarının çözümü

imar planı haberleri

imar, imar sorunlarının çözümü

imar kamulaştırma haberleri

imar, imar sorunlarının çözümü

imar uygulamaları haberleri

imar, imar sorunlarının çözümü

imar tarihçesi

imar, imar sorunlarının çözümü

imar yasaları

imar, imar sorunlarının çözümü

imar yönetmelikleri

imar, imar sorunlarının çözümü

imar işlerinde bilirkişi

imar hukukçusu Cafer ERGNE
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-03 (734 okuma)

[ Geri Dön ]