imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Pratik imar hukuku bilgileri imarhukukcusu.
imar hukukuYeni Sayfa 4
  imar_mevzuatý2.jpg


Kültür varlığı olan ve sit alanı koşullarına aykırı şekilde onarılan yapı için verilen onarım ruhsatının belediyece geri alınması, imar mevzuatına uygundur.[1] Ruhsatlı olarak yapılan ve hakkında yıkım kararı bulunmayan yapıyı yıkan idarenin yıkımdan doğan zararı ödemesi gerekir.[2] İmar planına göre kamulaştırılması gereken taşınmaz üzerindeki yapının kamulaştırılması yerine belediyece mühürlenmesi mümkün değildir.[3]             Belediyece yapılan proje değişikliği sebebiyle inşaata başlamanın geciktiği dikkate alınmadan, inşaata bir yıl içinde başlanılmadığı gerekçesiyle ruhsatın hükümsüz bırakılmaması gerekir. [4]             3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre yıkım kararının belediye başkanınca alınması halinde yetkisizlik nedeniyle iptali gerekir.[5]             3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre verilen para cezasına karşı düzeltme ve şikayet yoluna başvurulamaz. [6]             İmar durumu isteği inşaat iznini de içerir.[7]             Kat Malikleri Kurulunca ortak karar alındı diye apartmanın ışıklığının kapatılamaz. Kat malikleri kurulu kararı dışında özellikle ilave inşaatın imar mevzuatına uygun olup olmadığına bakılması gerekir. [8]             Yıkılacak derecede tehlikeli olmadığı yargılama sonucu saptanan yapının yıktırılması hizmet kusuru oluşturur. Binanın değerinin maddi tazminat olarak ödenmesi gerekir. Ancak arsa bedeli ile gelecekte muhtemel gelir ve yakın kalınan karlar tazminata dahil edilmez. [9]             İdarenin devamlılığı ilkesi uyarınca taşınmazın yeni kurulan belediye sınırları içine alınması durumunda eski belediyece yapının bir bölümünün yıkımına ilişkin işlemin geçerliliğini korur.[10]             Yol ve kanalizasyonun tahrip edilmesi halinde 6.mahzunun giderilmesi için masrafın belediyece arsa sahibinden istenmesi mümkündür. [11] Taşınmazın otopark olmaya elverişli olmaması halinde başka kullanım alanın tahsis edilebilir.[12] Nazım imar planında da otopark yeri gösterilebilir.[13] Bir taşınmazın otopark yeri olarak ayrılmasının yerinde olup olmadığı hususunun incelenmesi "yerindelik denetimi" kapsamında olmadığından bu inceleme ve değerlendirmenin yapılması uygundur.[14] Bir alanın otopark alanına tahsis edilmesi durumunda  bu alana otopark olarak ihtiyaç bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir..[15] Teknik alt yapı olan otopark yerinin plan değişikliği ile kaldırılabilmesinin bölgede eşdeğer bir alanın ayrılmasıyla mümkün olabilmektedir.[16] Sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması yönünde yapılan plan değişikliklerinin amaç yönünden yargısal denetiminin bu değişikliği zorunlu kılan nedenlerin irdelenmesiyle birlikte sadece plan değişikliği yapılan alanın değil plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planın yörenin tümünün çevre, ulaşım, trafik gibi ilişkililerinin kapsamlı bir biçimde ele alınarak kamu yararına uyarlık bulunup bulunmadığının araştırılması suretiyle yapılması gerekir.[17]             3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca verilen para cezasına ilişkin işlemi dara konusu yapılması halinde henüz bu aşamada para cezasının kesinleşmemesi nedeniyle ödeme emri düzenlenemez. [18]             Koruma amaçlı imar planında turistik tesis alanında kalan taşınmaza nazım planın yapılmasına kadar yapılaşmaya yasak getirilerek yapı izni verilmemesi imar mevzuatına aykırıdır.[19]             Sit alanında ruhsatsız yapılan yapının yıktırılması konusunda Yüksek Kurulca verilen kararın ilgili idarece uyulması zorunlu olup, bu konuda ilgili idarenin takdir yetkisi yoktur.[20]             3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden verilen para cezasının tahsisi amacıyla düzenlenen ihbarname idari işlem niteliğindedir. [21]             Taşınmazla ilgili imar planı 36 yıl süresince üç kez değiştirilerek değişik kamu hizmet alanına tahsis edilmesine karşın bu süre zarfından kamulaştırma yapılmamış ve anılan planların uygulanmasına geçilmemiş olması nedeniyle bu durumun arazi kullanış türünde tutarlıkık bulunmadığını gösterdiği, bu nedenle imar planında değişiklik yapılması yolundaki taşınmaz maliki isteminin reddinde isabet görülmemektedir. İdarenin çevredeki yapılaşmayı ve yerleşme düzenini de dikkate alarak yeni bir alan çalışması yapması gerekir.[22]   3194 sayılı yasanın 13.maddesinde belirtilen 5 yıllık süre dolmadan başvuruda bulunulması ve imar planında değişiklik yapılması istenilmemesi nedeniyle imar durumu verilmesi yolundaki başvurunun reddinde isabetsizlik görülmemektedir.[23]   Tapu kaydındaki okul alanı şerhinin kaldırılabilmesi için mevcut planın değiştirilmeye yetkili olan belediyeye başvurulması gerektiğinden, yetkili olmayan valiliğe yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddi yolundaki işlemle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.[24]   İmar programına alınan alanlarda emlak vergisi ödemesi durmaktadır.  Kamulaştırma halinde ise vergiyi kamulaştırmayı yapan idarenin ödemektedir.[25] Kamulaştırılmakla plan amacına tahsis edilmiş olan taşınmazın, kamulaştırmadan sonraki dönemlere ilişkin emlak vergisinin eski malikten istenemez. Taşınmazın bulunduğu alanın imar programına alınmamış olmasının bu durumu etkilemez.[26] Kamunun mülkiyetinde olan yerde imar planına uygun olarak belediyece yapılan yol genişletme çalışması sırasında doğan zararların giderilmesine yönelik bulunan tam yargı davasının, idari yargı yerinde çözümlenmesinin gerekir. [27]   İmar planında kültür park olarak belirlenen mülkiyeti hazineye ait taşınmazların 3194 sayılı yasanın 11. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, anılan taşınmazların belediye devri yolunda yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.[28] 02.09.1999 günlü resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin 2. Maddesiyle nazım imar planlarının 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen planlar, çevre düzeni planlarının ise 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000 ölçekte bayındırlık ve iskan bakanlığınca onaylanan planlar olduğu şeklinde düzenleme getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.[29] 3194 sayılı yasanın 11.maddesinin 3.fıkrası gereğince imar planıyla kullanılış biçimi değiştirilerek imar parseli haline getirilen taşınmazların devir alınan idareye iadesi gerekir. [30] Tapu kaydındaki okul alanı şerhinin kaldırılabilmesi için mevcut planı değiştirmeye yetkili olan belediyeye başvurulması gerektiğinden, yetkili olmayan valiliğe yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddi yolundaki işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.[31] İmar planında yer alan "sanayi kullanışlarına ilave ve yenileme yapılamaz" şeklindeki not, şehircilik, kamu yararı ve planlamaya aykırı değildir.[32] Taşınmaz ile ilgili imar planında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve taşınmazı, plan uyarınca ayrıldığı amaç için kamulaştıracak olan idarelerin ödenek bulunmaması nedeniyle bu işlemi gerçekleştiremedikleri anlaşıldığından, idareleri bu yönde işlem tesisine zorlayıcı nitelikte yargı kararı vermek mümkün bulunmadığı halde, taşınmaz üzerindeki kısıtlılığın iptali yolundaki kararda isabet görülmemektedir. [33] Beş yıllık imar programında kamulaştırılacak yerler arasında bulunan yere lokanta ve çayocağı açma izni verilemez. [34] Jeolojik yönden sakıncalı, yapı yasağı olan heyelan alan olduğu raporlarda belirtilen alanlarda (eğirdir gölü çevresi) can ve mal güvenliği açısından konut yapımına ve diğer fonksiyonlara izin verilemeyeceğinden, bu alanları yapılaşmaya açan imar planı değişikliğinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığıhk.[35] Tapu kaydındaki okul alanı şerhinin kaldırılabilmesi için mevcut planın değiştirilmeye yetkili olan belediyeye başvurulması gerektiğinden, yetkili olmayan valiliğe yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddi yolundaki işlemle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.[36] 3194 sayılı kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, bu kanunun 13.maddesi uyarınca plan değişikliği yapılabilmesi ancak 10.11.1990 tarihinden sonra mümkün olduğundan, davacının imar planı değişikliği yapılarak taşınmazı için inşaat ruhsatı verilmesi yolundaki isteminin idarece reddinde isabetsizlik bulunmamaktadır.[37] Milli eğitim bakanlığınca okul yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığından, imar planında ilkokul alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerindeki özel ilkokul yapılmak amacıyla inşaat ruhsatı isteminin belediyece reddinde isabetsizlik görülmemektedir.[38]   25 yıl önce imar planında yeşil alan olarak belirlenen taşınmazın tahsis amacının değiştirilmesi isteminin zımnen reddi yolundaki işlemin mahkemece incelenmesi gerekirken davanın reddedilmesinde isabet görülmemektedir.[39] Milli eğitim müdürlüğü yazısında, imar planında ilkokul alanı olarak ayrılan yere ihtiyaç bulunduğu, 1993 yılı imar proğramı çalışmalarında değerlendirmeye alınacağı belirtildiğinden, kamulaştırma şerhinin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddinde isabetsizlik görülmemektedir.[40] 3194/13.maddenin aym tarafından iptal edilmesi nedeniyle bu madde hükmüne dayanılamayacağı, bölge koşullarının incelenmesi gerekir.[41] İmar planlarına karşı, 2577 sayılı yasanın 11. Maddesi kapsamında başvuru için, özel bir kanun olan 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı yasanın 11. Maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılabileceği gibi; planlara karşı askı süresinin son gününü izleyen günden itibaren 60 günlük yasal idari dava açma süresi içinde 2577 sayılı yasanın 11.maddesi kapsamında başvuruda bulunulması halinde ise, işlemeye başlayan idari dava açma süresinin duracağı ve 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde istek reddedilmiş sayılacağından, 60 günlük yasal idari dava açma süresinin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı, bu sürenin son gününe kadar cevap verilmesi halinde ise bu tarihi izleyen günden itibaren yine kalan sürenin işlemeye başlayacağı ve toplam olarak 60 günlük bu süre içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır. [42]   Planda park alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması isteminin reddine ilişkin işlemi dava konusu olduğundan, aym nin iptal kararından söz edilerek idarelerin kamulaştırmaya zorlanamaz. [43] 3194/13.madde kapsamında yapılan başvurunun zımnen reddi üzerine mahkemece şehircilik ve planlama ilkelerine göre inceleme yapılarak karar verilmesi gerekir.[44]   Tapu kaydındaki okul alanı şerhinin kaldırılabilmesi için mevcut planın değiştirilmeye yetkili olan belediyeye başvurulması gerektiğinden, yetkili olmayan valiliğe yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddi yolundaki işlemle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.[45] 3194 sayılı imar kanununun 13.maddesine göre yapılan başvuruda aynı zamanda plan değişikliğinin de istenmiş olması durumunda, davada bu hususun da incelenmesi gerekir.[46] İmar planında büyüklük ve yeşil alan bakımından daha müsait bir başka taşınmazın ortaokul sahasına ayrılmış olması karşısında davacıya ait taşınmazında ortaokul sahası olarak belirlenmesinde şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygunluk bulunmamaktadır. [47] Lejantlarda meslek lisesi ve ortaöğretim alanı lejandının farklı olması nedeniyle başka yerde ortaöğretim alanı düzenlenerek meslek lisesi alanının kaldırılmasının eşdeğer alan kapsamında değildir.[48] Taşınmazın maliki ve zilyedi olmayıp, yapının kat karşılığı yapılması için parsel sahipleriyle sözleşme imzalayan kişinin imar durumuna karşı dava açma ehliyeti bulunmamaktadır.[49]             İmara ilişkin konularda Valiliğin, Belediye Başkanlıklarının üst makamı değildir. Belediyelerce verilen ruhsatın iptali için Valiliğe başvurulmuş olmasının dava açma süresine etkisi yoktur.[50]             Kadastral adanın büyük bir kısmının imar planına göre ve ruhsatlı olarak yapılaşması durumunda, inşaat yapılacak parselin imar yönetmeliğine uygun olması halinde bu parsele imar durumu verilmesine 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi engel değildir.[51]             Yıkım işlemine karşı açılan dava derdest iken yapının yıkılması halinde yıkım işleminin hukuka uygun olup olmadığının incelenmesi gerekir.[52] 3194 sayılı İmar Kanununun 40.maddesine istinaden belediyenin,davacının kiracısı olduğu taşınmazı tahliye ettiremez. [53]             Müşterek mülkiyete konu taşınmaza ruhsat verilebilmesi için tüm paydaşların rızası gerekir.[54]             İki katlı yapı için ruhsat alınmasına karşın üçüncü katın yapıldığının tespiti halinde binanın tümü mühürlenemez.[55]             İmar planına göre inşaat ruhsatı verilmişse, ruhsatın verilmesinden önce plan değişikliği yapılarak Onanması durumunda ruhsatın idarece iptali yerinde olur. [56]             Yıkılacak derecede tehlikeli olmadığı halde yıkım nedeniyle tazminata hükmedilirken enkaz bedelinin düşülmesi gerekir.[57]             İmar planında 4 katlı nizamı öngörülmüşse çevredeki yapılan 5 katlı da olsa imar planına aykırı olarak 5 kat yapı izni verilmez.[58]             Binanın projesinde sığınak ve bodrum kat olarak gösterilen yer 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre (daire) bağımsız kat mülkiyetine geçmiş ve yıllarca oturulmuş ise artık bu yerin projeye uygun hale getirilmesi istenemez.[59]             Kiracısı bulunduğu yapının tehlike arz ettiğinden bahisle yıkımı nedeniyle uğranılan zararın tazmini gerekir.[60]             Proje hilatına yapılan yapının, inşaat aşamasında tespit edilmesi durumu tek başına geçmişte belli bir tarihten önce başlanıldığı göstermez.[61]             İSKİ’ nin içme suyu havzalarına zararlı tesis ve yapılar hakkında yıkma kararı verebilir.[62]             Defterdar hazinesi ilgilendiren konuda idari dava açabilir.[63] Yapının bitişiğindeki tescilli eski eserin görünümünü etkilemesi halinde daha az katlı inşaat izni verilebilir.[64]             Davacı adına yıkım kararı alınması halinde ve yapı da başkasına ait ise yıkım kararının bu yönden hukuka uygun olup olmadığı araştırılır.[65]    3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden verilen para cezasının süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı alınmaz.[66]             Büyükşehir belediyesinin avan projenin, imar durumu ile ilgili projelerin iptal edilmesi ve inşaatların durdurulması konusundaki ilçe belediyesine yazdığı yazının iptal davasına konu olmaz. Uygulama imar planı yapılmadan imar durumu niteliğindeki avan projeye göre ruhsat verilmez.[67]            İmar planında yapı nizamı bitişik nizam ise komşuya ait yan bahçe pencereleri kapatılabilir.[68] Para cezası kesinleşmeden düzenlenen ödeme emrine karşı açılan dava devam ederken, para cezasına ilişkin davanın reddedilmesi halinde sonucu itibariyle ödeme emri düzenlenmesinde isabetsizlik yoktur.[69]             İmar planı, ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapılıp kaba inşaat bitirildikten sonra imar planında değişiklik yapıldığı gerekçesiyle inşaat ruhsatının iptaline karar verilmesi, kazanılmış hakların korunması ilkesiyle bağdaşmaz.[70]             Balkonun salona katılabilmesi için kat maliklerinin oy birliğiyle muvafakatının alınması gerekir. Aksi halde balkon eski haline getirilir.[71]             Kıyı kenar tespiti yapılmadan inşaat ruhsatı verilmez.[72]             Ruhsat ve eklerine uygun şekilde yapılan yapıya imar hattında değişiklik yapılacağından bahisle yapı kullanma izni verilmemesi mümkün değildir.[73]             İnşaat ruhsatının kazanılmış hak teşkil etmesi için ruhsatın yürürlükte olduğu dönemde yapıya başlanılarak ulaşılan seviyenin kanıtlanması gerekir.[74]             Başvuru ile ilgili araştırma yapılıncaya kadar yapı kullanma izni verilmeyeceği yönünde tesis edilen işlemin kesin bir işlem olduğundan idari davaya konu olabilecektir.[75]             3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca verilen para cezasının tahsili amacıyla yapılan haciz işleminin iptali istemiyle açılan davanın görüm ve çözümü idare mahkemesinin görevine girmektedir.[76]             Devamlılığı olan yol belirli bir kesimde daraltılamaz ve 10 m. den dar trafik yolu açılamaz.[77]             İlçe belediye meclisinin büyükşehir belediye meclisince onanmayan kararına karşı ısrar kararı olabilir.[78]             Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarının,doğrudan yapının yıktırılmasını sağlayacak nitelikte olmayıp, yıkım konusunda yetkili ve göreli olan idare (Belediye-Valilik) tarafından gereğini isteme niteliğindedir.[79]             Salon duvarının içeri çekilerek balkon yapılabilmesi için ruhsat alınması gerekir.[80]             Yıkım işleminin turizm mevsiminin sonuna kadar ertelenmesine ilişkin karara karşı üçüncü kişilerin dava açmaları mümkün değildir.[81]             3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesi uyarınca yıkım kararı verilebilmesi için yapının taşıyıcı sisteminde tehlikeli bir durum olması gerekir.[82]             İmar planları ile konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış olan yerlerin imar planıyla yeşil alana ayrılması halinde artık konut inşaatı yapılamaz.[83]             Balkonun üzerinin saçla örtülmesi için ruhsat alınmasına gerek yoktur. Ruhsat alınmasını gerektirmeyen kısım için de yıkım kararı verilemez.[84]             Para cezasının ödeme süresi ve vade günü belirlenmeden ödeme emri düzenlenemez.[85]             Askeri güvenlik bölgelerinde bulunan taşınmazın tapu kaydına “ yapı yasağı” şerhi konulamaz. Aynı taşınmazın tapu kaydına güvenlik bölgesinde bulunduğuna dair şerh konulabilir.[86]             Ruhsatlı olarak yapı yapılırken, paydaşlardan birinin inşaata muvafakat etmemesi üzerine, mülkiyet uyuşmazlığı giderilinceye kadar inşaat durdurulabilir. [87]             1956 yılından beri mevcut olan bir yapı için ayrıca 2981 sayılı yasaya göre ruhsat ve yapı kullanma belgesi düzenlenmesine gerek yoktur.[88]             Usulüne uygun olarak verilmiş inşaat ruhsatı olmadan bitirilen bina kazanılmış hak sağlamayacağından, ruhsatı ve projesi iptal edilen yapı ilaveleri yıkılabilir. [89]             3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre verilen para cezasına karşı açılan davanın reddine ilişkin kararı yazılı emir üzerine bozulması halinde aynı para cezasının tahsili için ödeme emri düzenlenemez.[90] Yapılacak imar planlarına bir hazırlık teşkil eden halihazır haritanın kesin bir işlem olmayıp hazırlık işlemi niteliğinde bulunduğundan iptal davasına konu olması mümkün değildir.[91]  İlçe belediyesince verilen inşaat ruhsatına istinaden yapılan yapı, büyükşehir belediyesince mühürlenemez.[92] 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesinin (b) fıkrasında; "imar planları; nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası bakanlığa gönderilir." hükmünün yer aldığı, idari bir işlemin hukuksal sonuçlar yaratabilmesi ve dava konusu edilebilmesi için kesinleşmesi gerekir.[93] 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesinde "kamu yararının gerektirdiği hallerde uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte bayındırlık ve iskan bakanlığına gönderilir. Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında imar kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bu planlar bayındırlık ve iskan bakanlığı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise anılan kanunun 7 nci maddesine göre tasdik edilir..." hükmü yer almıştır. [94]               Ruhsatsız yapı nedeniyle belediye encümeni tarafından yıkım kararı verilmesi durumunda, yıkımın işleme dayandığından, tazminat istemiyle açılan dava dilekçesinin 2577 sayılı Yasanın 13.maddesi uyarınca idareye tevdii uygun değildir.  [95]             İlçe belediyesi sınırları içerisinde bulunan yapılarla ilgili işlerin bu belediyece yürütülmesi gerekir. Yine aynı inşaatlarla ilgili olarak verilen para cezalarının tahsili amacıyla ödeme emrinin İlçe belediyesi tarafından düzenlenmesi gerekir.[96]             Hazine avukatının bulunmaması halinde hazineyi ilgilendiren konularda hazina avukatının idari dava açma yetkisi vardır.  [97] İmar planı uyarınca hakim ve cumhuriyet savcıları ile diğer adalet personeline konut yapımı için kamulaştırılan ve bedeli adalet bakanlığınca ödenilen taşınmazın, imar planındaki kullanım amacında herhangi bir değişiklik olmaksızın, maliye bakanlığınca kendi idarelerine tahsis edilmesini gerektiren hukuken geçerli bir neden bulunmamaktadır.[98]               Mimari projelerin mimarlarca hazırlanması gerekir. Mimari projelerin inşaat mühendislerince hazırlanması halinde bunun belediyelerce kabul edilmemesi gerekir.[99]             3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre tanınan 30 günlük sürenin idarelerce yapı sahiplerine verilmesi gereken sürenin üst sınırıdır. Olayın durumuna göre 30 günlük süreden daha az süre de verilebilir.[100]             Kentsel sit alanları ile korunması gerekli ve tabiat varlıkları ile bunların koruması alanlarında yapılacak yeni yapılanmalarla ilgili ilkeler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca belirlenir.[101]             Onaylı projeye göre yapılan yapı için ruhsat istenilmesi üzerine, herhangi bir eksikliğin olduğu belirtilmeden ve aradan 6 – 7 ay gibi bir süre geçtikten sonra yapının bir aylık sürede ruhsata bağlanmadığından bahisle yıkımına karar verilemez.[102]             Belediyelerin teşkilatı ……….organları teşekkül etmeden hukuki işlem yapması mümkün değildir.[103]             Kat Mülkiyetine tabi yapılarda bağımsız bölüm konulmasına kat maliklerince oybirliğiyle karar verilmesi gerekir.[104]             Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz üzerindeki bina, iptal davası sonucu beklenmeden idarece yıkılması halinde, bu nedenle ortaya çıkabilecek zararın tazmini istemiyle açılacak davanın görüm ve çözümü idari yapının görevine girmektedir. [105]             Belediyeler tevhit amacıyla inşaata elverişli olmayan bir yeri kamulaştırabilir.[106]             İnşaatın fenni sorumluluğundan istifa edilmesi halinde istifa eden kişi yerine bir başka kişi fenni sorumlu olarak atanabilir.[107]             Yapı Tatil Zaptı ile inşaatın su basması seviyesinde olduğu belirlenmiş ise bu inşaat temel inşaatı tamamlanmış yada sömel betonları dökülmüş bir inşaat olarak değerlendirilemez.[108]             İnşaat sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin görüm ve çözümü adli yargıya aittir.[109]             Yapı Kullanma izni verilmesi için yapı ruhsatının aslının ibrazı gerekmez. Yapı Ruhsatının aslının belediye tarafından saklanması gerekir. [110]             Taşınmazın bir kısmının belediyeye bedelsiz terk koşulu ile imar durumu verileceği yönünde tesis edilen işlem imar mevzuatına aykırıdır.[111]             Yapı Kullanma izni alındıktan sonra balkonun kapatılması halinde yıkım kararı verilebilir.[112]             Bina görünümüne etki yapan esaslı tamir ve tadilat sayılması gereken ahşap pergole inşaat ruhsatına tabidir.[113]             Yapı yapılmasına olanak bulunmadığı sonradan anlaşılan parsel için imar durumu verilmesi nedeniyle doğan zararın idareci tazmini gerekir.[114]             İdare hukuku ilkelerine göre ancak doğmuş zararın tazmini istenebileceğinden muhtemel kira gelirinin tazmini mümkün değildir.[115]             Binanın ortak yerlerinde yapılan ilavelerin maliklerin muvafakatı alınmaksızın yapı kullanma iznine bağlanamaz.[116]             Belediyenin kendi sınırları dışındaki taşınmaz için verdiği ruhsat kazanılmış hak teşkil etmez.[117]             Yıkım işlemi ve icrası nedeniyle açılacak tazminat davasında dava açma süresi yıkımın icra tarihinden itibaren hesaplanması doğru değildir. Yıkım işleminin iptali istemiyle açılan davanın karara bağlanması üzerine 60 gün içinde açılabilir.[118]             3194 sayılı Yasanın 40.maddesi uyarınca mahzurun giderilmesi isteğinin belediye encümenince alınacak karar ile yapılması gerekir. Bu konuda Zabıta Amirliğince karar alınması mümkün değildir.[119]             1.derece sit alanındaki taşınmaza geçici inşaat izni verilmez.[120]             Köy yerleşik alanı sınırlarının belirlenmediği hallerde ilgili Valiliklerden ruhsat alınması gerekir.[121]             Ruhsatsız yapılan yapının ruhsata bağlanmasının mümkün olup olmadığının inceleneceğine ilişkin belediye encümeni kararı idari davaya konu işlem niteliğinde değildir.[122]             Kat mülkiyetine geçilen binada, maliklerin oybirliğiyle muvafakatı alınmadan son kat ile çatı katının birleştirilmesine olanak yoktur. Bu şekilde yapılan ilavenin yıkılması gerekir.[123]             3194 sayılı Yasanın 39.maddesi uyarınca belediyece verilen yıkım kararının uygulanmasına ilişkin, Valilik işlemi idari davaya konu olacak işlem niteliğinde değildir. [124]             3194 sayılı Yasanın 32.maddesine göre ruhsatlı bir yapının durdurulabilmesi için, yapılmakta olan yapının ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılması gerekir. İlçe belediyesince verilen ruhsata uygun olarak yapılan inşaatın büyükşehir belediyesince durdurulması mümkün değildir.[125]             Dubleks yapıda üst kat alt kattan bağımsız değildir.[126]             Çatının sökülerek yerine eternit ölçülü çelik konstrisksiyon yapılması ruhsata tabi değildir.[127]             İmar planına göre ancak bir yapı yapılabilecek parsele ikinci bir yapı izni verilmez.[128]             Bir parselde parsel sahibi ile üzerindeki yapı sahibinin farklı kişiler olması halinde yapının malikinin üst hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu şahsın tamirat ruhsatı alması mümkündür.[129]             İdarenin eylemi sonucu davacının paydaşı olduğu binanın yıktırılması nedeniyle doğan zararın tazmini amacıyla doğrudan açılan davada dilekçenin 2577 sayılı Yasanın 13.maddesi uyarınca ilgili merciye tevdii gerekir.[130]             Fenni mesul mühendisi tarafından taşınmazın projesinin onaylanmasına ilişkin belediye işlemine karşı dava açma ehliyeti yoktur. [131]             Yıkılacak derecede tehlikeli olan yapı için belediye encümenince karar alınmaması başlı başına hizmet kusuru oluşturmaz. Ancak adli yargı yeri aracılığıyla yıkılacak derecede tehlikeli olmadığı tespit edilen yapının yıkımı nedeniyle doğan zararın hizmet kusuru nedeniyle tazmini gerekir.[132]             Yapı Ruhsatı alınması için gerekli bilgi ve belgelerin düzenlenebilmesi için başvuru üzerine idarece imar durumunun verilmesi gerekir. İmar durumu düzenleyici işlem olan imar planının uygulanması niteliğindedir. Başlı başına dava konusu olabilir. [133]             Belediye Başkanlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden para cezası vermesi yok hükmündedir.[134]   [1] (Danıştay 6.D., E.1987/559 , K.1987/1357 , T.30.12.1987) [2] (Danıştay 6.D., E.1987/130 , K.11381987/ , T.19.11.1987) [3] (Danıştay 6.D., E.1987/542 , K.1987/990 , T.10.11.1987) [4] (Danıştay 6.D., E.1987/79 , K.1987/940 , T.20.10.1987) [5] (Danıştay 6.D., E.1987/74 , K.1987/874 , T.08.10.1987) [6] (Danıştay 6.D., E.1987/806 , K.1987/843 , T.24.09.1987 ) [7] (Danıştay 6.D., E.1986/1054 , K.1987/386 , T.16.04.1987 ) [8] (Danıştay 6.D., E.1990/599 , K.1990/2666 , T.17.12.1990 ) [9] (Danıştay 6.D., E.1989/2413 , K.1990/2551 , T.11.12.1990 ) [10] (Danıştay 6.D., E.1990/966 , K.1990/280 , T. 12.12.1990) [11] (Danıştay 6.D., E.1989/440 , K.1990/2531 , T.11.12.1990 ) [12] Danıştay Altıncı Dairesinin 28/11/1989 gün ve E:1988/2811 K:1989/2322 sayılı kararı. [13] Danıştay Altıncı Dairesinin 19/11/1984 gün ve E:1981/2745 K:1984/3063 sayılı kararı. [14] Danıştay Altıncı Dairesinin 11/6/1984 gün ve E:1984/337 K:1984/2396 sayılı kararı. [15] Danıştay Altıncı Dairesinin 1/11/1990 gün ve E:1989/541 K:190/1968 sayılı kararı. [16] Danıştay Altıncı Dairesinin 25/10/1993 gün ve E:1992/4402 K:1993/4467 sayılı kararı. [17] Danıştay Altıncı Dairesinin 21/1/1998 gün v E:1997/32 K:1998/442 sayılı kararı.   [18] (Danıştay 6.D., E.1989/2265 , K.1990/2384 , T.29.11.1990 ) [19] (Danıştay 6.D., E.1990/230 , K.1990/2320 , T.22.11.1990 ) [20] (Danıştay 6.D., E.1990/2245 , K.1990/246 , T.28.02.1990 ) [21] (Danıştay 6.D., E.1990/31 , K.1990/188 , T.26.02.1990 ) [22] Danıştay Altıncı Dairesinin 05.10.1993 gün ve E.1992/4804, K.1993/3954 sayılı kararı [23] Danıştay Altıncı Dairesinin 16.06.1993 gün ve E.1992/3415, K.1993/2407 sayılı kararı [24] Danıştay Altıncı Dairesinin 05.06.2003 gün ve E.2003/3476, K.2002/3200 sayılı kararı [25] Danıştay Vergi dava daireleri genel kurulunun 12.01.1996 gün ve E.1995/420, K.1996/20 sayılı kararı [26] Danıştay Vergi dava daireleri genel kurulunun 08.03.1996 gün ve E.1995/19, K.1996/76 sayılı kararı. Danıştay Vergi dava daireleri genel kurulunun 24.01.1997 gün ve E.1996/266, K.1997/96 sayılı kararı [27] Uyuşmazlık Mahkemesinin 12.06.2000 gün ve E.2000/15, K.2000/21 sayılı kararı [28] Danıştay Altıncı Dairesinin 15.09.1999 gün ve E.1998/3559, K.1999/4033 sayılı kararı [29] Danıştay Altıncı Dairesinin 28.2.2001 gün ve E:1999/6390, K:2001/1249 sayılı kararı.   [30] Danıştay Altıncı Dairesinin  03.06.1998 gün ve E.1997/3703, K.1998/2935 sayılı kararı [31] Danıştay Altıncı Dairesinin 05.06.2003 gün ve E2002/3200, K.2003/3476 sayılı kararı [32] Danıştay Altıncı Dairesinin 12.11.1984 gün ve E.1982/3240, K.1984/3006 sayılı kararı [33] Danıştay Altıncı Dairesinin 19.10.1994 gün ve E.1994/2060, K.1994/3643 sayılı kararı [34] Danıştay Sekizinci Dairesinin 26.05.1993 gün ve 1992/2801, K.1993/2193 sayılı kararı [35] Danıştay Altıncı dairesinin 08.02.1999 gün ve E.1998/744, K.1999/618 sayılı kararı   [36] Danıştay Altıncı Dairesinin 05.06.2003 gün ve E2002/3200, K.2003/3476 sayılı kararı [37] Danıştay Altıncı Dairesinin 07.03.1988 gün ve E.1987/581, K.1988/298 sayılı kararı [38] Danıştay Altıncı Dairesinin 15.05.1989 gün ve E.1988/810, K.1989/1126 sayılı kararı [39] [40] Danıştay Altıncı Dairesinin 29.12.1993 gün ve E.1993/278, K.1993/5988 sayılı kararı [41] Danıştay Altıncı Dairesinin 07.10.2002 gün ve E.2001/3011, K.2002/4097 sayılı kararı [42] Danıştay Birinci Dairesinin 10.12.2001 gün ve E:2000/5692, K:2001/6248 sayılı kararı. [43] Danıştay Altıncı Dairesinin 10.12.2002 gün ve E.2002/4906, K.2002/5794 sayılı kararı [44] Danıştay Altıncı Dairesinin 09.01.2003 gün ve E.2001/6807, K.2003/105 sayılı kararı [45] Danıştay Altıncı Dairesinin 05.06.2003 gün ve E.2002/3200, K.2003/3476 sayılı kararı [46] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 27.03.1998 gün ve E.1996/96, K.1998/158 sayılı kararı [47] Danıştay Altıncı Dairesinin 19/3/1985 gün ve 1982/3721 K:1985/517 sayılı kararı. [48] Danıştay Altıncı Dairesinin 6/1/2003 gün ve 2001/6602 K:2003/55 sayılı kararı. [49] (Danıştay 6.D., E.1988/2444 , K.1990/224 , T.28.02.1990 ) [50] (Danıştay 6.D., E.1988/833 , K.1990/166 , T.26.02.1990 ) [51] (Danıştay 6.D., E.1988/2801 , K.1990/104 , T.22.02.1990 ) [52] (Danıştay 6.D., E.1990/10 , K.1990/161 , T.26.02.1990 )         [53] (Danıştay 6.D.,E.1986/1219 , K.1987/309 , T.07.04.1987 ) (Danıştay 6.D.,E.1986/1155 , K.1987/208 , T.10.03.1987 ) [54] (Danıştay 6.D., E.1986/727 , K.1987/177 , T.19.02.1987 ) [55]   (Danıştay 6.D., E.1986/574 , K.1987/94 , T.27.01.1987 )        [56] (Danıştay 6.D., E.1986/585 , K.1987/89 , T.27.01.1987 ) [57] (Danıştay 6.D., E.1986/1355 , K.1987/74 , T.20.01.1987 ) [58] (Danıştay 6.D., E.1989/3394 , K.1990/2212 , T.20.11.1989 ) [59] (Danıştay 6.D., E.1990/1271 , K.1990/2215 , T.20.11.1990 ) [60] (Danıştay 6.D., E.1990/241 , K.1990/2275 , T.21.11.1990 ) [61] (Danıştay 6.D., E.1989/648 , K.1990/2069 , T.07.11.1990 ) [62] (Danıştay 6.D., E.1989/1107 , K.1990/2076 , T.07.11.1990 ) [63] (Danıştay 6.D., E.1989/639 , K.1990/2076 , T.13.11.1990 ) [64] (Danıştay 6.D., E.1990/1243 , K.1990/2120 , T.13.11.1990 ) [65] (Danıştay 6.D., E.1989/967 , K.1990/1972 , T.01.11.1990 )       (Danıştay 6.D., E.1989/180 , K.1990/877  , T.14.04.1990 ) [66] (Danıştay 6.D., E.1990/2778 , K.1991/1832 , T.25.09.1991 ) [67] (Danıştay 6.D., E.1991/1365 , K.1991/1689 , T.20.06.1991 ) [68] (Danıştay 6.D., E.1991/71 , K.1991/1835 , T.25.09.1991 ) [69] (Danıştay 6.D., E.1991/17 , K.1991/2207 , T.04.11.1991 ) [70] (Danıştay 6.D., E.1991/1704 , K.1991/2144 , T.24.10.1991 ) [71] (Danıştay 6.D., E.1990/1913 , K.1991/2143 , T.24.10.1991 ) [72] (Danıştay 6.D., E.1991/1545 , K.1991/2839 , T.25.11.1991 ) [73] (Danıştay 6.D., E.1990/795 , K.1991/2857 , T.27.11.1991 ) (Danıştay 6.D., E.1989/3040 , K.1991/1805 , T.19.09.1991 ) [74]  (Danıştay 6.D., E.1991/482 , K.1991/3229 , T.24.12.1991 ) [75] (Danıştay 6.D., E.1991/1411 , K.1991/3078 , T.16.12.1991 ) [76] (Danıştay 6.D., E.1989/2988 , K.1991/3118 , T.17.12.1991 ) [77] (Danıştay 6.D., E.1990/603 , K.1991/2879 , T.29.11.1991 ) [78] (Danıştay 6.D., E.1990/366 , K.1991/2880 , T.29.11.1991 ) [79] (Danıştay 6.D., E.1990/313 , K.1990/629 , T.09.04.1990 ) [80] (Danıştay 6.D., E.1988/1399 , K.1990/622 , T.09.04.1990 ) [81] (Danıştay 6.D., E.1988/1971 , K.1990/558 , T.09.04.1990 ) [82] (Danıştay 6.D., E.1988/1351 , K.1990/495 , T.28.03.1990 ) [83] (Danıştay 6.D., E.1988/1831 , K.1990/421 , T.19.03.1990 )         [84] (Danıştay 6.D., E.1988/3350 , K.1990/343 , T.19.03.1990 ) [85] (Danıştay 6.D., E.1989/3350 , K.1990/343 , T.13.03.1990 ) [86] (Danıştay 6.D., E.1990/1577 , K.1991/2522 , T.19.11.1991 ) [87] (Danıştay 6.D., E.1989/3301 , K.1991/2565 , T.11.11.1991 ) [88] (Danıştay 6.D., E.1990/84 , K.1991/2320 , T.11.11.1991 ) [89] (Danıştay 6.D., E.190/2978 , K.1991/2045 , T.16.10.1991 ) [90] (Danıştay 6.D., E.1991/863 , K.1991/2357 , T.12.11.1991) [91] Danıştay Altıncı Dairesinin 19/03/1991 gün ve E:1990/2743 K: 1991/467 sayılı kararı. [92] (Danıştay 6.D., E.1990/2033 , K.1991/2083 , T.22.10.1991 ) [93] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulurunun 18.9.2003 gün ve E:2003/521, K:2003/609 sayılı kararı.   [94]         Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulununun 10.7.2003 gün ve E:2003/326, K:2003/588 sayılı kararı.   [95] (Danıştay 6.D., E.1990/483 , K.1991/1806 , T.19.09.1991 ) [96] (Danıştay 6.D., E.1991/117 , K.1991/1632 , T.18.06.1991 ) [97] (Danıştay 6.D., E.1990/220 , K.1991/1356 , T.05.06.1991 ) [98] Danıştay Onuncu Dairesinin 09.06.1997 gün ve E.1995/3314, K.1997/2257 sayılı kararı [99] (Danıştay 6.D., E.1989/2459 , K.1991/1245 , T.23.05.1991 ) [100] (Danıştay 6.D., E.1990/759 , K.1991/980 , T.02.05.1991 ) [101] (Danıştay 6.D., E.1990/361 , K.1991/480 , T.20.03.1991 ) [102] (Danıştay 6.D., E.1990/318 , K.1991/752 , T.10.04.1991 ) [103] (Danıştay 6.D., E.1990/2852 , K.1991/447 , T.18.03.1991 ) [104] (Danıştay 6.D., E.1990/13 , K.1991/381 , T.07.03.1991 ) [105] (Danıştay 6.D., E.1990/2166 , K.1991/401 , T.13.03.1991 ) [106] (Danıştay 6.D., E.1989/3197 , K.1990/2938 , T.26.12.1990 ) [107] (Danıştay 6.D., E.1990/1175 , K.1990/2888 , T.21.12.1990 ) [108] (Danıştay 6.D., E.1990/1105 , K.1990/2734 , T.18.12.1990 ) [109] (Danıştay 6.D., E.1990/2505 , K.1990/2696 , T.18.12.1990 ) [110] (Danıştay 6.D., E.1989/592 , K.1990/1969 , T.01.11.1990 ) [111] (Danıştay 6.D., E.1989/260 , K.1990/1529 , T.20.09.1990 ) [112] (Danıştay 6.D., E.1989/3225 , K.1990/1451 , T.26.06.1990 ) [113] (Danıştay 6.D., E.1988/919 , K.1990/704 , T.16.04.1990 ) [114] (Danıştay 6.D., E.1988/2713 , K.1990/704 , T.16.04.1990 ) [115] (Danıştay 6.D., E.1989/919 , K.1990/701 , T.16.04.1990 ) [116] (Danıştay 6.D., E.1988/2921 , K.1990/695 , T.11.04.1990 ) [117] (Danıştay 6.D., E.1990/295 , K.1990/626 , T.09.04.1990 ) [118] (Danıştay 6.D., E.1989/2840 , K.1989/2514 , T.12.12.1989 ) [119] (Danıştay 6.D., E.1989/2750 , K.1989/2403 , T.06.12.1989 ) [120] (Danıştay 6.D., E.1988/2051 , K.1989/2315 , T.28.11.1989 ) [121] (Danıştay 6.D., E.1989/831 , K.1989/2190 , T.20.11.1989 ) [122] (Danıştay 6.D., E.1988/2050 , K.1989/2075 , T.31.10.1989 ) [123] (Danıştay 6.D., E.1989/1065 , K.1989/1926 , T.17.10.1989 ) [124] (Danıştay 6.D., E.1989/901 , K.1989/984 , T.26.04.1989 ) [125] (Danıştay 6.D., E.1988/2225 , K.1989/720 , T.29.03.1989 ) [126] (Danıştay 6.D., E.1988/2851 , K.1989/696 , T.28.03.1989 ) [127] (Danıştay 6.D., E.1988/858 , K.1989/659 , T.28.03.1989 ) [128] (Danıştay 6.D., E.1988/1496 , K.1989/408 , T.22.02.1989 ) [129] (Danıştay 6.D., E.1988/277 , K.1989/404 , T.22.03.1989 ) [130] (Danıştay 6.D., E.1987/1547 , K.1988/1688 , T.26.12.1988 ) [131] (Danıştay 6.D., E.1988/332 , K.1988/647 , T.09.05.1988 ) [132] (Danıştay 6.D., E.1988/274 , K.1988/466 , T.13.04.1988 ) [133] (Danıştay 6.D., E.1987/1369 , K.1988/416 , T.21.03.1988 ) [134] (Danıştay 6.D., E.1988/215 , K.1988/334 , T.09.03.1988 )  

imar hukukcusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-04-12 (3612 okuma)

[ Geri Dön ]