imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

temyizde ve itirazda yürütmenin durdurulması
imar hukukuimar hukuku


TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI: Madde 52 - 1. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/21 md.) Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. (Ek cümle:10/06/1994 - 4001/22 md.) Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır. 2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir. 3. İdareden ve adli yardımdan yararlananlardan teminat alınmaz. 4. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur.


Yeni Sayfa 2


    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI    İTİRAZ:    Madde 45
- 1.
(Değişik fıkra: 08/06/2000 - 4577/7.
md.)
İdare ve vergi mahkemelerinin;    a) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf
geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden,    b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile
bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili
organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici
görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari
işlemlerden,    c) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan
Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından,    d) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294
sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum ve
kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal
yardımlarla ilgili uygulamalardan,    e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen
işyeri kapatma cezalarından, Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak
verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka
kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki
bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.    2. (Değişik
fıkra: 08/06/2000 - 4577/7. md.)
İdare ve
vergi mahkemelerinin yukarıdaki fıkra uyarınca verdikleri nihai kararlara karşı
itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür.    3. İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir.    4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı
inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeter görürse veya
itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi
yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi
halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar
verir.
(Ek cümle: 05/04/1990 - 3622/15 md.)
Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara
karşı yapılan itirazı haklı bulduğu veya davaya görevsiz hakim tarafından
bakılmış olması hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir, bölge
idare mahkemesinin bu kararları kesindir.    5. Bölge idare mahkemesinin kararları kesindir;
temyiz yoluna başvurulamaz.    6 . (Değişik
fıkra: 08/06/2000 - 4577/7. md.)
İtiraza konu
edilen kararı veren ya da karara katılan hakim, aynı davanın itiraz yoluyla
bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.    TEMYİZ:    Madde 46
-
(Değişik madde: 05/04/1990 - 3622/16 md.)    1. Danıştay
dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka
kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir.    2. (Değişik
bent: 10/06/1994 - 4001/20 md.)
Özel
kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare
ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün
içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir.    TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR:    Madde 47
-
(Değişik madde: 08/06/2000 - 4577/8. md.)    İdare ve
vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilemez.    TEMYİZ DİLEKÇESİ:    Madde 48
-
(Değişik madde: 05/04/1990 - 3622/17 md.)    1. Temyiz
istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır.    2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına
göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde
tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya mahkemece ilgiliye tebliğ
olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış
sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verilir.    3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı
veren mahkemeye, Danıştaya veya 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve
kararı veren mahkeme veya Danıştayca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf
tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı
süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde
bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer.    4. (Değişik
bent: 10/06/1994 - 4001/21 md.)
Kararı veren
Danıştay veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten
sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştaya veya kurula gönderir.    5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz
dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin
durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere kararı veren mahkemece
Danıştay Başkanlığına, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda,
görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna
gönderilir. Danıştayda görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin
durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya
kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir.    6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve
giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren; mahkeme veya
Danıştay daire başkanı tarafından verilecek onbeş günlük süre içerisinde
tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene
yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı
takdirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi,
kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten
sonra yapılması halinde de kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak
davaya bakan Danıştay dairesi, temyiz isteminin reddine karar verir. Mahkemenin
veya Danıştay dairesinin bu kararları ile bu maddenin 2 nci fıkrasında
belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı,
tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna
başvurulabilir.    7. (Ek bent:
10/06/1994 - 4001/21md.)
Temyiz dilekçesi
verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 3 üncü madde
esaslarına göre düzenlenmediği ve temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı
hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca
saptanması hallerinde de 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar daire ve
kurulca verilir.
imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-03-23 (1711 okuma)

[ Geri Dön ]