imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

acaristanbul (acarkent) kararı
imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuuk imar hukukuimar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuku


Yeni Sayfa 4

T.C.

İSTANBUL

3.İDARE MAHKEMESİ

ESAS   NO: 2004/321

KARAR NO:2006/434

 

DAVACILAR  : 1-T.B.M.M.O.B. Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şb)

                            2-Aysel CAN EKŞİ

                                 3-Armağan ÖZTUKSAVUL

VEKİLİ             :Av.İlyas BULCAY

Altunizade Sırmaperde Cad. Yetimhane Sk. 4/6 Üsküdar/İSTANi

DAVALI             : BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLİ?İ

VEKİL              :Av. Selçuk Kaya

 

DAVALI YANINDA MÜDAHİL: ACARLAR İNŞ. TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
VEKİLİ             :Av. Alev Ulaş

                        Rüzgalıbahçe Mah. Cumhuriyet Cd. No:4 Kavacık- Beykoz/İstanbul

 

DAVANIN ÖZETİ : Beykoz Belediye Başkanlığı sınırlarındaki Dereseki köyü 4-5 pafta, 215-216 sayılı parseller üzerinde yapı izni veren Beykoz Belediyesi'nin 10.04.2003 tarihli yapı ruhsatının; uyuşmazlık konusu inşaat izni verilen yerlerin orman alanında kaldığı, orman alanlarında Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kesin izni olmadan yapı ruhsatı verilemeyeceği, bu tür yerlerde inşaat ruhsatı verme konusunda belediyelerin re'sen yetkili kılınmadığı, ormanların doğal servet olarak Anayasa'da koruma altına alındığı, dava konusu yapı ruhsatlarının hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: İşlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

DAVALI YANINDA MÜDAHİLİN BEYANININ ÖZETİ: Davaya konu olan taşınmazın mülkiyetinin müvekkili şirkete ait olduğu, öncelikle davanın süresinde açılmadığı, ayrıca davacıların bu davayı açma konusunda ehliyetli olmadıkları, bu yerin özel orman alanı olması nedeniyle her türlü tasarruf hakkının mülkiyet sahibine ait olduğu, 10.4.2003 tarihinde alınan yapı ruhsatlarına göre inşaatlara başlanıldığı, orman alanında öngörülen TAKS %6 şartına uyulduğu, davanın usulden ve esastan reddi gerektiği belirtilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 3. İdare Mahkemesince dava dosyası incelendikten sonra esas hakkında işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık; özel orman alanında yapı izni verilmesine ilişkin Belediye Başkanlığı işleminden doğmuştur.

6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17/3. maddesinde " (Değişik: 22/5/1987 - 3373/7 md.) Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında kamu yararına olan her türlü bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı izin verilebilir. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Devletçe yapılan tesisler dışında kalan her türlü bina ve tesisler izin süresi sonunda eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Ancak işletmenin maksadına uygun faaliyet gösterdiği Orman Genel Müdürlüğünce belgelenen hak sahiplerinin kullanma hakları yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle, doksan dokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. Turizm amaçlı tesisler için hak sahipleri adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir. İzin ve irtifak hakları amaç dışı kullanılamaz." Hükmü yer almakta iken , fıkranın birinci cümlesinde geçen " kamu yararı " kavramının hangi durumları kapsadığı hususunun yasayla belirlenmesi gerektiği, bu kavramın içeriğinin tespitinin idareye bırakılmasının yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin 8.11.2003 tarih ve 25283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.12.2002 tarih ve E:2000/75, K:2002/200 sayılı karan ile iptal edilmesi üzerine yasama organınca söz konusu iptal kararında belirtilen gerekçeler dikkate alınmak suretiyle yeni bir düzenleme yapılmış ve;

6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17/3. maddesine" (17/06/2004 - 5192 S.K./1. md.) Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atik su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yaran ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bede! alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman Gene! Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksan dokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz."hükmü getirilmiştir.

Aynı Yasanın 17/4. fıkrası ise "Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir."şek!inde yeniden düzenlenmiştir.

6831 sayılı Kanunu'nun özel ormanlarda yapılacak yapılara ilişkin 52/2. maddesinde de " Ancak,

şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında bu Kanunun 17 nci maddesine göre izin almak ve yatay alanın yüzde altısını (%6) geçmemek üzere imar planlamasına uygun inşaat yapılabilir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmasına özen gösterilir." Hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki maddelerin birlikte değerlendirilmesinden; hem devlet ormanlarında hem de özel ormanlarda,ister kamu yarına yapılsın isterse özel kişi yararına yapılsın tüm yapı türleri için Orman Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.

Dava dosyasının incelenmesinden: Beykoz Belediye Başkanlığı sınırlarındaki Dereseki köyü 4-5 pafta, 215-216 sayılı parselleri kapsayan alanın "Serdaroğlu Özel Ormanı" olarak Acarlar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tapuda kayıtlı olduğu, bu alan üzerinde yapı izni almak üzere adı geçen şirket Tarafından Orman Bakanlığı'na müracaat edildiği, 17.03.2001 tarihli Bakan oluru ile şirkete 12 ay süreyle ön izin verildiği ve bu sürede bir kısım şartların yerine getirilmesi gerektiğinin şirkete bildirildiği, sürenin dolmasından sonra ön iznin 26.7.2002 tarihli işlemle ile 4 ay süreyle uzatıldığı, ancak daha sonra gerekli şartların yerine getirilmediği ve yapılaşma sınırlarının %6'dan %60'lara varacak şekilde aşıldığı gerekçesiyle şirkete verilen ön iznin 14.11.2002 tarihli Bakan oluru ile iptal edildiği, Orman Bakanlığınca verilmiş kesin izin olmamasına rağmen davalı Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından dava konusu 10.04.2003 tarihli yapı ruhsatlarının verildiği, orman alanında izinsiz inşaat yapıldığı gerekçesiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda ilgili hükümleri aktarılan 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca Orman Bakanlığı'ndan alınmış kesin izin olmadıkla özel orman alanlarında dahi inşaat yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

Yani orman alanlarında inşaat yapmanın teme! şartı; bu konuda Orman Bakanlığı'ndan alınacak kesin izindir. Orman Alanlarında yapılaşmaya izin verme konusunda Orman Bakanlığına takdir yetkisi verildiği ve bu takdir çerçevesinde Acarlar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine, ön izin verildiği, ancak adı geçen şirketin gerekli şartlan yerine getirmediğinden bu ön iznin iptal edildiği ortadadır.

Öte yandan Belediye Başkanlıklarının 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre kendi sınırları içerisinde yapılacak yapılar için ruhsat verme yetkisi bulunmakla birlikte, orman alanlarında yapılacak yapılara yönelik farklı bir prosedür getiren ve özel nitelikli olan Orman Kanunu'nun orman alanlarında öncelikle uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla; özel orman alanında Orman Bakanlığı'nın kesin izni olmaksızın davalı idarece verilen yapı ruhsatlarının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu yapı ruhsatlarının İPTALİNE,

 

 


imar hukuku imar hukukçusu imar hukukçusu imar hukukçusu imar hukukçusu imar hukukçusu acarkent acaristanbul acarkent acaristanbul acarkent acaristanbul acarkent acaristanbul acarkent acaristanbul acarkent acarisbtanbul acarkent acaristanbul acarkent acaristanbul acarkent acaristanbul acarkent acaristanbul
imar imar imar imar imar imar imar imar imar imar imar imar

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-04-14 (1971 okuma)

[ Geri Dön ]