imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

istanbul bölge idare mahkemesi haberleri
istanbul bölge idare mahkemesi haberleriistanbul bölge idare mahkemesi haberleri Ankara, İzmir; Bursa; Eskişehir, Adana; Konya, Aydın, Zonguldak, Samsun, Trabzon,


İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

26.06.2008 Tarihli İdari Yargı Yaz Kararnamesi (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi) ... 2007 T.C. iSTANBUL BÖLGE iDARE MAHKEMESi BAŞKANLI?I ...
www.istanbulbim.adalet.gov.tr/ - 28k - Önbellek - Benzer sayfalar
 
adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 1. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hakkında ulusal basında çıkan tüm haberler.
  www.tumgazeteler.com/haberleri/istanbul-bolge-idare-mahkemesi/ - 4k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Dink soruşturmasında üçüncü kez ön inceleme yapılmasını talep etti ve bu incelemenin Cerrah açısından değerlendirilmesi ...
  www.tumgazeteler.com/haberleri/bolge-idare-mahkemesi/?start=120 - 4k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.tumgazeteler.com alanından daha fazla sonuç »
 3. [PDF]

  İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I ZABIT KATİPLİ?İ SINAVI ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I ZABIT KATİPLİ?İ SINAVI. NİHAİ BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ. İSTENEN EVRAKLAR CUMA GÜNÜ GETİRİLECEKTİR. ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2007/haziran07/istanbulbim/istanbulbimilan.pdf - Benzer sayfalar
 4. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  İstanbul bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 40. 15. 25. 10. İzmir bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 5. 2. 2. 6. Kastamonu İdare Mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
  www.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 5. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, "Eski Ssk Personeline Ödenen Fark ...

  Yürütmenin durdurulması kararına yönelik itirazı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nin aksi yönde bir karar vermemesi halinde, devir tarihinden bu ...
  www.istabip.org.tr/icerik/istanbul-bolge-idare-mahkemesi-eski-ssk-personelin/ - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
 6. Usulsüz ve Sınavsız Şef ve şef Yardımcılığı Atamalarında İstanbul ...

  Davalı Bakanlığın yaptığı itiraz sonucunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ile aynı yönde karar vermesi, ...
  www.istabip.org.tr/icerik/usulsuz-ve-sinavsiz-sef-ve-sef-yardimciligi-atamal/ - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.istabip.org.tr alanından daha fazla sonuç »
 7. Memurlar.Net (Harcırahlara ilişkin İstanbul Bölge İdare ...

  15 Haz 2006 ... Hüküm veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:. Dava , davacının 13.09 2002 tarihli atama kararnamesi ile ilk kez ...
  www.memurlar.net/haber/47440/ - 45k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. bölge idare mahkemesi istanbul - Blogcu - Blogcu.com - Ücretsiz ...

  İlgili Etiketler. adalet bakanlığı bölge idare mahkemesi istanbul bölge idare mahkemesi bölge mahkemesi portalı. İlgili Videolar. İlgili Kanallar ...
  www.blogcu.com/etiket/bölge%20idare%20mahkemesi%20istanbul - 13k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. bölge idare mahkemesi - Blogcu - Blogcu.com - Ücretsiz Türkçe Blog ...

  üyeliğine adalet bakanlığı bölge idare mahkemeleri bölge idare mahkemesi istanbul bölge idare mahkemesi bölge hukuku idare hukukcusu idare hukuku davaları ...
  www.blogcu.com/etiket/bölge%20idare%20mahkemesi - 19k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. istanbul bolge idare mahkemesi

  sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=istanbul+bolge+idare+mahkemesi - Benzer sayfalar
 11. Istanbul Bölge Idare Mahkemesi - Yürütmenin Durdurulmasi Karari

  2 Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü. Parg. 3 Dava, 3.4.2001 tarih ve 2001-207 sayılı Marmara Üniversitesi Senato ...
  www.e-akademi.org/makaleler/karar-1.htm - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Imar Hukukcusu - Content

  İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Telefon 0 212 496 12 00 Pbx Fax 0 212 452 76 76 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Baro Odası Telefon 0 212 551 66 64 ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1676 - 53k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. Imar Hukukcusu - Content

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi · Ankara Bölge İdare Mahkemesi · Konya Bölge İdare Mahkemesi · Aydın Bölge İdare Mahkemesi · Edirne Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1680 - 53k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.imarhukukcusu.com alanından daha fazla sonuç »
 14. İstanbul polisi kusursuz çıktı! - Porttakal

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi , İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve 7 polisin Dink cinayetiyle ilgili kusuru olmadığına karar verdi. İstanbu...
  www.porttakal.com/haber-istanbul-polisi-kusursuz-cikti-49476.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. İdare Mahkemesi: Dink cinayetinde Cerrah için soruşturmaya gerek ...

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi , olayda 'görevi ihmal kastının bulunmadığını' vurguladı. Hrant Dink Dava İzleme Komisyonu son gelişmelerle ilgili dün...
  www.porttakal.com/haber-idare-mahkemesi-dink-cinayetinde-cerrah-icin-sorusturmaya-gerek-yok-49381.html - 28k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.porttakal.com alanından daha fazla sonuç »
 16. ABGS > 2003-08-25 Ihd'den Bölge Idare Mahkemesi'ne Başvuru

  gerekçesiyle iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İHD İstanbul Şube Başkanı Kiraz Biçiçi, başvuru dilekçesini ...
  www.abgs.gov.tr/index.php?p=25915&l=1 - 19k - Önbellek - Benzer sayfalar
 17. ZAMAN GAZETESİ [İnternetin İlk Türk Gazetesi] - İdare Mahkemesi ...

  23 Tem 2008 ... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, olayda 'görevi ihmal kastının ... 27 Haziran 2008'de son sözü söyleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, ...
  www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=717352&title=idare-mahkemesi-dink-cinayetinde-cerrah-icin-sorusturm... - 58k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. HABER: Bölge İdare Mahkemesi, Dinç Bilgin'in, TMSF'nin Sabah ve ...

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nun Sabah Gazetesi ve ATV'ye el koymasının önünü açan ...
  www.haberler.com/bolge-idare-mahkemesi-dinc-bilgin-in-tmsf-nin-haberi/ - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 19. [DOC]

  İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE. SORUŞTURMA AÇILMAMASI KARARINA. İTİRAZ EDEN : TMMOB Mimarlar Odası ( İstanbul Büyükkent Şubesi) adına Başkan Eyüp Muhcu ...
  www.mimarist.org.tr/belgedocs/haydarpasasorusturma.doc - Benzer sayfalar
 20. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi - Detaylı bilgi

  URL, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi. Oylama, Oy sayısı : 0, Puanı : 0.00. Link tarihi, 07-12-2005. ETC, türkçe arama da incelenme sayısı : 284 ...
  www.turkcearama.com/review/Istanbul-Bolge-Idare-Mahkemesi_89718.html - 19k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. ISTANBUL BÖLGE IDARE MAHKEMESI - E-Adalet Forum

  ISTANBUL BÖLGE IDARE MAHKEMESI. Referrals V. Seçenekler V ... BASYURT ISTANBUL BÖLGE IDARE MAHKEMESI Mar 8 2007, 00:11 ...
  www.e-adalet.org/forum/index.php?showtopic=2864&mode=threaded&pid=14119 - 48k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. ISTANBUL BÖLGE IDARE MAHKEMESI - E-Adalet Forum

  Reply to this topic · Start new topic. > ISTANBUL BÖLGE IDARE MAHKEMESI. Referrals V. Seçenekler V. BASYURT. Rating: 4. Üye Profili. Gönder ...
  www.e-adalet.org/forum/index.php?showtopic=2864&view=findpost&p=14119 - 48k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.e-adalet.org alanından daha fazla sonuç »
 23. Açık Hukuk Dizini - Yargı Organları > Bölge İdare Mahkemeleri

  Istanbul Bölge İdare Mahkemesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı http://www.istanbulbim.adalet.gov.tr - Ayrıntılar ...
  dizin.hukuksokagi.com/index.php?c=22 - 11k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. Türkiye Sakatlar Derneği - İdare Mahkemesi

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, şirketlerine el konulan Şevket Demirel'in itirazını reddetti. Böylece TMSF'nin başta Göltaş olmak üzere el koyduğu ...
  www.tsd.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=3173 - 78k - Önbellek - Benzer sayfalar
 25. Açık Radyo

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, olayda 'görevi ihmal kastının bulunmadığını' ... 27 Haziran 2008'de son sözü söyleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, ...
  www.acikradyo.com.tr/default.aspx?_mv=a&aid=22914 - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi - Istanbul

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Istanbul. ... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi. Adres: 0 Tel: 0212 615 52 33 Bu kurum sizin mi? ...
  www.i-gunler.com/Istanbul/Istanbul-Bolge-Idare-Mahkemesi/Adliyeler/5621 - 34k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. DANIŞTAY KARARI 4.

  ... kararın düzeltilmesi istemini reddeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararı niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonuç ifade etmektedir. ...
  www.alomaliye.com/danistay_e_2003_1434.htm - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. Akşam Gazetesi - İstanbul polisi kusursuz!

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarının Hrant Dink cinayetinde hiçbir kusurlarının olmadığını belirterek, ...
  www.aksam.com.tr/haber.asp?a=124432,3 - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. Memurlar Vakfı

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27488 Gökalp YANARDA?O?LU,. Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanlığına, ...
  www.memurlarvakfi.org.tr/AtamalarDetay.asp?KayitTipID=5&SiraNo=66 - 176k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. Politika [05.01.00]

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde 315 dava açıldı, 49 davada 66 milyar 558 milyon 976 bin 676 lira tazminata hükmedildi. Maliye Bakanlığı aleyhine açılmış ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. Adli ve İdari Yargıda Atamalar Adli ve idari yargıdaki atamalar ...

  18 Eki 2006 ... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27488 Gökalp YANARDA?O?LU, Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanlığına ...
  www.malatyahaber.com/haberler/haber.asp?a=7860&print=yes - 25k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. İdare Mahkemesi: Dink cinayetinde Cerrah ve 7 polisin kusuru yok ...

  23 Tem 2008 ... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve 7 polisin, Hrant Dink cinayeti ile ilgili yargılanamayacağı ...
  www.memurhaberleri.com/news.php?readmore=2519 - 53k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. Bölge İdare Mahkemeleri | Türk Hukuk Rehberi

  İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · KIRIKKALE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · MANİSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · ORDU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ...
  blog.legalmenu.com/hukuk/bolge-idare-mahkemeleri/ - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 34. CNNTürk 2008 - Dink suikastında İstanbul Emniyeti'ne soruşturma yok

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 27 Haziran tarihinde verdiği kararla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının Dink cinayetinde hiçbir ...
  www.cnnturk.com/HABER/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=483897 - 52k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. DİNK AİLESİ AİHM’E GİDİYOR - POLİTİKA - STARGAZETE.COM

  İSTANBUL Bölge İdare Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti öncesinde gelen ‘İstihbarat’ı dikkate almadığı gerekçesiyle hakkında ...
  www.stargazete.com/politika/dink-ailesi-aihm-e-gidiyor-115494.htm - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. [PDF]

  ‹stanbul Bölge ‹dare Mahkemesi ‹fl Yükü Da¤›l›m› Distribution of ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Sayılarla İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2001. GELENLER. ÇIKANLAR. KALANLAR. Bölge İdare. 1998. 441. 1.383 ...
  www.ibb.gov.tr/tr-TR/BilgiHizmetleri/Istatistikler/Documents/guvadalet/t279.pdf - Benzer sayfalar
 37. İstanbul Çevre Düzeni Planı Hakkında Belediye'den Açıklama

  İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı” ile ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz etti. Yapılan açıklama şöyle: ...
  www.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=22975&month=9&year=2008 - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. Mahkeme, Dink'te ihmali olduğu iddia edilen İstanbul polisini ...

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve 7 polisin Dink cinayetiyle ilgili kusuru olmadığına karar verdi.
  www.nethaber.com/Toplum/69694/Mahkeme-Dinkte-ihmali-oldugu-iddia-edilen-Istanbul - 61k - Önbellek - Benzer sayfalar
 39. Hürriyet - -Ermeni Konferansı'nı durdurmaya iptal

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, ”İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları Konferansı”na ilişkin ...
  hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=3378134&tarih=2005-10-13 - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (320)

  ... yönelik itirazı reddeden kararın düzeltilmesine ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir. ...
  www.ivdb.gov.tr/duyurulan/yenimevzuat1/danistaykarari.htm - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 41. Bianet :: Dink Cinayetinde Celalettin Cerrah Dokunulmaz!

  22 Tem 2008 ... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, bir paragraflık gerekçesiz bir kararla, Dink Cinayeti'nde ihmalden suçlanan İstanbul Emniyet müdürü Cerrah ...
  www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/108488/dink-cinayetinde-celalettin-cerrah-dokunulmaz - 19k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. Adalet Bakanlığı - Bölge İdare Mahkemeleri - Adliyeler - Cezaevleri

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi · Konya Bölge İdare Mahkemesi · Aydın Bölge İdare Mahkemesi · Manisa Bölge İdare Mahkemesi · İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.devletana.com/adalet_bakanligi.htm - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 43. Planlama.Org - İstanbul Çevre Düzeni Planı Hakkında Açıklama

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği 10.12.2007 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere İstanbul 2. ...
  www.planlama.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2498&Itemid=1 - 56k - Önbellek - Benzer sayfalar
 44. TMSF Sabah için ne adım atacak

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ATV ... www.istabip.org.tr/icerik/istanbul-bolge-idare-mahkemesi-eski-s ...
  www.realist.gen.tr/haber/8162/tmsf_sabah_icin_ne_adim_atacak.htm - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. TMSF Sabah için ne adım atacak

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ATV ... Istanbul Bölge İdare Mahkemesi 26.06.2008 Tarihli İdari Yargı Yaz ...
  www.realist.web.tr/haber/8162/tmsf_sabah_icin_ne_adim_atacak.htm - 42k -

  idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
  hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
  (tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
  hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
  hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
  kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
  imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
  suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
  imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
  hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
  ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
  eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
  planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
  imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
  türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
  hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
  istanbul bölge idare mahkemesi haberleri Ankara, İzmir; Bursa; Eskişehir, Adana; Konya, Aydın, Zonguldak, Samsun, Trabzon,

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-09 (3123 okuma)

  [ Geri Dön ]