imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi BaşkanlığıDonatım Semti Maliye Sok. No:1 Adliye Ek Bina 54100 Adapazarı/SAKARYATelefon numaraları:

0 264 278 07 34

0 264 278 07 35

0 264 278 07 36Faks Numarası:

0 264 278 07 56

 
 1. Memurlar.Net (İlk Defa Atamaya Harcırahta İlginç Bir Karar)

  14 Ağu 2007 ... Dolaysıyla, Sakarya Bölge İdare mahkemesi görev alanı içinde bulunan memurlar eğer usulüne uygun olarak dava açarsa, açacakları bu davayı ...
  www.memurlar.net/haber/84835/ - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. Memurlar.Net (Dişlerini özel klinikte yaptıran memurun giderleri ...

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, Adapazarı'nda devlet hastanesinde yapılamayan diş ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı ...
  www.memurlar.net/haber/7806/ - 39k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 3. İDARİ YARGI YERLERİ

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi. 13-. İzmir Bölge İdare Mahkemesi. Manisa Bölge İdare Mahkemesi. 14-. Kayseri Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 4. SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi ve mülhakatindaki mahkemelere ait bilgiler, idari yargı ile ilgili bilgiler.
  www.sakaryabim.adalet.gov.tr/ - 12k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I - Bölge İdare Mahkemesi

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı. Donatım Semti Maliye Sok. No:1 Adliye Ek Bina 54100 Adapazarı/SAKARYA. Telefon numaraları: 0 264 278 07 34 ...
  www.sakaryabim.adalet.gov.tr/icerik.asp?id=29 - 10k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.sakaryabim.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 6. EMO - SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ; PROJELERDE, SİCİL DURUM ...

  Bunun üzerine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonucu, Bölge İdare Mahkemesi TMMOB lehine karar vererek, yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. ...
  www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=58352&tipi=2&sube=7 - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 7. EMO - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KEYFİ UYGULAMALARI ...

  Bunun üzerine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi‘ne yapılan itiraz sonucu, ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, Kocaeli İdare Mahkemesi‘nin 18.07.2007 günlü ...
  www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=58291&tipi=2&sube=6 - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.emo.org.tr alanından daha fazla sonuç »
 8. Hürriyet

  Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi Dr.Selami Demirkol, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı Hüseyin Emsal, ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/06/17/304397.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. HÜRRİYETİM

  ... İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Nadide Alphan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Danıştay Tetkik Hakimi Yaşar Uğurlu Danıştay Savcılığı’na, ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2001/01/15/283155.asp - 17k - Önbellek - Benzer sayfalar
  webarsiv.hurriyet.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 10. Düzce Bayındırlık ve İskan Müdürü Necati Alkan, Sakarya Bölge ...

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı aleyhine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nde açtıkları davayı kazanan evsiz depremzedeler, Bakanlık İl Müdürü Necati Alkan’ın ...
  boluguncel.blogcu.com/duzce-bayindirlik-ve-iskan-muduru-necati-alkan-sakarya-bolge-idare-mahkemesi-nde-ac... - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
 11. 17 Ağustos 1999-2000: Haber ve yorumlar - BELGEnet

  Yalova'da 300 ile 350 civarında, İstanbul'da 300 civarında, İzmit, Sakarya, Bolu ve Düzce'nin bağlı bulunduğu Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nde 5 bin 500-5 ...
  www.belgenet.com/deprem/170800_r17.html - 25k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Kamudan.Com Kamu,Kamu Haberleri,Kpss,Kamu Personeli

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi-Atanma Talebinde Bulunan İlköğretim ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi-2005 Yılında İlk Defa Ataması Yapılan Memura İlk Atama ...
  www.kamudan.com/TopicDetail.aspx?TCatID=18&TSubCatID=208 - 201k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. bolununsesi

  Bolu’nun geleceği, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının başvurduğu yerel mahkemelere bağlı. ...
  www.bolununsesi.com/karikatur/kgoster.asp?Index=27 - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 14. bolununsesi

  Ancak üst mahkemede Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı. Kalıcı konut hak sahipleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın afet konutları ...
  www.bolununsesi.com/haber/arsivoku.asp?tur=1&id=3693&tarih=2005-01-17 - 60k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.bolununsesi.com alanından daha fazla sonuç »
 15. BAYINDIR MEMUR-SEN - İlk Defa Atamaya Harcırahta İlginç Bir Karar

  Dolaysıyla, Sakarya Bölge İdare mahkemesi görev alanı içinde bulunan memurlar eğer ... Zira, dava temyiz halinde, kararı veren Sakarya Bölge İdare mahkemesi ...
  www.bms.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=133 - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. Kocaeli Gazetesi

  Avukat Fahri Örengül böyle diyor da Kocaeli İdare Mahkemesi ile Sakarya Bölge İdare mahkemesi kararları ve İSU Genel Müdürü öyle demiyor. ...
  www.kocaeligazetesi.com.tr/tr/yazar.asp?id=2430&t=1 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
 17. Su zammı Sakarya’dan döndü

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi 12.02.2008 tarihinde “Kocaeli İdare ... Bu hükümlere göre İSU Genel Kurulu, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu ...
  www.ozgurkocaeli.com.tr/article.php?id=9729&rate=1 - 26k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. Su zammı Sakarya’dan döndü

  15 Tem 2008 ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi 12.02.2008 tarihinde “Kocaeli İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararının ...
  www.ozgurkocaeli.com.tr/article.php?id=9729 - 26k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.ozgurkocaeli.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 19. Bölge İdare Mahkemeleri | Türk Hukuk Rehberi

  SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · VAN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · ZONGULDAK BÖLGE İDARE MAHKEMESİ. Son Eklenenler. Amerikadaki Hukuk Fakülteleri · Türk Ticaret ...
  blog.legalmenu.com/hukuk/bolge-idare-mahkemeleri/ - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 20. CHP, Su Zammını İpal Ettirdi - haberizmit.com Kocaeli Haber, 12 ...

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi de su zammını iptal etti ... CHP'lilerin beklediği karar Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nden çıktı. Mahkeme su zammını iptal ...
  www.haberizmit.com/haber_detay.asp?haberID=2940 - 34k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. [DOC]

  haberizmit.com Kocaeli Haber, 12 Ýlçe Haberleri | CHP, Su Zammýný ...

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi de su zammını iptal etti ... Haymanalı da bunun üzerine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. CHP'lilerin beklediği karar ...
  www.haberizmit.com/ms_word.asp?haber=2940 - Benzer sayfalar
  www.haberizmit.com alanından daha fazla sonuç »
 22. Sakarya, Adapazarı, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu ...

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, zammın iptal edilmesine karar verdi. İSU Müdürü Bayram, kararla ilgili yaptığı açıklamada, uygulanan zammın fiyat artışından ...
  www.sakaryagundem.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2400 - 48k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. ISU

  “Öte yandan, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nin bahsi geçen “yürütmenin durdurulmasına dair Kararı”, Genel Müdürlüğümüze 11.07.2008 tarihinde tebliğ edilmiş ...
  www.isu.gov.tr/default.asp?islem=14&Sayfa=2&Kimlik=833 - 13k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. [ Yeni Safak Online - Ekonomi - Haber : Memura ücretsiz diş ...

  Sakarya bölge idare mahkemesi, dişlerini özel klinikte yaptıran memurun giderinin, ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/2004/temmuz/02/e05.html - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 25. Otopark işi arapsaçına döndü

  14 Kas 2007 ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’ne Bulut tarafından açılan ilk dava sonrası ... Ancak Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Bolu Belediyesi'nin itiraz ...
  www.boluolay.com/news.php?id=24247 - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. Memleket Haber - Türkiyenin En Büyük Yerel Haber Portalı

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi de su zammını iptal etti. Şimdi Büyükşehir'in 'zam' ... CHP'lilerin beklediği karar Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nden çıktı. ...
  www.memlekethaber.com/default.asp?mhpanel=mhdetay&id=265956 - 67k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. Sakarya, Adapazarı, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu ...

  15 Tem 2008 ... Kocaeli CHP İl Örgütü Hukuk Komisyonu tarafından Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda, İzmit Su ve Kanalizasyon ...
  www.turkgucu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2400&Itemid=27 - 56k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. Mahkeme su zammını durdurdu haberi

  14 Tem 2008 ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi,yüzde 20 ve yüzde 51'lik zamlar hakkında “yürütmenin durdurulması” kararı verdi.
  www.ensonhaber.com/Ekonomi/140261/Mahkeme-su-zammini-durdurdu.html - 58k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu - Sakarya'da su zammı ...

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nin kararıyla, yılbaşından buyana uygulanan su zammı ... Ancak üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, zammın “Kabul ...
  suplatformu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=1 - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. [PDF]

  Sakarya'da su zammı geri çekilecek!

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, zammın Kabul edilebilir hukuki. nedenler taşımadığına kanaat getirdi. Mahkemenin oybirliği ile iptal kararının ...
  suplatformu.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=31 - Benzer sayfalar
 31. Bianet :: Kocaeli'de Su Zammı İptal Oldu

  15 Tem 2008 ... Ancak üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, zammın “Kabul edilebilir hukuki nedenler taşımadığına” kanaat getirdi. ...
  www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/108355/kocaelide-su-zammi-iptal-oldu - 17k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. Imar Hukukcusu - Hâkim ve Savcıların Terfi Listesi Yayımlandı ...

  3 38448 Hacı GÖÇER Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 4 37787 Nermin KURT İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi. 5 36700 Ayşegül ŞAHİN Danıştay Tetkik Hâkimi ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1049 - 126k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. Otopark krizi istifa noktasına getirdi

  Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nin Bolu Belediyesi'nin itiraz.
  www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2007/Kasim/19/Haber_293188.aspx - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
 34. Su Meclisi, zam farkını istedi - soL Haber Portalı

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi ise farklı tarife uygulaması çerçevesinde ayrımcı uygulamalarda bulunulmaması gerekçesiyle bu kararı verdi. ...
  haber.sol.org.tr/kentgundemleri/1476.html - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. Bizim Kocaeli Gazetesi

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi de su zammını iptal etti. Şimdi Büyükşehir'in 'zam' ... Haymanalı da bunun üzerine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. ...
  www.bizimkocaeli.com.tr/?page=c_detail&c_id=11721&c_cat=35 - 83k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. İşçi-Sendika [24.07.05]

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, valilik kararını inceleyerek, “Dosyada, Hayrettin Günsoy’un Eğitim Sen ve üyelerine karşı hakaret ve iftirada bulunmak ...
  www.evrensel.net/05/07/24/sendika.html - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. MUHTARLAR KURUGÖL'Ü YARGIYA TAŞIYOR | Düzce Postası - Günlük ...

  Konu ile ilgili görüşlerini aktaran Muncurlu Köyü Muhtarı Ali Osman Altındaş, çevre köy muhtarlarıyla birlikte Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi ...
  www.duzcepostasi.com/haberdevam.asp?id=806 - 65k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. CHP, su zammını İPTAL ettirdi - Çayırova Haber Gazetesi

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi de su zammını iptal etti. ... CHP'lilerin beklediği karar Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nden çıktı. Mahkeme su zammını iptal ...
  cayirovahabergazetesi.com/haber/haber/220-chp-su-zammn-ptal-ettirdi.html - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 39. Kocaeli Haberci | CHP'nin başarısı

  CHP İl Hukuk Komisyonu üyesi Ali Hayamanalı tarafından İSU Genel Müdürlüğü aleyhine son su zammı için açılan davada, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, ...
  www.kocaelihaberci.com/haber.asp?id=320 - 137k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. Kocaeli Haberci | Su parası haksız yere alındı

  31 Tem 2008 ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine 12.02.2008 ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına göre; tüm aboneler bugüne ...
  www.kocaelihaberci.com/haber.asp?id=445 - 139k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.kocaelihaberci.com alanından daha fazla sonuç »
 41. Bölge İdare Mahkemeleri | Şarkı Sözleri

  SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VAN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ZONGULDAK BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Â SHARETHIS.addEntry({ title: “Bölge İdare Mahkemeleri”, ...
  www.sarkisi.net/index.php/bolge-idare-mahkemeleri.html - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. Degirmendere Haber - Kocaeli'nde Su Zammı İptal Oldu ...

  15 Tem 2008 ... Ancak üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, zammın “Kabul ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nin kararıyla, yılbaşından bu yana ...
  www.degirmenderehaber.com/detay.asp?id=4554 - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 43. Su zammına mahkeme fireni - SAMANYOLUHABER

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) içme ... Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, ''su ücret tarifesinde farklı uygulama ...
  www.samanyoluhaber.com/haber-108983.html - Benzer sayfalar
 44. Bolu Haber - "Ücretli Otopark Devam Edecektir"

  13 Kas 2007 ... Bolu Belediyesi aleyhine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’ne otoparklardan ücret alınmaması yönünde açmış olduğu ilk davası red edilmiş ...
  www.boluhaber.com/content/view/1408/10/ - 50k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. Haber 262 - CHP'DEN KOCAELİ HALKINA BÜYÜK HİZMET, SU ZAMMI İPTAL

  Örengül "Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nin karar tarihi 12 Şubat 2008 olmasına rağmen, karar Haymanalı'ya geçtiğimiz cuma günü tebliğ edildiği için basın ...
  www.haber262.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4114&Itemid=431 - 41k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. Haber 262 - CHP ile AK Parti Arasında Yaşanan SU Zammı Düellosunda ...

  15 Tem 2008 ... CHP İl Hukuk komisyonu tarafından İSU aleyhine açılan su zammı davasında Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından Active Image ...
  www.haber262.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4129&Itemid=432 - 40k -


  idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
  hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
  (tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
  hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
  hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
  kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
  imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
  suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
  imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
  hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
  ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
  eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
  planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
  imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
  türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
  hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-10 (2571 okuma)

  [ Geri Dön ]