imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleriİzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri Ankara İstanbul, Adana, Bursa, Trabzon, Kayseri, Eskişehir, Zonguldak, ordu, Aydın, Erzurum, Diyarbakır, Gaziantep


 1. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi hakkında ulusal basında çıkan tüm haberler.
  www.tumgazeteler.com/haberleri/izmir-bolge-idare-mahkemesi/ - 4k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. Bölge İdare Mahkemeleri Haberleri

  Daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararının İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını ifade eden firmanın Yönetim Kur ...
  www.tumgazeteler.com/haberleri/bolge-idare-mahkemeleri/?start=50 - 4k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.tumgazeteler.com alanından daha fazla sonuç »
 3. Hukuk siteleri ve linkleri Site Ekle Link Ekle

  izmir Bölge idare Mahkemesi'nin gayriresmi sitesinde, tarihçe, mahkeme, başkan ve üyeler ile Idare ve Vergi Mahkemelerinde dava acma usulu ...
  www.hukuki.net/Portal_Links.asp?PageNum=1&catid=14&area=4 - 51k - Önbellek - Benzer sayfalar
 4. Hukuki.NET: izmir Bölge idare Mahkemesi

  Hukuki.NET 'e geri dön · Çerçeveyi Kaldır · Bu Linke Not Ver. izmir Bölge idare Mahkemesi: Hukuki.NET.
  www.hukuki.net/portal_redirect.asp?LINKID=79&linkname=izmir+B%F6lge+idare+Mahkemesi&catid=14&... - 1k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.hukuki.net alanından daha fazla sonuç »
 5. İzmir Tabipler Odası

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi, bu kararı ile, karardaki çelişkili hükümler ... İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin 27.09.2007 tarihli kararı için tıklayınız… ...
  www.izmirtabip.org.tr/default.asp?mid=1185 - 58k - Önbellek - Benzer sayfalar
 6. İzmir Tabipler Odası

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne Oda’mız ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ... İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararı, hukuki sonuçları itibarıyla ne şekilde ...
  www.izmirtabip.org.tr/default.asp?mid=1165 - 57k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.izmirtabip.org.tr alanından daha fazla sonuç »
 7. Politika [05.01.00]

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nde 482 dava açıldı, 92 davada 44 milyar lira tazminata hükmedildi. Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’nde 118 dava açıldı, ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. Toplum - Yaşam [22.07.05]

  Bir üst mahkemeye itiraz eden madenci şirketin itirazı sonucu İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin 14.04.2005 tarihli kararı ile yürütmeyi durdurma kararı ...
  www.evrensel.net/05/07/22/toplum.html - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.evrensel.net alanından daha fazla sonuç »
 9. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  İzmir bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 5. 2. 2. 6. Kastamonu İdare Mahkemesi. İdari Yargı İM. 1. 1. 0. 1. Kayseri bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 10. Duyuru

  UYAP yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Adana, Edirne, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarından ve Bandırma, Dinar, Edirne, Gaziantep, İskenderun, ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/tem06/11/egt.htm - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 11. İzmir 3. İdare Mahkemesi 2005/1516 E. YD Kararı

  ... kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi"nde itiraz yolu açık olmak üzere 30.11.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. ...
  www.inisiyatif.net/pratik/karar/Kararlar/izmi3id_2005_1516e.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Radikal-çevrimiçi / Türkiye / 'Bergama altın savaşı' yılan ...

  Bakanlığın itirazı üzerine de İzmir Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını ... İzmir Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı ortadan kaldırmıştır. ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=151012 - 34k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. Radikal-çevrimiçi / Türkiye / Bergama'da altına izin

  Bu kez de madenin sahibi Koza firması, kararın kaldırılması için İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi'nin, 1. ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=153487 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.radikal.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 14. Müteselsil sorumluluğun katma değer vergisi ihtilaflarına ...

  Vergi Mahkemesi'nin 13.1.2003 tarih ve E:2001/32, K:2003/13 sayılı kararını onayan İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin 2.6.2004 tarih ve E:2003/1023, ...
  www.aktifsmmm.com.tr/dan/vuk/dan2006.4414.htm - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. MİLLİYET İNTERNET - EGE

  21 Eyl 2005 ... Koray Nazik İzmir Bölge İdare Mahkemesi üyeliği, Levent Hatipoğlu İzmir Vergi Mahkemesi üyeliği, İbrahim Günenç İzmir İdare Mahkemesi ...
  www.milliyet.com.tr/2005/09/21/ege/ege04.html - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. MİLLİYET İNTERNET - EGE

  8 Ara 2005 ... İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Fikret Kasapoğlu'nun oğlu avukat Tarkan Kasapoğlu ile Sökeli eğitimci Ali Aktaş'ın kızı avukat Birem Aktaş ...
  www.milliyet.com.tr/2005/12/08/ege/ege12.html - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.milliyet.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 17. Karar Özeti

  Karşı Taraf (Davalı) : İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı İZMİR İstemin Özeti : Danıştay Beşinci Dairesinin 4.11.2003 günlü, E:2003/3710, K:2003/4599 ...
  www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=24069 - 12k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. EGEÇEP AÇIKLAMASI

  İzmir Bölge idare Mahkemesi’nin 14.04.2005 tarihli 2005/455 YD İtiraz kararı ile sözü edilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır. ...
  www.geocities.com/siyanurlealtin/belgeler/egecep28m06.html - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 19. Bergama_kuzeyege_gazetesi

  Bu karara karşı yapılan itiraz zerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi; ... İzmir Bölge İdare mahkemesi, Bergama Altın Madeninde faaliyete devam edilmesi için ...
  www.geocities.com/kuzeyege/22042005/haber12.htm - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.geocities.com alanından daha fazla sonuç »
 20. İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Söz konusu karara karşı Belediyemiz tarafından İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmişse de itirazımız 2007 – 745 sayılı kararla reddedilmiş ...
  www.izmir.bel.tr/meclis.asp?menuID=26&MenuName=Belge%20Arşivi&page=166 - 68k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. İdari Yargı Kararlarını uygulamayan yargılanmayınca Kamu'da ...

  Mühendis Ahıshalı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve İzmir Grup Müdürü'nün, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını etkisizleştirerek ...
  www.siteboard.de/cgi-siteboard/board.pl?fnr=51062&read=1497 - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. 1744 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DE?İŞTİ - HABER

  ... İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Fikret Kasapoğlu İzmir Vergi Mahkemesi Başkanlığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nilgün Karabey İstanbul İdare ...
  www.netbul.com/sicakhaber/sicakhaberdisp.asp?id=270018 - 64k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. Danıştay'dan Emlak Vergisi Ödemesine İlişkin Karar - | Hanemiz.com ...

  Bölge Vergi Mahkemesi'nin ''vergilendirme hatası'' kapsamındaki kararını bozan İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması istemiyle ...
  www.hanemiz.com/danistaydan-emlak-vergisi-odemesine-iliskin-karar-t57514.html - 122k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi BİM 02.10.2006 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi BİM 02.10.2006 İŞLETİME ALINAN MÜLHAKATLAR Bağlı ACM veya BİM İşletime Alınan ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 25. Hürriyet Avrupa -- İzmir Cumhuriyet Başsavcısı: Adaletin yükü ağır ...

  8 Eyl 2008 ... İzmir Adliyesi'deki Atatürk Anıtı önünde yapılan törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hüseyin ...
  www.hurriyet.de/?navi=sonarticle&banner=0&docid=9847765&cat=3206 - 52k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. Hürriyet Avrupa -- AKP vakıf sözünden çark etti

  8 Eyl 2008 ... Meclisin kararında diretmesi üzerine İzmir Valiliği yürütmenin durdurulması istemiyle İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. ...
  www.hurriyet.de/?navi=sonarticle&banner=0&docid=9851905&cat=3206 - 15 saat önce - Benzer sayfalar
 27. Danıştay Kararı (sevk irsaliyesi)

  Bu nedenle İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA. Hüküm veren Danıştay Üçüncü ...
  www.alomaliye.com/danistay_kararlari12.htm - 14k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. Hürriyet

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Bergama'da Normandy Madencilik A.Ş. için Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ‘deneme üretimi’ izni ile Orman Bakanlığı'nın yaptığı ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/03/30/106931.asp - 28k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. www.izmirbolgeidaremahkemesi.8m.com - izmir Bölge idare Mahkemesi ...

  www.sitetanitimi.com/04-1-13073-www-izmirbolgeidaremahkemesi-8m-com/ - 3k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği

  İdare Mahkemesinin 06/07/2007 tarih ve 2007/469E.sayılı kararına karşı İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde yaptığımız itirazımız kabul edilmiş ...
  ailehekimligi.ism.gov.tr/arsiv.asp - 50k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. Menderes Haber

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi, müdürlük lehinde karar vererek, yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak 2. İdare Mahkemesi önceki tekrar yönergenin iki ...
  www.mendereshaber.com/index/?page=10&ak=1&id=1934 - 64k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. [DOC]

  “Nazım İmar Planı’nın tamamı etkilenmiyor”

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edeceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi hukukçuları, ...
  old.mo.org.tr/gzt/yeniasır/20080804-1.doc - Benzer sayfalar
 33. Untitled Document

  ... Adliyesi Bor Adliyesi İzmir Bölge İdare Mahkemesi Gelendost Adliyesi Göksun Adliyesi Ağrı Adliyesi Bulancak Adliyesi Konya Adliyesi Kütahya Adliyesi Bor ...
  www.atincgultekin.av.tr/ - 2k - Önbellek - Benzer sayfalar
 34. Koza, iki hafta içinde üretime başlıyor

  Daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararının İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını ifade eden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, ...
  www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=25995 - 37k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. Yargıda görev değişimi

  17 Tem 2006 ... “İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Ömer Vasfi Uçaray İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Fikret ...
  www.ntvmsnbc.com/news/379830.asp - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. Bergama’da altın üretimi başladı

  4 Nisan— İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin kararının ardından 30 günlük sürenin dolması üzerine dün akşam saatlerinde madene giden Bergama İlçe Sağlık ...
  www.ntvmsnbc.com/search/Redirect.asp?id=144691 - 41k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.ntvmsnbc.com alanından daha fazla sonuç »
 37. Haberler > 27. Hafta

  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nı temsi-len Av. Arif Ali Cangı'nın İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuruya göre "mahkemenin yürütmeyi durdurma ...
  www.arkitera.com/news.php?action=displayList&year=2007&week=27&pageID=1 - 53k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. DSİ'den Allianoi davası

  Davanın 60 günlük zaman aşamı süresi bitiminde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne açılacağını belirten Sarıyıldız, "Şu an Ankara'da dava ile ilgili hazırlıklar ...
  www.arkitera.com/h6055-dsiden-allianoi-davasi.html - 39k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.arkitera.com alanından daha fazla sonuç »
 39. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi

  Davacı vekili 17.09.2001 tarihinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi aracılığıyla gönderilen ve 24.09.2001 tarihinde kayda geçen dava dilekçesi ile 12.11.2001 ...
  www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=3155&ctg=000002000032000009 - 19k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi

  Davacı, 19.02.2003 tarihinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 27.02.2003 tarihinde AYİM kaydına geçen dava dilekçesinde özetle; 4 yıllık Üniversite mezunu ...
  www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=3815&ctg=000002000032000006 - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.msb.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 41. 2007-07-16 - 08:14:00 Bir mahkeme kararı daha: 'Kültürpark'ı ...

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi; "idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı ...
  www.sesonline.net/php/genel_sayfa.php?KartNo=49190 - 8k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. 2007-07-03 - 20:32:00 İzmir'de belediye 'onarılamayacak kamusal ...

  Konuyla ilgili olarak, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın vekili Av. Arif Ali Cangı'nın İzmir Bölge İdare mahkemesi'ne yaptığı başvuru şöyle: ...
  www.sesonline.net/php/genel_sayfa.php?KartNo=49088 - 8k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.sesonline.net alanından daha fazla sonuç »
 43. YENİGÜN - Ege'nin Gerçek Gazetesi

  Ancak, İzmir Bölge İdare Mahkemesi, “İşin gereği görüşülüp düşünüldü: Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması ...
  www.gazeteyenigun.com.tr/icerik.asp?page=koseyazilari&yazarID=78&yaziID=7660 - Benzer sayfalar
 44. Kütahya SMMM Odası - SMMMO

  10 Ağu 2008 ... İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen bir kararda şirketin eski ortağı ve eski müdürü kendisine şirketle ilgili yapılan bir ...
  www.kutahyasmmmo.com/kose/oku.asp?id=253 - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. Haber Ekspres

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin, "Bergama'da kurulu Ovacık Altın işletmesinin faaliyetine devam etmesi için karar verdiği" bildirildi. ...
  www.haberekspres.com.tr/2005/04/25/devam.php?id=855 - 13k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. Haber Ekspres

  İzmir Bölge İdare MahkemesininBergamada kurulu Ovacık Altın işletmesinin faaliyetine devam etmesi için karar verdiği bildirildi ...
  www.haberekspres.com.tr/2005/04/14/devam.php?id=855 - 14k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.haberekspres.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 47. Association socio-culturelle A TA TURQUIE

  14 Nisan 2005'te de İzmir Bölge İdare Mahkemesi, yapılan itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Page Spéciale pour impression. Sponsoring ...
  www.ataturquie.asso.fr/static.php?op=informations_extrait_pt_societe_060328&npds=1 - 75k - Önbellek - Benzer sayfalar
 48. İdare hukuku - Google Kitaplar Sonucu

  Yazan: Prof.Dr. Turan YILDIRIM, Metin Günday, Turan ... - 2003
  Ankara, İstanbul ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları'na istekte bulunan Danıştay üyelerinden de atama yapılabilir. ...
  books.google.com.tr/books?isbn=9750601998...
 49. “Her Yer Bergama Hepimiz Bergamalıyız”

  26 May 2006 ... Ama siz ‘’ İzmir Bölge idare mahkemesi kararınızı kaldırdı, kapatamıyorum ‘’ yollu yanıt vermiştiniz. Fakat asıl mahkemesi tekrar duruşma ...
  www.bugday.org/printArticle.php?aID=1355 - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 50. Çevrecilerden Allianoi için dava

  Allianoi Girişim Grubu’nun,


  idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
  hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
  (tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
  hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
  hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
  kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
  imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
  suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
  imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
  hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
  ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
  eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
  planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
  imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
  türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
  hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
  İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri Ankara İstanbul, Adana, Bursa, Trabzon, Kayseri, Eskişehir, Zonguldak, ordu, Aydın, Erzurum, Diyarbakır, Gaziantep

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-09 (2490 okuma)

  [ Geri Dön ]