imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare MahkemesiTrabzon Bölge İdare Mahkemesi Trabzon idare Mahkemesi Trabzon Vergi Mahkemesi


 1. Bölge İdare Mahkemesi
  61200 Trabzon


  maps.google.com
   
 2. İDARİ YARGI YERLERİ

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi. 10-. Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi. Bursa Bölge İdare Mahkemesi. 11-. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 3. Memurlar.Net (Eğitim durumundan nakle ilişkin Trabzon Bölge İd ...

  17 Nis 2007 ... TRABZON BÖLGE İDARE MAHKEMESI. Y.D. Itiraz No : 2007/47. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERiLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : Resul ...
  www.memurlar.net/haber/71755/ - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
 4. Memurlar.Net (Objektif kıstaslar ile belirlenmeyen geçici ...

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi geçici olarak görevlendirilen sendika işyeri temsilcisine ilişkin önemli bir karar verdi. Sağlık bakanlığı arama ve nakil ...
  www.memurlar.net/haber/99187/ - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 5. yayep

  23, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi. 14.06.2004. 24, Van Bölge İdare Mahkemesi. 10.04.2006. 25, Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi. 07.08.2005 ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/isletimplani/isletimmer.htm - 236k - Önbellek - Benzer sayfalar
 6. orta

  En büyük idari yargı mahkemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi pilot, Trabzon bölge idare mahkemesi test için seçildi. idarî yargıdan Ankara Bölge İdare ...
  www.uyap.gov.tr/basinda/haberler/haber008/orta.html - 28k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.uyap.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 7. WWF Türkiye: Alanda Planlanan HESler

  Bunun üzerine davacılar da temyize gider ve 23.09.1999 tarihinde Trabzon Bölge İdare Mahkemesi yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verir. ...
  www.wwf.org.tr/wwf-tuerkiye-hakkinda/nerede-calisiyoruz/dogu-karadeniz-havzasi/firtina.../alanda-planlanan-hesler/ - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. Kamudan.Com Kamu,Kamu Haberleri,Kpss,Kamu Personeli

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi-Devlet Hastanesinde Tedavisi Mümkün Olmayınca ... Trabzon Bölge İdare Mahkemesi-SSK İl Müdürlüğünde Görev Yapan Memurun Eğitim ...
  www.kamudan.com/TopicDetail.aspx?TCatID=18&TSubCatID=208 - 201k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. Fırtına Vadisi'ne bir santral yapımı girişiminin öyküsü

  B.M. kararın temyiz edilmesi için Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. ... Dairesi Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği “ÇED raporunu iptal ...
  www.arkitera.com/v1/haberler/2005/02/11/doga.htm - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. Politika [05.01.00]

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nde 102 dava açıldı, 36 davada 91 milyar 92 milyon 655 bin 105 lira maddi, 1 milyar 382 milyon lira manevi tazminata ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 11. Toplum - Yaşam [24.07.99]

  Fırtına Vadisi’ne kurulacak olan santral inşaatının sürmesi yönündeki talimatın üzerinden bir gün geçmeden Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, ...
  www.evrensel.net/99/07/24/toplum.html - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.evrensel.net alanından daha fazla sonuç »
 12. Dink Cinayeti ve Mücadelesini Un

  Bu karara avukatlar Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz ettiler. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 45. nolu ara kararıyla, başvuruda bulunan müdahil ...
  www.sodev.org.tr/Haberler/2007/hrant_dink_davasi28.09.07.htm - 11k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Trabzon bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 1. 1. 1. 0. Van bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 1. 1. 0. 2. Yozgat İdare Mahkemesi. İdari Yargı İM ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 14. Çay Tv

  9 Eyl 2008 ... kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 30/07/2008 tarihinde ...
  www.caytv.com.tr/index.php?s=haber&id=6576 - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. Hrant Dink Davasında Üçüncü Kez AİHM'ye Gidiliyor - Porttakal

  konuda 20 Mayıs 2007'de Trabzon Bölge İdare Mahkemesi 'ne itirazda bulunan. müdahil Avukatlar, itirazın 6 Haziran 2007'de reddedilmesi üzerine Strasbourg ...
  www.porttakal.com/haber-hrant-dink-davasinda-ucuncu-kez-aihm-ye-gidiliyor-49881.html - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. Bir yıl sonra: Cinayeti gördüm… - Ali Bayramoğlu - 19.01.2008 ...

  Yapılan itiraz Trabzon Bölge İdare Mahkemesi tarafından yasaya aykırı olarak ... Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararı ile -Hrant Dink'in işyerinin ...
  yenisafak.com.tr/yazarlar/?t=19.01.2008&y=AliBayramoglu - 33k - Önbellek - Benzer sayfalar
 17. Hrant Dink'in asıl katilleri yargı önüne çıkarılmadı - kurd news ...

  Dink ailesinin avukatları karara itiraz ederek Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne bu kararının bozulması ve haklarında ön inceleme yapılan Emniyet görevlileri ...
  www.kurdshow.com/?sf=haber&haberid=10364&ktg=1570 - 68k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. CHP’li meclis üyesinden CHP’li belediyeye fren

  12 Ağu 2008 ... itibaren 7 gün içinde Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 14.07.2008 tarihinde oy birliğiyle karar verildi." ...
  www.gunebakis.com.tr/haber.php?id=5740&t=CHP’li+meclis+üyesinden+CHP’li+belediyeye+fren - 35k - Önbellek - Benzer sayfalar
 19. Bir yanlış daha geri döndü

  25 Ağu 2008 ... Bir üst mahkeme olan Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etme hakkımız var ancak ben bunu yapmayacağım. İtiraz etmeyeceğim. ...
  www.gunebakis.com.tr/haber.php?id=6249&t=Bir%20yanlış%20daha%20geri%20döndü - 33k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.gunebakis.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 20. Bianet :: Hrant Dink Davasında Üçüncü Kez AİHM'ye Gidiliyor

  Bu konuda 20 Mayıs 2007'de Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunan müdahil avukatlar, itirazın 6 Haziran 2007'de reddedilmesi üzerine Strasbourg ...
  www.bianet.org/english/kategori/bianet/108519/hrant-dink-davasinda-ucuncu-kez-aihmye-gidiliyor - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. Bianet :: "Memurları Koruyan 4483 Sayılı Yasa, Dink Cinayeti'nde ...

  ... görevliler hakkında soruşturma açılmasına gerek görülmediğini bildiren Cinmen, 20 Mayıs 2007'de Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundukları, ...
  www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/108077/memurlari-koruyan-4483-sayili-yasa-dink-cinayetinde-adaleti-de-tikiyor - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.bianet.org alanından daha fazla sonuç »
 22. Halkın Gazetesi BirGün ...

  Kültür Bakanlığı tarafından bu karara itiraz edilmiş ve Trabzon Bölge İdare Mahkemesi itirazı haklı görerek, Yürütmeyi Durdurma kararını kaldırmış, ...
  www.birgun.net/actuel_2006_index.php?news_code=1161526900&year=2006&month=10&day=22 - 57k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. Halkın Gazetesi BirGün ...

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi tarafından 'kaçak' olarak nitelendirilen ve Rize Belediyesi tarafından yapımına başlanılan tesis için, CHP İl Başkanı Mehmet ...
  www.birgun.net/actuel_2006_index.php?news_code=1158943326&year=2006&month=09&day=22 - 58k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.birgun.net alanından daha fazla sonuç »
 24. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi BİM 14.06.2004 Kızılcahamam Adliyesi MÜLHAKAT 21.06.2004 Trabzon Kapalı Cezaevi İNFAZ KURUMU 05.07.2004 ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 25. Tapu memurunun kazandığı yüksekokulun bulunduğu yere tayini ...

  TRABZON BÖLGE İDARE MAHKEMESI Y.D. Itiraz No : 2007/47 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERiLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : Resul Kesin ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=18485 - Benzer sayfalar
 26. Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi

  Yozgat , Aydınr, Ayaş , Kızılcahamam, Ankara Adliyesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi ve Sultanahmet Adliyesi, bu birimlerden ...
  www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=1940 - 72k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. [PDF]

  TRABZON TANJANT YOLUNUN 37 YILLIK SERÜVEN İ Ar ş .Gör. P. Ebru S İ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nin 12.11.1992 tarih 1991/813 esas, 1992/582 sayılı kararı. 16. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel ...
  sehircilik.ktu.edu.tr/depo/YAZILAR/metinler/Sinan-Ozen-Tanjant%20Yolunun%2037%20Yillik%20Seruveni.pdf - Benzer sayfalar
 28. fırtına vadisi

  15 Temmuz 1999: Trabzon Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. * 23 Eylül 1999: Trabzon İdare Mahkemesi, Anayasa'nın 17 ve 56. ...
  www.kuzeymavi.com/firtina/f6.htm - 8k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. Gündelik Haberler » Dink davasında üçüncü kez AİHM’ye gidiliyor

  Bu konuda 20 Mayıs 2007′de Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunan müdahil avukatlar, itirazın 6 Haziran 2007′de reddedilmesi üzerine Strasbourg ...
  www.gundelik.net/2008/07/24/dink-davasinda-ucuncu-kez-aihmye-gidiliyor/ - 14k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. Gündelik Haberler » KARADENİZ’İN KALBİNE İNEN ASFALTTAN HANÇER ...

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nin, “Planlama ve şehircilik ilkelerine, imar ve kıyı mevzuatına ve kamu yararına aykırı” bularak iptal ettiği Tünel ...
  www.gundelik.net/2007/04/05/karadenizin-kalbine-inen-asfalttan-hancer-karadeniz-sahil-yolu/ - 19k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.gundelik.net alanından daha fazla sonuç »
 31. Denizini Kaybeden Karadeniz 2 / Şükran Özçakmak - Milliyet ...

  Trabzon İdare Mahkemesi'nin verdiği karara, Kurul tarafından yapılan itiraz değerlendirilmiş, bir üst mahkeme olan Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, ...
  www.lazuri.com/tkvani_ncarepe/basindan_27072006_milliyet_sukran_ozcakmak_denizini_kaybeden_karadeniz_02.h... - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. Karadeniz sahil yolunda yürütmenin durdurulmasi kakari / Ferhat ...

  ... tarihinden itibaren 7 gün içinde, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 20.07 2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. ...
  www.lazuri.com/tkvani_ncarepe/KSY_yurutmenin_durdurulmasi_kakari.html - 52k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.lazuri.com alanından daha fazla sonuç »
 33. Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 38031 Osman DİNLER,. Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 38053 ...
  ergenimar.blogcu.com/ - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 34. 2008 idari yargı kararnamesi - Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  14 Tem 2008 ... Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 38031 Osman DİNLER,. Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, ...
  ergenimar.blogcu.com/2008-idari-yargi-kararnamesi_20002841.html - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. Karadeniz sahil Yolu, Kepçe hukukuna devam

  Muhtar Özçiçek, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nin, 3’üncü derece sit kapsamındaki Aksu geçişine kıyı dolgusuyla yol yapılmasını onaylayan Fındıklı Belediye ...
  www.karalahana.com/makaleler/haber/karadeniz_sahil_yolu.htm - 66k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. MİLLİYET İNTERNET - GÜNCEL

  27 Tem 2006 ... itiraz değerlendirilmiş, bir üst mahkeme olan Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulma kararının kaldırılmasına hükmetmişti. ...
  www.milliyet.com.tr/2006/07/27/guncel/agun.html - 39k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. MİLLİYET İNTERNET - SİYASET

  5 Eyl 2005 ... Ölümünden sonra Trabzon Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22 ...
  www.milliyet.com.tr/2005/09/05/siyaset/asiy.html - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.milliyet.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 38. Aksam Gazetesi - Yazarlar - Mustafa Bayraktar - Bu nasıl anlayış!..

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği tünel-üniversite kavşağı arasındaki yol güzergahı için Trabzon Belediyesi'nin temyize ...
  www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2004/08/01/yazarlar/yazarlar58.html - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 39. Hürriyet - -Kepçe hukuku

  Muhtar Özçiçek, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'nin, 3'üncü derece sit kapsamındaki Aksu geçişine kıyı dolgusuyla yol yapılmasını onaylayan Fındıklı Belediye ...
  hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=4064965&tarih=2006-03-12 - 35k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. [DOC]

  T

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  TRABZON BÖLGE İDARE MAHKEMESI. Y.D. Itiraz No : 2007/47. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERiLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : Resul Kesin ...
  www.turkegitimsen.org.tr/1mevzuatword/trabzon_itiraz_2007_47.doc - Benzer sayfalar
 41. Türk Sağlık-Sen

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, İdari Mahkemesinin kararını bozarak geçici görevlendirmeyi de iptal eden bir karar verdi. ...
  www.turksagliksen.org.tr/content/blogcategory/22/265/10/10/ - 85k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. S A B A H O N L I N E 28.07.1999

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'nde alınan 'yürütmeyi durdurma'nın iptali kararıyla, ... Şimdi gözler, nihayi kararı verecek Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'nin ...
  arsiv.sabah.com.tr/1999/07/28/m08.html - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 43. Eğitim ve Öğretmen Forumu :: Başlık görüntüleniyor - 2004 ...

  ... tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 08.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ...
  zulfikar.forumup.com/post-4221-zulfikar.html - 53k - Önbellek - Benzer sayfalar
 44. Yedi polise soruşturma yok - Baybul Bilgi Merkezi

  Kurul'un müdürler hakkında "Soruşturmaya gerek olmadığına" karar vermesi üzerine Dink ailesinin avukatları Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda ...
  baybul.com/guncel-haberler/250586-yedi-polise-sorusturma-yok.html - 68k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. Karadeniz,‘Kayadeniz’ Oldu…Hayırlı Olsun!..

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'nin, "Planlama ve şehircilik ilkelerine, imar ve kıyı mevzuatına ve kamu yararına aykırı" bularak iptal ettiği Tünel ...
  www.gazetevice.net/news/245.html - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. 'Polat Alemdar gibi olmak için vurdum'

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Karayolları görevlilerinden oluşan bir heyet, Cihan Eren’in itirazını ...
  www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2005/Nisan/21/Haber_58442.aspx - 43k -

  idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
  hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
  (tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
  hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
  hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
  kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
  imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
  suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
  imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
  hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
  ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
  eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
  planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
  imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
  türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
  hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Trabzon idare Mahkemesi Trabzon Vergi Mahkemesi

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-12 (1938 okuma)

  [ Geri Dön ]