imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
Ankara Bölge İdare Mahkemesi HaberleriAnkara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri


Ankara Bölge İdare Mahkemesi

 • Ankara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi hakkında ulusal basında çıkan tüm haberler.
  www.tumgazeteler.com/haberleri/ankara-bolge-idare-mahkemesi/ - 4k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  Türkiye Kamu-Sen, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinde üyelerinin hak kaybına uğradığını iddiasıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi`nde dava açtı. ...
  www.tumgazeteler.com/haberleri/bolge-idare-mahkemesi/ - 4k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.tumgazeteler.com alanından daha fazla sonuç »
 • KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I

  ... Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyesi Vahit BEKTAŞ ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyesi Yalçın Ekmekçiden oluşan altı kişilik çalışma gurubu tarafından, ...
  www.konyabim.adalet.gov.tr/default.asp?id=haberler&kimlik=20 - 15k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • İDARİ YARGI YERLERİ

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi. Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi. 3-. Antalya Bölge İdare Mahkemesi. Denizli Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • index

  Oturum Başkanı : Rıfkı ERGÜN-Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı. Konuşmacı : Vahit BEKTAŞ-Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi ...
  www.adalet.gov.tr/uyapgunleri/program_akisi.html - 28k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Ankara bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 1. 5. 15. 1. Antalya bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 6. 2. 1. 5. Aydın bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
  www.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 • Radikal-çevrimiçi / Ekonomi / Ankara Bölge İdare Mahkemesi: Köprü ...

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi, köprü ve otoyol geçiş ücretleri zammı için yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Kararın gerekçesinde "Zam ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=37622&tarih=14/05/2002 - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Ankara Bölge İdare Mahkemesi Hâkim’lerinden Kamil Çil Dünya Evine ...

  2008-08-26 / 22:13:39 Ankara Bölge İdare Mahkemesi Hâkim’lerinden Kamil Çil Dünya Evine Girdi · 2008-08-26 / 14:51:27 Öğretmen intihar etmek istedi ...
  www.cayhaber.net/haber/ankara-bolge-idare-mahkemesi-hkimlerinden-kamil-cil-dunya-evine-girdi - 89k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Magazin - ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ HAKİMLERİNDEN KAMİL ÇİL ...

  ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ HAKİMLERİNDEN KAMİL ÇİL DÜNYA EVİNE GİRDİ .... ORMAN YANGINLARININ TEMELİNDE YATAN SEBEP · ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ...
  www.kackargazetesi.com/haberdetay.asp?ID=107 - 146k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Memurlar.Net (Ankara Bölge İdare Mahkemesi, TÜPRAŞ hakkındaki ...

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 10. İdare Mahkemesi'nin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonu kararının yürütmesini durdurma kararına yapılan ...
  www.memurlar.net/haber/6947/ - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • ankara bolge idare mahkemesi

  sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=ankara+bolge+idare+mahkemesi - Benzer sayfalar
 • Ankara BÖlge İdare Mahkemesİ, YÖk'Ün İtİrazini Reddettİ

  ANKARA (AA) - Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığına atama işleminde yürütmenin durdurulmasına ilişkin idare ...
  www.izafet.com/cnnturk-guncel-haber/69224-ankara-bolge-idare-mahkemesi-yokun-itirazini-reddetti.html - 60k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • OTOYOL VE KÖPRÜ ZAMMINI GERİ ALMAYA 30 GÜN SÜRE, ANKARA BÖLGE ...

  Otoyol ve köprü zammını geri almaya 30 gün süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi, köprü ve otoyollara 2001'de yapılan ve yüzde 200'e varan zamları iptal etti. ...
  www.araconline.com/h/haber.asp?id=525 - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMINA 'DUR', ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ, KÖPRÜ VE ...

  Davalı iki kamu kuruluşunun karar tebliğ edildikten sonra bir hafta içinde bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde itirazda bulunacakları ...
  www.araconline.com/h/haber.asp?id=483 - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • » ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ'NİN ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NE ...

  HÜKÜM VEREN ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NCE İŞİN GERE?İ GÖRÜŞÜLDÜ:. ANKARA 2. VERGİ MAHKEMESİ HAKİMİNCE VERİLEN 30.06.2005 GÜN VE E:2004-1254, ...
  www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=118&tipi=28&sube=0 - 56k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • DRTUS.COM :: ILK VE TEK TUS PORTALI :: - Bölge İdare Mahkemesi ...

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 29.03.2006 tarih ve 2006-1168 Y.D İtiraz No'lu kararında şu hükümlere yer verildi: "Dava, Ankara Eğitim ve Araştırma ...
  www.drtus.com/modules.php?name=News&file=article&sid=578 - 58k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Medimagazin .:. İdare mahkemesi Şef’e “dur” dedi .:.

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi, sınavsız yapılan bir klinik şefliği atama işlemi ... Bu davaların birinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Eğitim ve ...
  www.medimagazin.com.tr/mm-idare-mahkemesi-sefe-dur-dedi-h-37454.html - 64k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Hürriyet

  Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sevgi Toprak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, Danıştay Tetkik Hakimi Mustafa Uyar, Ordu İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/06/17/304397.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • KEY Ödemeleri Yargıya Gidiyor!Kamu-Sen, Ankara Bölge İdare ...

  Birçok hak sahibinin listelerde yer almadığını ve listedekilere çok düşük miktarlar verildiğini belirten Kamu-Sen, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dava ...
  guardianturk.com/news/143/ARTICLE/4745/2008-08-05.html - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Imar Hukukcusu - Content

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi. ADRES Meriç Sok. No: 21 Beştepeler Yenimahalle - ANKARA SANTRAL ( 0312 ) 215 26 76. idare hukuku, idare hukuku davaları, ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1677 - 52k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Imar Hukukcusu - Content

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi · Konya Bölge İdare Mahkemesi · Aydın Bölge İdare Mahkemesi · Edirne Bölge İdare Mahkemesi · Manisa Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1680 - 53k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.imarhukukcusu.com alanından daha fazla sonuç »
 • [ Yeni Safak Online - Gündem - Haber : 71 hakimin görev yerleri ...

  ... Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Aksoy Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Fatma Gülseren Aksoy Ankara ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/2003/haziran/18/g5.html - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • ANKARA

  ANKARA. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ. Y.D. İtiraz No:2004-1478. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA. VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (Davalı) : Başbakanlık ...
  www.petrol-is.org.tr/hukuk/mahk_kararlari/310504_tupras.htm - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Bakanlığımız, Ankara Adliyesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi ...

  Bakanlığımız, Ankara Adliyesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Personelini 26 Adet 27 Kişilik Midibas ve 10 Adet 17 Kişilik Minibüs ile Taşıma Servis Hizmeti ...
  www.dgmarket.com.tr/eproc/np-notice.do?noticeId=2069384 - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Bakanlığımız Ankara Adliyesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi ...

  dgMarket.com.tr uluslararası ihale ve satınalma portalıdır. Kamu ve özel sektör mal, hizmet, iş ihale bilgilerini içermektedir.
  www.dgmarket.com.tr/eproc/np-notice.do~2069384 - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Hukukcu.com - Türkiye'nin Hukuk Portalı - Hukuk Linkleri

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Popüler, Son Güncelleme: 2006/9/6 4:04. Tanım:. Ankara Bölge İdare Mahkemesi hakkında bilgiler... Hit: 526 İzlenme: 0.00 (0 oy) ...
  hukukcu.com/modules/mylinks/singlelink.php?cid=2&lid=26 - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Açık Hukuk Dizini - Yargı Organları > Bölge İdare Mahkemeleri

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı http://www.ankarabim.adalet.gov.tr - Ayrıntılar ...
  dizin.hukuksokagi.com/index.php?c=22 - 11k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • E-Adalet Forum > :::BÖLGE IDARE MAHKEMESI:::

  Ankara Bölge Idare Mahkemesi bünyesinde zabit katibi olarak görev yapmaktayim... Idare mahkemelerinin isleyisi hakkinda sorularinizi bekliyorum. ...
  www.e-adalet.org/forum/lofiversion/index.php?t40.html - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Bölge İdare Mahkemeleri - Blogcu

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi · Zonguldak bölge idare mahkemesi · Istanbul Bölge İdare Mahkemesi · KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I ...
  bolgeidaremahkemesi.blogcu.com/bolge+idare+mahkemesi/ - 85k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Usulsüz ve Sınavsız Şef ve şef Yardımcılığı Atamalarında İstanbul ...

  Davalı Bakanlığın yaptığı itiraz sonucunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ile aynı yönde karar vermesi, ...
  www.istabip.org.tr/icerik/usulsuz-ve-sinavsiz-sef-ve-sef-yardimciligi-atamal/ - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Bölge İdare Mahkemesi Kararıyla Anayasa'nın 'Zımnen İptali"- Onur ...

  Bu zımnî iptali tesbit eden Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararı, Bölge İdare Mahkemesi ... “T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi. Y.D. İtiraz No. 1995/2171 ...
  80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/makale/bimkarari.htm - 192k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Memurlar Vakfı

  Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32876 İrfan ERO?LU,. Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi ...
  www.memurlarvakfi.org.tr/AtamalarDetay.asp?KayitTipID=5&SiraNo=66 - 176k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE BAŞKANLA?INA AİT İKİ ADET KARAR

  25 Mar 2007 ... Vergi Mahkemesi'nin yukarıda belirtilen kararının onanmasına ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 3.3.2004 tarih ve E:2004/488, ...
  www.alomaliye.com/2007/danistay_9_daire_karar.htm - 79k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Yargıdan kayıt yenileme ücretine son nokta

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi, üniversite kayıt yenilemesi sırasında öğrencilerden ... Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 27 Nisan 2007'de yaptığı toplantıda, ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=17314 - Benzer sayfalar
 • KÖPRÜ-OTOYOL ZAMMINDA BELİRSİZLİK - NetHaber Internet haber sitesi

  kararına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde bir hafta içinde itirazda bulunacak. ... Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin vereceği kararın ardından idare ...
  www.nethaber.com/Ekonomi/10898/KOPRU-OTOYOL-ZAMMINDA-BELIRSIZLIK - 63k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Yargıdan iki ayrı karar - SAMANYOLUHABER

  İdare Mahkemesi'nin 'yürütmeyi durdurma' kararına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde bir hafta içinde itirazda bulunacak. ...
  www.samanyoluhaber.com/haber-36549.html - Benzer sayfalar
 • Bölge İdare Mahkemeleri | Türk Hukuk Rehberi

  BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ AYDIN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ EDİRNE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İSTANBUL BÖLGE İDARE.
  blog.legalmenu.com/hukuk/bolge-idare-mahkemeleri/ - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Adalet Bakanlığı - Bölge İdare Mahkemeleri - Adliyeler - Cezaevleri

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi · Konya Bölge İdare Mahkemesi · Aydın Bölge İdare Mahkemesi · Manisa Bölge İdare Mahkemesi · İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.devletana.com/adalet_bakanligi.htm - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Adli ve İdari Yargıda Atamalar Adli ve idari yargıdaki atamalar ...

  18 Eki 2006 ... Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 33615 Vahit BEKTAŞ, Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare ...
  www.malatyahaber.com/haberler/haber.asp?a=7860&print=yes - 25k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Etiket Haberler

  Türkiye Kamu-Sen, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinde üyelerinin hak kaybına uğradığını iddiasıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı. ...
  www.pk34.com/Etiket/ödemelerinde - 48k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Gelir İdaresi Çalışanları Forumu: ANKARA 1.İDARE MAHKEMESİ KARARI

  ... tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 24/06/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ...
  www.gelirciyiz.biz/forum_posts.asp?TID=6391&PN=2 - 45k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Bölge İdare Mahkemeleri - Hukuki.NET forumları

  25 Tem 2007 ... ankara bölge idare mahkemesi kararlarına nerden ulaşabiliriz fikri olan varmı ? TÜRKİYE burası. bahtsiz_sabıkalı. Profiline Bak ...
  www.hukuki.net/forum/showthread.php?t=25312 - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Adil Yargılanma İlkesine Aykırılık

  İdare Mahkemesi'nin 5.11.2003 gün ve E:2003/774, K:2003/1431 sayılı kararı ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce reddi hakim talebinin reddi yolunda verilen ...
  www.ordubarosu.org.tr/forum/arsiv-baslik248.0.html - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • [PDF]

  NİSAN 2008 İDARİ YARGI HAKİMLERİNE AİT DERECE TERFİ SONUÇLARI

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  18 Haz 2008 ... Danıştay Tetkik Hakimi (Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde. İdare Mahkemesi Üyesi olarak görevli). Danıştay Tetkik Hakimi ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2008/haziran/nsn08_%20bim_drc.pdf - Benzer sayfalar
 • Mahkemelerce harç tahsil müzekkeresinin vergi dairesi müdürlüğüne ...

  Vergi Mahkemesi'nin yukarıda belirtilen kararının onanmasına ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 3.3.2004 tarih ve E:2004/488, K:2004/609 sayılı ...
  www.aktifsmmm.com.tr/DAN/6183/dan.2006.4415.htm - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Okulda kayıt yenileme ücretine son - Baktabul.CoM, Msn messenger ...

  7 Oca 2007 ... Ankara Bölge İdare Mahkemesi, üniversite kayıt yenilemesi sırasında öğrencilerden alınan harcın yanısıra 20 YTL alınmasını yasal bulmayan ...
  www.baktabul.com/egitim-ogretim-bolumu/39467-okulda-kayit-yenileme-ucretine-son.html - 79k - Önbellek - Benzer sayfalar
 • Köprü-otoyol zammında belirsizlik

  1 Şub 2007 ... İdare Mahkemesinin “yürütmeyi durdurma” kararına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde bir hafta içinde itirazda bulunacak. ...
  www.genckolik.net/ekonomi-haberleri/35341-kopru-otoyol-zamminda-belirsizlik.html - 61k -

  idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
  hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
  (tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
  hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
  hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
  kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
  imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
  suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
  imar dava dilekçe örnekleri, bölge idare mahkemesi, bölge idare mahkemeleri,
  idare mahkemesi, vergi mahkemesi, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
  hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
  ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
  eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
  planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
  imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
  türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
  hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
  Ankara Bölge İdare Mahkemesi

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-09 (5745 okuma)

  [ Geri Dön ]
 •