imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
Samsun Bölge İdare Mahkemesi HaberleriSamsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri


 1. Samsun Barosu

  SAMSUN BÖLGE İDARE-İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ TAŞINMIŞTIR. 2007-06-07 Samsun Bölge İdare - İdare ve Vergi Mahkemesinin yeni adres ve telefon numaraları ...
  www.samsunbarosu.org.tr/haber.php?id=122 - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. Samsun Barosu

  Karar veren Samsun 2. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek davacımn .... tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.samsunbarosu.org.tr/haber.php?id=312 - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.samsunbarosu.org.tr alanından daha fazla sonuç »
 3. İDARİ YARGI YERLERİ

  Ordu Bölge İdare Mahkemesi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi. 20-. Sakarya Bölge İdare Mahkemesi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 4. Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı

  Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı uygulanacağı yer: Türkiye. English · Türkçe ...
  www.dgmarket.com.tr/eproc/adminShowBuyer.do?buyerId=4042893 - 44k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. T.C. SAMSUN VALİLİ?İ

  1 May 2007 ... Samsun İli 2008 KÖYDES Yatırım Programı(29.5.2008) ... Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet ÖZKAN Valimiz Sayın Hasan Basri GÜZELO?LU'nu ...
  www.samsun.gov.tr/haber.asp?id=415 - 54k - Önbellek - Benzer sayfalar
 6. [DOC]

  SAMSUN MİLLETVEKİLLERİ (EK-1)

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  Ali ÜZER Vergi Mahkemesi Üyesi. Engin KAZAK Bölge İdare Mahkemesi Üyesi ... -Harun ÇİÇEK Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürü ...
  www.samsun.gov.tr/protokol.doc - Benzer sayfalar
  www.samsun.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 7. Hukuk Arama Motoru - Resmi Kurum ve Kuruluşlar > Adliye ve Mahkemeler

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi - http://www.ankarabim.adalet.gov.tr. Ankara Bölge Idare Mahkemesi resmi ... Samsun Adliyesi - http://www.samsun.adalet.gov.tr ...
  www.hukukara.com/index.php?c=13 - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. İdare Mahkemesi Yargıçlarının Atamaları

  7 26745 Hasan Sait TÜRK Sivas Bölge İdare Mah.Bşk. İstanbul Vergi Mah.Başkanlığı ... 52 37830 Makbule ÇİÇEK Samsun İdare Mah.Üyesi Danıştay Tetkik Hâkimliği ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=2587 - Benzer sayfalar
 9. Bölge Adliye Mahkemeleri bazı illerde kuruldu

  Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’nin 8 adet ceza ve 6 adet hukuk dairesinden, .... Mahkeme kuruldu demek ne demek? HUMK'a göre Bölge İdare Mahkemeleri kurulana ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=16439 - Benzer sayfalar
  www.turkhukuksitesi.com alanından daha fazla sonuç »
 10. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Kocaeli vergi mahkemesi. İdari Yargı VM. 1. 1. 0. 2. Sakarya bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 1. 1. 1. 3. Samsun bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 11. Samsun'un Samsunlu'nun Gazetesi | Gazetearena.com.tr

  Samsun Bölge İdare Mahkemesi, restorasyon çalışmaları tamamlanan eski Vilayet Konağı'na taşındı. Bina adli tatilin bitmesinin ardından törenle açılacak. ...
  www.gazetearena.com/haberdetay.asp?Newsid=2946&menuid=66&altmenuid=0&enaltmenuid=0 - 70k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi

  Çorum İdare Mahkemesi tarafından Yatılı Bölge Okulları' nda görev yapan ... içinde Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ...
  www.samsunpdr.org/haber.asp?id=92 - 41k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. HUKUK REHBERİ - Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri'nin Yargı ...

  BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ :. MERKEZ. BÖLGE. YARGI ÇEVRESİ ... SAMSUN. 1. AMASYA-SİNOP ... MERSİN, MU?LA,ŞANLIURFA Bölge İdare Mahkemeleri faal değildir. ...
  www.hukukrehberi.net/Details.aspx?Status=Link&id=267 - 139k - Önbellek - Benzer sayfalar
 14. Academic Staff Roster

  Samsun İdare Mahkemesi, (3.2002 ) A.86 Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Şırnak İli Alt Bölge Gelişme Planı (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri). ...
  staffroster.metu.edu.tr/my_staff_roster.php?ssn=ODIxOTg=&action=Research - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. E-Adalet Forum > :::BÖLGE IDARE MAHKEMESI:::

  Samsun Bölge Idare Mahkemesi Baskanligi'ndan Murat. Memnun oldum arkadaslar. Herkese selam ve saygilarimla. amonra. Dec 14 2006, 01:55 ...
  www.e-adalet.org/forum/lofiversion/index.php?t40.html - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. :::BÖLGE IDARE MAHKEMESI::: - E-Adalet Forum

  Ankara Bölge Idare Mahkemesi bünyesinde zabit katibi olarak görev yapmaktayim. ... hukukcuyum_55 Samsun Bölge Idare Mahkemesi Baskanligi'ndan Murat. ...
  www.e-adalet.org/forum/index.php?showtopic=40&pid=3293&mode=threaded&start= - 69k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.e-adalet.org alanından daha fazla sonuç »
 17. Imar Hukukcusu - Content

  Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve ... Samsun. Samsun. Ankara. Ankara. Ankara. Ankara. Antalya. Antalya. Antalya ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1327 - 114k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. Imar Hukukcusu - Content

  Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri listesi ile görev ve yetkile alanları 2 ... Samsun. Samsun. Samsun. Siirt. Diyarbakır. Diyarbakır. Diyarbakır ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1328 - 93k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.imarhukukcusu.com alanından daha fazla sonuç »
 19. Politika [05.01.00]

  Manisa Bölge İdare Mahkemesi’nde 76 dava açıldı, 54 davada 1 milyar 942 milyon 100 bin lira tazminata hükmedildi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nde 11 dava ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 20. Cafer ERGEN ÖZGEÇMİŞ - Bölge İdare Mahkemeleri - Blogcu

  Bu blogda bölge İdare Mahkemeleri ile ilgili bilgiler yer alacaktır. ... Daha sonra sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi, Samsun İdare Mahkemesi, Kayseri İdare ...
  bolgeidaremahkemesi.blogcu.com/cafer-ergen-ozgecmis_22336921.html - 19k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. Bölge İdare Mahkemeleri - Blogcu

  Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşur. ..... Daha sonra sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi, Samsun İdare Mahkemesi, ...
  bolgeidaremahkemesi.blogcu.com/bolge+idare+mahkemesi/ - 85k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. HÜRRİYETİM

  Adana Vergi Mahkemesi Başkanı Nihat Dağ Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na, İçel Vergi Mahkemesi Üyesi Hüseyin Naci Çetin Hatay Vergi Mahkemesi ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2001/01/15/283155.asp - 17k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. Hürriyet

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Seher Demiral, İzmir Vergi Mahkemesi ... Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Makbule Çiçek, Danıştay Tetkik Hakimliği'ne, ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/06/17/304397.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargı Çevreleri - Hukuki.NET forumları

  28 May 2007 ... Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’nin 8 adet ceza ve 6 adet hukuk dairesinden, ... Yeni Hukuki Kaynak: "Bölge İdare Mahkemeleri'nin Görevleri" ...
  www.hukuki.net/forum/showthread.php?t=23120 - 45k - Önbellek - Benzer sayfalar
 25. Bölge idare mahkemesi yeni binasına taşınıyor Samsun Haber ...

  Samsun'un anında güncellenen internet gazetesi. Samsun haberleri, şehir rehberi, Samsun hakkında bilgiler. ... Bölge idare mahkemesi yeni binasına taşınıyor ...
  www.samsunhaber.com/default.asp?part=portal_goster&id=4689&kategori=aktüel&sid=191680012... - 128k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. Bölge idare mahkemesi yeni binasına taşınıyor Samsun Haber ...

  Samsun haberleri, şehir rehberi, Samsun hakkında bilgiler. ... Bölge İdare Mahkemesi, Eski Vilayet Konağı'nın restorasyon çalışmaların sona ermesiyle hizmet ...
  samsunhaber.com/default.asp?part=portal_goster&id=4689&kategori=aktüel&sid=80307326&tit=... - 128k - Önbellek - Benzer sayfalar
  samsunhaber.com alanından daha fazla sonuç »
 27. Bölge İdare Mahkemesi Yeni Binasına Taşınıyor haberi Bölge İdare ...

  Bölge İdare Mahkemesi, Eski Vilayet Konağı'nın restorasyon çalışmaların sona ermesiyle ... Samsung, Geliştirilmiş Mpa Teknolojili 2 Yeni Monitörünü Tanıttı ...
  haber.turk724.net/97100/haberler/Bölge-İdare-Mahkemesi-Yeni-Binasına-Taşınıyor - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. Bölge İdare Mahkemesi Yeni Binasına Taşınıyor haberi Bölge İdare ...

  Bölge İdare Mahkemesi, Eski Vilayet Konağı'nın restorasyon çalışmaların sona ermesiyle hizmet binasına taşınmaya başladı.Eski Vilayet Konağı olarak bilinen ...
  haber.turk724.net/97100/haberler/Bolge-Idare-Mahkemesi-Yeni-Binasina-Tasiniyor- - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

  Karar veren Samsun İdare Mahkemesi'nce Danıştay On ikinci Dairesi'nin 18.10.2005 gün ve E:2005/2278, K:2005/3538 sayılı bozma kararına uyularak işin gereği ...
  www.kesk.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=96 - 44k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. HABER: Aydın Bölge İdare Mahkemesi Çalışanları Sağlık Taramasından ...

  1 Tem 2008 ... AYDIN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÇALIŞANLARI SA?LIK TARAMASINDAN GEÇTİ - Aydın Bölge İdare Mahkemesi ... Samsun Haberleri - Konya Haberleri ...
  www.haberler.com/aydin-bolge-idare-mahkemesi-calisanlari-saglik-haberi/ - 101k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. HABER: Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı ...

  7 Nis 2008 ... MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ, MİLLİ SAVUNMA BAKANLI?I'NI TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM ETTİ - Malatya ... Samsun Haberleri - Konya Haberleri ...
  www.haberler.com/malatya-bolge-idare-mahkemesi-milli-savunma-haberi/ - 98k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.haberler.com alanından daha fazla sonuç »
 32. www.kuzeyhaber.com | Karadeniz Bölgesi'nin Online Gazetesi

  Samsun İdare Mahkemesi, açılan davada yetkili olmadıklarını belirterek, ... bir üst mahkemeye yapılan itiraz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce kabul edildi ...
  www.kuzeyhaber.com/read.asp?id=4748 - 57k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. www.kuzeyhaber.com | Karadeniz Bölgesi'nin Online Gazetesi

  Geçtiğimiz yıl emekli olan Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Mehmet Özkan ... Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanlığı, bir dönem de Türk Eczacılar Birliği ...
  www.kuzeyhaber.com/article.asp?id=2216 - 56k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.kuzeyhaber.com alanından daha fazla sonuç »
 34. MalatyaHaber |Adli ve İdari Yargıda Atamalar

  18 Eki 2006 ... Şanlıurfa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 38423 Fatih ZENCİRCİ, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun ...
  www.malatyahaber.com/haberler/haber.asp?a=7860&z=1 - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. [ Yeni Safak Online - Gündem - Haber : 71 hakimin görev yerleri ...

  Üyesi Abdul Sefer Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Emin Tarhan Günerben Van Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/2003/haziran/18/g5.html - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nden kan bağışı - 15.04.2008 - Yurt ...

  15 Nis 2008 ... Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Zeynel Ilıca, gerçekleştirdikleri kan bağışı ile ilgili yaptığı açıklamada, ... Samsun'da dev yatırımlar ...
  yenisafak.com.tr/YurtHaberler/?t=15.04.2008&i=110817 - 54k - Önbellek - Benzer sayfalar
  yenisafak.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 37. Bölge Idare Mahkemeleri : ADALET

  3 Mar 2008 ... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ, BÖLGE, YARGI ÇEVRESİNE DAHİL OLAN İLLER ... Samsun, 1, Amasya–Sinop. Sivas, 3, Erzincan–Tokat ...
  www.adalet.info/adalet-teskilati/adliyeler/bolge-idare-mahkemeleri.html - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. mahkemeleri : ADALET

  3 Mar 2008 ... Samsun, 1, Amasya–Sinop. Sivas, 3, Erzincan–Tokat ... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ, BÖLGE, YARGI ÇEVRESİNE DAHİL OLAN İLLER ...
  www.adalet.info/terim/mahkemeleri - 71k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.adalet.info alanından daha fazla sonuç »
 39. Samsun'a mobil santral inadı - soL Haber Portalı

  Samsun'da daha önce iki defa mahkeme kararıyla kapatılan mobil santraller, Baro Başkanlığı'nın Samsun İdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonucu, ...
  haber.sol.org.tr/kentgundemleri/769.html - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. Memurlar.Net (Aydın Bölge İdare Mahkemesi de harcırahta olumlu ...

  28 Mar 2006 ... Memurlar.net'te yayınlanmasını istediğiniz mahkeme kararları için tıklayınız. TC. AYDIN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ. ESAS NO: 2004/250 ...
  www.memurlar.net/haber/42165/ - 44k - Önbellek - Benzer sayfalar
 41. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi

  ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM) High Military Administrative Court ... Samsun’a atandırıldığı, atama safahatında görüleceği üzere 1 nci Bölge (A) ...
  www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=3199&ctg=000002000001000009 - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi  ·

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
  (istanbul bölge idare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi
  (Konya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Aydın Bölge İdare Mahkemesi
  (Aydın Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Edirne Bölge İdare Mahkemesi
  (Edirne Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Manisa Bölge İdare Mahkemesi
  (Manisa Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ordu Bölge İdare Mahkemesi
  (Ordu Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Van Bölge İdare Mahkemesi
  (Van Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
  (Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  istanbul bölge idare mahkemesi haberleri
  (istanbul bölge idare mahkemesi
  haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Samsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Samsun Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Antalya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri
  (Gaziantep Bölge
  idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Sakarya İdare
  Mahkemesi Sakarya Vergi Mahkemesi)

  ·

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi
  (Denizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare
  Mahkemesi Afyonkarahisar İdare Mahkemesi)

  ·

  Adana Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Adana Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Erzurum Bölge idare Mahkemesi
  (Erzurum Bölge idare Mahkemesi)

  ·

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
  (Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
  (Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
  (Trabzon Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi
  (Bursa bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi
  (Malatya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi
  (Sivas Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
  (Kayseri Bölge İdare Mahkemesi)


  Samsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-10 (5330 okuma)

  [ Geri Dön ]