imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)


 1. Bölge İdare Mahkemesi
  42050 Konya


  maps.google.com
   
 2. KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I

  Harçları, Bilgi İşlem, Telefon Rehberi. Powered By Oğuzhan YENEN || [ Konya Bölge İdare Mahkemesi - Bilgi İşlem Bürosu - Bilgisayar İşletmeni ]
  www.konyabim.adalet.gov.tr/ - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
 3. KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I

  Powered By Oğuzhan YENEN || [ Konya Bölge İdare Mahkemesi - Bilgi İşlem Bürosu - Bilgisayar İşletmeni ]. CODE INSIDE THIS DOT. CODE INSIDE THIS DOT ...
  www.konyabim.adalet.gov.tr/default.asp?islem=bim - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.konyabim.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 4. Açık Hukuk Dizini - Yargı Organları > Bölge İdare Mahkemeleri

  Konya Bölge İdare Mahkemesi Konya Bölge İdare Mahkemesi http://www.konyabim.adalet.gov.tr - Ayrıntılar. PR: 3. Manisa Bölge İdare Mahkemesi ...
  dizin.hukuksokagi.com/index.php?c=22 - 11k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. Açık Hukuk Dizini - Yargı Organları > Bölge İdare Mahkemeleri

  Konya Bölge İdare Mahkemesi Konya Bölge İdare Mahkemesi http://www.konyabim.adalet.gov.tr - Ayrıntılar. PR: 3. Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi ...
  dizin.hukuksokagi.com/index.php?s=H&c=22 - 11k - Önbellek - Benzer sayfalar
  dizin.hukuksokagi.com alanından daha fazla sonuç »
 6. Imar Hukukcusu - Content

  Konya Bölge İdare Mahkemesi · Aydın Bölge İdare Mahkemesi ... KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ TELEFON REHBERİ. Telefon : 0 332 221 31 81 Fax : 0 332 221 32 43 ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1678 - 110k - Önbellek - Benzer sayfalar
 7. Imar Hukukcusu - Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web ...

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Konya Bölge İdare Mahkemesi, Aydın Bölge İdare Mahkemesi, Edirne Bölge İdare Mahkemesi, ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1598 - 56k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.imarhukukcusu.com alanından daha fazla sonuç »
 8. Hürriyet

  Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İlhan Hanağası, Konya İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi Mustafa Dinç, Sakarya İdare Mahkemesi ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/06/17/304397.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. [ Yeni Safak Online - Gündem - Haber : 71 hakimin görev yerleri ...

  ... Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Ali Ceran Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İlhan Hanağası Konya ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/2003/haziran/18/g5.html - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. Logo... Gündem... Şimdi de şapka yasağı Ortadoğu Teknik ...

  ... dekanlıkça haklarında verilen bir aylık uzaklaştırma cezasının iptali ve yürütmeyi durdurma kararı için Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/1999/mart/10/gundem/gund5.html - 8k - Önbellek - Benzer sayfalar
  yenisafak.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 11. Politika [05.01.00]

  Konya Bölge İdare Mahkemesi 6 dava ile idare aleyhine en az dava açılan ... Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde 6 dava açıldı, bir davada 75 milyon lira ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Bölge İdare Mahkemeleri | Türk Hukuk Rehberi

  KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · MANİSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · ORDU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ · VAN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ...
  blog.legalmenu.com/hukuk/bolge-idare-mahkemeleri/ - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. Danıştay | Türk Hukuk Rehberi - Part 2

  ... Katma Değer Vergisine ilişkin uyuşmazlıklardan, Konya Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan ...
  blog.legalmenu.com/hukuk/tag/danistay/page/2/ - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
  blog.legalmenu.com alanından daha fazla sonuç »
 14. Çumra Postası Gazetesi - Konya'da Doğalgaz Kullanımı Yeniden

  28 Tem 2008 ... zorunluluğuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararı, Konya Bölge İdare Mahkemesi’nin 8 Temmuz 2008 tarihinde aldığı kararla iptal edildi. ...
  www.cumrapostasi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=522&Itemid=2 - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. Çumra Postası Gazetesi - Konya'da Doğalgaz Kullanımı Yeniden

  ... doğalgaz kullanma zorunluluğuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararı, Konya Bölge İdare Mahkemesi’nin 8 Temmuz 2008 tarihinde aldığı kararla iptal edildi. ...
  www.cumrapostasi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=522&Itemid=36 - 41k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.cumrapostasi.com alanından daha fazla sonuç »
 16. Kamudan.Com Kamu,Kamu Haberleri,Kpss,Kamu Personeli

  Konya Bölge İdare Mahkemesi-Atanma Talebinde Bulunan İlköğretim Müfettişinin Başvurusunun Yok Sayılarak Tercihleri Dışında Başka Bir İle Atamasının ...
  www.kamudan.com/TopicDetail.aspx?TCatID=18&TSubCatID=208 - 201k - Önbellek - Benzer sayfalar
 17. Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet Sayfaları - Cafer ERGEN ...

  20 Ağu 2008 ... KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I · Aydın Bölge İdare Mahkemesi · Edirne Bölge İdare Mahkemesi · Manisa Bölge İdare Mahkemesi ...
  bolgeidaremahkemesi.blogcu.com/bolge-idare-mahkemelerinin-internet-sayfalari-cafer-ergen_22336481.html - 10k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Konya bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 2. 2. 1. 1. Elazığ İdare mahkemesi. İdari Yargı İM. 2. 1. 0. 1. Malatya bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 19. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

  Konya Bölge İdare Mahkemesi Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Trabzon Bölge İdare Mahkemesi. Vatandaş bilgi sistemine http://vatandas.adalet.gov.tr web ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2005/kas05/vatandas.htm - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 20. Memurlar.Net (Hatalı Döner Sermaye Ödemesi, Her Zaman Geri İstenemez)

  22 Tem 2006 ... Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcısı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ile Konya Bölge İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı ...
  www.memurlar.net/haber/49986/ - 48k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. Memurlar.Net (Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak ...

  27 Eyl 2007 ... 37846 Harun ÇEVİK Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 37874 Aydemir SAYDAM Danıştay Tetkik Hâkimi. 37876 Engin ÜNAL Aydın İdare Mahkemesi ...
  www.memurlar.net/haber/88740/ - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 22. Konya'da Doğalgaz Zorunlu Konyamiz.com - Konya Haberleri - Konya ...

  26 Tem 2008 ... zorunluluğuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararı, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin 8 Temmuz 2008 tarihinde aldığı kararla iptal edildi. ...
  www.konyamiz.com/index.php?islem=detay&id=44667&Konya'da_Doğalgaz_Zorunlu.html - 39k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. Merhaba Gazetesi

  Konya Bölge İdare Mahkemesi’nin doğalgaz kullanımının zorunluluğuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesinin kamuoyunda ‘doğalgaz zorunlu oldu’ ...
  www.merhabagazetesi.com.tr/haberayrinti.php?css=3&haber_id=19914&bolum=ANASAYFA&menu=1 - 54k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. Gündem 21

  Dün Konya Bölge İdare Mahkemesi önünde basın toplantısı düzenleyen Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özer, ...
  www.merhabagazetesi.com.tr/eski/arsiv/2007/05/19/g21.htm - 6k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.merhabagazetesi.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 25. orta

  ... Gebze, Burhaniye, Akşehir ve Karaman Ağır Ceza Merkezleri ile Zonguldak ve Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarından katılan toplam 111 personele, ...
  www.uyap.gov.tr/egitim/eg1.html - 49k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. Bilgi

  Konya Bölge İdare Mahkemesi, BİM, 18.09.2005. Konya Adliyesi, ACM, 12.06.2006. Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu, CİK, 11.08.2006 ...
  www.uyap.gov.tr/harita/isletimhrt/islbilgi/konya.html - 15k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.uyap.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 27. Doğalgaz yeniden zorunlu oldu!

  ... doğalgaz kullanma zorunluluğuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararı, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin 8 Temmuz 2008 tarihinde aldığı kararla iptal edildi. ...
  www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2008/Temmuz/26/Haber_434035.aspx - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. DANIŞTAY 3. DAİRE BAŞKANLI?I KARARI E. 2007/2274

  7 Ara 2007 ... davanın reddine ilişkin 18.5.2006 gün ve E:2005/1382, K:2006/406 sayılı kararını itiraz yoluyla inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi; ...
  www.alomaliye.com/2007/danistay_3_dai_karari_2007_2274.htm - 41k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. Konya Barosu Web Sitesi 2008®

  İdari Yargıda Mehmet BUDUNO?LU Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığından Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine Vedat AYDO?DU Ankara İdare Mahkemesi ...
  www.konyabarosu.org.tr/Pg_html.aspx?Table=Duyuru&DataField=detailhtml&DataID=2322 - 68k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Konya Bölge İdare Mahkemesi BİM 18.09.2005 Ankara (CMK 250.Maddesi ile Görevli) (CMK 250) 16.11.2005 İstanbul (CMK 250.Maddesi ile Görevli) (CMK 250) 16.11. ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 31. şirket feshi

  ... K: 2006/406 sayılı kararını itiraz yoluyla inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi; 26.9.2006 gün ve E: 2005/698, K: 2005/871 sayılı kararıyla; ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=30913 - Benzer sayfalar
  www.turkhukuksitesi.com alanından daha fazla sonuç »
 32. ALMAN İDARİ MAHKEMESİ ZİYARETİ | Haber Cumhuriyeti

  Ziyarete, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi İlyas Pehlivan, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Oğuz Yağlıcı ile Antalya İdare ...
  www.habercumhuriyeti.com/haber/87/ALMAN-IDARI-MAHKEMESI-ZIYARETI.html - 50k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. Consulta Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. - 2007&202

  ... K:2006/406 sayılı kararını itiraz yoluyla inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi; 26/9/2006 gün ve E:2005/698, K:2005/871 sayılı kararıyla; ...
  www.consulta.com.tr/2007_Sirkulerleri/2007_Sirkulerleri/2007202.html - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 34. SYK Gümrük Müşavirliği - Bültenler

  ... K:2006/406 sayili kararini itiraz yoluyla inceleyen Konya Bölge Idare Mahkemesi; 26/9/2006 gün ve E:2005/698, K:2005/871 sayili karariyla; ...
  www.syk.com.tr/bulten/detay.asp?id=10237 - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. TMSF Sabah için ne adım atacak

  KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I Bölge İdare Mahkemesi. Başkanlığı. &nbspKonya Adalet Sarayı - B Blok ... Powered By Oğuzhan YENEN ...
  www.realist.web.tr/haber/8162/tmsf_sabah_icin_ne_adim_atacak.htm - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. 27 Nisan 2005

  Katma Değer Vergisine ilişkin uyuşmazlıklardan, Konya Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz ...
  www.danistay.gov.tr/daire_gorevleri.htm - 111k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. SSTO - Samsun Sinop Tabip Odası / Haber Arşiv

  Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcısı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ile Konya Bölge İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama ...
  www.ssto.org.tr/icerik.asp?lang=&action=single&id=133 - 45k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. Bölge İdare Mahkemeleri | Şarkı Sözleri

  KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ MANİSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ORDU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VAN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ...
  www.sarkisi.net/index.php/bolge-idare-mahkemeleri.html - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 39. Mali Haber

  Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcısı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ile Konya Bölge idare Mahkemesi kararının; 2577 sayılı'idari Yargılama ...
  www.malihaber.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=38362 - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. Halkın Gazetesi BirGün ...

  Eğitim-Sen'in Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu üzerine Mahkeme'nin, Özer hakkında hazırlık soruşturması yapılmasına gerek olmadığı ...
  www.birgun.net/actuel_2005_index.php?news_code=1135995826&year=2005&month=12&day=31 - 51k - Önbellek - Benzer sayfalar
 41. ‘Popstar müftü' valiyle mahkemelik / Türkiye / Radikal İnternet

  24 May 2008 ... ile gönderdiği yazıda onuruma ve şerefime ve sanatıma hakaret ettiği için kendisi hakkında Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtım. ...
  www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=Detay&ArticleID=879414&Date=24.05.2008&CategoryID=77 - 37k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. [XLS]

  Sayfa1

  Dosya Biçimi: Microsoft Excel - HTML olarak görüntüle
  47, 37853, Mustafa Nafiz ACAR, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi ... 84, 37984, Fatma Seçil KARTAL TANRITANIR, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/terfi/aralik06_idari_derece_terfi.xls - Benzer sayfalar
 43. NİSAN 2007 DÖNEMİNDE BİRİNCİ SINIFA AYRILMA İNCELEMESİNE TABİ ...

  37853, Mustafa Nafiz ACAR, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, AYRILIR. 37854, Recai KESKİNKILIÇ, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi, AYRILIR ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/nisan_2007_brnc_snf.htm - 68k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.pgm.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 44. Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 38006 Mahmut BUDUNO?LU,. Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya İdare ...
  ergenimar.blogcu.com/ - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. 2008 idari yargı kararnamesi - Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  14 Tem 2008 ... Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 38006 Mahmut BUDUNO?LU,. Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, ...
  ergenimar.blogcu.com/2008-idari-yargi-kararnamesi_20002841.html - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. Artık Açtığınız Davaları Kendiniz Takip Edebileceksiniz! - Forumca ...

  30 Mar 2006 ... İdari Yargı Birimleri Ankara Bölge İdare Mahkemesi Konya Bölge İdare Mahkemesi Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Trabzon Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.forumca.gen.tr/showthread.php?t=32387 - 26k - Önbellek - Benzer sayfalar
 47. YeniMeram Gazetesi - VAH DEVLETİM VAH

  Komisyonun bu müdürlükte yaptığı araştırmada, usulsüz yapılan bir ihale nedeniyle Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde devam eden davanın kurum aleyhine ...
  www.yenimeram.com.tr/haber_detay.asp?haber_id=173 - 53k -

  idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
  hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
  (tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
  hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
  hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
  kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
  imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
  suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
  imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
  hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
  ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
  eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
  planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
  imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
  türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
  hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
  idari yargı Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-10 (1936 okuma)

  [ Geri Dön ]