imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar hukuku Danıştay Altıncı Daire içtihatları 3
imar hukukuTürkiyenin imar hukukçusu


Yeni Sayfa 1

· HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

· Avukatlara e-dava yolu.

· Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Tapu iptali ve tescil konulu karar.

· mera Kanunu yaylada mülkiyet getirdi, davalar etkileniyor.

· Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulu Kararı

· Belediye başkanlarının dikkatinin yoğunlaşması gerekiyor.

· parselasyonda düzeltme encümen kararıyla ve yine askıya çıkarılması grekir.

· 3194/32. maddedeki usule aykırı tutanağa göre yıkım kararı verilemez.

· Açık çıkma balkonun panjur ve seyyar kapansa da ruhsat gerektirdiği hk.

· Para cezası verilmesine neden olan tutanakta ruhsat ve eklerine aykırılık durumu

· Deprem Sonucu Yıkılan Yapının İnşası Aşamasında Yürütülmesi Gereken Faaliyetleri

· İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Kaldırıldı.

· imar planına aykırı olarak paralı kat imar mevzuatına aykırıdır.

· İmar planında değişiklik yapılmadan Meclis kararıyla kat artırımı imar mevzuatı

· İnşaatın yapıldığı döneme göre değerlendirilmesi gerekir.

· Valilik izni alınmadan köyde yapılan yapının durumu. imarhukukcusu.

· inşaat ruhsatı verme ve iptal etme yetkisi belediye başkanına aittir.

· imar planına aykırı şekilde verilen ruhsatın belediyece geri alınması mümkündür.

· imar planında belirlenen inşaat emsalini aşacak şekilde verilen inşaat uhsatının

· Hatalı ruhsat tazminat gerektiriyor, belediyeler aman dikkat.

· İmar çapı iman planına uymak zorundadır. imarhukukcusu

· kat adedi imar planına göre belirlenir. Planda hüküm varken yönetmelik uygulanma

· İmar planı olan yerlerde kat adedi nasıl belirlenir. imarhukukcusu.

· imar planları yapılırken nelere dikkat edilmeli. imarhukukcusu.

· İlamı uygulamamak Anayasaya Aykırı. Danıştay kararı.

· 2577 sayılı Yasanın 13. maddesiyle ilgili Danıştay içtihatları

· Danıştay 3. Daire Kararları

· Hukuk Genel Kurulu Kararı. İmarda kısıtlılık-kamulaştırmasız el atma

· İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süreleri

· imar işlerinde her zaman feragat mümkün değildir.

· İmar işlerinde yıkım kararı verilirken nelere dikkat edilmeli.

· imar planı değişikliğinde kazanılmış hak

· imar para cezası davasında süre

· İmar uygulamasında özel durumu olan parsellere çözüm yolları

· büyükşehir belediyelerinin imar uygulaması yetkisi

· köy kanununda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. imar hukukçu

· GAP KHK'da değişiklik yapıldı.

· İmarda Kısıtlılık. İmarın Çözemediği Konu. İmar Hukukçusu.

· Kaçak yapılar nasıl ruhsatlandırılır.

· kaçak yapı nedir. imar hukukcusu.

· 18. madde uygulamasına girmeyen parselin dava açma ehliyeti yoktur.

· Kadastral yolları belediyeye kazandırmak için 18. madde uyg. olmaz.

· Paselasyonda okul alanında değer artışı olamayacağından DOP alınamaz.

· imar planı değişsede 18. maddesi uygulaması yürürlülüğünü korur.

· 18. madde uygulamasında kıyıda ve sahildeki parsele karşılık aynı yerden tahsis

· 18. madde uygulamasının, imar planına ve Yönetmeliğe uygun olması gerekir.

· dava açma süresinin başlaması için dava açmaya yeterli düzeyde bilgi sahibi olun

· 18. madde uygulamasında düzenlemeye giren tüm parsellerin numaralarının belirtil

· Nazım imar planında parselasyon işlemi niteliğinde not yazılamaz.

· parselasyon EK Madde 1 Uygulamasında tahsis

· 1/5000 ölçekli plana uygun 1/1000 lik plana dava açılırken üst ölçeklinin de ipt

· imar planına karşı her zaman dava açılabilir. süreyi kaçırdım diye düşünmeyiniz.

· 18. madde uygulamasına karşı dava açılırken imar planına karşı da dava açılabili

· imar planı ilan edilmemiş, ama uygulanıyor, durum ne olacak. imar hukukcusu.

· İlan edilmeyen imar planı kesin ve yürütülür bir işlem değildir. İmar Hukukcusu.

· yeterliliğe haiz plan müellifince hazırlanmayan plan meclisin onaylaması ile geç

· imar planı değişikliklerinde plan müelliflerinin hakları.

· imar planı. belediye meclis kararı dava konusu.vesayet makamı karar veremez. İma

· 3194 sayılı kanunun 26. maddesine göre yapı ruhsatı istisnaları. İmar hukukcusu.

· Adalet Bakanlığına Fahri Kasırganın Atanması Dava konusu Edildi.

· İdari yargıda Dava Açma Süreleri Kitabında Neler Var. İmar Hukukçusu

· İmar Mevzuatı Kitabında neler var. İmar hukukcusu Cafer ERGEN

· imar para cezası miktarının belirlenmesi.

· İmar Para cezası verilirken dikkate alınacak hususlar.

· Belediye ve mücavir alan dışındaki yapı için belediye yıkım kararı veremez.

· UKOMENİN Yetkileri özel belediye halk ötobüsleri.

· Büyükşehirlerde UKOME kararı ile hatlar ve güzergahlar belirlenir.

· Anayasa Mahkemesi kararı infaz hakimliği

· İnternet dünyası yasa kurallarına uyacak.

· Kamulaştırma İmar Planı Uyumu. İmar Hukukçusu Cafer ERGEN

· köylerde yapılaşma

· 3194 sayılı Yasa açısından Kümesler

· Danıştay'ın tarihçesine bakış

· Any. Mah. Kararı. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 4648 s

· Süresi içinde bitirelemeyen inşaatın ruhsatı yenilenirken yürürlükteki plana uym

· 3194 sayılı yasanın 39. Maddesi kapsamında yapılan masrafa kdv ilave edilemez.

· kıyı kanunu her nehirde uygulanmaz.

· sit alanlarında kalan taşınmaz için yasada öngörülen para cezasının iki misli uy

· mar planı değişikliğinin ilgili belediyesince ilan edilmediğinden bahisle kesinl

· uygulama imar planı kapsamında kaldığından dolayı, "kısmi yapılaşma" değerlendir

· özel çevre koruma bölgesi içinde bulunan dolgu alanına ilişkin olarak yapılan uy

· Defin belediyelerce kurulan mezarlıklara yapılır.

· Belediyeler imar planı dışında da kamulaştırma yapabilir.

· taşınmaz maliki ya da yetkili temsilcisi ile yapılacak pazarlıkla ve anlaşarak k

· Teknik Şartlaşma

· köyde ev nasıl yapılır.

· İstanbulun imar planları. İmarhukukçusu Cafer ERGEN

· Yargı idari istikrar dedi.

· hukuka aykırı olarak görevine son verilen memura yargı çözüm oluyor.

· Hatalı tedavi önce can sonra cep yakıyor.

· imar para cezasını en büyük mülki amir keser, Vali Yardım. kesemez.

· Mera vasfının kaldırılmsanın koşulları vardır. İmarhukukcusu Cafer ERGEN

· kıyı kanununa göre para cezası kanuni tanımdaki kıyıyı bozanlar için verilir.

· imar yolunu açmak için tek küçük bir taşınaz kamulaştırılamaz.

· iptal edilen para cezası için ödeme emri düzenlenemez.

· Yasal dayanak olmadan para cezası verilemez. İmarhukukcusu Cafer ERGEN

· imar para cezası miktarı keyfi belirlenemez. İmarhukukçusu Cafer ERGEN

· belediyelerin sorumluluğunu gündeme getirmek için gecikmedik mi. İmarhukukcusu C

· Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tebliği

· Anayasa Mahkemesi Kararı. İmarhukukçusu Cafer ERGEN

· SSK İdari Para Cezasına karşı 30 günde İdare Mahkemesine itiraz yolu geldi.

· Deprem tazminat yarattı. İmarhukukcusu Cafer ERGEN (İdari Yargı Uzmanı)

· http://www.imarhukukcusu.com'da yayımlanan tüm haberler. imarhukukcusu Cafer ERG

· İmar Uygulamaları (Parselasyon) Sırasında Aynı Yerden İmar Parseli Verilmesini E

· İmarın Bilinmeyenleri. İmarhukukcusu Cafer ERGEN (İdari Yargı Uzmanı)

· Kapanan kadastro yollarından belediye adına parsel oluşturulamaz.

· 18. madde uygulamasında dava açma süresi.

· Düzenleme Ortaklık Payı ile ilgili genel geçerli ilkeler

· İmar uygulamalarında DOP sadece umumi hizmet alanları için alınır.

· 18. madde uygulamasında hisseli mülkiyet ferdileştirilemez.

· Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (En çok satan kitap)

· 18. madde ile 10/c maddeleri sözde aynı özde farklıdır.

· Ek Madde 1 uygulaması nedir.

· Parselasyon yapma yetkisi belediye encümenine aittir.

· Kamuya taşınmaz kazandırılması amacıyla parselasyon yapılamaz.

· http://www.imarhukukcusu.com 'da yer alan tanımlar

· Adalet Bakanlığından Yönetmelik Değişikliği

· Bazı Kanunlarda değişiklik Yapıldı.

· Kaçak Yapılaşmaya Af Söylentisi bile üzücü.

· imar uygulaması iptal ettikten sonra ne olacak.

· Görev Tazminatı nasıl alabilirim.

· temyizde yürütmenin durdurulması kararına itiriz yolu yok.

· taşınmaz kültür varlığından kopan parca taşınır değildir.

· Bugün yayımlanan bazı kanunlara karşı Any. Mah. Yolu

· Beş kanun yürürlüğe girdi.

· HSYK Kararı.

· Mortgage'de temerrüde düşmeyin.

· imarbank hizmet kusuru idari eylem nedeniyle açılan davadır.

· iptaledilen düzenleyici işlemden dava açmayan da yararlanır.

· imar para cezasının dayanağı 3194 sayılı Yasa olmalıdır.

· yapı kulanma izni alınması

· sit alanı kaça yapı para cezası iki katın iptal yetkisi

· İfraz Tevhit 18. madde uygulaması

· Yönetim planı varsa muvafakat gerekmez.

· Danıştay Kararı. Kümes.

· Gömme Balkonun Kapatılması. Danıştay Kararı.

· Valilik görüşü olmadan yapılan köy evi

· Özelleştirme Yüksek kurulu Kararı.

· Anayasa Mahkemesi Kararı

· Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı

· Yargıtayın Şemdinli Kararı.

· kamu görevlileri mahkeme kararını uygulamazsa ne olur?

· Mortgage'yi biliyor muyuz?

· konut kredisinde tercih uyarısı

· Danıştay kararı. Düzenleyici işlemin iptali üzerine uygulama

 


Yeni Sayfa 4
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve
"ımar hukukçusu".

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-10-30 (2924 okuma)

[ Geri Dön ]