imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imarhukukcusu.com sitesinin tüm içeriği
imar hukukuBu kısımda sadece imar hukuku ile ilgili tek site olan imarhukukcusu.com sitesinin içeriğinde yer alan konular bulunmaktadır.


Yeni Sayfa 16 Yeni Sayfa 15

Hukuk

İmar Hukuku

3194 İmar

İmar Hukuku

İmar

İmar Hukuku

İmar hukuku

İmar Hukuku

imar iskan

İmar Hukuku

Çevre Hukuku

İmar Hukuku

Kaçak Yapı

İmar Hukuku

Kaçak Bina

İmar Hukuku

18. madde uygulaması

İmar Hukuku

imar mevzuatı

Cevaplanması gereken sorular

imar nedir

İmar Hukuku

imar uygulamaları-uygulaması, parselasyon, şuyulandırma, arazi ve arsa düzenlemesi

İmar Hukuku

imar kirliliği

İmar Hukuku

imar plânı (planı)

İmar Hukuku

18 uygulaması

İmar Hukuku

yapı kullanma-izni-izin belgesi

İmar Hukuku

parsel

İmar Hukuku

yapı ruhsat(ı)

İmar Hukuku

imar para

İmar Hukuku

imar para cezaları

İmar Hukuku

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

İmar Hukuku

Tadilat Ruhsatı

İmar Hukuku

İmar Kanunu

İmar Hukuku

gayrımenkul hukuku

İmar Hukuku

Kaçak Kat

İmar Hukuku

Çatı Katı

İmar Hukuku

kentsel dönüşüm

İmar Hukuku

gecekondu

İmar Hukuku

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ Kitaplar

İmar Hukuku

sit alanı kentsel sit doğal sit arkeolojik sit tabiat varlığı kültür varlığı koruma alanı ören yeri koruma amaçlı imar planı çevre düzenleme projesi

İmar Hukuku

İDARİ YARGIDA MAHKEMELER VE YARGI ÇEVRELERİ

İmar Hukuku

imar ile ilgili kanun ve yönetmeliktler( imar kanunları-imar yönetmelikleri)

İmar Hukuku

imar para (belediye para cezası ve yıkım kararlarına karşı) cezasına itiraz dilekçe örneği

İmar Hukuku

3194 sayılı İmar Kanunu

İmar Hukuku

imar ile ilgili yayınlar imar mevzuatı

İmar Hukuku

10/c uygulaması

İmar Hukuku

kamulaştırma - kamulaştırmada dava açma süresi

İmar Hukuku

yıkım kararı - madde 32

İmar Hukuku

imar planı, kamulaştırma, 18. madde uygulaması, kaçak yapı, yıkım, mühürleme, idari para cezası, tadilat ruhsatı dava dilekçeleri çok yakında

İmar Hukuku

Mortgage, Banka Konut Kredileri, Mortgage Sistemi, Mortgage Avantajları, Mortgage Kredileri, ipotekli Konut Kredisi, Banka Ev Kredisi, Mortgage nedir?

İmar Hukuku

imar affı nedir

İmar Hukuku

imar hukuku ile ilgili web siteleri

İmar Hukuku

Akarsu (imar)

İmar Hukuku

aktif yeşil alan (imar)

İmar Hukuku

alçak-basık kıyı (imar)

imar, imar sorunlarının çözümü

Arazi kullanma kabiliyeti sınıflaması (imar)

İmar Hukuku

arka bahçe mesafesi (imar)

İmar Hukuku

arsa (imar)

İmar Hukuku

asma kat (imar)

İmar Hukuku

ayrık bina (imar)

İmar Hukuku

ayrık nizam (imar)

İmar Hukuku

azami bina alanı (imar)

İmar Hukuku

bakım-onarım birimleri (imar)

İmar Hukuku

balıkçı barınaği (imar)

İmar Hukuku

basınç sığınakları (imar)

İmar Hukuku

basit tadil ve tamir (imar)

İmar Hukuku

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı (imar)

İmar Hukuku

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında Kısmi Yapılaşma (imar)

İmar Hukuku

Bina cephesi (imar)

İmar Hukuku

bina derinliği (imar)

İmar Hukuku

bina yüksekliği (imar)

İmar Hukuku

bina (imar)

İmar Hukuku

birim park alanı (imar)

İmar Hukuku

bitişik bina (imar)

İmar Hukuku

bitişik nizam (imar)

İmar Hukuku

blok başı bina (imar)

İmar Hukuku

blok nizam (imar)

İmar Hukuku

bodrum kat (imar)

İmar Hukuku

Bölge otoparkları ve genel otoparklar (imar)

İmar Hukuku

cephe hattı (imar)

İmar Hukuku

Çekek yeri (imar)

İmar Hukuku

Çevre düzeni planı (imar)

İmar Hukuku

çiftçi (imar)

İmar Hukuku

çocuk bahçeleri (imar)

İmar Hukuku

Dağıtım cetveli (imar)

İmar Hukuku

Dar-yüksek kıyı (imar)

İmar Hukuku

Destek birimleri (imar)

İmar Hukuku

Dikili tarım arazileri (imar)

İmar Hukuku

Düzenleme ortaklık payı oranı (imar)

İmar Hukuku

Düzenleme ortaklık payı (imar)

İmar Hukuku

düzenleme sahası (imar)

İmar Hukuku

Düzenleme sınırı (imar)

İmar Hukuku

ebadlı kroki (imar)

İmar Hukuku

Elektrik tesisat projesi (imar)

İmar Hukuku

Emsal, inşaat alanı kat sayısı (imar)

İmar Hukuku

esaslı tadilat (İmar)

İmar Hukuku

Fen adamları (İmar)

İmar Hukuku

fenni mesul (imar)

İmar Hukuku

Gelişme (inkişaf) alanı (imar)

İmar Hukuku

Genel sığınaklar (imar)

İmar Hukuku

Günübirlik turizm tesisleri (imar)

İmar Hukuku

Halihazır harita (imar)

İmar Hukuku

Hata sınırı (imar)

İmar Hukuku

ifraz (imar)

 

İmar Hukuku

 

İkili blok (ikiz bina- imar)

 

İmar Hukuku

 

ilave plan (imar)

 

İmar Hukuku

 

ilgili idare (imar)

 

İmar Hukuku

 

imar adası

 

İmar Hukuku

 

İmar mevzuatına aykırı yapı

 

İmar Hukuku

 

imar parseli

imar hukukcusu Cafer ERGEN
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-03 (1079 okuma)

[ Geri Dön ]