imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU





Kanun Numarası: 5510


Kabul Tarihi : 31/5/2006


Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:
16/6/2006 Sayı : 26200


Yayımlandığı Düstur: Tertip :
5  Cilt : 45  Sayfa:




· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNUNUN AMACI
· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNUNU KAPSAMI
· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNUNDA TANIMLAR
· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE SİGORTALI SAYILANLAR
· Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar
· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE Sigortalı sayılmayanlar
· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE Sigortalılığın başlangıcı
·  Sigortalı bildirimi ve tescili
·  Sigortalılığın sona ermesi
·  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA Kurumca verilecek idarî para cezaları

·  Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları
·  İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli
·  İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren
·  İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
·  Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
·  Hastalık ve analık hali
· İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (1)
·  Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç
· Geçici iş göremezlik ödeneği
· Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali
· Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri
·  İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
·  Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması
·  Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
·  Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler

· Malûl sayılma
· Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
· Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
· Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
· Yaşlılık aylığının hesaplanması  
· Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi
· Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya
· Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
· Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması (1)
· Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması
· Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
· Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya
· Evlenme ve cenaze ödeneği
· Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi
· Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu
· Fiilî hizmet süresi zammı
· Sigortalıların borçlanabileceği süreler

·  Genel sağlık sigortalısı sayılanlar
·  Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili
·  Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma
·  Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi
· Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri (1)
·  Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri
·  Yurt dışında tedavi
·  Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları
·  Katılım payı alınması
·  Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler (1)
·  Hizmet basamakları ve sevk zinciri (1)
·  Kimlik tespiti ve acil haller (1)
·  Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi
·  Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi
· Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları (idare hukuku)
·  Doğal afetler veya savaş hali (idare hukuku)
·  İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu (idare hukuku)
·  Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi (idare hukuku)
·  Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi (idare hukuku)

 SGK'da bildirim
· Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları
· Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller
·  Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri
·  Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı
· vazife malullüğü
· Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları

·  İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi
· İsteğe bağlı sigorta ve şartları
·  İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi

·  İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi
·  Sigortalılık hallerinin birleşmesi
·  Aylık ve gelirlerin birleşmesi
·  Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri (1)
· Gelir ve aylık bağlanmayacak haller
· İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş
·  Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu (1)
· Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi
·  Prim alınması zorunluluğu
·  Prime esas kazançlar
·  Prim oranları ve Devlet katkısı
·  Günlük kazanç sınırları
·  Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi
· Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler
· Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma
·  Prim belgeleri ve işyeri kayıtları (1)
·  Prim ödeme yükümlüsü
·  Primlerin ödenmesi
·  Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler
· Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması (1)
· Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi
·  Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası
·  Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı (2)
·  Kontrol muayenesi
·  Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi
·  Yersiz ödemelerin geri alınması
·  Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans

· Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi
· Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler
· Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü
· Uyuşmazlıkların çözüm yeri
· Kurumca verilecek idarî para cezaları
· İdarî yaptırımlar ve fesih
· Diğer kanunlardaki atıflar
· Uygulanmayacak hükümler
· Yürürlükten kaldırılan hükümler
· Yönetmelikler
·  Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri
· Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi geçen çalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabı
· Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması
·  5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
· Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri
· 506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
· 506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri
· 1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
· Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri
· 506 sayılı Kanunun malûllük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri
· Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri
· Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri
· 4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları
· Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri
· Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü
· Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılara ilişkin geçiş hükmü
· Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler
· Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri
· Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi
· 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler
· 2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri
· Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri
· Yürürlük
· Yürütme
 


idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
(tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,












idari yargı uzmanı (idare hukuku)

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2008-07-22 (1114 okuma)

[ Geri Dön ]