imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar hukuku Danıştay Altıncı Daire içtihatları 4
imar hukukuTürkiyenin imar hukukçusu


Yeni Sayfa 1

 

 

· Adli Yargıdan Görevsizlikle gelen davaya yeni bir dilekçe olmadan idari yargı ye

· ödeme emirleri ancak kesinleşen alacağın tahsili için düzenlenir.Cafer ERGEN

· inşaatın tespit tarihini esas alınarak ceza uygulamasına gidilebilecek. Cafer ER

· Anayasa mahkemesine göre eşitlik kavramı.

· Bankaların ödediği maaş promosyonları memurlara aktarılıyor.

· 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına  a

· Nazım imar planı olmadan uygulama imar planı yapılamayacağı hk

· Alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması gerektiği hk.

· İmar Mevzuatına göre alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uyumlu olması ge

· 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ise

· İmar planı değişikliği isteminin nazım imar planı ara kararlarına aykırı olup ol

· uygulama imar planı değişikliğinin üst ölçekli nazım imar planı hükümlerine uygu

· uygulama imar planının üst ölçekli nazım imar planına uygun olup olmadığı araştı

· Radyoloji Personelinin çalışma saati konusunda AYİM Görüşü. Cafer Ergen

· Bakanlığa hitaben yapılan başvuruya valilik cevap veremez.

· kamu memur atanmak istediği yere başkasının atanmasını dava edebilir.

· Dava açma süresi sınırsız değildir. Any. Mah. kararından sonra birinci başvuru ü

· Danıştay7a göre kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem. Cafer Ergen

· Kişiler başka şehirde yaşada asıl evinini bulunduğu yerin menfaati için ehliyeti

· Harcırahta süre genel zaman aşımı olan 5 yıl. Cafer ERGEN

· Danıştay'a göre duruşmadan kararda bahsedilmemesi bozma nedeni. Cafer Ergen

· Genel Düzenleyici İşlem iptal edildiği zaman bunun sonuçlarından herkes yararlan

· İmar Hukukunda Kiracının da Dava Ehliyeti vardır. Cafer ERGEN

· tarafları konusu ve sebebi aynı olan iki dava açılamaz. Cafer ERGEN İmar hukukçu

· Açıktaki süreye ilişkin fazla çalışma ücreti. Cafer ERGEN idari yargı uzmanı.

· ıslah imar planının belediye meclisince onaylanması gerekir. Cafer ERGEN imar hu

· Mahkeme kararını uygulamayan kamu görevlisinin cepi yandı. Cafer ERGEN İmar huku

· Kaçak yapıların imara uygun hale getirilmesinin tek yolu. Cafer ERGEN imar hukuk

· imar para cezasına karşı nasıl dava açarım.

· Kaçak yapı, yıkım, mühürleme, para cezası, köydeki yapı, imar kirliliği suçu...

· 18 uygulaması, 10/c uygulaması, EK-1. Madde Uygulaması, 10/b uygulaması..hepsi b

· İmar Planları ile ilgili her konuyu içeren tek kitap.

· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabını İncelediniz mi?

· Uyuşmazlık Mahkemesi kararları. İmar Hukukçusu Cafer ERGEN

· İmar Mevzuatı Kitabında Hangi Kanun ve Yönetmelikler Var.

· Affa uğrayan kademe cezası ile kayıp kademe telafi edilecek.

· 25 Eylül 2007 Tarihli ve 26654 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.

· Danıştayın imar içtihatları.

· Belediye Meclisi üst yetkilerle sözleşmeyi feshi davası idari yargının görevin

· 18 uygulamasında tebligat olmadan öğrenme üzerine dava açma süresi başlar.

· SSK Görevde Yükselme Sınavı Mahkemece iptal edildi.

· imar para cezasında hangi tarihteki ceza miktarı uygulanacak ?

· Haksız alınan yolluk

· Köy yerleşim planı olmadan da yıkım ve para cezası verilebilir.

· Eski esere yapılan müdahale eski eser özelliğini kaybettirmez.

· İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücre

· imar sorunları dünyasına merhaba

· Alt ölçekli palana dava açılırken üst ölçekli plan da dava konusu olabilir.

· imar planı bel. mec. kar., il idari kurulu ve Danıştay

· 1/5000 plana uygun 1/1000 lik plan mevzuata uygundur.

· Yeni Adli yıl Hayırlı olsun.

· Adli tatil bugün sona eriyor

· Plan dava konusu değilse plana uygun ruhsat geçerlidir.

· Köyde ruhsatsız yapı 32. madde uygulanabilir.

· Asliye Hukuk mahh. den idari dava açılması.

· Adli tatilde süre.

· Parselasyon ile imar planına dava açılması hali.

· Tam Yargı Davasında Hasım Düzeltme

· İdari yargının yetkisinin sınırı.

· İdari yargı açasından yemin uygulaması var mı?

· Adil Yargılanma hakkı ile ilgili danıştay kararı.

· özel parselasyon ve EK - 1 Uygulaması

· imar uygulaması yapılan yerde ifraz v tevhid

· 18 uygulaması kararı geri alınabilir mi?

· Parselasyon iptal edilince kök parsele dönülür.

· Rekreasyon DOP ile oluşturulmaz.

· Yapı tatil tutanağı nasıl düzenlenecek.

· Vakıf üniversite binalarının niteliği.

· 10/c DE Kamu Katılım Payı

· İlk atama harcırahta yeni bir karar.

· 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi prosedürünün uygulunması gerekir.

· İmar para cezasının miktarının eylem tarihine göre belirlenmesi gerekir.

· İmar Mevzuatı Kitabında tüm imarla ilgili kanun ve yönetmeliklerin tamamı var.

· Uyuşmazlık mahkemesi kararları.

· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabının içeriği.

· Davacı feragat ederse dava reddedilir.

· 10/c uygulamasında da kamu katılım payı alınabilir.

· Rekreasyon alanı DOP'tan karşılanmaz.

· İmar planı askıya çıkmadığı sürece kesin işlem olmaz ve ulgulanamaz.

· News

· İmarhukukcusu tatilde.

· Ruhsatsız ilave varsa sadece buraya elektrik bağlanamaz.Binanın tamamı kesilmez.

· imar planı değişikliğinde müellifin uygun görüşü.

· İmar Planının denetimi idari yargıda yapılır.

· Adil Yargılanma hakkı, silahların eşitliği. İşte Danıştay'ın emsal kararı.

· Devlet Memurluğundan çıkarma cezasına itiraz yolu yok. Ancak dava açılabilir.

· 31 Temmuz 2007 Tarihli ve 26599 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları

· uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabının İçeriği. İmarhukukçusu Cafer ERGEN

· Kaçak Yapı Kitabının İçeriği. İmarhukukçusu Cafer ERGEN

· Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Kitabının İçeriği. İmarhukukçusu Cafer ERGEN

· İmar Planları Kitabında Neler Var. İmarhukukçusu Cafer ERGEN

· İmar Mevzuatı Kitabında Neler Var. İmarhukukçusu Cafer ERGEN

· Disiplin Cezası Nedeniyle Döner Sermaye Ek Ödemesi Kesilemeyecek. İmarhukukçusu

· Adli Yargıdan Görevsizlikle gelen davaya yeni bir dilekçe olmadan idari yargı ye

· 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına  a

· Nazım imar planı olmadan uygulama imar planı yapılamayacağı hk

· Alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması gerektiği hk.

· İmar Mevzuatına göre alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uyumlu olması ge

· 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ise

· İmar planı değişikliği isteminin nazım imar planı ara kararlarına aykırı olup ol

· uygulama imar planı değişikliğinin üst ölçekli nazım imar planı hükümlerine uygu

· uygulama imar planının üst ölçekli nazım imar planına uygun olup olmadığı araştı

· kamu memur atanmak istediği yere başkasının atanmasını dava edebilir.

· Dava açma süresi sınırsız değildir. Any. Mah. kararından sonra birinci başvuru ü

· Danıştay7a göre kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem. Cafer Ergen

· Kişiler başka şehirde yaşada asıl evinini bulunduğu yerin menfaati için ehliyeti

· Harcırahta süre genel zaman aşımı olan 5 yıl. Cafer ERGEN

· Danıştay'a göre duruşmadan kararda bahsedilmemesi bozma nedeni. Cafer Ergen

· Genel Düzenleyici İşlem iptal edildiği zaman bunun sonuçlarından herkes yararlan

· İmar Hukukunda Kiracının da Dava Ehliyeti vardır. Cafer ERGEN

· tarafları konusu ve sebebi aynı olan iki dava açılamaz. Cafer ERGEN İmar hukukçu

· Açıktaki süreye ilişkin fazla çalışma ücreti. Cafer ERGEN idari yargı uzmanı.

· ıslah imar planının belediye meclisince onaylanması gerekir. Cafer ERGEN imar hu

· Mahkeme kararını uygulamayan kamu görevlisinin cepi yandı. Cafer ERGEN İmar huku

· Kaçak yapıların imara uygun hale getirilmesinin tek yolu. Cafer ERGEN imar hukuk

· imar para cezasına karşı nasıl dava açarım.

· Kaçak yapı, yıkım, mühürleme, para cezası, köydeki yapı, imar kirliliği suçu...

· 18 uygulaması, 10/c uygulaması, EK-1. Madde Uygulaması, 10/b uygulaması..hepsi b

· İmar Planları ile ilgili her konuyu içeren tek kitap.

· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabını İncelediniz mi?

· Uyuşmazlık Mahkemesi kararları. İmar Hukukçusu Cafer ERGEN

· İmar Mevzuatı Kitabında Hangi Kanun ve Yönetmelikler Var.

· Affa uğrayan kademe cezası ile kayıp kademe telafi edilecek.

· 25 Eylül 2007 Tarihli ve 26654 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.

· Danıştayın imar içtihatları.

· Belediye Meclisi üst yetkilerle sözleşmeyi feshi davası idari yargının görevin

· 18 uygulamasında tebligat olmadan öğrenme üzerine dava açma süresi başlar.

· SSK Görevde Yükselme Sınavı Mahkemece iptal edildi.

· imar para cezasında hangi tarihteki ceza miktarı uygulanacak ?

· Köy yerleşim planı olmadan da yıkım ve para cezası verilebilir.

· Eski esere yapılan müdahale eski eser özelliğini kaybettirmez.

· Alt ölçekli palana dava açılırken üst ölçekli plan da dava konusu olabilir.

· imar planı bel. mec. kar., il idari kurulu ve Danıştay

· 1/5000 plana uygun 1/1000 lik plan mevzuata uygundur.

· Plan dava konusu değilse plana uygun ruhsat geçerlidir.

· Köyde ruhsatsız yapı 32. madde uygulanabilir.

· Asliye Hukuk mahh. den idari dava açılması.

· Adli tatilde süre.

· Parselasyon ile imar planına dava açılması hali.

· Tam Yargı Davasında Hasım Düzeltme

· İdari yargının yetkisinin sınırı.

· İdari yargı açasından yemin uygulaması var mı?

· Adil Yargılanma hakkı ile ilgili danıştay kararı.

· özel parselasyon ve EK - 1 Uygulaması

· imar uygulaması yapılan yerde ifraz v tevhid

· 18 uygulaması kararı geri alınabilir mi?

· Parselasyon iptal edilince kök parsele dönülür.

· Rekreasyon DOP ile oluşturulmaz.

· Yapı tatil tutanağı nasıl düzenlenecek.

· Vakıf üniversite binalarının niteliği.

· 10/c DE Kamu Katılım Payı

· İmar para cezasının miktarının eylem tarihine göre belirlenmesi gerekir.

· İmar Mevzuatı Kitabında tüm imarla ilgili kanun ve yönetmeliklerin tamamı var.

· Uyuşmazlık mahkemesi kararları.

· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabının içeriği.

· Davacı feragat ederse dava reddedilir.

· 10/c uygulamasında da kamu katılım payı alınabilir.

· Rekreasyon alanı DOP'tan karşılanmaz.

· İmar planı askıya çıkmadığı sürece kesin işlem olmaz ve ulgulanamaz.

· Ruhsatsız ilave varsa sadece buraya elektrik bağlanamaz.Binanın tamamı kesilmez.

· imar planı değişikliğinde müellifin uygun görüşü.

· İmar Planının denetimi idari yargıda yapılır.

· Adil Yargılanma hakkı, silahların eşitliği. İşte Danıştay'ın emsal kararı.

· Devlet Memurluğundan çıkarma cezasına itiraz yolu yok. Ancak dava açılabilir.

· uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

· Disiplin Cezası Nedeniyle Döner Sermaye Ek Ödemesi Kesilemeyecek. İmarhukukçusu


Yeni Sayfa 4
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve
"ımar hukukçusu".

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-10-30 (2005 okuma)

[ Geri Dön ]