imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar hukuku Danıştay Altıncı Daire içtihatları 2
imar hukukuTürkiyenin imar hukukçusu


Yeni Sayfa 5

                                                                                               

· A.İ.H.M. BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNE?İ (WORD BELGESİ)

· idari yargı hakimlik sınavının durdurulması kararının tam metni.

· Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Yönetmelik

· gecekondunun yıkımı. imarhukukcusu Cafer ERGEN

· İmar Mevzuatı Kitabının içerdiği kanun ve yönetmelikler

· idari yargıda dava açma sülerelerinin özellikleri

· 18. madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu Cafer ERGEN

· imar planlarına karşı dava açma süreleri konusunda Danıştay İçtihatları. imarhuk

· imar planlarına karşı dava açma süresi

· 6831 sayılı Orman KTanunu'na göre orman alanlarında yapılaşma koşulları. İmarhuk

· 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulaması ile 29

· bir taşınmazın değirini etkileyen faktörler nelerdir. imar hukukçusu

· imar hukuku ile ilgili pratik bilgiler. imarhukukcusu.

· mera yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. imar hukukçusu.

· Danıştaya göre sicili dayanaksız olarak 60 puan verilmesine ilişkin kararın ipta

· Danıştaya göre dayanağı olmadan sicil notu 60 olarak düzenlenemez.

· 27/9/2006 tarihli ve 5547 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “(

· İptal edilen bir düzenleyici işlemden dolayı, kişisel hakkı etkilenen kişinin, i

· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 21.4.2005 günlü, 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanu

· Maliye Bakanlığı, bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluşturan serbest bır

· Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul

· ANAYASA MAHKEMESİNCE, 17.7.1964 günlü, 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanun

· Toplu Konut Kanununda değişiklik yapıldı.

· idari yargıda mahkemeler, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahk

· idare mahkemeleri imar para cezalarını kısmen iptal edemeyecek.

· tarım arazileri doğrudan konuta açılamaz.

· Yapı kullanma (oturma) izninin alınmış olması binada izinsiz değişiklik yapılaca

· Memurların Görev Tazminatı alabilmeleri için başvuru dilekçe örneği.

· Ankara 10. İdare Mahkemesi, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerine yapılan zammı

· bankanın ödedediği promosyon ücreti kanuni ölçüler doğrultusunda memura ödenmesi

· Danıştay Ücretsiz Kitap İhalesinin yürütmesini Durdurdu.

· kalkınma ajansları hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildi.

· kalkınma ajansları hakkında Anayasa mahkemesine başvuruldu.

· vakıflara vergi muafiyeti

· 18 uygulaması, 18 uygulaması, 18 uygulaması, 18 uygulaması, 18 uygulaması, 18 uy

· Anayasa Mahkemesi Kararı 506 sayılı SSK Yasası

· Anayasa Mahkemesi Kararı

· imar para cezasına karşı görevli mahkeme idare mahkemesi

· Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

· Anayasa Kahkemesi Kararı, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu imar hukukçusu Ca

· imar mevzuatı kitabı satışta

· idari yargıda dava açma süreleri kitabı

· imar ile ilgili tüm tanımlar imarhukukçusu Cafer Ergen idari yargı uzmanı

· kabahatlar kanunu kabahat doğuruyor imar hukuku imarhukukçusu < ERGEN>

· imar mevzuatı kitabı yayında imar hukuku imarhukukcusu Cafer ERGEN idari yargı u

· Kaçak Yapı imar hukuku imarhukukçusu Cafer ERGEN idari yargı uzmanı

· imar hukuku

· imar hukuku

· imar hukuku

· 23.Fasıl Yargı ve Temel Haklar imarhukukçusu Cafer ERGEN idari yargı uzmanı

· Adalet Bakanlıınca hazırlanıp 2004, 2005 ve 2006 yılında kanunlaşan çalışmalar i

· Görüşe Gönderilen Kanun Tasarıları imarhukukçusu Cafer ERGEN idari yargı uzmanı

· Çalışması Devam Eden Kanun Tasarıları imarhukukçusu Cafer ERGEN idari yargı uzma

· Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı imarhukukçusu Cafer Ergen idari yarg

· BAŞBAKANLIKTA BULUNAN KANUN TASARILARI imarhukukçusu Cafer Ergen idari yargı uzm

· İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı i

· Memura Müjde Görev Tazminatı geliyor imarhukukcusu Cafer ERGEN

· 506 sayılı SSK Kanununa göre idari para cezalarına karşı açılacak davalarda göre

· Alan yönetimi, müze yönetimi ve anıt eser kurulu

· Kültür varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye İmarhukukcusu Cafe

· Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları İmarhukukcusu CAFER ERGEN

· Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile koruma

· Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları İmarhukukcusu CAfer ERGEN

· 2863 sayılı Yasadaki Tanımlar İmarhukukcusu Cafer ERGEN

· Görev tazminatı konusunda Hükümet DANIŞTAY kararına uymak zorunda mı İmarhukukcu

· Danıştay kararına göre görev tazminatı alanlara ilave olarak kimler bu tazminatı

· Görev tazminatı için başvurunun sonucu ne olabilir İmarhukukcusu Cafer ERGEN

· Görev tazminatı verilmemesine karşı dava açmayanlar için başvuru dilekçesi İmar

· Danıştaya göre görev tazminatı alacaklar açısından Bakanlar kurulunun Yetkisi. İ

· Danıştayın görev tazminatı kararı

· Bakanlar kurulu görev tazminatı öderken hangi kriterlere uyacak

· Görev tazminatı miktarı nasıl belirlenecek İmarhukukcusu Cafer ERGEN

· Danıştaydan 5 yıl kamu hizmeti olan herkese görev tazminatı ödemesi İMARHUKUKCUS

· Tahakkuk fişi idari davaya konu olabilir Cafer ERGEN

· danıştay karar Özetleri Cafer ERGEN

· Mortgage Yasası denilen Yasa cumhurbaşkanlığınca onaylandı. Cafer ERGEN imarhuku

· Bodrum’da imar yetkisi mahkemelik

·

· Geçmişe yönelik görev tazminatı almak için bireysel başvuru gerekmektedir.

· Görev tazminatı alamayanlar bu tazminatı geçmişe yönelik alabilecek mi?

· Görev tazminatını öngören 631 sayılı K.H.K. Cafer ERGEN İMAR HUKUKÇUSU İDARİ YA

· görev tazminatı alanlar geri ödeyecek mi Cafer ERGEN İmar Hukukçusu İdari Yargı

· Görev Tazminatı Oranlarının Bakanlar Kurulunca belirlenmesi Hâkim ve Cumhuriyet

· Görev tazminatı için dava açanlara umut doğdu. Cafer Ergen İmarhukukçusu İdari Y

· Görev tazminatı hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

· danıştay görev tazminatı kararını bozdu cafer ergen imarhukukçusu idari yargı uz

· imar idare mahkemesi kurulsun mu

· İmar Hukuku

· 18. madde uygulamalarında (arazi ve arsa düzenlemelerinde) hukuka aykırılık nede

· imar planlarının (plânlarının) iptal sebepleri

· 1996 yılında yapılan kamulaştırma ile taşınmazın mülkiyeti idareye

· uyuşmazlık konusu taşınmazın trafo yeri olarak kamulaştırılmasına ilişkin işleml

· kamulaştırma neticesi ortaya çıkan tapu harçlarının kamulaştırmayı ya-

· kamulaştırma kanununun 23.maddesi uyarınca açılan davanın çözüm yerinin adli yar

· kamulaştırma kararını iptal eden belediye encümeni kararının iptali

· geri alma davasının, anılan yasanın 24.maddesi gereğince adli yargı yerinde çözü

· arsa ofisinin görevinde olan kamu hizmetinin yürütüldüğü sırada uğranılan zararı

· kısmen kamulaştırmadan vazgeçme işlemine karşı dava adli yargıda açılacak

· kamulaştırmadan vazgeçilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açıla

· kamulaştırılan yerin boşaltılması için 2942 sayılı yasanın 20.maddesi

· Kamulaştırılan yerin tahliyesi konusunda düzenlenen işlemin kesin ve

· tapuda malik hanesi boş bulunan taşınmaz üzerinde mülkiyet savıyla açı

· belediyeye ait uyuşmazlık konusu belediye encümeni kararı ile tesbit

· davacının yapısına enkaz bedeli yerine bina bedeli ödenmesi gerektiği iddiası di

· köy yararına kamulaştırmada tebligat

· kamulaştırma nedeniyle uğranılan zarara karşı idari yargı yerinde dava açılması

· Kamulaştırma Kanunu'nun 12. maddesinin uygulanmasından doğan davanın, anılan mad

· kısmen yola isabet eden taşınmazın bu bölümü dışında kalan kısmının

· acele kamulaştırma

· kamulaştırmada dava açma süresi

· kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazların 2942 sayılı kanunun 9. maddede belirt

· kamulaştırmada dava açma süresi asliye hukuk mahkemesi tebligatından itibaren ot

· Belediyelerin, mezarlık yeri olarak kullanılmak amacıyla belediye veya mücavir a

· kamulaştırma işlemine karşı öğrenme üzerine dava açılmaz muhakkak tebligat yapıl

· ölü şahıs adına kamulaştırma yapılamaz.

· kamulaştırmasız el atma davası adli yargıda görülecektir.

· imar planına dayalı kamulaştırmalarda ayrıca kamu yararı alınmasıan gerek olmadı

· ilçe belediyesinin büyükşehir belediyesince tesis edilen ucuz konut yapılması am

· kamulaştırmayı yapan idare bankadaki bedel üzerine bolke koyamaz.

· köyün çay bahçesi yapma amacıyla kamulaştırma yapamayacağı hk.

· belediyeler kendi sınırları dışındaki taşınmazları kamulaştıramazlar.

· kamulaştırmada pazarlıkta anlaşılması halinde dava açmanın anlamı yoktur.

· 1/1000 ölçekli plan ile 1/5000 ölçekli plan arasındaki mevcut uyuşmazlığın nazım

· 1/5000 dava konusu değil ise buna uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal

· 1/5000 ölçekli nazım imar plânı yapılmadan 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapı

· organize sanayi bölgesinde yıkım kararını belediyeler verecektir.

· mücavir alan sınırını genişletilebilmesi için muhakkak karar alınması gerektiği

· camiler kamunun ortak kullanımına ait yapı değil umumi yapadır dolaysıyla planın

· belediye mücavir alanı dışındaki taşanmaz belediyenin para cezası veremeyeceği h

· belediyelerin kendi sınırları içinde imar planı yapma yetksinin bulunduğu hk.

· organize sanayi bölgelerenide para cezalarını belediyeleri vereceği

· belediye hizmet alanının hangi hizmet için kullanılacağının belirtilmesi gerekti

· tel örgü yapı olmadığı için ruhsata tabi değildir ve yıkım kararına konu olmaz.

· GSM baz istasyonu yer seçimi

· imar planı değişikliklerinde plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması

· üst ölçekli plan varsa alt ölçekli imar planlarının uygulama işlemi niteliğinde

· 3194 sayılı İmar Kanunu, planlama ilke ve esaslarını düzenleyen, 5393 sayılı Bel

· aynı tüzel kişiliği temsil eden bakanlıkların birbirlerine karşı iptal

· imara aykırı durumda işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilebilir.

· imar planına aykırı kullanım mümkün değildir.

 


Yeni Sayfa 4
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve
"ımar hukukçusu".

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-10-30 (2926 okuma)

[ Geri Dön ]