imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

 

YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI

 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ

 

İDARİ YARGI İLE İLGİLİ MADDELERİ HAKKINDA

 

BAZI GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

 

 

 

 

 

 

         İÇİNDEKİLER :

 

1-       2575/39 md. değişikliği : Farklı bölge idare mahkemelerince verilmiş kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık olduğunun tespiti halinde Danıştay İçtihatları Birleştirme Kuruluna bu kararları birleştiren içtihat oluşturma yetkisi verilmesi önerilmektedir.      (Sayfa: 2)

 

2-       2575/40 md. değişikliği : Farklı bölge idare mahkemelerince verilmiş kesin kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık olduğunun tespiti halinde, bu konudaki içtihadın birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi yönündeki başvuruların ilgili bölge idare mahkemelerince de yapılmasına imkan sağlanmaktadır.      (Sayfa: 3)

 

3-       2577/17  md. ek değişikliği : Tüm iptal davalarında taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılması uygulamasından vazgeçilmesi, bu zorunluluğun yalnızca Danıştay’da açılan iptal davaları ile idare ve vergi mahkemelerinin heyet halinde karar verdiği davalarla sınırlı tutulması önerilmektedir.       (Sayfa: 4)

 

4-       2577/18  md. değişikliği : İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmaları başkanın yöneteceği yönündeki kuralın, tek hakimli olarak bakılan davalardaki duruşmalarla ilgili olarak düzeltilmesi önerilmektedir.      (Sayfa: 5)

 

5-       2577/27  md. ek değişikliği :  Yürütmenin durdurulması kararlarının teminat karşılığında verilebileceği yönündeki genel kuralın, durumun gereklerine göre başvurulabilecek istisnai bir kural haline getirilmesi önerilmektedir.      (Sayfa: 6)

 

6-       2577/45  md. ek değişikliği :  Bölge idare mahkemelerinin itirazen incelediği davalardaki tahkikat ve incelemeyi eksik bulmaları halinde kararı bozmakla birlikte mahkemesine geri göndermelerine imkan verilmesi önerilmektedir.      (Sayfa: 7)

 

7-       2577/52  md. değişikliği :  Temyiz ve itiraz safhasındaki yürütmenin durdurulması kararlarının teminat karşılığında verilebileceği yönündeki genel kuralın, durumun gereklerine göre başvurulabilecek istisnai bir kural haline getirilmesi önerilmektedir.      (Sayfa: 7)

 

8-       2577/54  md. ek değişikliği :  Bölge idare mahkemelerinde dosyanın daha önce havale edildiği üyelerin, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamayacakları hususunun madde metninde ayrıca belirtilmesi istenmektedir.      (Sayfa: 8)

 

9-       492 sayılı Yasanın (1) Sayılı Tarifesi değişikliği :  İdare mahkemelerinin görev alanına giren konularda bölge idare mahkemelerinin karar düzeltme taleplerinin reddi yönünde verdiği kararlar için maktu karar harcı alınması önerilmektedir.      (Sayfa: 9)

 

10-   492 sayılı Yasanın (3) Sayılı Tarifesi değişikliği :  Vergi davaları ile ilgili olarak Danıştay’ın temyiz, bölge idare mahkemelerinin ise itiraz üzerine verdiği kararlara karşı yapılan karar düzeltme başvurularının reddi halinde maktu harca hükmedilmesi öngörülmektedir.     (Sayfa: 9)

 

 

 

 

Hazırlayan : Ali İhsan TEMEL

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

 

 

(TEL: 215 26 76 / 207)                YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI

        KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ

                    İDARİ YARGI İLE İLGİLİ MADDELERİ HAKKINDA BAZI GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

 

 

                                                                                                     Hazırlayan : Ali İhsan TEMEL

                                                                                                Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

 

            Not: Metin içerisinde siyah punto ile ve altı çizili olarak yazılmış kısımlar yeni önerilerdir. Sadece siyah punto ile yazılmış kısımlar ise tasarıda değiştirilmesi önerilen bölümlerdir.

 

 

1-       2575 sayılı Danıştay Kanununun 39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir :

 

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

Madde 39 - İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

 

Madde 39 – İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü, farklı bölge idare mahkemelerince verilmiş kesin kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık olduğunun tespit edildiği veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.

 

 

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ :

 

2576 sayılı Yasanın 7 nci ve 2577 sayılı Yasanın 45 nci maddesinde yapılan değişikliklerle bölge idare mahkemelerinde itirazen bakılacak dava türleri ve miktarları artırılmakta olup, bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar ise 2577 sayılı Yasanın 45 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca kesindir. Bu durum aynı konuda farklı bölge idare mahkemelerince biri diğerinden farklı olarak sonuçlanmış kesin kararlar verilmesine neden olabilecek, idareler yasa gereği bu kararları uygulamak zorunda kalacak ve böylece ülkenin değişik bölgelerinde hepsi de yargı kararına dayalı olan farklı hukuki uygulamalar yapılmasına neden olunabilecektir. 2577 sayılı Yasanın 51 inci maddesinde düzenlenen kanun yararına bozma yolunun, -bu suretle verilen kararlara uyulması zorunluluğu olmaması nedeniyle- değişik bölge idare mahkemelerinin benzer uyuşmazlıklarda farklı kararlar vermesini önlemede yeterli olamadığı ise zaten yıllardır gözlenen bir durumdur. Yargı yerlerince kesin olarak verilen kararlar arasındaki farklılıkların önlenmesi ve yargı görevinin ülkenin her yerinde ve herkese karşı eşit olarak ifasının temini amacıyla zaten görevi farklı içtihatları birleştirmek olan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kuruluna, farklı bölge idare mahkemelerince verilen nihai kararlar arasındaki uyuşmazlıkları giderme görevinin verilmesi de önerilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-       2575 sayılı Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir :

 

İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMEYE YETKİLİ OLANLAR 

 

Madde 40 - 1. İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir.

 

2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler.

 

3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır.

 

4. Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.

 

İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMEYE YETKİLİ OLANLAR 

 

Madde 40 - 1. İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir. Farklı bölge idare mahkemelerince verilmiş kesin kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık olduğunun tespiti halinde, bu konudaki içtihadın birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi yönündeki başvurular ilgili bölge idare mahkemelerince de yapılabilir.

 

2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler.

 

3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır.

 

4. Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.

 

 

 

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ :

 

Önerilen değişiklikle, ilk derece mahkemelerin itiraz yoluna gidilmiş kararları hakkında farklı bölge idare mahkemelerince verilmiş olan kesin kararlar arasında uyuşmazlık bulunması halinde, konu ile ilgili bölge idare mahkemelerinin de bu kararlar nedeniyle Danıştay İçtihatları Birleştirme Kuruluna başvurmasına imkan verilmiş, böylece davanın taraflarına dahi verilmiş bulunan bu hakkın karar veren yargı yerlerince de kullanılmasına imkan sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-       2577 sayılı Yasanın 17 nci maddesinde aşağıdaki ek değişikliklerin yapılması önerilmektedir :

 

 

DURUŞMA: 

 

Madde 17 - 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/7 md.) Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve birmilyar lirayı aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı birmilyar lirayı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

                        TASARIDA YER ALAN METİN :

 

Madde 17 - 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/7 md.) Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve ellibin lirayı aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı ellibin lirayı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

 

2. Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.

 

3. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.

 

4. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/7 md.) 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.

 

5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.

DURUŞMA: 

 

Madde 17 - 1. Danıştay’da açılan iptal davaları ile idare ve vergi mahkemelerinin heyet halinde karar verdiği davalarda, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

 

2. Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.

 

3. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.

 

4. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/7 md.) 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.

 

5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.

 

 

 

EK DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ :

 

Yasa taslağında 2577 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin birinci fıkrasında önerilen değişiklik ile ilk derece mahkemelerinde açılan tam yargı davaları için duruşma sınırı ellibin liraya çıkarılırken iptal davaları için böyle bir düzenleme yapılmamış, dolayısıyla konusu para ile ifade edilebilen iptal davalarıyla ilgili olarak çelişkili bir uygulamaya neden olunmuştur. Örneğin davacıya 50 lira para cezası verilmesine ilişkin bir idari işlemin iptali istemiyle açılan davada, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılması zorunlu iken, aynı davacının ellibin lira maddi tazminat ödenmesi istemiyle açtığı bir başka davada duruşma yapılmasının tamamen mahkeme takdirine bırakılması bu tutarsızlığı açıkça göstermektedir.

 

Bu durumun önlenmesi için, ilk derece mahkemelerinde taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılmasının zorunlu olduğu davalar belirtilirken, bu davaların iptal, tam yargı yada vergi davası olduğu yönünde ayrım yapmak yerine, heyetli olarak karar verilmesi zorunlu olan davalar olması ön şartının aranmasının yeterli olduğu, bu düzenlemenin davanın konusu ile duruşma zorunluluğu arasında daha tutarlı bir ilişki kurulmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-       2577 sayılı Yasanın 18 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir :

 

 

 DURUŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR: 

 

Madde 18 - 1. Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkemenin kararı ile, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır.

 

2. Duruşmaları başkan yönetir.

 

3. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır.

 

4. Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir.

 

5. Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dosyasının getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler.

DURUŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR: 

 

Madde 18 - 1. Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkemenin kararı ile, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır.

 

2. İdare ve vergi mahkemelerinde heyet halinde bakılan davalarda duruşmaları başkan, tek hakimli olarak bakılan davalarda ise ilgili hakim yönetir.

 

3. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır.

 

4. Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir.

 

5. Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dosyasının getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler.

 

 

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ :

 

 

2577 sayılı Yasanın 18 inci maddesinin 4. fıkrasında tek hâkimli dosyaya bakan hakimin de hiçbir kayda bağlı olmaksızın  kendiliğinden duruşma yapmasına imkan verilmiş iken, duruşmaların hiçbir ön koşul belirtilmeksizin “mahkeme başkanınca” yönetileceği yönünde aynı Yasanın 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan kuralın uygulanması usulen mümkün değildir. Önerilen değişiklik ile tek hakimli davalara ilişkin duruşmaların dosyanın hakimi tarafından yönetilmesi yönündeki fiili uygulamanın yasa maddesine yansıtılması hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-       2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde aşağıdaki ek değişikliklerin yapılması önerilmektedir :

 

 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI: 

 

Madde 27 - (Değişik madde: 10/06/1994 - 4001/12 md.)

  1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

  2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

  3. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.

  4. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.

  5. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.

  6. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

  7. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır.

 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI: 

 

Madde 27 - (Değişik madde: 10/06/1994 - 4001/12 md.)

  1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

  2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Ancak, dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.

  3. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, ikinci fıkradaki hüküm çerçevesinde yeni bir karar verilinceye kadar, idarenin savunması alınmaksızın durdurulabilir.

  4. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.

  5. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.

  6. Yürütmenin durdurulması kararları verilirken durumun gereklerine göre teminat istenilebilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.

  7. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

  8. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır.

  9. Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.

 

 

EK DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ :

 

2577 sayılı Yasanı 27 nci maddesinin 5. fıkrasında yürütmenin durdurulması kararlarının teminat karşılığında verileceği ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabileceği düzenlenmiş olmakla birlikte, yürütmenin durdurulması kararı verilirken teminat istenilmesinin idari yargı yerlerinde hemen hemen hiç rastlanmayan istisnai bir uygulama olduğu görüldüğünden, yapılan değişiklik ile fiili uygulamada istisna olan bu koşulun madde metninde genel bir kaide olarak gösterilmesinden vazgeçilmesi hedeflenmiştir.

 

 

6-       2577 sayılı Yasanın 45 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir :

 

 

4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. (Ek cümle: 05/04/1990 - 3622/15 md.) Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı haklı bulduğu veya davaya görevsiz hakim tarafından bakılmış olması hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir, bölge idare mahkemesinin bu kararları kesindir.

 

4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Mahkemeler kararı bozularak gönderilen davaları öncelikle inceler ve gerekli tahkiki tamamlayarak yeniden karar verir. Bölge idare mahkemesinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

 

 

 

DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ :

 

2577 sayılı Yasada önerilen diğer değişikliklerle bölge idare mahkemelerine itiraz edilecek dava türleri ve miktarları önemli ölçüde artırılmıştır.  2577 sayılı Yasanın 45 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının mevcut hali gereğince, bölge idare mahkemelerinin bozduğu her dosya hakkında gerektiğinde inceleme ve tahkikatı kendisi yapmak suretiyle esastan karar vermesi halinde yargılama sürecinde önemli bir tıkanmaya ve gecikmeye yol açılacağı düşünülmektedir. Bu durumun önlenmesi için bölge idare mahkemelerine, itirazen incelediği kararlardaki tahkikat ve incelemeyi eksik bulması halinde kararı bozmakla birlikte mahkemesine geri gönderme imkanı verilmektedir.

 

 

7-       2577 sayılı Yasanın 52 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir :

 

 

 TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI: 

 

Madde 52 - 1. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/21 md.) Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. (Ek cümle:10/06/1994 - 4001/22 md.) Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır.

 

2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir.

 

3. İdareden ve adli yardımdan yararlananlardan teminat alınmaz.

4. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur.

 

TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI: 

 

Madde 52 - 1. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/21 md.) Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. (Ek cümle:10/06/1994 - 4001/22 md.) Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır.

 

2. Yürütmenin durdurulması kararları verilirken durumun gereklerine göre teminat istenilebilir.

 

3. İdareden ve adli yardımdan yararlananlardan teminat alınmaz.

4. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur.

 

 

 

DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ :

 

2577 sayılı Yasanı 52 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında yürütmenin durdurulması kararlarının teminat karşılığında verileceği ancak iptal davalarında teminat aranmayabileceği düzenlenmiş olmakla birlikte, yürütmenin durdurulması kararı verilirken teminat istenilmesinin idari yargı yerlerinde hemen hemen hiç rastlanmayan istisnai bir uygulama olduğu görüldüğünden, yapılan değişiklik ile fiili uygulamada istisna olan bu koşulun madde metninde genel bir kaide olarak gösterilmesinden vazgeçilmesi hedeflenmiştir.

 

 

 

8-       2577 sayılı Yasanın 54 üncü  maddesinde aşağıdaki ek değişikliklerin yapılması önerilmektedir :

 

 

KARARIN DÜZELTİLMESİ: 

Madde 54 - 1. (Değişik ilk cümle: 05/04/1990 - 3622/23 md.) Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca;

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması,

b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması,

c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması,

d) (Değişik alt bent: 05/04/1990 - 3622/23 md.) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması,

Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir.

2. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/23 md.) Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları ile bölge idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar.

3. (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/24 md.) Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş olan daire, kurul ve bölge idare mahkemesince incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hakimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar.

 

                        TASARIDA YER ALAN METİN :

 

"3. Kararın düzeltilmesi istekleri, öncelikle esas kararı vermiş olan daire, kurul veya bölge idare mahkemesinin esas karara katılmamış bir üyesi, bunun mümkün olmaması halinde ise görevlendirilecek bir üye tarafından incelenir. Karar düzeltme talebinin yerinde olmadığı anlaşılırsa dosyayı inceleyen üye tarafından kabul edilmezlik kararı verilerek gerekçeleriyle birlikte taraflara tebliğ edilir. Bu karar kesindir."

"4. Karar düzeltme isteğinin yerinde olduğu kanaatine varılan dosyalar ise görüşülüp karara bağlanmak üzere ilgili daire, kurul veya bölge idare mahkemesine gönderilir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hâkimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar."

KARARIN DÜZELTİLMESİ: 

Madde 54 - 1. (Değişik ilk cümle: 05/04/1990 - 3622/23 md.) Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca;

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması,

b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması,

c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması,

d) (Değişik alt bent: 05/04/1990 - 3622/23 md.) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması,

Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir.

2. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/23 md.) Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları ile bölge idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar.

3. Kararın düzeltilmesi istekleri, öncelikle düzeltilmesi istenilen kararı vermiş olan daire, kurul veya bölge idare mahkemesinin, bu karara katılmamış bir üyesi, bunun mümkün olmaması halinde ise görevlendirilecek bir üye tarafından incelenir. Karar düzeltme talebinin yerinde olmadığı anlaşılırsa dosyayı inceleyen üye tarafından kabul edilmezlik kararı verilerek gerekçeleriyle birlikte taraflara tebliğ edilir. Bu karar kesindir.

4. Karar düzeltme isteğinin yerinde olduğu kanaatine varılan dosyalar ise görüşülüp karara bağlanmak üzere ilgili daire, kurul veya bölge idare mahkemesine gönderilir. Dosyanın incelenmesinde ilk aşamada tetkik hâkimliği yapanlar ile bölge idare mahkemelerinde dosyanın daha önce havale edildiği üyeler, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar.

 

 

EK DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ :

 

Danıştay’ın ilgili daire yada kurulunda dosyanın incelenmesinde tetkik hâkimliği yapanların, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapmalarının önlenmesinin pratik yararları yargı mensuplarınca çok iyi bilindiğinden bu uygulamanın yeni tasarı metninde de korunması son derece isabetlidir.  Bunun yanında, bölge idare mahkemelerinde tetkik hakimi olmadığından dosyanın havale edildiği üye hem gerekli incelemeyi yapıp dosyayı heyete sunmakta, hem de heyetine katılıp oy kullandığı kararı bizzat kendisi yazmaktadır. Bu nedenle, tıpkı Danıştay’ın ilgili daire yada kurulunda karar düzeltme safhasında dosyanın aynı tetkik hakimince incelenmesinin önlenmesi gibi bölge idare mahkemelerinde dosyanın daha önce havale edildiği üyelerin de aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapmalarının önlenmesi yararlı olacaktır.

 

9-       492 sayılı Harçlar Kanununun (1) Sayılı Tarifesinin, “(A) Mahkeme Harçları” Bölümünün, “III - Karar ve ilam harcı” kısmının, “2. Maktu harç” bendinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir :

 

2. Maktu harç :

a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında (17,15 TL.) 60.000 TL.

b) (Değişik:25/12/2003-5035/34 md.) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında (35,50 TL.) (20.600.000 TL.)

Tarih: 13.02.2012 Saat: 23:25 Gönderen: imarhukukcusu

 
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla imar
· Haber gönderen imarhukukcusu


En çok okunan haber: imar:
İdari Yargı Davaları (İdari yargı alanında en son çıkacak olan en güncel içtihat

Haber Puanlama
Ortalama Puan: 0
Toplam Oy: 0

Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü

Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

İlgili Konular

imar