imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar: İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011

 

              Önsöz

İnsanların yaşam standartlarının artırılması düşüncesi ile birlikte güvenlik ve ekonomi konularının yanında şehirleşme, imar kuralları ve yönetim sistemleri önem kazanmaktadır. Günümüzde teorik olarak tüm ülkemizin planlı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Planlı yaşamda muafiyetler ve istisnalar azalmakta, bunların yerine objektif düzenlemelerle herkesin ruhsatlı yapılarda yaşamaları sağlanmaya çalışılmaktadır. İmar mevzuatındaki gelişmelere bakıldığında merkezi idarelere oranla yerel yönetimlere daha fazla yetki verildiği gözlenmektedir. Ancak özellikle imar planı yapıma yetkisi ile ilgili olarak sorumluluk hususunda çok fazla yol aldığımızı düşünmüyorum. İmar planlarının yapımı konusunda yetkili otuzun üzerinde idare bulunmaktadır. Her ne kadar mülki idare amirlerine yerel yönetimlerin yaptığı imar planlarına karşı yargı yoluna gidilmesi konusunda yetki verilmiş ise de bu durum da imar planlarındaki keyfiliği önleyememiştir.

İmar mevzuatına göre yapılaşmaya açılmaması gereken sahil şeritlerinin ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarının yapılaşmaya açılmasını normal bir düzenleme gibi görüldüğü sürece imar alanının en fazla rant getirmeye devam edeceğini görmek için özel bir yeteneğe sahip olmaya gerek yoktur.

Son dönemlerin sıkça rastlanılan konusu kentsel dönüşüm uygulamalarıdır. Yıpranan tarihi ve kültürel alanlar dışında kentsel dönüşüm uygulamaları belediyeler açısından gelir umudu olmuştur. Kentsel dönüşüm kavramı henüz içi boş bir kavramdır. Diğer imar mevzuatı ile halen tam bir ilişkisi kurulmuş değildir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının tercih nedeni ise yoğunluğun en üst seviyeye artırılmasıdır. Ancak kentsel dönüşüm alanlarında sosyal ve teknik alt yapı alanları açısından Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik eki standartlara ayrıca şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı anlayışına uyulmamasını gerektiren bir düzenleme bulunmamaktadır. Öyleyse bu işlemlere karşı açılan davalar sonucunda verilecek kararların uygulanmasının sıkıntıya sebep olacağı düşünülmektedir.

Öte yandan, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik eki standartların yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu standartlara uyulmayacak ise o zaman uygun standartların yeniden belirlenmesi gerekir.

Yine imarda kısıtlılık konusunun çözülememiş olmasını üzüntü ile karşılıyorum. Gerek merkezi yönetimin gerekse yerel yönetimlerin otuz-kırk yıl sonra kamulaştıracağı ya da hizmete açacağı alanları bu kadar süre içinde kullanımlarını askıya almalarını hukuki yoldan açıklamak mümkün değildir.

Bu kadar karmaşık ve özel ihtisas gerektiren konuların ana iskeletini bir arada toplayarak rehber bir çalışma olması dileğiyle bu kitap hazırlanmıştır. Bu incelemede, imar planı davaları, imar uygulamaları davaları, kamulaştırma davaları ve imar durumu, inşaat ruhsatları, köydeki yapılardan doğan davalar gibi birçok husus incelenmiştir. Bahsedilen bu davaların nasıl açılacağı, hangi iddiaların öne sürülebileceği, dava dilekçesine başkaca hususların da dava konusu edilip edilmeyeceği, davaların devamı süresinde neler yapılacağı, bu davalara ilişkin bilgilerin nasıl toplanacağı, dava açma süreleri ve yürütmenin durdurulması ve iptal kararların nasıl uygulanacağı, dava dilekçe örnekleri ayrıntılı olarak hazırlanmış gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kitabın içeriği konularda idari yargının uygulamaları en güncel olarak açıklanmıştır.

Bu genel çerçeve ve içeriği dikkate alındığında kitabın, hâkim ve savcılara, avukatlara, mühendislik-mimarlık ve hukuk fakülteleri akademisyenlerine, genel müdür, vali, il genel sekreteri ve kaymakamlara, belediyelere, imar hukuku konusunda görev ve yetkileri olan idarelere, idari yargıda davacı veya davalı olan herkese faydalı olacağını düşünüyorum.İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ
BÖLÜM İDARİ YARGIDA İMAR DAVALARININ AÇILMASI
GİRİŞ  21
I. İDARİ YARGI DAVALARI  23
A. İptal Davaları  24
B. Tam Yargı Davaları  25
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar  25
II. İPTAL DAVALARI  25
III. TAM YARGI DAVALARI  26
IV. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ İLE VERGİ MAHKEMELERİ  30
V. DAVA AÇMA EHLİYETİ  33
A. İdari Yargıda Sübjektif Ehliyet  34
B. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi Uygulaması  34
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ  35
A. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri  35
B. İmar Planlarına Karşı Dava açma Süresi  36
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi  36
2. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi  37
3. İmar Planlarına Karşı Uygulama İşlemi Üzerine Dava Açılması  38
4. İmar Planı Davalarında Hukuka Aykırılık Nedenleri  39
C. İmar Uygulamalarına Karşı Dava Açma Süresi  40
1. Parselasyon İşlemlerinin Kesinleşmesi  40
2. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi  41
3. Parselasyon İşlemlerinde Hukuka Aykırılık Nedenleri  41
4. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) İle İlgili Uyulması Zorunlu Kurallar  44
5. İmar Uygulamasına Giren Kadastro Parselinin Dağılımı  46
D. Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi  47
E. İmar Mevzuatında Bulunan Yönetmelikler Listesi  47
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI (İKİ KOŞULUN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ)  51
VIII. YARGI KARALARININ UYGULANMAMASI ÜZERİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMA
SÜRESİ 
 53
İÇTİHATLAR  53
IX. İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ DANIŞTAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU KARARI  56
X. İDARİ YARGI (İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI) KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU KARARI  64
XI. İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ  68
XII. İMAR PLANLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  72
XII. İMAR UYGULAMALARINA DAVA AÇILMASI  75
XIV. İMAR DURUMU VE İNŞAAT RUHSATLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  79
XV. MÜHÜRLEME VE YIKIM KARARLARINA KARŞI İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMASI  83
XVI. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İPTAL DAVA AÇILMASI  84
XVII. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILMASI  85
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR PLANI DAVALARI
I. İMAR PLANLARI  87
İÇTİHATLAR  88
II. İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ  145
İÇTİHATLAR  148
A. İmar Planları İle İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi  175
İÇTİHATLAR  176
B. İmar Planları İle İmar Uygulamasına Karşı Birlikte Dava Açma Süresi  180
İÇTİHATLAR  181
C. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi  182
İÇTİHATLAR  185
D. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular  195
İÇTİHATLAR  197
E. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde Veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma Süresine Etkisi  198
İÇTİHATLAR  200
III. İMAR PLANLARININ İPTALİ HALİNDE HUKUKİ DURUM  205
İÇTİHATLAR  207
IV. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ  227
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması  227
İÇTİHATLAR  229
B. Teknik Zorunluluk  236
İÇTİHATLAR  238
C. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının Değiştirilmesinde Eşdeğer Alan Ayrılmaması  240
İÇTİHATLAR  240
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması Durumu  243
İÇTİHATLAR  244
E. İmar Planı Tadilatı İle Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün Bozulması  256
İÇTİHATLAR  257
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması  266
İÇTİHATLAR  268
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması  289
İÇTİHATLAR  289
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması  291
İÇTİHATLAR  292
İ. Eksik İnceleme  304
İÇTİHATLAR  306
J. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi  331
İÇTİHATLAR  333
K. İptal Kararlarına Uyulmaması  341
İÇTİHATLAR  342
L. Turizm Alanları İle İlgili İptal Kararları  346
İÇTİHATLAR  346
V. İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU  372
A. 3194 sayılı İmar Kanunu’na Göre Durum  372
B. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  373
C. Danıştay 6. Dairesinin En Son İçtihadına Göre Durum  374
D. İmar Planı Değişikliğine Dair Başvurunun Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararı Açısından Uygun Olmaması Halinde Uygulama  375
1. Şehircilik İlkeleri  375
2. Planlama Esasları  375
3. Kamu Yararı  375
4. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı İle Gelecek Düzenleme  377
5. Danıştay 6. Dairesi Karar Örnekleri  377
6. İmarda Kısıtlı Durumlardan Kurtulmanın Yolu  379
VI. İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU  379
A. Taşınmazların Kısıtlılığıyla İlgili Yasa Hükümleri  380
B. İmar Planlarıyla Kısıtlanan Taşınmazların Vergi Sorunu  381
İÇTİHATLAR  383
C. Danıştay’ın Kısıtlı Taşınmazlar İçin Ödenecek Emlak Vergisi İle İlgili İçtihat Özetleri  399
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA İMAR PLANLAMASI SORUNU  400
A. Genel Açıklama  400
B. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim İle İlgili Mevzuat  401
C. Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamaları  404
D. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamalarında İmar Planları  405
E. İmar Planları Değişikliklerinde Uyulması Zorunlu Olan Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve
Kamu Yararı 
 406
F. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planları  407
G. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar  407
H. Kentsel Dönüşüm Sorunu  409
VIII. İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ  409
İÇTİHATLAR  417
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ DAVALARI
I. GENEL AÇIKLAMA  425
İÇTİHATLAR  425
II. İMAR UYGULAMASI ÇEŞİTLERİ  434
III. İMAR UYGULAMASI TANIMLARI  435
A. 18. Madde Uygulaması  435
B. 10/c Uygulaması  435
C. Ek Madde 1 Uygulaması  435
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİ  436
A. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi  436
İÇTİHATLAR  438
Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı  441
B. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler  452
İÇTİHATLAR  453
Karar Özetleri  485
V. AYNI YERDEN İMAR PARSELİ TAHSİSİNİ ENGELLEYEN HUSUSLAR  487
VI. HAK SAHİPLERİNE AYNI YERDEN PARSEL TAHSİSİ OLANAĞINI KALDIRAN ZORUNLULUK DURUMLARI  488
İÇTİHATLAR  488
A. Hukuki Zorunluluk  490
İÇTİHATLAR  491
B. Teknik Zorunluluk  492
İÇTİHATLAR  493
C. Fiili Zorunluluk  495
İÇTİHATLAR  496
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARININ İNFAZINDA YAŞANAN SORUNLAR  497
A. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Uygulanması  497
İÇTİHATLAR  499
YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU  521
B. Yürütmenin Durdurulması Konusunda Karar Özetleri  528
C. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Planının İptal Edilmesi Halinde Uygulama  533
İÇTİHATLAR  533
D. İptal Davası Açılmasının Diğer Taşınmaz Maliklerine Etkisi  537
E. İmar Uygulaması Sonrasında Tazminat Durumu  537
İÇTİHATLAR  538
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI (İNŞAAT) RUHSATI DAVALARI
I. İMAR DURUMU  541
II. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU  541
III. İNŞAAT RUHSATI İÇİN BAŞVURUDA ARANILACAK BELGELER  542
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERCE RUHSAT VE EKLERİNİN İNCELENMESİ  543
V. YAPININ UYACAĞI KURALLAR  544
A. İmar Planı  545
1. Uygulama İmar Planı Çeşitleri  545
2. 1/1000 Ölçekli İmar Planında Düzenlenen Hususlar  546
B. Yönetmelik  547
1. Tip İmar Yönetmeliği  547
2. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  567
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak Esaslar  568
b. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik
Alanlarında Uygulanacak Esaslar 
 576
c. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar  579
C. Ruhsat ve Ekleri  580
VI. İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK DURUMU  580
A. İnşaat Ruhsatlarının Hukuki Niteliği  580
B. İnşaat Ruhsatını Verecek Merci  581
C. Kazanılmış Hak  582
D. Danıştay’a Göre İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak  583
E. İnşaat Ruhsatları Verilmesi Sırasında Uyulması Gereken Düzenlemeler  583
F. İmar Planlarının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatlarının Durumu  584
1. İnşaat Yapılması Sırasında İmar Planının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatının Kazanılmış
Hak Durumu 
 584
2. İnşaat Bittikten Sonra İmar Planının Değişmesi  584
3. İnşaat Ruhsatı İle İmar Planının Mahkemece İptal Edilmesi  585
4. İmar Planının Yargı Yerince İptal Edilmiş Olması  585
E. Binanın Yıkılıp Yeniden Yapılmak İstenmesi Halinde Kazanılmış Hak  586
F. İmar Durumu (Çap) Belgesinin İptal Edilmesi Halinde Kazanılmış Hak.  586
G. Parselasyon İşleminin İptal Edilmiş Olması Halinde İnşaat Ruhsatının Durumu  587
H. Af Yasaları Nedeniyle Ruhsata Bağlanan Yapılar Yönünden İnşaat Ruhsatlarının Kazanılmış
Hak Durumu 
 587
İ. Çevredeki Yapılaşmalar Yönünden Kazanılmış Hak Durumu  588
J. Ruhsat Müddeti Açısından Kazanılmış Hak  588
K. İnşaat Ruhsatını Veren Makamca Geri Alınması (İptal Edilmesi)  589
L. Taşınmaz Malikinin Değişmesi Halinde İnşat Ruhsatlarının Kazanılmış Hak Durumu  590
M. Sit Alanı İlan Yerlerde Kazanılmış Hak  590
İÇTİHATLAR  591
VII. GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI ALINABİLMESİ İÇİN ARANILAN KOŞULLAR  635
İÇTİHATLAR  636
VIII. KÖYDEKİ YAPILAR  637
A. Genel Açıklama (27. Madde)  637
1. Köyde yapılacak Yapı ile İlgili Tanımlar:  638
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesinin Madde Başlığı  640
B. Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar  640
1. Köyde Ruhsatsız Yapılacak Yapı Şartları  643
2. Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Ruhsata Tabi Tarım ve Hayvancılık Yapılarına Ait 22'nci
Maddede Yer Alan Etüt ve Projeler 
 644
3. Köydeki Yapılara Para Cezası  645
C. Köylerdeki Yapıların Ruhsatlandırılma Çalışmaları  645
D. Mücavir Alanlarda (Belediye Sınırları Dışında) İmar Uygulamaları  646
İÇTİHATLAR  649
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜHÜRLEME, YIKIM VE İMAR PARA CEZALARI DAVALARI
I. YAPININ MÜHÜRLENMESİ  659
A. Mühürleme İşleminde Riayet Edilecek Hususlar  660
B. Yapının Durdurulmasının Sonucunda Yapılacak İşlemler  665
İÇTİHATLAR  667
II. YIKIM KARARI  691
III. KAÇAK YAPIYA İDARİ PARA CEZASI  693
A. İmar Para Cezası  693
B. İmar Para Cezası Miktarları  695
C. İmar Para Cezalarının Artırım Nedenleri  698
D. Köy Yerleşme Alanı Sınırları İçinde Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  699
E. İmar Para Cezalarının Geçmişe Uygulanması  700
F. İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme  701
G. Anayasa Mahkemesine Göre İmar Para Cezaları  703
H. İmar Para Cezalarına Karşı Görevli Mahkeme Hakkında Anayasa Mahkemesi Görüşü  705
IV. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  706
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  712
DANIŞTAY İÇTİHATLARI  729
ALTINCI BÖLÜM
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
I. KAMULAŞTIRMA DAVALARI  755
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA SÜRE  757
İÇTİHATLAR  761
YEDİNCİ BÖLÜM
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE
TABİAT VARLIKLARI
I. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI  787
II. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMA ALANI İLE
İLGİLİ KARAR ALMA YETKİSİ 
 787
III. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE BUNLARIN KORUNMA ALANLARI KAMULAŞTIRMASI  788
IV. SİT ALANLARINDA GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI
İLE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI 
 789
V. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİTLERDE DEĞERLENDİRME KISTASLARI  791
VI. KORUMA BÖLGE KURULLARININ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ  792
VII. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA GÖRE YIKIM  793
VIII. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI  794
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  794
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  798
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  798
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması 
 799
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  800
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  802
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları  805
H. Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları  810
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları  811
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  812
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma
Koşulları İle İlgili İlke Kararı 
 812
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi  815
IX. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ  815
X. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NUN 13 VE
14’ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE 
 816
İÇTİHATLAR  821
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  869
A. Mahkemenin (A.İ.H.M.) Görev Alanı  869
B. Mahkeme’ye (A.H.İ.M.’ye) Nasıl Başvurulur  870
C. Başvuru İçin Çok Önemli Açıklama  873
II. İDARİ YARGIDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  884
A. Uygulama İmar Planı Tadilatına (Değişikliğine) Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  884
B. Hukuka Aykırı Olarak Yapılan (Genel) İmar Planına Dayalı Olarak Komşu Taşınmaza İnşaat
Ruhsatı Verilmesi Halinde, İnşaat Ruhsatıyla Birlikte Dayanağı İmar Planına Karşı Açılacak
Davada Dilekçe Örneği 
 885
C. Nazım İmar Planına Aykırı Olarak Uygulama İmar Planında Değişiklik Yapılarak, Bu Değişiklik Sonucunda Komşu Taşınmaza İnşat Ruhsatı Verilmesi Halinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle İnşaat Ruhsatına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  886
D. Yetkili Plan Müellifine Yaptırılmayan 1/1000 Ölçekli İmar Planına Dayalı Olarak Komşu Taşınmaza İnşaat Ruhsatı Verilmesi Üzerine, Bu İnşaat Ruhsatı ve Dayanağı İmar Planının Birlikte Dava Konusu Edilmesi Halinde, Dava Dilekçesi Örneği  888
E. İmar Planına Aykırı Olarak Düzenlenen İmar Durumu Belgesinin İptali İçin Açılacak Davada
Dilekçe Örneği 
 890
F. İmar Planında Taşınmazın Uzun Yıllar Yeşil Alanda Kalması Sonucu, Taşınmaz Üzerindeki Kısıtlılığın İmar Planı Tadilatı Yapılması, İmar Uygulaması Yapılması, Taşınmazın Kamulaştırılması ya da Satın Alınması Yöntemlerinden Birini Kullanmak Suretiyle Kısıtlılığın Kaldırılmasına İlişkin Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi İçin Açılacak Davada Dilekçe Örneği  892
G. İnşaat Ruhsatı Başvurusunun, İmar Planında Yapılan Tadilat Sonrasında Taşınmazın Konut Alanından Çıkartılarak Yeşil Alana Tahsis Edildiğinden Bahisle Reddedilmesi Halinde, İnşaat Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlem İle Bu İşlemin Dayanağı Olan İmar Planı Tadilatı (Değişikliği) İşlemlerinin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği  894
H. Yürürlükteki İmar Planına Uygun Olarak Alınan İnşaat Ruhsatına Dayalı Olarak Yapılan Bina Hakkında, Daha Sonra İmar Planı Değiştiğinden Bahisle Binanın Yeni Plana Aykırı Kısımları Hakkında Yıkım Kararı Alınması Halinde Bu İşleme Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  895
İ. İmar Planına Uygun Olarak İnşaat Ruhsatı Alınıp Yapıya Başlandıktan Sonra İmar Planında Değişiklik Yapılacağı ya da Değişiklik Yapıldığı Gerekçesiyle İnşaatın Durdurulmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği  896
J. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca İmar Uygulaması Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği  898
K. İmar Planına Aykırı Olarak Yapılan İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  899
L. Genel Olarak İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  901
M. İmar Planına Dayalı Kamulaştırma İşlemi İle İmar Planına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  902
N. Kamu Yararı Kararına Dayalı Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  903
O. 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesine Göre Yapılan İmar Uygulaması Sırasında Müşterek
Mülkiyetin Ferdileştirilmesi Nedeniyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 904
P. Yoldan İhdasların DOP Hesabına Katılmayıp Belediye Adına Parsel Oluşturulmasına İlişkin İmar
Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 905
R. İmar Uygulamasına Dayanak Yasa Maddesi Olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi, 2981/3290 sayılı Yasanın 10/c Maddesi ile Ek Madde 1 Hükümlerinin Dayanak Alınarak Yapılan İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  907
S. İmar Plânında Yolda ya da Yeşil Alanda Kalan Taşınmazın Dağıtım Sonrasında Çok Uzak ve Ekonomik Yönden Düşük Değerde Olan Yerden Tahsis Yapılması Üzerine Açılacak Davada Dilekçe Örneği  909
Ş. Yasal Koşulların Bulunmamasına Rağmen EK-1 Madde Uygulaması Yapılması Halinde Açılacak Davada Dilekçe Örneği  911
T. Aynı Alanda İkinci Kez Yapılan İmar Uygulamasında DOP Alınmayacağına İlişkin İddia İle
Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 912
U. Genel Temyiz Dilekçesi Örneği  914
Ü. Genel İptal Davası Dilekçe Örneği  915
V. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi İmar Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği  927
Kaynakça  929
Kavram Dizini  933

Tarih: 20.12.2011 Saat: 23:40 Gönderen: imarhukukcusu

 
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla imar
· Haber gönderen imarhukukcusu


En çok okunan haber: imar:
İdari Yargı Davaları (İdari yargı alanında en son çıkacak olan en güncel içtihat

Haber Puanlama
Ortalama Puan: 0
Toplam Oy: 0

Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü

Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

İlgili Konular

imar