imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Yetkili plân müellifine yaptırılmayan 1/1000 ölçekli imar plâ¬nına da¬yalı olarak komşu taşınmaza inşaat ruhsatı verilmesi üzerine, bu inşaat ruhsatı ve dayanağı imar plânının birlikte dava konusu edilmesi halinde, dava dilekçesi örneği.
3194 sayılı İmar KanunuYeni Sayfa 25


Yetkili plân müellifine
yaptırılmayan 1/1000 ölçekli imar plânına dayalı olarak komşu taşınmaza inşaat
ruhsatı verilmesi üzerine, bu inşaat ruhsatı ve dayanağı imar plânının birlikte
dava konusu edilmesi halinde, dava dilekçesi örneği.Yeni Sayfa 26

Yürütmenin durdurulması istemlidir.

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I’NA

                                                                                                                ………….

 

 

DAVACI………...….:

Adresi……………....:

VEKİLİ……….........:

Adresi……………....:

DAVALI……………:

TEBLİ? TARİHİ.....:

Dava Konusu İşlem..: ............... İli, ........... il­çesi,............ Mahallesi, ......... Mevkiinde, tapunun ..... pafta, .... ada ve .... parsel sayısında.sayılarında kayıtlı olan taşınmazı  üzerine inşaat yapılması için yapı ruhsatı verilmesine ilişkin  …............tarih ve ….…. sayılı ………. Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünü işle­minin ve bu işlemin dayanağı olan ............... tarih ve ............. sayılı bele­diye meclisi kararı ile kabul edilen 1.1000 ölçekli uygulama imar plânının iptali ile işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan za­rarlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:

Davalı idare belediye meclisinin ............. tarih ve ............ sayılı kararı ile 1.1000 ölçekli uygulama imar plânı yapılmış ve imar plânına dayalı ola­rak ….. İli, …..ilçesi, ….. Mahallesi, ….. Mevkiinde, tapunun ….. pafta, ….. ada ve …..parsel sayı­sında. sayıla­rında olan taşın­maza inşaat yapılmak üzere yapı ruhsatı verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendinde, “İmar plânları Nazım İmar Plânı ve Uygulama İmar Plânından meydana gelir. Mevcut ise bölge plânı ve çevre düzeni plân kararlarına uygunluğu sağlana­rak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar plânları ilgili belediyelerce yapılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu plânlar onay tarihinden itiba­ren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde plânlara iti­raz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve plânları belediye meclisi onbeş gün içinde incele­yerek kesin karara bağ­lar.” hükmü yer almakta olup; aynı Yasanın 38. maddesinde de, “Halihazır harita ve imar plânlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının fenni mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konuları ve ilgili kanunlarına göre, mühen­disler, mimarlar, şehir plâncıları deruhte ederler...”hükmüne yer verilmiştir.

2.11.1985 gün ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlana­rak yü­rürlüğe giren İmar Plânlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuru­luşlarının Yeterlilik Yönetmeliğinin “Amaç” başlıklı 1. maddesinde “Bu yö­netme­liğin amacı, yerleşme plânları ve bu çerçevede şehir ve kasabaların imar plânları­nın, uygulamada bütün ilgili taraflarca uyulması gereken güvenilir ve uy­gulanabilir nitelikte düzenlenebilmesi için, bu plânların yapımını yükümlenecek müelliflerin ehliyet durumlarına ait esasları belirlemektir.” hükmünde olup, aynı yönetmeliğin 5. maddesinde ise, yerleşme ve onu bütünleyen çevreye ait alanlarda düzenlenen imar plânlarının yapım alanlarının büyüklüğü plân yapımına konu olan yerleşme veya yerleşmeler bütününün gelecekteki nüfusları veya nüfus toplamla­rına göre aşağıdaki gruplar teşkil edilmiştir. Plân yapım alanının 5.000 hektar ve daha fazla olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 300.000 ve daha fazla nüfuslu olacak yerleşme bütünleri (A) grubudur.” kuralı yer al­maktadır.

Yine, 2.11.1985 gün ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazetede ya­yımlana­rak yürürlüğe giren İmar Plânı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde, imar plânının ilgili idarece doğrudan yapılması du­rumunda, ilgili idarenin plânlama grubunda veya sözleşmeli olarak istihdam edi­lenlerin o yerleşmenin imar plânlarının ha­zırlanmasında geçerli olan yeterliliğe haiz olmasının şart olacağı; 6. maddesinde ise, imar plânlarının ihale suretiyle elde edilmesi durumunda, plân müellifinin “İmar Plânlarının Yapımını Yükümle­necek Müellif ve Mü­ellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmelik” inde, o yerleşme için belirlenen asgari yeterlilik belgesine haiz olmasının şart olacağı ve plânlama ya­rışma­ları sonucunda yapılan ihalelerin bu hükmün dışında kalacağı kurallarına yer verildiği görülmektedir.

Yukarıda bahsedilen hükümlerin incelenmesinden ise, davalı idarenin bele­diye ve mücavir alan sınırları içinde imar plânı ve tadilatı yapma konu­sunda yetkili olduğu, ancak yapılacak imar plânı ve tadilatlarını hazırlaya­cak müelliflerin yeter­lilik belgelerine sahip olmasının gerekli olduğu, bu durumun söz konusu tadilatla­rın hem belediye tarafından doğrudan yapıl­ması hem de ihale ile yaptırılması ha­linde de geçerli olduğu, bu hale göre taşınmazımın bulunduğu İlin 400.000 nüfuslu olduğu dikkate alındığında bu sahada (A) grubu şehir plâncısının yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

Olayda ise, (F) grubu plân müellifi tarafından hazırlanan imar plânı tadilatı­nın yukarıda bahsedilen kurallara aykırı olduğu görülmektedir. Böy­lece, bu plâna dayalı olarak yapı ruhsatı verilmesinde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle hem imar plânı tadilatının ve hem de bu plân tadilatına dayalı olarak verilen inşaatının iptalinin istenilmesi zorunluluğu doğmuştur.

YASAL DELİLLER: 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.

SONUÇ VE İSTEM: ............... İli, ........... il­çesi,............ Mahallesi, ......... Mevkiinde, tapunun ..... pafta, .... ada ve .... parsel sayısında.sayılarında kayıtlı olan taşınmazı  üzerine inşaat yapılması için yapı ruhsatı verilmesine ilişkin  …............tarih ve ….…. sayılı ………. Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünü işle­minin ve bu işlemin dayanağı olan ............... tarih ve ............. sayılı bele­diye meclisi kararı ile kabul edilen 1.1000 ölçekli uygulama imar plânının iptali ile idari işlemlerin uygulan­ması ha­linde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işle­min açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiğinden yürütmenin durdurulmasına,  yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gereğini arz ederim.                                                                              

 

TARİH

İSİM

İMZA


belediyelerin
Yeni Sayfa 1
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-22 (1708 okuma)

[ Geri Dön ]