imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Düzenleme ortaklık payı (DOP) ile ilgili uyulması zorunlu olan ilkeler
imar
Yeni Sayfa 1
3194 sayılı İmar KanunuYeni Sayfa 2

Düzenleme ortaklık payı XE “Düzenleme Ortaklık Payı"  (DOP) ile ilgili uyulması zorunlu olan  ilkeler

Cafer ERGEN

 

1.            DOP, düzenlemeye giren tüm parsellerden belediye, maliye ha­zi­nesi, özel ve tüzel kişi, yoldan ihdas XE “Yoldan İhdas"  vb. eşit oranda (yüzde olarak) alın­malıdır.65

2.            DOP, imar plânı yapılmasıyla doğrudan alınmaz, ancak imar uy­gulaması XE “İmar Uygulaması"  sırasında alınabilir.66

3.            DOP oranı, taşınmazın düzenlemeden önceki kısmına (ala­nına) uygulanır.

4.            DOP ile elde edilen alanlar, umumi hizmetlerin dışında bele­di­yelere parsel oluşturulması gibi başka maksatlarla kullanıla­maz.

5.            DOP ile oluşturulacak umumi hizmet alanları, 3194 sayılı Ya­sa­nın 18. maddesinde sayılan alanlarla sınırlı değildir. Örneğin, pazar yeri de bu kapsamdadır.67

6.            DOP ile karşılanacak alanlara tahsisli yerlerden DOP alın­maz. Örneğin, imar plânında ve mülkiyet olarak karakol ve cami gibi alan­lara tahsisli yerlerden DOP alınmaz.

7.            Bir uygulama alanı (sınırı) tespit edildikten sonra bu alan içinde imar plânıyla umumi hizmetlere ayrılan alanlar sabit ol­duğundan, kural ola­rak DOP miktarı da uygulama yapan kişi­lere göre değişmez ve sa­bit­tir. An­cak, düzenleme alanının de­ğiştirilmesi halinde umumi hizmetlere ay­rılan sahaların alanları değişebileceğinden DOP oranı da değişebilir.

8.            Kamulaştırma yapılması halinde, DOP, kamulaştırmadan sonra kalan kısma uygulanır.

9.            Bir uygulama alanında kapanan kadastral yollar XE “Kapanan Kadastral Yollar"  ve yeşil sa­ha­lar var ise bu alanlar önce umumi hizmetlere aktarılır ve geriye kalan ihti­yaç için DOP oranı belirlenir.68

10.         DOP bir kere alınır. Yeniden yapılan imar plânı üzerine ya­pıla­cak uygulamalarda, DOP oranı daha yüksek olması halinde fark kadar DOP alınabilir.69 Aksi halde, daha önce yapılan imar uygulaması XE “İmar Uygulaması"  sırasında DOP alınan taşınmazın tekrar DOP hesa­bına alınmaması gerekir.

11.         DOP ile kazanılıp ancak daha sonra imar plânı tadilatıyla ko­nut alanında kalan yol fazlalıklarının eski maliklerine bedelsiz iadesi mümkün değildir. Bu olayın belediyelerce kötüye kulla­nılarak dolaylı olarak belediye adına taşınmaz kazanılması yöntemine başvurulmaması gerekir.

12.         Önceden tespit edilen DOP oranına göre uygulama alanı sı­nır belirlemek yerine, usulüne göre uygulama alanı tespit edildik­ten sonra DOP oranı belirlenmelidir. Ancak önce uygulama alanı tespit edildikten sonra DOP oranının %40’tan yüksek çıkması halinde AAD Yönetmeliği­nin 32. maddesine göre uy­gulama alanı sınırında değişiklik yapılabilir.

13.         İçinde konut alanı bulunmayan uygulama sahası tespit edile­rek, bu alanda sadece imar plânıyla umumi hizmetlere ayrılan yerleri DOP ile karşılamak amacıyla imar uygulaması XE “İmar Uygulaması"  yapıla­maz.70

14.         Düzenleme nedeniyle DOP alınan alanlardan ayrıca değer­len­dirme resmi alınmaz.

15.         DOP zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile fazlalık yö­nünde farklı tespit edilebilir.

16.         Taşınmaz sahiplerinin talepleri üzerin, mülga 6785-1605 sa­yılı İmar Kanununun 39. maddesine göre daha önce ifraz XE “İfraz"  edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk parselin ifrazında alı­nan terk XE “Terk"  oranını %40’a tamamlayan fark kadar Düzenleme Ortaklık Payı XE "Düzenleme Ortaklık Payı"  alınabilir.71

17.         Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerin­deki yapının özelliği itibariyle düzenleme ortaklık payının XE “Düzenleme Ortaklık Payı"  alı­namadığı hal­lerde, ilgilisinin muvafakatı ile düzenleme ortak­lık payı miktarı bedele dö­nüştü­rülebilir.

18.         Kadastral parselin bir kısmı ifraz XE “İfraz"  edilerek taşınmazın geriye ka­lan kısmının uygulamaya alınması halinde, düzenleme or­taklık payın XE “Düzenleme Ortaklık Payı" ın sadece uygulamaya alınan kısmın yüzölçümün­den kesilmesi gerekir.

19.         Bir parselden DOP alındıktan sonra geriye kalan alanın konut alanı olan parsele tahsis XE “Tahsis"  edilmesi gerekir. Bunun aksine taşın­mazdan DOP kesildikten sonra geriye kalan kısmın AAD Yö­netmeliğinin 12. maddesine göre oluşturulabilecek alanlara, ya da DOP ile elde edilebilecek alanlara tahsis edilmemesi gere­kir.

 


 

65 Bkz. Kayseri İdare Mahkemesinin 17.5.2001 günlü ve E: 2000/259, K: 2001/540 sayılı kararı. Samsun İdare Mahkemesinin 12.5.1999 günlü ve E: 1998/1063, K: 1999/961 sa­yılı kararı.

66 Bkz. Danıştay 6’ncı Dairesinin 11.10.1990 günlü ve E: 1989/1790, K: 1990/1897 sayılı kararı.

67 Bkz. Danıştay 6’ncı Dairesinin 16.11.1995 günlü ve E: 1995/1737, K: 1995/4591 sayılı kararı

68 Bkz. Danıştay 6’ncı Dairesinin 17.4.2002 günlü ve E: 2001/3185, K: 2002/2337 sayılı kararı. Danıştay 6’ncı Dairesinin 19.2.1997 günlü ve E: 1996/959, K: 1997/874 sayılı ka­rarı.

69 Bkz. Danıştay 6’ncı Dairesinin 11.4.2002 günlü ve E: 2001/1650, K: 2002/2178 sayılı kararı. Danıştay 6’ncı Dairesinin 4.2.2002 günlü ve E: 2000/7654, K: 2002/743 sayılı ka­rarı.

70 Bkz. Danıştay 6’ncı Dairesinin 26.4.1999 günlü ve E: 1998/2272, K: 1999/2222 sayılı kararı.

71 AAD Yönetmeliği, Mad.11.


belediyelerin
Yeni Sayfa 1
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-09 (6283 okuma)

[ Geri Dön ]