imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi Uygulaması Sırasında Kamuya Ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar
imar
Yeni Sayfa 1
3194 sayılı İmar KanunuYeni Sayfa 2

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi Uygulaması Sırasında Kamuya Ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar

Cafer ERGEN XE "Kapanan Kadastral Yollar"

3194 sayılı İmar Kanununun 11. maddesinde, “İmar plânlarında; meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdür­lü­ğüne ait gayrimenkullar ile askeri yasak bölgeler, güvenlik böl­geleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetle­rine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlı­ğının onayı ile be­lediye ve mücavir alan XE “Mücavir Alan"  sınırları içinde belediyeye; bele­diye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk XE “Terk"  edilir ve tapu kaydı terkin edi­lir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina XE “Bina"  bulunduğu tak­dirde, arsası hariç yalnız binanın halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur.

Bu suretle mal edilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare ta­rafından satılamaz ve başka bir maksat için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar hanesine gerekli şerh konur.

Bu yerlerin kullanılış şekli, yeni bir imar plânıyla değiştirilip özel mülkiyete konu olabilecek hale getirildiği takdirde, bu yerler devir alı­nan idareye belediye veya özel idarece aynı usulle iade edilir. Buna aykırı dav­ranışı sabit olan ilgililer şahsen sorumludur. Bu terkinler hiçbir şekilde re­sim, harç ve vergiye tabi değildir.

(Değişik: 25/2/1998 - 4342/35 md.) Hazırlanan imar plânı sı­nır­ları içindeki kadastral yollar ile meydanlar, imar plânının onayı ile bu vasıfla­rını kendiliğinden kaybederek, onaylanmış imar plânı kararı ile geti­rilen kullanma amacına konu ve tabi olurlar” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, imar plânlarında; meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait gayrimenkullar ile as­keri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğ­ruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalardan 3194 sayılı İmar Kanununun 11. maddesi uyarınca belediye veya özel idareye terk XE “Terk"  edilen yerle­rin kulla­nılış şekli, yeni bir imar plânıyla değiştirilip özel mülkiyete konu olabilecek hale geldiği taktirde bu yerler devir alınan idareye belediye veya özel ida­rece aynı usulle iade edilir.

İmar uygulaması XE “İmar Uygulaması" ndan önce, anılan 11. madde uyarınca hazine ve özel idareden alınan yerler, imar plânlarıyla özel mülkiyete konu olması halinde, hazine ve özel idareden alınan bu sahalar, aynen geri verilecektir. Dikkat edilirse, bu geri verme, imar uygulaması XE “İmar Uygulaması"  sırasında değildir. Daha önce imar plânıyla, amacın belirtilen şekilde değişmesi halinde, o aşamada yapılacak­tır.

Sözü edilen 11. madde uyarınca hazine ve özel idareden alınan yerler imar uygulaması XE “İmar Uygulaması"  sırasında nasıl değerlendirilecektir. Yasaya göre sa­dece imar plânı değişikliğiyle özel mülkiyete konu olan yerlerin iade edile­ceğini düzenlemiş, aynen ayrıldığı umumi hizmet alanına tahsisliğin devam eden­lerle ilgili olarak her hangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. O halde bu yerler imar uygulaması sırasında ilgili idarelere geri verilmeyecektir.

Aynı şekilde, mülk sahiplerince gerek inşaat ruhsatı alınması sıra­sında ve gerekse özel parselasyon XE "özel parselasyon"  sırasında veya başka bir sebeple, yola, yeşil saha veya otoparka terk XE “Terk"  edilen alanlar da mevcuttur.

İşte bu alanlar imar uygulaması XE “İmar Uygulaması"  sırasında ve düzenleme ortaklık payı XE “Düzenleme Ortaklık Payı"  hesabının yapılmasında nasıl değerlendirilecektir? İmar uygulamasını XE “İmar Uygulaması"  ya­pan idarelerce, bir taraftan yol, yeşil alan, park gibi umumi hizmet alanla­rını oluşturmak için düzenleme ortaklık payı tespit edip, bu oran kadar mülk sahiplerinden yer alınırken, aynı amaç için kullanılan ancak imar plânı ile kapanan kadastral yol veya yeşil alan durumuna düşen bu gibi yerlerin dü­zenleme ortaklık payı hesabına ilave edilmesi bunların haricinde artan mik­tar alanın karşılanabilmesi için mülk sahiplerinden DOP alınması daha uy­gun olacaktır.

2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesinde, köy ve belediye sı­nır­ları içinde kapanmış yollarla yol fazlalarının köy veya belediye namına tes­cil olunacağı; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesinin birinci fık­rasının (A) bendinde de, kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hiz­metinin görülmesine ayrılan yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu al­tında bulunan sahipsiz yerlerden; kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ay­rılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina XE “Resmi Bina"  ve tesisler (Hükümet, be­lediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesis­leri, kütüphane, kitaplık, namazgah, cami, genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boş­luklar ve benzeri hizmet alanları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, İl, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunacağı kurala bağlanmıştır.

Öte yandan, 3194 sayılı İmar Kanununun 11. maddesinin değişik dör­düncü fıkrasında, hazırlanan imar plânı sınırları içindeki kadastral yollar ile meydanların, imar plânının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybe­de­rek, onaylanmış imar plânı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve tabi olacakları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, bu tür alanların sadece vasfı­nın değişikliğine ilişkin olup, yoksa mülkiyetin kullanımına ilişkin değildir.

Bu hükümlere göre, gerek kadastro çalışmalarında gerekse tapu­lama aşamasında kapanan kadastral yollar, XE “Kapanan Kadastral Yollar"  yeşil alanlar, pazar yerleri, park­lar vb. umumi hizmet alanları, belediye sınırları içinde belediye adına yazı­lıp tapu belgeleri düzenlenebilir. Nitekim, uygulama da bu yöndedir.

Ancak, bu şekilde belediye adına kayıtlı olan taşınmazların bulun­duğu alanı kapsayan sahada, imar uygulaması XE “İmar Uygulaması"  yapılması durumunda, bu taşın­mazların belediye adına parsel olmaktan ziyade öncelikle düzenleme ortak­lık payı XE “Düzenleme Ortaklık Payı"  hesabına katılması, düzenleme ortaklık payı oranı XE “Düzenleme Ortaklık Payı Oranı" nın, geriye kalan umumi hizmetleri için belirlenmesi gerekmektedir.

Burada kapanan kadastral yolun, yürürlükte bulunan imar plânına göre yolda ya da konut alanında kalması sonucu değiştirmeyecektir. Önemli olan belediye adına kayıtlı olan parselin, geçmişinde ne şekilde belediye adına kaydedildiğidir. Bu hususla ilgili uygulamada, bahsedilen şekilde be­lediye adına ihdasen oluşan alanların tamamına yakını, imar uygulamaları sonunda belediyeler adına parsel olarak tahsis XE “Tahsis"  edildiğini görmekteyiz.

Burada, imar uygulamasın XE “İmar Uygulaması" a alınan yol fazlası, XE “Yol Fazlası"  yoldan ihdaslar XE “Yoldan İhdas"  ile olu­şan alanlar değildir. Eğer böyle olsaydı, o zaman yoldan ihdasen oluşan alanların düzenleme ortaklık payı XE “Düzenleme Ortaklık Payı"  hesabına katılabilmesi olanaksız olurdu. Çünkü yasanın açık hükmüne aykırı uygulama yapabilmemize ola­nak yok­tur. Burada yol fazlası ile kastedilen husus şudur:

Gerek arsa ve arazi düzenlemesinde ve gerekse parsel bazında imar uygulamalarında düzenleme ortaklık payı XE “Düzenleme Ortaklık Payı"  veya terk XE “Terk"  olarak kamuya bırakılan alanların, daha sonra imar plânında yapılan tadilat veya değişiklikler ile ko­nut alanına isabet eden kısımlarıdır. Dolayısıyla yol fazlası XE “Yol Fazlası" , imar plânı ile kapanan kadastral yol alanı değildir.

 


belediyelerin
Yeni Sayfa 1
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-09 (7946 okuma)

[ Geri Dön ]