imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

MEMUR DİSİPLİN AFFI YASASININ UYGULAMASI
imar
Yeni Sayfa 1
3194 sayılı İmar KanunuYeni Sayfa 2

MEMUR DİSİPLİN AFFI YASASININ UYGULAMASI

                                                                                              Cafer ERGEN[1]

 

5525 sayılı YASANIN KAPSAMI

5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

Dolaysıyla affa uğrayan fiillerin 14.2.2005 tarihinden önce işlenilmiş olması gerekir. 14.2.2005 tarihindern önce işlenmiş ancak disiplin cezasının daha sonraki bir tarihte verilmiş olması memur af yasasının uygulanmaması sonucunu doğurmaz. Öremli olan fiil tarihinin 14.2.2005 tarihinden önce olmasıdır. Eğer fiil tarihi 23.4.1999 tarihinde önce ise o zaman bu fiil daha önceki memur disiplin affı yasası kapsamına girmektedir.

Bu yasa 4/7/2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolaysıyla bu yasanın 4.7.2006 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir.

 

Devam Eden Disiplin Soruşturmalarının Durumu ve Disiplin Fiilinin Yeni Öğrenilmesi Halinde Yapılacak İşlem

23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz. Ancak yeni öğrenilen disiplin fiilinin Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin suçu olması halinde ise soruşturma ve kovuşturmaya devam edilir. Disiplin hükümleri uygulanarak eyleme uyan ceza verilir. Bu halde eğer ilgiliye isnat edilen suçun Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin suçlarından biri olmadığının anlaşılması halinde memur disiplin affı hükümleri uygulanır.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin suçlarının özelliği gereği disiplin soruşturmasının dışında ayrıca adli yönden de yargılama gerektirir. Eğer adli yargı yerinde devam eden yargımaladan kesinleşmiş bir mahkumiyet çıkmadığı sürece memur disiplin affı hükümleri uygulanır. Danıştayın son dönemlerideki içtihadı bu yöndedir.

 

 5525 sayılı Yasanın Olumsuz Sicillere Etkisi

Öncelikle bu yasa, daha tasarı aşamasından itibaren kamuoyunda sicil affı olarak bilnmekte ise de bu tasarı memur disiplin affını içermektedir. Yoksa olumsuz sicilleri affetmeyecektir. Sicil affı en son 1986 yılında çıkarılmış olup bu tarihten sonra bu yönde bir yasa çıkarılmamıştır. Memur disiplin affı yasası ise geriye doğru bakıldığında, en son 1992 ve 1999 yıllarında çıkarılmıştır. 1999 yılında çıkarılan 3817 sayılı Yasa ile 23.4.1999 tarihinden önceki dönemdeki memur disiplin suçları affa uğratılmıştır.

Memurların olumsuz sicillerinin silinebilmesi ya da olumlu hale getirilerek yoksun kaldıkları kademe veya derece ilerleme ve yükselmelerinden yararlanabilmeleri için özel sicil affı yasasının çıkarılması gerekmektedir.

5525 sayılı Yasanın Uygulaması

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. Sicil dosyalarındann disiplin cezalarının çıkarıldığına dair kayıt tutulmaz.

Ancak gecikmesinde sakınca olabilecek hallerde memurların, disiplin kayıtlarıın dosyalarından çıkarılmalarını istemelerine engel bir durum bulunmamaktadır. Örneğin, memurların, yakın zamanda yapılacak bir sınav ya da yükselmeye engel olacak nitelikte olan ve memur disiplin affı kapsamında bulunan disiplin cezalarının dosyalarından çıkarılması talep edilmesi mükündür.

Genellikle bazı kurumların ileride yapacakları idari tasarruflar da kullanılmak üzere ayrı bir kayıt açarak affa uğrayan disiplin cezalarını ve dayanağı soruşturma dosyalarını muhafaza ettikleri müşahede edilmmektedir. Yasanın açık hükmüne rağmen bu yönde yapılan uygulamalar adli ve disiplin yönünden suç teşkil eder.

Memurların sicil dosyalarındaki disiplin cezalarına dair kayıtların kaldırıldığına dair bir belgenin ilgili memura tebliğ edileceği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle bu tür işlemler ilgililere duyurulmamaktadır. Ancak isteyen memurun Bilgi Edinme Kanunu hükümleri uyarınca disiplin cezalarının sicil dosyasından çıkarılıp çıkarılmadığını öğrenebilme hakkı bulunmaktadır.

Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

Ancak af kapsamındaki disiplin cezaları bütün sonuçları ile birlikte yürürlükten kaldırılmış olduğundan, örneğin kademe ilerlemesi ya da derece durdurulması veyahut kıdem durdurması cezaları sebebiyle yoksun kalınan ilerleme ve yükselmeler 4.7.2006 tarihinden itirabaren ileriye yönelik olarak kaldırılır ve memurların kayıpları ödenir.

Memur disiplin affı sebebiyle bütün sonuçları ile birlikte yürürlükten kaldırılan disiplin cezaları daha sonraki yapılacak işlemlere dayanak gösterilemezler.

 

Disiplin Cezalarına Karşı Açılan Davaların Durumu

 5525 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin açmış oldukları davalarda iptal kararı verilmesi halinde ise, davacıların iptal kararının tüm hukuki sonuçlarından yararlanacaklardır.

             Af Kapsamı Dışında Kalan Personel

            5525 sayılı Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz.

Ayrıca, 5525 sayılı Yasanın 1. maddesinde belirtildiği üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariçtir.

 

      Bu Kanunun uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

1.                 Zimmet, ihtilas, irtikap … gibi yasa metninde sayılan suçlardan dolayı verilen Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları dışındaki disiplin cezaları bütün sonuçları ile affa uğramıştır. Dolaysıyla bu cezaların disiplin dosyalarından çıkarılıp çıkarılmaması disiplin amirinin yetkisinde değildir. Bubelirtilen cezalar yasa uyarınca af edilmiştir. İdareciye düşen görev kapsam dahilinde olan disiplin cezalarını memur dosyalarından çıkarmaktır.

2.                 Disiplin affı nedeniyle affa uğrayacak cezanın sonuçları ise

a.       Disiplin cezasının memur sicilinden çıkarılması,

b.      Memur hakkında daha sonra tesis edilecek işlemlere dayanak alınmaması,

c.       Kıdem ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları nedeniyle memurun kıdem veya kademe kayıplarının geri verilmesi,

d.      Tasarının yasalaşması halinde sadece o yıl (2006) için affa uğrayan cezaların yıl sonu düzenlenecek sicile olumsuz etkisinin olmaması,

e.       Disiplin cezası sebebiyle Devlet Memurluğu görevi sona eren kamu görevlilerinin yasada belirlenen süre içinde başvurmaları halinde açıktan atama koşullarına göre eski görevlerine başlatılmaları yapılabilecektir. Davası devam edenler açısından ise karar verilmesine yer olmadığına karar verilicektir. Ancak bu karar iptal anlamındadır. Dolaysıyla memur disiplin affı kapsamında bir suçtan dolayı ihrac edilen kamu görevlisinin açmış olduğu davada karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi halinde bu karar uyarınca ilgininin göreve başlatılması gerekmektedir. Sadece geçmişe yönelik mali hak doğurulmayacaktır.

f.        Başörtüsü sebebiyle görevine son verilen memurların başvurmaları halinde bu memurlarında görevlerine dönmeleri sağlanacaktır. Danıştay içtihadına göre başörtüsü sebebiyle Devlet Memurluğundan çıkarmaya ilişkin disiplin cezaları da af kapsamındadır. Ancak yeniden göreve dönmeleri açıktan atama hükmüne tabidir. Böyle olunca bu şekilde memurlukları sona erdirilenlerin ayrıldıkları kurum haricinde ihtiyaç olan başka bir kuruma da başvurmaları mümkündür.

g.       Yasanın belirleyeceği tarihten önceki döneme ait olup halen soruşturması devam eden disiplin soruşturmaları sonucu verilecek cezaların af kapsamına girmesi halinde de bu soruşturmalar da af nedeniyle kaldırılacaktır.

3.                 Aşağıdaku hususlar yasa kapsamı dışındadır.

a.       Memurların yukarıda belirtilen şekilde olan disiplin cezaları 2. maddede ifade edildiği gibi sicilden çıkarılırken, bu cezalar sebebiyle düzenlenen olumsuz siciller geçerliliğini koruyacaktır. Yani olumsuz siciller affa uğramayacaktır.

b.      Disiplin cezaları nedeniyle memurun ataması yapılmış ise bu atamalar iptal edilmeyecektir. Çünkü, Danıştay içtihatlarına göre disiplin cezası sebebiyle memurun atanması yapılmaz. Memurun atanması kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkesine göre yapılır. Bu nedenle sadece disiplin cezasının affa uğraması ile aynı ceza ya da cezanın dayanağı disiplin soruşturması sonucunda yapılan atama işlemi de affa uğramayacaktır.

c.       657 sayılı Yasaya göre aylıktan kesme cezasından daha yüksek disiplin cezası alanların, belirli unvanlı görevleri yapamayacağı kuralı uygulanarak müsteşarlık, genel müdürlük gibi görevlerden alınan kamu görevlilerinin disiplin affı nedeniyle yeniden eski görevlerine otomatik olarak dönmeleri söz konusu değildir.

d.       Memur hakkında soruşturma devam ederken istifa eden ya da müstafi sayılan memurlar açısından af yasası kapsamında olan disiplin cezaları affa uğramakla birlikte bu memurların af yasası nedeniyle memuriyete geri dönmeleri mümkün değildir. Ancak, bu durumda olan memurların, kurumlarınca uygun bulunması halinde açıktan atanma talebiyle geri dönmelerine imkan vardır.

e.       Aday memur iken Devlet Memurluğu adaylığı sona eren memur adayları da bu af yasasından yararlanamayacaktır.

f.        Disiplin cezaları affa uğrayan memurlara geçmişe yönelik olarak parasal talepte bulunamayacaklar. Ancak, disiplin cezalarına karşı iptal davası açanlar, davaya devam etmediklerine dair dilekçe vermeleri halinde mahkemece iptal ve tazmin kararı hükmü verilmesi halinde parasal haklar tazmin edilebilir.

 

 

 

 

 


 

[1] Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi.


belediyelerin
Yeni Sayfa 1
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-09 (3174 okuma)

[ Geri Dön ]