imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu
imar
Yeni Sayfa 1
3194 sayılı İmar KanunuYeni Sayfa 2

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu

                                                                         Cafer ERGEN*

 

Giriş

     26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi ile imar kirliliğine neden olma suçu ilk kez ceza sistemine girmiştir. Bugüne kadar ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılar hakkında idari para cezası, mühürleme ve yıkım gibi müeyyide bulunmakta idi. Bu müeyyidelerin yetersiz kalması neticesinde daha etkin bir yol olarak hürriyeti bağlayıcı ceza sistemi getirilmiştir. Üstelik kaçak yapıyı yapanın dışında bu işlerin denetimini yapacak makamlara da cezai müeyyide öngörülmektedir.

Genel Açıklama

26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “İmar kirliliğine neden olma” 184. maddesinde aşağıdaki hüküm getirilmiştir.

1.      Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2.      Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

3.      Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

4.      Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

5.      Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

6.      (Ek : 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.”

184. maddenin gerekçesi ise şu şeklidedir:

Madde metninde imar XE “İmar"  mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı olarak inşa faaliyetinde bulunmak suç olarak tanımlanmış­tır.

Birinci fıkradaki suç, yapı XE “Yapı"  ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina XE “Bina"  yapmak veya yaptırmakla oluşur. Böylece, sadece binayı inşa eden yüklenici, taşeron, usta veya kalfa değil; inşaatın sahibi de, bu suçtan dolayı fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu tür inşa faaliyetlerine kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişiler de bu suçtan dolayı fail sıfa­tıyla cezalandırılacaktır.

İkinci fıkrada; yapı XE “Yapı"  ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanım­lanmıştır.

Üçüncü fıkrada ise,  yapı XE “Yapı"  kullanma izni XE “Yapı Kullanma İzni"  alınmamış binalarda her­hangi bir sınai veya ticari faaliyetin icrasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç oluşturmaktadır.

Dördüncü  fıkrada bu madde hükümlerinin uygulanma alanı ile ilgili sı­nırlama getirilmiştir. Bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar XE “İmar"  rejimine tabi yerlerde uygulanabilecektir. Örneğin organize sanayi bölgeleri, özel imar rejimine tabi bölge niteliği taşımaktadır. Ancak, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından bu sınırlama kabul edilmemiştir. Bu bakımdan, köy sınırları içinde inşa edilen, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından da bu madde hükümleri uygulanabile­cektir.

Beşinci fıkrada, , ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapılan veya yaptırılan binanın imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmayacak, açılmış olan kamu davası düşecektir.Mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacaktır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “İmar XE “İmar"  kirliliğine neden olma” başlığını taşıyan 184. maddesinin birinci fıkrasında, yapı XE “Yapı"  ruhsatı almadan bina XE “Bina"  yapan ve yaptıran kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Bu cezalandırma şekli Türk Hukukunda yenidir. Bu suça kısaca kaçak bina suçu XE “Kaçak Bina Suçu"  diyebiliriz.[1]

İnşaat Ruhsatı Alınmadan Veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina XE “Bina"  Yapanların Durumu

Anılan maddenin birinci fıkrasına göre, inşaat ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina XE “Bina"  yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, suçun maddi unsuru kaçak “bina XE “Bina" ”dır. Bina XE “Bina"  ile mesken birbirinden farklıdır. Çadır mesken olduğu halde bina değildir. Binanın betondan olması şart olmayıp ahşaptan da olabilir.

İmar XE “İmar"  Kanununun tanımların yer aldığı 4. maddesinde bina; XE “Bina"  “kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebile­cekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme ve dinlenmelerine veya ibadet et­melerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapı XE “Yapı" ” olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanımdan, ahır veya depolar, antre depolar, evler, apartmanlar, villalar, fabrikalar ruhsatsız veya ruhsat XE “Ruhsat"  ve eklerine aykırı ise kaçak yapı suçuna neden olan binayı oluşturur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunda kaçak yapının resmi veya özel bina olup olmama konusunda herhangi bir ayırım yapılmamıştır.

Kanunun cezalandırdığı husus kaçak yapı XE “Kaçak Yapı"  değil kaçak binadır. Kaçak yapı XE “Yapı"  XE “Kaçak Yapı"  kaçak binadan çok daha geniş bir kavramdır. Her kaçak bina XE “Bina"  aynı zamanda kaçak yapıdır. Ancak her kaçak yapı bina değildir. Dolayısıyla her kaçak yapının tespitinde bunlar hürriyeti bağlayıcı cezai müeyyideyi gerektirmez. Örneğin, bahçe duvarı, havuz, su kuyusu, su kanalı, beton veya ahşap direk gibi sabit tesisler yapı olmasına rağmen bina değildir. Mezkur yapılar kaçak bina yapmak suçunu oluşturmayıp, İmar XE “İmar"  Kanununun 32 ve 42. maddelerine göre yıkım ve para cezası XE “Para Cezası"  gerektirir. Eğer sabit tesis bina değil kaçak yapı ise belediye ve mücavir alan XE “Mücavir Alan"  sınırları içinde belediye encümeni, anılan sınırlar dışında ise İl İdari Kurulları işlem yapmakla yetkilidir. [2]  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunda sadece kaçak bina XE “Bina"  yapmak fiili suç olmakla beraber kaçak binayı kullanma suç olarak sayılmamıştır. Kaçak binayı yapan başka birine devretmişse ve kaçak binada kiracı oturuyorsa ceza, binayı devir alan ya da kiracıya değil, sadece binayı yapana verilmelidir.

Teşebbüs hükümleri tatbik edilirken öncelikle dikkat edilmesi gereken bir husus da bina XE “Bina"  ile yapı XE “Yapı"  arasındaki farkın iltibasa mahal vermeyecek şekilde ortaya çıkmasıdır. Mesela, fail Ankara İli Altındağ ilçesindeki gecekondu XE “Gecekondu"  mahallesinde hafriyat yaparken suçüstü yakalanıyor. Fail yerden bir metre kadar derinliğe inmiş durumda olabilir. Kendisi, ben bina değil de havuz veya kuyu yapacağım diye savunur ve hafriyatın şeklinden binaya ait olduğuna dair net bir belirti yok ise, bu durumda kaçak yapı XE “Kaçak Yapı"  olarak değerlendirme yapılması gerekiyor. Sadece İmar XE “İmar"  Kanunundaki müeyyideler uygulanır. [3]  

İnşaat Ruhsatı Olmadan Başlatılan İnşaatların Şantiyelerine Elektrik, Su Veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Edilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinin 2. fıkrasına göre, inşaat ruhsatı olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, birinci fıkra hükmüne göre yani bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu fıkrada belirtilen suçlar elektrik, su veya telefon bağlantısını şantiyeye yapmak olarak belirtilmiş olup, ayrıca “gibi” kelimesi kullanılmayarak tahdidi olarak belirtilmiş tadadi yani misal kabilinden sayılmamıştır. Bundan dolayı jeotermal enerji suyunu, doğal gazı, kablolu TV’yi, kanalizasyon bağlantısını yapmak ya da şantiyenin önünden stabilize yol geçirmek suç değildir. [4]  

Kanunda kaçak bina XE “Bina"  şantiyesine elektrik, su ve telefon bağlantısına müsaade etmek suçtur. Yoksa mezkur hizmetleri götürmek veya önünden geçirmekle suç oluşmaz. Yani suç olması için bu hizmetlerin bizzat kaçak bina şantiyesine bağlanmasına müsaade edilmesi gerekmektedir.Kaçak olarak yapılmış binaya elektrik, su ve telefon bağlantısı yapmaya müsaade etmek 184. maddeye göre suç değildir. Yasak sadece kaçak inşaat için kurulan şantiyeler için geçerlidir. [5]  

Yapı XE “Yapı"  Kullanma İzni XE “Yapı Kullanma İzni"  Alınmamış Binalarda Sınai Faaliyete İzin Verenlerin Durumu

Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinin 3. fıkrasına göre, yapı XE “Yapı"  kullanma izni XE “Yapı Kullanma İzni"  alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Burada cezalandırılan husus, yetkili kişi tarafından müsaadenin verilmesidir. Yetkili kişinin müsaade iznini vermeden önce araştırma yapması gerekmektedir. Kaçak bina XE “Bina"  suçu XE “Kaçak Bina Suçu" nun oluşması için müsaade izninin verilmesi yeterlidir. Bizzat kullanılıp kullanılmadığının tespiti önemli değildir. Kaçak inşaat yapan kişinin kullanma imkanına sahip olması yeterlidir. Elektrik, su ve telefonun resmi makamlar tarafından müsaade izni verilmesi şeklinde olabileceği gibi, özel şahıs, resmi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından da bu suç işlenebilir. Bir kişinin kaçak bina yapan şantiyeye evinden su ve elektrik bağlantısı yapması veya evinden şantiyeye paralel telefon hattı bağlaması veya evindeki fazla telefonun birini şantiyeye vermesi durumunda da suç oluşur. [6]  

Maddenin dördüncü fıkrasında, suçun yer itibariyle sınırlandırılması söz konusudur. Ancak belediye sınırları içinde (mücavir alan XE “Mücavir Alan" da, imar XE “İmar"  planı XE “İmar Planı"  ve mücavir saha dışında kalan belediye sınırı içinde) ve özel imar rejimine tabi olan alanda işlenmesi halinde suç sayılacaktır. Bu fıkraya göre kaçak bina suçu XE “Kaçak Bina Suçu" nun köylerde işlenilmesi mümkün değildir. Uygulamada ise köylerde de kaçak bina XE “Bina"  yapılmaktadır. Ancak bu binalar için hürriyeti bağlayıcı cezai müeyyide bulunmamaktadır. Bu kaçak binalar için 3194 sayılı İmar XE “İmar"  Kanununda yer alan yıkım ve para cezası XE “Para Cezası"  müeyyideleri mevcuttur. Sadece üçüncü fıkrada düzenlenen sınai faaliyetin icrasına izin verme suçu belediye sınırları içinde veya dışında (köylerde) işlenebilir. [7]  

Beşinci fıkrada, ruhsatsız veya ruhsata aykırı binanın sanık tarafından imar XE “İmar"  planı XE “İmar Planı" na ve ruhsata uygun hale getirme durumu düzenlenmiştir. Bu fıkrada sanık lehine bir düzenlemeden söz etmek mümkündür. Bu fıkraya göre kaçak binanın imar planına ve ruhsatına uygun hale getirilmesi durumunda, bir ve ikinci fıkra gereğince kamu davası açılamaz. Ruhsata veya imar planına aykırı binanın tespiti halinde, idarece faile mezkur binadaki aykırılığın giderilmesi için bir süre verilmesi ve bu süreden sonra dava açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir. Bazen imar planı değişebilir. Mesela bir bölgede üç katlı binalara izin verildiği dönemlerde fail dört katlı bina XE “Bina"  yapar ve bilahare imar planı değişerek dört kata kadar müsaade olursa bu durumda fiil suç oluşmaktan çıktığı için ceza davasının ortadan kaldırılması kararı verilmelidir. [8]  

Kaçak bina XE “Bina"  ile ilgili olarak ceza davası açıldıktan sonra kaçak bina imar XE “İmar"  planı XE “İmar Planı" na ve ruhsata uygun hale getirilirse kamu davası ortadan kalkacaktır.  Yine, Kaçak bina hüküm verildikten sonra imar planına ve ruhsata uygun hale getirilirse ceza tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacak ve verilen mahkumiyet kararları uygulanmayacaktır.

Örneğin ruhsatsız olarak yapılan binanın sadece imar planına ya da inşaat ruhsatına uygun hale getirilmesi değil, yapının hem imar planına ve hem de inşaat ruhsatına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar hakkında mühürleme ve yıkım müeyyideleri getirilmiş bulunmaktadır. Yine aynı Kanunun 42. maddesinde de idari para cezası getirilmiştir. Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapı yapılmaya başlandıktan sonra ruhsatlı hale de getirilse imar para cezası kesilebilmektedir. Ancak ruhsatlı hale gelen yapı için yıkım kararı verilmiş olsa bile uygulanmayacaktır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “İmar XE “İmar"  kirliliğine neden olma” başlığını taşıyan 184. maddesinin amacı imar planına aykırı, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapı yapılmasını önlemektir. Amaca böyle olduğu için kaçak yapının ruhsatlı hale gelmesi halinde öngörülen cezaların uygulanmaması benimsenmiştir.

Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu

Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesinde yer alan suçlara baktığımızda maddenin birinci fıkrasında kaçak inşaat yapan kişiler için müeyyide getirilmiştir. Dolaysıyla birinci fıkra açısından belediye görevlilerine herhangi bir ceza getirilmemiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesinin ikinci fıkrasında ise yapı XE “Yapı"  ruhsatiyesine dayalı olarak yapılmış olsun veya olmasın, yapı kullanma izni XE “Yapı Kullanma İzni"  alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsa­ade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

Bu fıkraya göre inşaat ruhsatı almadan yapılan inşaatın şantiyesine su bağlantısı yapılmasına müsaade edilmesi suç olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle belirtilen inşaatlara su bağlanmasına izin veren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesi istemi ile yargılanacaktır. Burada, şu husus önemlidir. İnşaat ruhsatı alındıktan sonra ruhsata aykırı inşaai faaliyet yapılması halinde bu inşaatın şantiyesine su bağlanmasına izin veren kişi için müeyyide getirilmemiştir. Oysa birinci fıkrada yapı sahibi için hem ruhsatsız yapı yapmayı hem de ruhsatlı inşaatta ruhsata aykırı yapı yapmayı suç olarak gösterilmiştir.

 Çünkü, 3194 sayılı İmar Kanununda yapı kullanma izni alınmamış yapıların kullanılması mümkün değildir.

 Yasa ve yönetmelikte tanımlanmamış olmakla birlikte, “Yapı XE “Yapı"  Kullanma İzni XE “Yapı Kullanma İzni" ”: yapıların, kanun, imar XE “İmar"  planı XE “İmar Planı"  ve yönetmelik hükümleri ile; ruhsat XE “Ruhsat"  ve eklerine uygun olarak yapıldığını ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımlarından bir sakınca olmadığını gösteren ve sahibine fiilen kullanma ve iskan etme yetki ve imkanı sağlayan resmi bir belgedir.[9]

Yapılar için, kullanma izni alınması mecburiyeti, imar XE “İmar"  nizamı bakımından çok önemlidir. Yapılar için ruhsat XE “Ruhsat"  verilmesi kadar, inşaatların bu ruhsata uygun olarak yapılmasının temini de gerekir. İşte, iskan ruhsatı (yapı XE “Yapı"  kullanma izni XE “Yapı Kullanma İzni" ) büyük ölçüde bunu sağlamaktadır. Kullanma izni vesilesiyle belediyenin yaptığı kontrol, ruhsatiyenin gereken şekilde uygulanmasını sağlamaya yaramaktadır.[10]

Belediyeler veya valilikler, mal sahiplerinin yapı XE “Yapı"  kullanma izni XE “Yapı Kullanma İzni"  verilmesine ilişkin başvurularını en geç otuz gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Aksi halde bu sürenin sonunda yapının tamamı için başvurulmuş ise tamamı için, biten kısımlar için başvurulmuş ise bu kısımlar için yapı kullanma izni verilmiş kabul edilir.

Mal sahiplerinin yapı XE “Yapı"  kullanma izni XE “Yapı Kullanma İzni"  başvurusunu yetkili olan idarelere yapması gerekir. Yetkili olmayan idarelere yapılan başvurular üzerine otuz gün içinde cevap verilmemesi halinde başvurulan kısımlar için yapı kullanma izni verilmiş kabul edilemez. Yapı XE “Yapı"  kullanma izni XE “Yapı Kullanma İzni"  başvurusundan itibaren otuz gün içinde cevap verilmemesi halinde başvurulan kısım için yapı kullanma izni verilmiş sayılabilmesi için, o başvuru dilekçesinin usulüne uygun olması gerekir. Başvuran kişinin mal sahibi veya yetkili kişi olması, yönetmelikte belirtilen belgelerin dilekçeye eklenmesi ve yapının tamamlanmış kısımları için başvurulmuş olması gerekir. Henüz tamamlanmamış inşaat için yapı kullanma izni verilmesi başvurusunun cevapsız kalması halinde, bu durum, bitmeyen inşaat için yapı kullanma izni verildiği anlamında sayılmamalıdır.

 Dolaysıyla imar mevzuatına göre oturulacak duruma gelmeyen yapıya elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsa­ade edilmesi suç olarak düzenlenmiştir.

Bu fıkrada, yapı XE “Yapı"  ruhsatiyesine dayalı olarak yapılmış olsun veya olmasın, yapı kullanma izni XE “Yapı Kullanma İzni"  alınmamış binalara hem elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılmasını ve hem de  bu hizmetlerden yararlanılmasına müsa­ade edilmesini suç olarak görmekteyiz. Böyle olunca da, yapı kullanma izni almamış yapılara suyu bağlayan görevli de, buna izin veren makam da suç işlemiş olacaktır.

183. maddesinin 3. fıkrasına göre, yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ticari ve sınai faaliyet, Türk Ticaret Kanunu'nda bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işler olarak açıklanmıştır. (TTK MD3). Sınai faaliyete izin veren makam ya da kişi bundan böyle izin verilecek binanın yapı kullanma izni belgesi alıp almadığını daha iyi ve sıkı araştırması gerekmektedir. Bu nedenle belediyelerde en üst imza yetkisine sahip belediye başkanlarının özellikle bu fıkra hükmüne dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ruhsatsız olarak yapılan binanın imar planına ya da inşaat ruhsatına uygun hale getirilse bile, üçüncü fıkra uyarınca verilen cezalar infaz edilecektir. Maddenin beşinci fıkrasını yorumlayanlar sanki ruhsatsız yapıların ruhsatlı hale getirilmesi durumunda 184. maddedeki tüm cezaların infaz edilmeyeceği yorumunu yapmakta ise de, bu gerçekçi bir yorum değildir. Yapı kullanma izni almamış yapıda sınai faaliyete izin veren makam kişi bunun cezasına katlanacaktır. Bu ceza ise iki yıldan beş yıla kadardır ki en azı iki yıldır. Ancak infaz sistemi sebebiyle indirimler muhakkak uygulanacaktır.

 


 

* Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi.

[1] Kaçak Yapı, Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, sayfa 141.

[2] Kaçak Yapı, Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, sayfa 142.

[3] Kaçak Yapı, Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, sayfa 142.

[4] Kaçak Yapı, Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, sayfa 143.

[5] Kaçak Yapı, Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.

[6] Kaçak Yapı, Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.

[7] Kaçak Yapı, Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.

[8] Kaçak Yapı, Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.

[9]      Celal KARAVELİO?LU, İmar Kanunu ve Mevzuatı, c.2, s.1136.

[10]    Celal KARAVELİO?LU, İmar Kanunu ve Mevzuatı, c.2, s.1136; Fevzi KARAGÖZO?LU, Mehmet İ. MUMBUÇ, Açıklamalı İçtihatlı İmar Kanunun Uygulaması, !981, Ankara, s.262.


belediyelerin
Yeni Sayfa 1
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-09 (7439 okuma)

[ Geri Dön ]