imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Nazım imar planına aykırı olarak uygulama imar planında de¬ğişiklik yapılarak, bu değişiklik sonucunda komşu taşınmaza inşat ruhsatı verilmesi halinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile inşaat ruhsatına karşı açılacak davada di¬lekçe örneği.
imar hukuku
Yeni Sayfa 9


Nazım imar planına aykırı
olarak uygulama imar planında değişiklik yapılarak, bu değişiklik sonucunda
komşu taşınmaza inşat ruhsatı verilmesi halinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı ile inşaat ruhsatına karşı açılacak davada dilekçe örneği.Yeni Sayfa 10

Yürütmenin durdurulması istemlidir.

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I’NA

………….

DAVACI………...….:

Adresi……………....:

VEKİLİ……….........:

Adresi……………....:

DAVALI……………:

TEBLİ? TARİHİ.....:

Dava Konusu İşlem..: ............... İli, ........... il­çesi,............ Mahallesi, ......... Mevkiinde, tapunun ..... pafta, .... ada ve .... parsel sayısında.     sayılarında kayıtlı olan komşu taşınmaz üzerine inşaat yapılması için yapı ruhsatı verilmesine ilişkin ….     .....     ......tarih ve ….     …. sayılı ………. Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünü işleminin ve bu işlemin dayanağı olan .....     ....     ...... tarih ve .......     ...... sayılı belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1.     1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliğinin iptali ile işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan za­rarlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:

Davalı idare belediye meclisinin .....     ....     .... tarih ve .......     ..... sayılı kararı ile 1.     1000 ölçekli uygulama imar planı      yapılmış ve imar planına dayalı olarak ….. İli, ….. ilçesi, ….. Mahallesi, ….. Mevkiinde, tapunun ….. pafta, ….. ada ve …..parsel sayısında.     sayılarında kayıtlı bağımsız  hisseli olan taşınmaz üzerin inşaat yapılmak üzere yapı ruhsatı verilmiştir.

3194 sayılı İmar      “İmar"  Kanununun 5. maddesinde;

“Nazım imar planı,  varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiple­rini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı  yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

Uygulama imar  planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı  esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzeni, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösterilen plandır.” şeklinde nazım ve uygulama imar planlarının tanımları yapılmıştır.

Anılan Kanunun 6. maddesinde, planlama kademeleri açıklanarak, “planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; “Bölge Planları” ve “İmar Planları”, İmar Planları ise “Nazım İmar Planları” ve “Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir.” Hükmüne yer verilmiş, 8. maddesinin (b) bendinde ise, imar planının, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana geldiği, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu­nun sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının belediyelerce yapılacağı ve yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği belirtilmiş, mad­denin devamında da, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de yukarıdaki usule tabi olduğu kurala bağlanmıştır.

Madde hükümlerinin birlikte değerlendirmesinden, 1.1000 ölçekli uygulama imar planının onanlı 1.5000 ölçekli nazım imar planına      uygun olarak yapılması gerektiği, dolayısıyla, onaylanmış uygulama imar  planında  yapılacak değişikliklerin de hiyerarşik olarak daha üstte bulunan mevcut onanlı 1.5000 ölçekli nazım imar planına (yoksa nazım imar planı niteliği taşıyan 1.2000 ölçekli imar planına) işlenmesi suretiyle yasal prosedüre uygun şekilde üstte bulunan plan değişikliği onaylandıktan sonra 1.1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girmesi gerektiği açıktır. Bir başka değişle, imar planı yapılması ve değişikliklerinde 3194 sayılı Yasanın 8.b maddesinde öngörülen yasal prosedüre uyulması zorunlu bulunmaktadır.

Olayda ise bana ait taşınmazı kapsayan alanda imar planı tadilatı yapılmış ise de, bu tadilat (değişiklik) yapılırken, üst ölçekli olan 1.     2000 ölçekli imar planında değişiklik kararı alınmamıştır.

Bu durumda, 1.2000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yapılma­dan, dolayısıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8. b maddesinde öngörülen usule aykırı olarak izlenen yöntemle sadece 1. 1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan tadilatla taşınmazımın kullanılmasının daraltılmasına iliş­kin olarak yapılan imar planı  tadilatı işleminde hukuka uyarlık yoktur.

Böylelikle, dayanak imar planı hukuka aykırı olduğundan bu hukuka aykırı olarak yapılan plan tadilatı ile oluşan uygulama imar planı na dayalı olarak verilen inşaat ruhsatı da hukuka aykırıdır.

Bu nedenle, hem inşaat ruhsatının ve hem de bu yapı  ruhsatının dayanağı imar planı tadilatının iptali için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL DELİLLER: 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.

SONUÇ VE İSTEM: ............... İli, ........... ilçesi,............ Mahallesi, ......... Mevkiinde, tapunun ..... pafta, .... ada ve .... parsel sayısında.     sayılarında kayıtlı olan komşu taşınmaz üzerine inşaat yapılması için yapı ruhsatı verilmesine ilişkin ….     .....     ......tarih ve ….     …. sayılı ………. Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünü işleminin ve bu işlemin dayanağı olan .....     ....     ...... tarih ve .......     ...... sayılı belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1.1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının iptali ile idari işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işle­min açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiğinden yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesi için gereğini arz ederim.

TARİH
İSİM - İMZA


belediyelerin
Yeni Sayfa 1
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-08 (2792 okuma)

[ Geri Dön ]