imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar hukuku Danıştay Altıncı Daire içtihatları 1
imar hukukuTürkiyenin imar hukukçusu


Yeni Sayfa 1

Davacının ilk önce adli yargıda açtığı dava dosyası adli yargı yerinin verdiği g

T.İmar Bankasına, Bankanın mevduat kabul etme izni kaldırılıp, faaliyeti sona er

İdari para cezası uygulanmasını öngören Yönetmelik kuralının yasal dayanağının

Üst ölçekli plan varsa alt ölçekli imar planlarının uygulama işlemi niteliğinde

Uyuşmazlık konusu alana ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/5000 v

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 19'uncu maddesinin (f) bendi

İdareler tarafından görev alanına giren konularda yönetmelikler yapılırken dayan

Özelleştirme yöntemlerinden olan işletme hakkı devrinde, Devletin mülkiyet hakkı

4734 sayılı Yasa'nın 58. maddesinin değişik 4. fıkrasında öngörülen ve yasaklama

Kamu İhale Kurulu'nun itirazen şikâyet başvuruları üzerine hangi kararları alaca

İmar Bankasının mevduat kabul etme ve bankacılık faaliyetlerinde bulunma izninin

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 g

Davacının disiplin yoluyla görevine son verilmesi işlemi nedeniyle yoksun kaldığ

Kamu görevine alınmada cinsiyet ayrımı yapılamayacağı hakkında.

Taşınmaz bir mala ve buna bağlı bir hak niteliğinde olan "hak sahipliğinin" ipta

İptal edilen bir düzenleyici işlemden dolayı, kişisel hakkı etkilenen kişinin, i

İdare mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, adli yargı hakim v

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda avukat olarak görev yapan davacılar

Doktor raporu ve tavsiyesi üzerine yurt dışından temin edilerek kullanılan ilacı

Görevsizlik kararı üzerine otuz günlük süre içinde idari yargıda dava açılmamış

Dava konusu uyuşmazlık davalı idare ile şirketler arasında yapılmış kira sözleşm

Dernekler Kanununda dernek şubelerine özel olarak derneğin görevlerini yerine ge

Desteğin ölümünden dolayı istenilen destekten yoksunluk zararının tesbitinde hes

Bir Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra o yönetmelikle getirilen yeni

Mukataalı vakıf taşınmaz mallarının Hazinece iskan amacıyla üçüncü kişilere tahs
Tam yargı davalarında hasım düzeltilerek dava dilekçesinin mahkemece tespit edil
imar planına uygun olarak verilen inşaat ruhsatına dayalı yapı kazanılmış haktır
tevhit ve ifraz, 18. madde uygulaması
imar para cezası miktarını idare mahkemesi belirleyemez
tam yargı davasında hasım düzeltilebilir
imar planında vesayet denetimi olmaz
kamulaştırmaya dava açan dayanağı plana da dava açabilir.
tamamen gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıyan suçlama
Yargı kararı ile iptal edilen idari işleme dayalı olarak tahsil edilen alacağın
sakatlık oranında sonradan meydana gelen zarar
Danıştay içtihatları birleştirme kurulu kararı
Davacının, yargı kararına karşın tahsil edilen vergi ve cezanın iade edilmediğin
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme
İmar planına uygun olarak yapılan ve biten yapıya ait ruhsat ve yapı kullanma be
Sertifika bedelinin Asliye Hukuk Mahkemesi kararından belirtilen miktara uygun o
İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli d
Muhtarlıktan izin alınarak yapılan yapının Plansız Alanlar Yönetmeliği hükümleri
5252 sayılı Kanunla belirlenen para cezasını aşacak şekilde imar para cezası ver
Davacının kamu bankası (ziraat) olması ve para cezasına konu yapının da bankaya
Tören alanları, bir önem atfedilmiş günlerde sadece o gün için toplanma amaçlı o
1. Sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş al
Tevhit ve ifrazın, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulandığından bahisle re
Kamu ortaklık payı kapsamında alanların olmasına rağmen kamu ortaklık payı oranı
Kadastro Mahkemesinde mülkiyetin tespiti davası devam ettiğinden 775 sayılı Yasa
Binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve tem
Davanın devamı sırasında uyuşmazlığa konu edilen taşınmazın maliki değiştiğinden
2577 sayılı Yasanın 2.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yargı kararı ile idarel
2577 sayılı Yasa'nın 7 ve 8. maddelerinde; idari dava açma süresi ile bu sürenin
5272 sayılı Kanun ve buna dayalı genelge uyarınca, başkan yardımcılığı sayısının
Davacının belediye meclisi kararının bir kısmına yönelik iptal istemi bulunmasın
Özel halk otobüslerinin uyması gereken kurallara uyulmaması halinde ruhsat iptal
Aralarında bir sözleşme yok iken, elektrik kablo ve direkleri için TEDAŞ'ten kir
Düzenleyici işlemin yürütülmesinin durdurulmasına yönelik olarak verilen kararın
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 92 maddesi uyarınca katılma payı tutarlar
Maden belediye payının, madenin işlendiği fabrikanın bulunduğu belediyece değil,
Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesindeki geçici muafiyetin uygulanabilmesi için,
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulacağından, kadastr
Davacı şirket adına hükmolunan yargı harcının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme
Arazi vergisi mükellefinin arazinin maliki varsa intifa hakkı sahibi olduğu, inş
İhaleden kamu yararı gözetilerek vazgeçildiğinden ihalenin ita amirince onaylanm
İdarenin hizmet kusuru sebebine dayalı sorumluluğunun ikincil derecede sorumlul
kamulaştırma kararının imar planına uygun olması gerektiği hk.
tamamlanmamış bir yapı için yapı kullanma izni düzenlenemeyeceği hk.
köy yerleşim planının bulunmaması halinde Plansız Alanlar Yönetmeliğinin uygulan
kümes için yapı ruhsatı gerekip gerekmediği hk.
Tek hakimle verilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman
Olumlu da olsa sicil notunu yetersiz bulan ve mesleki geleceğini olumsuz yönde e
Kalbe takılan stenin bedelinin tamamını ödenmesi gerektiğinden işlemin iptali ha
Anayasanın 152/3 maddesinde öngörülen “Anayasa Mahkemesinin kararı esas ha
Serbest meslek kazancında katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay mal

 özelleştirilen alanda belediyelerin yetkisi kalkmaktadır.
dükkan ibadet yeri olarak kullanılamaz
 

 

 

 

 

 

 


Yeni Sayfa 4
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve
"ımar hukukçusu".

imar hukukcusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-10-30 (4052 okuma)

[ Geri Dön ]