imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 25
imar hukuku2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 25


Yeni Sayfa 2

Karar Metni

1- Vergi mahkemesinde dava açma süresinin geçmesinden sonra vaki düzeltme istemi reddolunanların şikayet yoluyla maliye ve gümrük bakanlı

ğına başvuracakları ve şikayet isteminin reddedilmesi halinde ise ilk

derece mahkemesi olarak danıştayda dava açılabileceği,

2- İdari müracaat yılları tüketilmeden açılan davanın merciine tevdii

gerekeceği hk. [251]

 

Uyuşmazlık, 27.8.1980 tarihinde emekli olan mükellefin aldığı kıdem

tazminatından fazla vergi kesildiğini öne sürerek düzeltme yolu ile ia

desi isteğinin reddi üzerine açılan davaya ait dilekçeyi; 2577 sayılı

İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinde, dava açma süresinin özel

kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mah

kemelerinde altmış gün vergi mahkemelerinde otuz gün olarak hükme bağ-

landığı, sürelerin vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler

ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda; Tahakkuku tahsi

le bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya teb-

liğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde

istihkak sahiplerine ödemenin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istih-

kak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı

ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komis-

yon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden itibaren başlayaca

ğı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 124.maddesinde ise, vergi mahkeme-

sinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri

reddolunanların şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebile-

cekleri, olayda 27.8.1980 tarihinde emekli olan mükellefin 6.1.1982 ta

rihinde kıdem tazminatını aldığı, 27.2.1984 tarihinde de düzeltme tale

binde bulunduğu, bu talebinin Vergi Dairesince 2.8.1984 tarihinde de

düzeltme talebinde bulunduğu, bu talebinin Vergi Dairesince 2.8.1984

tarihinde reddi üzerine Maliye Bakanlığına başvurmadığının ve dava aç-

ma süresini geçirdikten sonra mahkemelerinde dava açtığının anlaşıldı-

ğı, düzeltme talebi reddolunanların şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı-

na yaptıkları başvurularında reddedilmesi halinde 2577 sayılı Kanunun

24.maddesinin (j) fıkrası uyarınca ilk derece mahkemesi olarak Danış-

tay'da dava açabilecekleri halde sürenin geçirilmesinden sonra düzelt-

me isteminin reddi üzerine şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müraca-

at edilmeden mahkemelerinde açılan davanın yerinde olmadığı gerekçesiy

le 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15.maddesinin 1/e bendi

uyarınca Maliye Bakanlığına tevdi eden Vergi Mahkemesi kararının; dava

nın süresinin açıldığı, zira süre geçirilmiş olsa idi idarece 2468 li-

ranın kendisine iadesine karar verilemiyeceği, bu yapılmadığına göre

talebinin süresinde olduğunu, idarece ileri sürülmeyen bir hususun mah

kemece re'sen nazara alınmasının yerinde olmadığı, davanın görevden

reddi halinde görevli mahkemeye de dava dosyasının mahkemece gönderil-

mesi gerektiği, bu sebeplede kararın usul ve yasalara aykırı olduğu

ileri sürülerek bozulması istemidir.

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver

gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö

rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar

sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-

yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

 

 

Karar Metni

Uzlaşmaya varılmaması halinde 15 gün uzayan dava açma süresinin çalışmaya ara verme zamanı içinde bitmesi halinde sürenin çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzayacağı hk.[252]

 

Uyuşmazlık; Davacı adına 1980 takvim yılı için re'sen salınan gelir ve

mali denge vergisi ile kesilen kaçakcılık cezasının kaldırılması tale-

biyle açılan davayı süre aşımı sebebiyle reddeden Vergi Mahkemesi ka-

rarının; bozulması isteminden ibarettir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 7.maddesinde, uzlaşmanın vaki olma-

ması halinde mükellef veya ceza muhatabının, tarhedilen vergiye veya

kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine

tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahke-

mesi nezdinde dava açabileceği, bu takdirde dava açma süresi bitmiş

veya 15 günden az kalmış ise bu sürenin tutanağın tebliği tarihinden

itibaren 15 gün olarak uzayacağı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanununun 8.maddesinde ise, bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesinin ça-

lışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde bu sürelerin ara verme-

nin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayıla-

cağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Yukarıda sözü edilen 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 7.maddesinde

öngörülen 15 günlük ek dava açma süresi 2577 sayılı Kanunun 7.maddesi-

nin 1.fıkrasında saklı tutulan dava açma sürelerinden olduğundan ve

aynı Kanunun 8.maddesinin 3.fıkrası hükmü uyarınca bu ek sürenin bit-

mesinin çalışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde süre, çalışma-

ya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uza-

mış sayılacağından uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın tebliğin-

den itibaren başlayan 15 günlük sürenin bitimi 23.7.1985 gününe rastla

dığına göre çalışmaya ara verme süresi içinde açılan dava süresinde

olduğu cihetle Vergi Mahkemesince davanın süre aşımı yönünden reddine

karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan sebeple mükellef temyiz isteminin kabulü ile işin esası hak-

kında karar verilmek üzere Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına karar

verildi.

 

 

 

 

 

Karar Metni

Haciz işlemine karşı maliye ve gümrük bakanlığına başvurulması bu işlemin vergi hatasına girmemesi nedeniyle dava açma süresini durdurmayacağından davanın süre aşımı yönünden inceleme olanağı bulunmadığı hk.[253]

 

Uyuşmazlık; davacı hakkında, adi ortaklık halinde ticari falliyette bu

lunduğu oğlunun 1980 ve 1981 yılı gelir vergisi borcu nedeniyle 15.1.

1987 gününde uygulanan haciz işleminin iptali istemiyle açılan davayı;

dosyada mevcut belgelerin incelenmesinden, davanın 15.1.1987 gününde

uygulanan haciz işleminin 17.3.1987 gününde öğrenilmesi üzerine açıldı

ğının anlaşıldığı, haciz uygulaması borçlunun gıyabında yapılmış oldu-

ğundan bunun tebliğinin öğrenilme tarihi olan 17.3.1987 tarihli olarak

kabulü gerektiği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.madde-

si hükmü gereğince bu tarihten itibaren otuz gün içinde haciz işlemi-

nin iptali için dava açılması gerekirken bu yapılmayıp 17.3.1987 tarih

li dilekçe ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına yapılan başvurunun davacı-

ya 25.6.1987 günlü yazı ekinde tebliğ edilen 3.6.1987 günlü Bakanlık

yazısı ile reddedilmesi üzerine ilk derece mahkemesi sıfatıyla 6.7.

1987 tarihinde kayda geçen dilekçe ile Danıştay'da dava açıldığı, Da-

nıştay Dördüncü Dairesinin 29.7.1987 günlü gönderme kararında da belir

tildiği gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığına başvurulması bu işlemin bir

vergi hatasına girmemesi nedeniyle dava açma süresini durdurmayacağın-

dan ve davayı çözümlemekte Danıştay görevli bulunmadığından haciz tat-

bikinin öğrenildiği 17.3.1987 tarihinden itibaren 16.4.1987 tarihine

kadar açılmayan davanın süre aşımı sebebiyle incelenmesine olanak bu-

lunmadığı gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesi kararının bozulması is

teminden ibarettir.

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver

gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö

rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar

sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-

yiz isteminin reddine karar verildi. BŞ/YÖ

 

 

 

 

 

 Yeni Sayfa 1

belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar
hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı", imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi",
"imar para

cezaları", "imar kirliliği suçları", "idare hukuku", "idari yargılama usulü" ve
her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu".
imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-10-08 (1847 okuma)

[ Geri Dön ]