imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 17
imar hukuku2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 17


Yeni Sayfa 2

Karar Metni

Dava konusu nazım imar planına, davacılar tarafından askı süresi içerisinde itirazda bulunulduğu anlaşıldığından, askı süresinin son günü-

nü izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap verilmemek suretiyle i-

tirazların reddedilmiş sayılması sonucunda bu tarihi izleyen günden i-

tibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçtikten

sonra itirazların reddedilmesi yolundaki belediye meclisi kararının

tebliği üzerine açılan davanın süresinde bulunmadığı hk.[171]

 

Dava, ... parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli nazım

imar planının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın

incelenmesinden,imar planının hangi tarihte askıda kaldığı belli olma-

makla birlikte davacıların 21.6.1995, 23.6.1995 ve 28,6,1995 günlü i-

tirazlarının bulunduğu, bu itirazların 16.11.1995 günlü büyükşehir be-

lediye meclisi kararı ile reddedildiği anlaşıldığından, son başvuru

tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde davalı idarece ya-

nıt verilmemesi üzerine, bu tarihi izleyen günden itibaren 60 gün içe-

risinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra idarenin

cevabı üzerine 6.2.1997 tarihinde açılan davanın süresinde bulunmadığı

gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca reddine karar

verilmiş, karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi"

başlıklı 7. maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre

gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve İdare Mahkemelerinde altmış gün

olduğu; İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan ta-

rihini izleyen günden itibaren başlayacağı; yine aynı Yasanın "Üst Ma-

kamlara Başvurma" başlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari

dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiş-

tirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam

yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde iste-

nebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süre-

sini durduracağı, Altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin red-

dedilmiş sayılacağı kurala bağlanmıştır.

Özel Kanun olan 3194 sayılı İmar Kanununun, "Planların hazır-

lanması ve yürürlüğe konulması" başlıklı 8. maddesinin (b) bendinde i-

se, "İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meyda-

na gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uy-

gunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve

uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır.

Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tari-

hinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde

bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara i-

tiraz edilebilir. Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen

itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde incelenerek

kesin karara bağlar" kuralı yer almaktadır.

Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planla-

rına karşı, 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuru için,

özel bir Kanun olan 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir iti-

raz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar

planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11.

maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava

açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihini izleyen günden

itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılma-

sı halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde ve-

ya son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap ve-

rilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihini izle-

yen günden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açı-

labileceği sonucuna varılmaktadır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, dava konusu

17.4.1995 onay tarihli nazım imar planının 5.6.1995-5.7.1995 tarihleri

arasında ilan edildiği, davacıların da askı süresi içerisinde

21.6.1995, 23.6.1995 ve 28.6.1995 tarihlerinde itirazda bulundukları

anlaşıldığından, askı süresinin son gününü izleyen günden itibaren 60

gün içinde cevap verilmemek suretiyle itirazların reddedilmiş sayılma-

sı sonucunda bu tarihi izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde dava

açılması gerekirken, bu süre geçtikten sonra itirazların reddedilmesi

yolundaki 6.9.1996 günlü, 889 sayılı belediye meclisi kararının tebli-

ği üzerine 6.2.1997 tarihinde açılan davanın süresinde bulunmaması ne-

deniyle, davanın süre aşımı yönünden reddi yolundaki idare mahkemesi

kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu ... İdare Mahkemesinin ...

günlü, 1997/583 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONAN-

MASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:99) (MT/NÇ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Metni

Askı süresi içerisinde parselasyon işlemine yapılan itirazın, askı sü-

resinin son gününü izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap veril-

memek suretiyle reddedilmesi üzerine, takip eden 60 günlük süre içinde

parselasyon işlemine karşı dava açılması gerektiği, bu süreler geçtik-

ten sonra davalı idareye yapılan başvuruların reddine ilişkin işlemle-

rin dava açma süresini yeniden başlatmayacağı hk.[172]

 

Ankara 4.İdare Mahkemesinin 1996/1522 sayılı kararının usul ve yasaya

aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Dava, davacıya ait ... parsel sayılı taşınmazı da kapsayan par-

selasyon işlemi ile parselasyon işlemine yapılan itirazın reddine i-

lişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, idare

Mahkemesince; parselasyon işlemlerinin davalı belediye encümenince ...

tarihinde onaylandığı, ... tarihleri arasında askıya çıkarılarak, il-

gililere ilanen tebliğ edildiği, parselasyon işlemlerine karşı askı

süresinin son gününden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekir-

ken, bu süre geçirildikten sonra açılan davada süreaşımı bulunduğu ge-

rekçesiyle, davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddi uyarınca reddine

karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi"

başlıklı 7.maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre

gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün

olduğu; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan ta-

rihini izleyen günden itibaren başlayacağı; yine aynı Yasanın "Üst ma-

kamlara Başvurma" başlıklı 11.maddesinde, ilgililer tarafından idari

dava açılmadan önce,idari işlemin kaldırılması,geri alınması, değişti-

rimesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa

işlemi yapmış olan makamdan, dava açma süresi içinde istenebileceği,

bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdura-

cağı, 60 gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılaca-

ğı kurala bağlanmıştır.

Özel Kanun olan 3194 sayılı İmar Kanununun, "Planların Hazır-

lanması ve Yürürlüğe Konulması" başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde i-

se, "imar planları; nazım imar planı ve uygulama imar planından meyda-

na gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uy-

gunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve

uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır.

Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tari-

hinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde

bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara i-

tiraz edebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen

itirazlar ve planları belediye meclisi 15 gün içinde inceleyerek kesin

karara bağlar" hükmü yer almaktadır.

Anılan Yasanın 19.maddesinin 1.fıkrasında imar planlarına göre

parselasyon planlarının yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde bele-

diye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlü-

ğe gireceği, bu planların bir ay müddetle ilgili idarede asılacağı,

ayrıca mutat vasıtalarla duyurulacağı, bu sürenin sonunda planın ke-

sinleşeceği, tashih edilecek planlar hakkında da bu hükmün uygulanaca-

ğı hükmüne yer verilmiştir.

Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, parselasyon

işlemlerine karşı, 2577 sayılı Yasanın 11.maddesi kapsamında başvuru

için, özel bir kanun olan 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir

itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında, parselasyon işlemlerine karşı, bir aylık

askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11.maddesi kapsamında başvuruda

bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi

olan son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap ve-

rilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden

60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen gün-

den itibaren 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedil-

mesi halinde bu cevap tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük dava

açma süresi içinde idari dava açabileceği sonucuna varılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda ise, parselasyon işleminin ... tari-

hinde bir aylık süre ile askıya çıkarıldığı, davacının askı süresinin

son günü ... tarihinde parselasyon işlemine itiraz ettiği, bu başvuru-

ya 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedildiği, davacının

... gününde yaptığı müracaatın davalı idarece ... günlü yazı ile red-

dedildiği, ... tarihinde de davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Oysa bir

aylık askı süresi içinde parselasyon işlemine yapılan itirazın, askı

süresinin son gününü izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap ve-

rilmemek suretiyle reddedilmesi sözkonusu olduğundan, takip eden 60

günlük süre içinde açılması gereken davanın bu süreler geçirildikten

sonra ... tarihinde açılması nedeniyle davada süreaşımı bulunduğundan

sonuç itibariyle mahkeme kararında isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu Ankara 4.İdare Mahkemesinin

... günlü, 1996/1522 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle

ONANMASINA, karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:97)

 

 

 

Karar Metni

Yatağan Termik Santralının yeniden faaliyete başlamasının, valilikçe

santralin elektrik üretiminin hava kirliliği nedeniyle durdurulması

yolundaki işleme bağlı olarak tesis edilen yeni bir işlem mahiyetinde

idari davaya konu olabilecek ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem

olduğu hk.[173]

 

Dava, Yatağan Termik Santralinin yeniden faaliyete başlamasına ilişkin

idari işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2577 sayı-

lı Kanunun 2 ve 10.maddeleri uyarınca, davacıların Yatağan Termik

Santralinin faaliyete başladığına ilişkin gazete haberleri üzerine i-

dareye başvurarak faaliyetin durdurulması yolunda bir işlem tesis et-

tirmeden dava açtıklarının anlaşıldığı, bu durumda idari işlem veya

eylem tesisi şeklinde yargı kararı verilemeyeceği ayrıca ortada kesin

ve yürütülmesi zorunlu bir işlem bulunmadığı gerekçeleriyle davanın

2577 sayılı Kanunun 15.maddesinin 1/b bendi uyarınca reddine karar ve-

rilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

20.1.1993 tarihinde Yatağan Sağlık Müdürlüğünce yapılan ölçümlemede

havadaki kükürtdioksit ve partıkül miktarnın ilçedeki hava kirliliği-

nin özellikle kükürtdioksitin hava sınırlarının üzerine çıkarak tehli-

keli boyutlara ulaştığının tespit edilmesi üzerine Muğla Valiliğince

Yatağan termik santralinin faaliyetine ara verildiği, daha sonra

10.3.1993 tarihinde faaliyetin tekrar başlamasının anılan valilikçe

uygun görüldüğü dosya içeriğinden anlaşılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Dava Açma Süresi başlıklı

7.maddesinin 1.fıkrasında "Dava açma süresi, özel kanunlarda ayrı süre

gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış ve

Vergi Mahkemelerinde otuz gündür." hükmüne yer verilmiştir.

Sözü edilen santralin elektrik üretiminin valilikçe hava kirliliği ne-

deniyle durdurulması, Danıştay'ın yerleşik içtihatlarına ve idare hu-

kuku ilkelerine göre bir idari işlem olduğu ve idari işlemin bütün un-

surlarını taşıdığı gibi daha sonra bu idari işlemin geri alınarak faa-

liyete devam edilmesi de davalı idarece ilk işleme bağlı olarak tesis

edilen yeni bir işlem mahiyetinde olduğundan uyuşmazlıkta idari davaya

konu olabilecek ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem bulunmaktadır.

İdare tarafından faaliyetin devamına yönelik olarak tesis edilen idari

işleme karşı tebliğ veya ıttıla tarihinden itibaren altmış gün içinde

dava açabilme olanağı yukarıda anılan yasa ile ilgililere tanınmış bir

haktır.

Davacılar da sözü edilen işlemi basın yoluyla öğrendikleri 10.3.1993

tarihini izleyen altmış gün içinde bu davayı açmış olduklarından 2577

sayılı Yasanın 10.maddesi uyarınca idareye başvurarak bir işlem tesis

ettirilmesi suretiyle dava açılması gerekeceği yolundaki idari mahke-

mesi kararında bu nedenle yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Aydın İdare Mahkemesinin 18.3.1993 günlü,

1993/245 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Karar Metni

Parselasyon işlemleri bizzat muhatabına tebliği gerekli subjektif ve

kişisel işlemler olduğundan, parselasyon işlemi sonucunda verilen yeni

parsellerin tapularının düzenlenme tarihinin işlemi öğrenme tarihi ola

rak alınması suretiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde

isabet görülmediği hk.[174]

 

Dava, Bornava, Naldöken Köyünde, 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarın

ca yapılan ve 4.5.1990 günlü, 580 sayılı Belediye Encümeni kararı ile

kabul edilen düzenlemenin davacıya ait taşınmaza ilişkin kısmının ipta

li istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, davacının, parselasyon planı

sonucu oluşan parsellerden kendisine tahsis edilen taşınmazın tapusunu

aldığı 20.8.1990 tarihinde parselasyon işlemini öğrendiği, öğrenme ta-

rihinden itibaren 60 günlük süre içinde, en geç 19.10.1990 gününde

açılması gerekirken 22.5.1991 gününde dava açıldığı gerekçesi ile dava

nın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiş, bu karar davacı veki-

li tarafından temyiz edilmiştir.

T.C. Anayasasının 126.maddesinde, idari işlemlere karşı açılacak dava-

larda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı kurala bağlanmış,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinin 2.fıkrasında

da Anayasa kuralına paralel bir düzenleme getirilerek idari uyuşmazlık

larda dava açma süresinin yazıyı bildirimin yapıldığı günden başlayaca

ğı belirtilmiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununa ilişkin Tebligat Tüzüğü-

nün 51.maddesinde ise tebliğin muhatap muttali olmuş ise geçerli olaca

ğı, muhatabın beyan ettiği tarihin tebliğ tarihi sayılacağı ve muhata-

bın tebliğe muttali olduğunun ve bunun tarihin iddia ve ispatına cevaz

bulunmadığı öngörülmüştür.

Nitekim Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun parselasyon planla-

rına karşı acılacak davalara ilişkin 12.2.1970 günlü, 1970/1 sayılı İç

tihadı Birleştirme Kararında da Anayasanın idarenin işlemlerinden dola

yı açılacak davalarda süre aşımının yazılı bildirim tarihinden başlaya

cağı hükmü karşısında ilan tarihini dava açma süresine başlangıç kabul

etmenin imkansız olduğu, zira Anayasanın temel hukuk kuralları dışında

bir konuyu ayrıntılarıyla düzenlemesi ve bu hükmün daha önceki Kanun-

larda bulunup aynı konuyu düzenleyen hükümlere aykırı olması halinde

konuyu yeniden düzenleyen Anayasa hükmünün uygulanmasının tabii olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca parse-

lasyon planlarında ve dağıtım cetvellerinde kapsadıkları alan içindeki

her taşınmaz mala karşılık sahiplerine verilecek bağımsız veya şuyulu

imar parsellerinin parsel büyüklükleri, hisse miktarı, parsellerin ko-

numu gibi parsellerin parsel büyüklükleri, hisse miktarı, parsellerin

konumu gibi hususlar ayrı ayrı gösterildiğinden bu planların düzenleme

ye tabi tuttukları taşınmaz sahipleri için subjektif ve kişisel işlem-

ler oldukları kuşkusuzdur. Ayrıca, 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi

uyarınca yapılan parselasyon planlarında da buna paralel kurallar yer

almış bulunmaktadır. Bu itibarla idarenin böyle bir işlemi bizzat dava

cıya ve 7201 sayılı Yasanın ilgili hükümleri uyarınca tebliğ etmesi ge

rekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; dava konusu işlemin ilanen tebliği yo

luna başvurulmadan önce davacının adresine tebligat yapılamadığına

ilişkin bir belge veya bilgi bulunmadığı gibi parselasyon işlemi sonu-

cunda tahsis edilen yeni parsellerin tapularının düzenlenmesi tarihin-

de işlemin davacı tarafından öğrenildiğini kanıtlayan bilgi ve belge-

nin de bulunmadığı, bu hususun İdare Mahkemesince de araştırılmadığı,

davacının ise işlemin 10.4.1991 gününde öğrendiğinden bahisle,

22.5.1991 gününde bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında, parselasyon işlemi sonucunda verilen yeni parsel-

lerin tapularının düzenlenme tarihinin, işlemi öğrenme tarihi olarak

alınması suretiyle, davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesine iliş-

kin İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması

na karar verildi.

 

(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/NÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Metni

Kamulaştırma işleminin ve dayanağı olan imar planının iptali istemiyle açılan dava devam ederken kamulaştırmadan davalı idarece vazgeçilmesi halinde imar planına yönelik olan isteminde bu nedenle incelenemeyeceği hk.[175]

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1.

fıkrasının C bendine göre karar düzeltme istemi yerinde görüldüğünden

Dairemizin 11.10.1993 günlü, 4018 sayılı kararı kaldırılarak işin esa-

sı incelendi.

Dava, davacıların ... hissesine maliki oldukları ve ayrıca da-

vacılardan Osman Kavran'ın 375/512 hissesinin intifa hakkına sahip ol-

duğu ... mevkiinde bulunan ... sayılı 15338 m2 alanlı taşınmazın kamu-

laştırılmasına ilişkin ... Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.6.1991

günlü, 14-8 sayılı kararının ve bunun dayanağı olan 1/5000 ölçekli

28.11.1988 tarihinde onaylanan nazım imar planının iptali istemiyle

açılmış, İdare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi

incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin

birlikte değerlendirilmesinden taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar

planında şehir parkı olarak ayrılmasında şehircilik ilkelerine, plan-

lama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığının anlaşıldığı,

buna dayalı olarak yapılan kamulaştırma işleminde de hukuka uyarlılık-

tan söz edilemiyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline ka-

rar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davanın ... mevkiinde bulunan sayılı

taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye En-

cümeninin 18.6.1991 günlü, 14-8 sayılı kararının ve bunun dayanağı o-

lan 1/5000 ölçekli 28.11.1988 tarihinde onaylanan nazım imar planının

iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacılar vekili tarafından ... Büyükşehir Belediyesince kamu-

laştırmadan vazgeçildiğinin iddia edilmesi üzerine Dairemizin

13.4.1994 günlü ara kararı ile davalı idareden kamulaştırmadan vazge-

çilip vazgeçilmediği sorulmuş, ara kararımıza verilen cevapta 6.7.1993

günlü, 17 sayılı encümen kararı ile kamulaştırmadan vazgeçildiği bil-

dirilmiş bulunmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinin 1.

fıkrasında; "Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilme-

meyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış ve vergi

mahkemelerinde otuz gün" olduğu, 4. fıkrasında da "ilanı gereken dü-

zenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itiba-

ren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulaması üzerine ilgililer, düzenle-

yici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava

açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye

dayalı işlemin iptaline engel olmaz" hükümleri yer almaktadır.

Davacılar tarafından kamulaştırma işlemi ile bunun dayanağı o-

lan 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali istenmiş ise de; genel

düzenleyici nitelikte olan ve kamulaştırma işleminin dayanağını oluş-

turan imar planına karşı uygulama işlemi olan kamulaştırma işlemi ne-

deniyle uyuşmazlık yaratıldığı ancak davalı idare tarafından kamulaş-

tırma işleminden vazgeçildiği bildirildiğinden imar planının iptaline

ilişkin istemin bu aşamada incelenemiyeceği açıktır.

Yukarıda açıklandığı üzere davalı idare tarafından 6.7.1993

günlü, 17 sayılı encümen kararıyla kamulaştırmadan vazgeçildiği anla-

şıldığından kamulaştırmaya yönelik olarak açılan dava da bu husus göz-

önünde bulundurularak bir karar verileceği tabiidir.

Açıklanan nedenlerle İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 5.5.1993

günlü, 1993/527 sayılı kararının yukarıda belirtilen hususlarda gözö-

nünde tutularak yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına karar ve-

rildi. (MT/NÇ)

 

 

 

 

 

 

 

Karar Metni

İmar planlarına karşı dava açma süresinin son ilan tarihini izleyen

günden itibaren 60 gün olduğu, askı süresi içinde itiraz yoluna gidil-

mesi halinde ise son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün için

de cevap verilmez ise, sonraki 60 gün içinde, bu süre içinde cevap ve-

rilir ise bu tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılması gerektiği

hk.[176]

 

Dava, İstanbul, Pendik, Tuzla'da, imarın 3/1 pafta, 470 parsel sayısın

da kayıtlı taşınmazın bulunduğu yörede 1/1000 ölçekli uygulama imar

planında değişiklik yapılarak onanmasına ilişkin 30.1.1991 günlü bele-

diye meclisi kararının ve bu plana yapılan itirazın reddi yolundaki

8.11.1991 günlü, 1058 sayılı belediye meclisi kararının davacıya ait

taşınmaza ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesin-

ce, taşınmazda yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzen-

lenen rapor ve dava dosyasının incelenmesi sonucunda, davacıya ait ta-

şınmazın dere kenarında bulunduğu ve dere koruma bandı ile tüm yerle-

şim alanları arasında, derenin her iki tarafından 7 m.lik yaya yolu ge

çirildiği, bu durumun plan bütünlüğü ve uyğulamada yerleşim alanları-

nın dere koruma bandına tecavüzünün önlenmesi açısından uygun olduğu

gerekçesi ile davanın parselden 7 m.lik yaya yolu geçirilmesine iliş-

kin kısmının reddine, plan notlarının 2.maddesi uyarınca brüt parsel

alanı üzerinden inşaat alanı verilmesi gerekirken net parsel alanı üze

rinden inşaat alanı verilmesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile

dava konusu işlemin net alan üzerinden yapılaşmaya izin verilmesine

ilişkin kısmının iptaline karar verilmiş, kararın iptale ilişkin kısmı

davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edil-

miştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi" başlık-

lı 7.maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre göste-

rilmeyen hallerde Danştayda ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu;

ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini iz-

leyen günden itibaren başlayacağı; yine aynı Yasanın "Üst Makamlara

Başvurma" başlıklı 11.maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açıl

madan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi

veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi

yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu

başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduraca-

ğı, Altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayıla-

cağı kurala bağlanmıştır.

Özel Kanun olan 3194 sayılı İmar Kanununun, "Planların hazırlanması ve

yürürlüğe konulması" başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde ise, "İmar

Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir.

Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağ-

lanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama

imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye

Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden iti

baren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre

ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebi-

lir. Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve

planları belediye meclisi onbeş gün içinde incelenerek kesin karara

bağlar" kuralı yer almaktadır.

Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planlarına kar-

şı,2577 sayılı Yasanın 11.maddesi kapsamında başvuru için, özel bir ka

nun olan 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi ge

tirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı,

bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11.maddesi kapsamında

başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlan

gıç tarihi olan son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün için-

de cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi

takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini iz

leyen günden itibaren 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin

reddedilmesi halinde bu cevap tarihini izleyen günden itibaren 60 gün-

lük dava açma süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmak

tadır.

Uyuşmazlık konusu olayda ise, davacının, dava dilekçesinde 1/1000 öl-

çekli Uygulama İmar Planının 1.4.1991 ile 2.5.1991 tarihleri arasında

askıda kaldığını, 2.5.1991 tarihinde plana itiraz ettiğini beyan etti-

ği, davayı ise, itirazının 8.11.1991 günlü, 1058 sayılı İstanbul Büyük

şehir Belediye Meclisi kararı ile reddedildiğinin 14.11.1992 günlü,

2117 sayılı davalı idare yazısı ile tebliğ edildiğini belirterek 13.3.

1992 tarihinde açtığı anlaşıldığından, oysa bir aylık askı süresi için

de yapılan plana itirazın, askı süresinin son gününü izleyen günden

itibaren 60 gün içinde cevap verilmemek suretiyle reddedilmesi sözkonu

su olduğundan, takip eden 60 günlük süre içinde açılması gereken dava-

nın bu süre geçirildikten çok sonra açılması nedeniyle incelenme olana

ğı bulunmadığından, İdare Mahkemesince bu husus incelenmeksizin işin

esasına geçilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 15.6.1993 günlü,

1993/730 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının bozulmasına karar ve

rildi.

 

Karar Metni

Asliye Hukuk Mahkemesine dava süresi içinde verilen dava dilekçesinin idare mahkemesine ulaşmamasının davanın süreden reddinie gerektirmediği hk.[177]

 

Dava, taşınmazıda kapsayan alanda yapılan arsa düzenlemesine ilişkin

belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkeme-

since; 2577 sayılı Yasanın 7.maddesinde, dava açma süresinin özel ka-

nunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde İdare Mahkemesinde altmış

gün olduğunun, yine aynı Yasanın 6/1.maddesinde ise, idare mahkemesi

başkanlıklarına veya 4.maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin

harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları ya-

pılarak kayıt tarih ve sayısının dilekçenin üzerine yazılacağı, dava-

nın bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılacağı hükümlerine yer ve-

rildiği, uyuşmazlık konusuu işlemin davacıya 16.7.1992 gününde tebliğ

edildiği, bu işlemin iptali istemiyle (60) günlük dava açma süresi ge-

çirildikten sonra 16.3.1993 gününde dava açıldığı, diğer taraftan, da-

vacı vekilince 30.7.1992 gününde Asliye Hukuk Mahkemesine verilen di-

lekçe ile dava açıldığı iddia edilmekle ise de, anılan dilekçee mahke-

melerine gelmediğinden bu tarihte dava açıldığının kabulüne olanak bu-

lunmadığı gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uya-

rınca süre aşımı yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı ve-

kili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı 16.7.1992 gününde kendisine tebliğ

edilen işleme karşı 30.7.1992 günlü dava dilekçesini İdare Mahkemesine

gönderilmek üzere Asliye Hukuk Mahkemesine verdiğini, ancak, kendi in-

siyatifi dışında postadaki aksaklık yüzünden dilekçesinin idare mahke-

mesine ulaşmadığını iddia ettiği ve dava dilekçesine ekli olarak Harç

Pulu Yevmiye Defteri ile yine Asliye Hukuk Mahkemesinin Muhabere Def-

terinin ilgili sayfalarının fotokobilerini sunduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, idare mahkemesince davacı tarafından sunulmuş olan Asliye

Hukuk Mahkemesi defter kayıtlarındaki bilgiler ile davacı iddialarının

yerinde olup olmadığı araştırılarak yeniden karar verilmesi gerekti-

ğinden davanın süre aşımı yönünden reddi yolundaki kararda isabet gö-

rülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu İzmir 2.İdare Mahkemesinin,

22.6.1993 günlü 1993/550 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Karar Metni

İmar durumunun istenilmesine ilişkin işleme karşı verilen cevap imar

planının bir uygulaması olduğundan bu cevaptan itibaren 60 gün içeri-

sinde plana karşı dava açılabileceği hk.[178]

 

Dava, taşınmazların konut alanından çıkartılıp semt pazar yeri olarak

belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açıl

mış, İdare Mahkemesince, dava konusu imar planı değişikliğinin

4.6.1990 günlü belediye meclisi kararı ile yapıldığı, 15.6.1990 -

15.7.1990 tarihleri arasında belediyede askıya çıkarıldığı, ayrıca be-

lediye hoparlörü ile 18.6.1990, 25.6.1990 ve 23.7.1990 günlerinde gün-

de üçer defa anons edildiği, davacının yasal süre içinde plan tadila-

tına itiraz etmediği, davacının itiraz ve dava açma süreleri geçtikten

sonra 10.12.1991 tarihinde imar durumu belgesi almak üzere belediyeye

başvurduğu, belediyece kendisine verilen 6.1.1992 günlü yanıttı taşın-

mazın semt pazar yeri olarak ayrıldığı ve kamulaştırma çalışmalarına

başlandığını bildirmesi üzerine plan tadilatından haberdar olması üze-

rine davayı açtığı, ilanı gerektiren işlemlerden olan imar planı deği-

şikliğine karşı dava açma süresi 16.7.1990 başlandığı halde davacı ta-

rafından 29.1.1992 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunduğu gerek-

çesiyle süre yönünden reddedilmiş, karar davacı vekili tarafında tem-

yiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacıya ait taşınmazın bulunduğu yerin

4.6.1990 tarihli belediye meclisi kararı ile semt pazarı yeri olarak

ayrıldığı, davacının 10.12.1991 günlü başvurusu ile inşaat izni için

parselle ilgili imar durumu istediği bunun üzerine kendisine imar duru

mu ile birlikte taşınmazın imar planında semt pazar yeri olarak ayrıl-

dığı ve kamulaştırma işlemlerine başlandığının 6.1.1992 günlü yazı ile

bildirildiği, davanın da 17.1.1992 tarihinde imar planı değişikliği iş

leminin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinin 4.fıkrası,

ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin ilan tarihini

izleyen günden itibaren başlayacağını, ancak bu işlemlerin uygulaması

üzerine ilgililerin düzenleyici işlemin veya uygulama işlemi yada her

ikisi aleyhine birden dava açılabileceğini hükme bağlamıştır.

Diğer taraftan 3194 sayılı Yasanın 22.maddesi ile yapı ruhsatı almak

için yasanın verilmesini zorunlu kıldığı belgeler üzerine yapı yapıl-

mak istenilen taşınmazın imar planında gösterilen tahsis şekli, yapı

nizamı, binanın niteliği, kat adedi gibi bilgiler olmaksızın düzenleme

yeceğine göre başvuru üzerine idarece verilen imar durumu belgesinin

düzenleyici işlem olan imar planının uygulanması niteliğinde olduğunu

kabul etmek zorunludur.

Bu durumda, belediyece başvuru üzerine verilen imar durumu belgesi ne-

deniyle altmış günlük dava açma süresi içerisinde işlemin dayanağını

oluşturan imar planı değişikliği işlemine karşı açılan davanın sözü

edilen yasal düzenlemeler nedeniyle esasının incelenmesi gerekirken

planın ilanından itibaren yasal süresi içinde dava açılmadığından ba-

hisle davanın süre aşımından reddinde hukuka uyarlık bulunmadığından

aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Aydın İdare Mahkemesinin 17.11.1992 günlü,

1992/1210 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

ŞT/SE

 

 

 

Karar Metni

Özel kanunlarda belirtilen dava açma süresinin bitimi çalışmaya ara

verme zamanına rastlarsa bu sürenin uzayacağı hk.[179]

 

Dava, taşınmaz üzerinde bulunan tesislerin kıyıyı kapattığı gerekçesiy

le, 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince para cezası verilmesine ilişkin

belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesin

ce; dava konusu işlemin, davacıya 17.7.1992 gününde tebliğ edildiği,

3621 sayılı Yasanın 15.maddesi gereği en geç 24.7.1992 gününde dava

açılması gerekirken 7 günlük süre geçirilerek 29.7.1992 gününde dava-

nın açıldığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun

15/1-b maddesi uyarınca davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar ve-

rilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasanın 7/1.amddesinde "Dava açma

süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda

ve İdare Mahkemelerinde altmış...gündür." hükmü, yine aynı yasanın 8/3

maddesinde "Bu Kanununda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme

zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen

tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır" hükmü yer almaktadır.

Bu durumda özel kanunda ayrı süre gösterilen hallerde de anılan yasa-

nın 8/3 maddesinin uygulanacağı ve 3621 sayılı yasada gösterilen süre-

lerinde bu yasa maddesi kapsamında değerlendirileceği tabiidir.

Dosyanının incelenmesinde dava açma süresinin bitiminin çalışmaya ara

verme zamanına rastladığı, dolayısıyla davanın süresi içinde açıldığı

anlaşıldığından, aksi yönden verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Malatya İdare Mahkemesinin 18.3.1993 günlü, 1993/

112 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

 

BŞ/SE

 

 

 

 

 

Karar Metni

Koruma Kurulu kararlarının kesin olduğu, itiraz edilemiyeceği yolundaki yönetmelik kurallarının geçerli bulunmadığı hk.[180]

 

Dava, davacılara ait taşınmazlarla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları-

nı Koruma Kurulu kararı ile aynı kurulun bir başka kararının iptali

istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2863 sayılı Yasa ile Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetme-

liğinin 14.maddesinde kurul kararlarının kesin olduğu ve İdare Mahke-

mesine itiraz edilebileceği öngörülmekle, 2577 sayılı Yasanın 11.mad-

desinin uygulama olanağı bulunmayıp kurul kararına karşı yapılan baş-

vurunun dava süresini durdurmayacağının açık olduğu, bu durumda dava

konusu işlemin 4.3.1992 tarihinde tebliğ edildiği, davanın ise işlemin

tebliğ tarihini izleyen günden itibaren altmış günlük süre içinde en

geç 4.5.1992 tarihinde açılması gerektiği, davanın ise dava açma süre-

si geçtikten sonra 26.5.1992 tarihinde açıldığı gerekçesiyle süre aşı-

mı yönünden reddedilmiş, bu karar davacılar vekili tarafından temyiz

edilmiştir.

2575 sayılı Yasanın 7.maddesinde dava açma süresinin, özel kanunların-

da ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerin-

de altmış gün olduğu öngörülmüştür. Yine aynı yasanın 11.maddesinde

ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldı-

rılması geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması

üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava

açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun, işlemeye başlamış o-

lan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap

reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye

başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin hesaba katılaca-

ğı hükme bağlanmıştır. Öte yandan hakkında dava açılacak idari işlemin

kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte olması aynı yasanın 14.maddesi

gereğidir. 7.ve 11.maddelerde öngörülen hükümler dava açma süreleriyle

ilgili genel hüküm niteliğinde olup ancak bir başka yasada işlemin ke-

sin olduğuna ve doğrudan dava konusu edilebileceğine ilişkin özel hük-

mün varlığı halinde olaya 11.madde hükmünün uygulanamıyacağı kuşkusuz-

dur.

2863 sayılı Yasada koruma kurulu kararlarına karşı doğrudan dava açı-

labileceği yolunda bir hükmün yer almaması karşısında bu kurul karar-

larına karşı aynı kurula 11.maddede öngörülen şekle uygun biçimde ya-

pılacak bir başvurunun dava açma süresini durduracağı ve konuya iliş-

kin yönetmeliğin bu hususa ilişkin hükmünün 11.maddenin uygulanmasını

gengellemiyeceği açıktır.

Dosyanın incelenmesinden; iptali istenilen kararın davacılardan Hüse-

yin Sezer'e 4.3.1992 tarihinde tebliğ edildiği, bu şahsın kararın dü-

zeltilmesi amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna

3.4.1992 tarihinde başvuruda bulunduğu, adı geçen kurulun davacılardan

Hüseyin Sezer'e 18.5.1992 gününde tebliğ edilen 658 sayılı kararında

yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca kurul kararlarına karşı İdare Mahke-

mesinde itiraz edilmesi gerektiği, ilk kararın geçerli olduğunun be-

lirtildiği, bunun üzerine her iki kararın iptali istemiyle 26.5.1992

tarihinde dava açıldığı ve davanın süresinde olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla davanın yönetmelik hükmüne dayanılarak olaya 11.madde hük-

münün uygulanamayacağı gerekçesiyle süreden reddedilmesinde isabet gö-

rülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu Adana 2.İdare Mahkemesinin 7.10.1992

günlü, 1992/621 sayılı krarının bozulmasına karar verildi.

 

(DAN-DER; SAYI:88)

 

 

 

 

 Yeni Sayfa 1

belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar
hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı", imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi",
"imar para

cezaları", "imar kirliliği suçları", "idare hukuku", "idari yargılama usulü" ve
her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu".
imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-10-08 (1673 okuma)

[ Geri Dön ]