imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları
imar hukuku (idare hukuku)Bu kısımda 2577 sayılı İYUK 7. madde ile ilgili Danıştay İçtihatlarında yer alan Danıştay karar dökümleri yer almaktadır.


[1] Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 28.2.1991 gün ve E:1990/1 K:1990/1 sayılı kararıı. 18.6.1991 gün ve 20905 sayılı RG'de yayımlanmıştır.(DAN-DER, SAYI:82-83)

[2] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulun 27.2.2004 gün ve E:2003/54 K:2004/28 sayılı kararıı. (DAN-KAR-DER; SAYI:5)

[3] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulun 7.12.2001 gün ve E:2001/335 K:2001/475 sayılı kararıı.

[4] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 6.5.2000 gün ve E:2000/19 K:2000/189 sayılı kararıı.

[5] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 21.4.2000 gün ve E:1999/447 K:2000/159 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:104)

[6] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 25.2.2000 gün ve E:1999/354 K:2000/91 sayılı kararıı.

[7] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 26.11.1999 gün ve E:1999/166 K:1999/493 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:103)

[8] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 25.6.1999 gün ve E:1998/422 K:1999/391 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI: 102)

[9] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 11.6.1999 gün ve E:1998/378 K:1999/349 sayılı kararıı.

[10] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 28.5.1999 gün ve E:1998/346 E:1999/331 sayılı kararıı.

[11] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 6.11.1998 gün E:1997/209 K:1998/319 sayılı kararıı.

[12] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 13.3.1998 gün ve E:1996/244 K:1998/45 sayılı kararıı.

[13] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 11.4.1997 gün ve E:1996/268 K:1997/190 sayılı kararıı.

[14] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 8.3.1996 gün ve E:1994/632 K:1996/77 sayılı kararıı.

[15] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 18.6.1993 gün ve E:1992/301 K:1993/74 sayılı kararıı.

[16] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 11.12.1992 gün ve E:1992/248 K:1992/466 sayılı kararıı,

[17] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 20.3.1992 gün ve E:1991/10 K:1992/68 sayılı kararıı.

[18] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 9.3.1990 gün ve E:1989/14 K:1990/26 sayılı kararıı.

[19] Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 10.2.1989 gün ve E:1988/157 K:1989/8 sayılı kararıı.

[20] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 22.5.2003 gün ve E:2002/1227 K:2003/330 sayılı kararıı.

[21] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 3.11.2000 gün ve E:2000/495 K:2000/1069 sayılı kararıı.

[22] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 29.9.2000 gün ve E:2000/573 K:2000/976 sayılı kararıı.

[23] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 3.12.1999 gün ve E:1999/959 K:1999/1189 sayılı kararıı.

[24] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 1.10.1999 gün ve E:1998/96 :1999/844 sayılı kararıı.

[25] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 13.11.1998 gün ve E:1996/148 K:1998/557 sayılı kararıı.

[26] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 27.3.1998 gün ve E:1996/768 K:1998/164 sayılı kararıı.

[27] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 3.10.1997 gün ve E:1997/447, K:1997/246 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:95)

[28] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 11.7.1997 gün ve E:1997/427, K:1997/103 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:96)

[29] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 17.1.1997 gün ve E:1995/136, K:1997/3 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:94)

[30] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 5.7.1996 gün ve E:1995/242, K:1996/405 sayılı kararıı.

[31] Danıştay İdari Dava Dairneleri Genel Kurulunun 7.5.1993 gün ve E:1993/48, K:1993/171 sayılı kararıı.

[32] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 17.3.1989 gün ve E:1987/42, K:1989/22 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:76-77)

[33] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 21.11.1986 gün ve E:1985/136, K:1986/45 sayılı kararıı.

[34] Danıştay Üçüncü Dairesinin 18.1.2005 gün ve E:2005/4651, K:2005/113 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI: 109)

[35] Danıştay Onikinci Dairesinin 28.1.2005 gün ve E:2004/3660, K:2005/103 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:110)

[36] Danıştay Onikinci Dairesinin 21.12.2004 gün ve E:2003/2321, K:2004/4188 sayılı kararıı.

[37] Danıştay Onikinci Dairesinin 11.10.1999 gün ve E:1999/1833, K:1999/1789 sayılı kararıı.

[38] Danıştay Onikinci Dairesinin 24.9.1997 gün ve E:1995/8729, K:1997/1858 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:95)

[39] Danıştay Onikinci Dairesinin 18.91997 gün ve E:1997/587, K:1997/1803 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:95)

[40] Danıştay Onikinci Düiresinin 18.9.1997 gün ve E:1997/373, K:1997/1796 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:95)

[41] Danıştay Onikinci Dairesinin 26.2.1997 gün ve E:1995/6358, K:1997/445 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:94)

[42] Danıştay Onikinci Dairesinin 19.12.1997 gün ve E:1996/1869, K:1997/384 sayılı kararıı. (DAN-DER, SAYI:94)

[43] Danıştay Onikinci Dairesinin 6.3.1996 gün ve E:1995/9244, K:1996/628 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:92)

[44] Danıştay Onikinci Dairesinin 14.2.1996 gün ve E:1995/1833, K:1996/407 sayılı kararıı.

[45] Danıştay Onikinci Dairesinin 7.2.1996 gün ve E:1995/4945, K:1996/271 sayılı kararıı.

[46] Danıştay Onbirinci Dairesinin 19.2.2003 gün ve E:2000/10901, K:2003/739 sayılı kararıı. (DAN-KAR-DER; SAYI:1)

[47] Danıştay Onbirinci Dairesinin 18.11.1999 gün ve E:1999/2824, K:1999/4339 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:103)

[48] Danıştay Onbirinci Dairesinin 7.4.1999 gün ve E:1997/4611, K:1999/1172 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:102)

[49] Danıştay Onbirinci Dairesinin 24.11.1997 gün ve E:1996/5661, K:1997/4199 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:96)

[50] Danıştay Onuncu Dairesinin 4.3.2005 gün ve E:2003/2592, K:2005/778 sayılı kararıı.

[51] Danıştay Onuncu Dairesinin 5.10.2003 gün ve E:2003/1377, K:2003/3999 sayılı kararıı.( DAN-KAR-DER ; SAYI:3)

[52] Danıştay Onuncu Dairesinin 6.2.2003 gün ve 2001/2753, K:2003/477 sayılı kararıı. (DAN-KAR-DER; SAYI:1)

[53] Danıştay Onuncu Dairesinin 14.11.202 gün ve E:2000/260, K:2002/4360 sayılı kararıı. (DAN-KAR-DER; SAYI:1)

[54] Danıştay Onuncu Dairesinin 7.6.2001 gün ve E:1999/4828, K:2001/2138 sayılı kararıı.

[55] Danıştay Onuncu Dairesinin 3.4.2001 gün ve E:1999/2323, K:2001/1240 sayılı kararıı.

[56] Danıştay Onuncu Dairesinin 16.1.2001 gün ve E:1998/7363, K:2001/60 sayılı kararıı.

[57] Danıştay Onuncu Dairesinin 16.1.2001 gün ve E:1998/7042, K:2001/59 sayılı kararıı.

[58] Danıştay Onuncu Dairesinin 19.1.2000 gün ve E:1999/1800, K:2000/79 sayılı kararıı.

[59] Danıştay Onuncu Dairesinin 21.4.1999 gün ve E:1998/2266, K:1999/1789 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:102)

[60] Danıştay Onuncu Dairesinin 11.6.1998 gün ve E:1997/2845, K:1998/2541 sayılı kararıı.

[61] Danıştay Onuncu Dairesinin 30.4.1998 gün ve E:1995/994, K:1998/1816 sayılı kararıı.

[62] Danıştay Onuncu Dairesinin 9.10.1997 gün ve E:1997/2859, K:1997/3557 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:95)

[63] Danıştay Onuncu Dairesinin 23.6.1997 gün ve E:1997/311, K:1997/2541 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:95)

[64] Danıştay Onuncu Dairesinin 11.3.1997 gün ve E:1995/476, K:1997/803 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:94)

[65] Danıştay Onuncu Dairesinin 13.2.1995 gün ve E:1993/2082, K:1995/529 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:91)

[66] Danıştay Onuncu Dairesinin 3.5.1993 gün ve E:1991/3831, K:1993/1764 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:88)

[67] Danıştay Onuncu Dairesinin 4.4.1990 gün ve E:1988/2129, K:1990/774 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:80)

[68] Danıştay Onuncu Dairesinin 16.11.1989 gün ve E:1988/2128, K:1989/2148 sayılı kararıı. (DAN-DER;SAYI:78-79)

[69] Danıştay Onuncu Dairesinin 17.4.1984 gün ve E:!983/1068, K:1984/818 sayılı kararıı. (DAN-DER, SAYI:56-57)

[70] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 21.1.2004 gün ve E:2001/1907, K:2004/537 sayılı kararıı. (DAN-KAR-DER; SAYI:5)

[71] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 20.3.2001 gün ve E:2000/6366, K:2001/817 sayılı kararıı.

[72] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 27.2.2001 gün ve E:1999/4885, K:2001/665 sayılı kararıı.

[73] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 16.11.1994 gün ve E:1994/900, K:1994/4461 sayılı kararıı.

[74] Danıştay Dukuzuncu Dairesinin 13.1.1993 gün ve E:1992/2497, K:1993/67 sayılı kararıı.

[75] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 17.3.1992 gün ve E:1990/245, K:1992/827 sayılı kararıı.

[76] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 11.12.1991 gün ve E:1991/1794, K:1991/4137 sayılı kararıı. (DAN-DER, SAYI:84-85)

[77] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 9.5.1988 gün ve E:1988/1482, K:1988/1891 sayılı kararıı. (DAN-DER SAYI:72-73)

[78] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 19.2.1988 gün ve E:1986/1799, K:1988/557 sayılı kararıı.

[79] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 27.2.1987 gün ve E:1985/1218, K:1987/678 sayılı kararıı.

[80] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 31.12.1986 gün ve E:1984/1634, K:1986/3839 sayılı kararıı.

[81] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 29.12.1986 gün ve E:1986/4480, K:1986/3748 sayılı kararıı.

[82] Danıştay dokuzuncu Dairesinin 26.12.1986 gün ve E:1984/1635, K:1986/3727 sayılı kararıı.

[83] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 24.12.1986 gün ve E:1984/1869, K:1986/3689 sayılı kararıı.

[84] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 23.12.1986 gün ve E:1984/1630, K:1986/3633 sayılı kararıı.

[85] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 17.10.1986 gün ve E:1985/1009, K:1986/2724 sayılı kararıı.

[86] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 15.10.1986 gün ve E:1984/461, K:1986/2686 sayılı kararıı.

[87]Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 30.4.1986 gün ve E:1985/1959, K:1986/1733 sayılı kararıı.

[88] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 17.10.1985 gün ve E:1985/1628, K:1985/1203 sayılı kararıı.

[89] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 19.9.1985 gün ve E:1983/4133, K:1985/1155 sayılı kararıı. (DAN-DER, SAYI:62-63)

[90] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 5.11.1984 gün ve E:1984/97, K:1984/3092 sayılı kararıı. (DAN-DER, SAYI:58-59)

[91] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 11.3.1983 gün ve E:1983/1049, K:1983/717 sayılı kararıı.

[92] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 25.1.1983 gün ve E:1982/480, K:1983/292 sayılı kararıı.

[93] Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 19.1.1982 gün ve E:1982/9685, K:1982/4879 sayılı kararıı.

[94] Danıştay Sekizinci Dairesinin 3.5.2005 gün ve E:2004/6102, K:2005/2053 sayılı kararıı.

[95] Danıştay Sekizinci Dairesinin 7.12.12004 gün ve E:2004/1522, K:2004/4771 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:109)

[96] Danıştay Sekizinci Dairesinin 4.6.2004 gün ve E:2004/799, K:2004/2621 sayılı kararıı.

[97] Danıştay Sekizinci Dairesinin 5.4.2004 gün ve E:2003/4330, K:2004/1571 sayılı kararıı.

[98] Danıştay Sekizinci Dairesinin 1.3.2004 gün ve E:2003/5276, K:2004/970 sayılı kararıı. (DAN-KAR-DER; SAYI:4)

[99] Danıştay Sekizinci Dairesinin 29.5.2003 gün ve E:2002/3883, K:2003/2545 sayılı kararıı.

[100] Danıştay Sekizinci Dairesinin 29.5.2003 gün ve E:2002/5580, K:2003/2544 sayılı kararıı.

[101] Danıştay Sekizinci Dairesinin 11.11.2002 gün ve E:2002/3276, K:2002/5180 sayılı kararıı.

[102] Danıştay Sekizinci Dairesinin 19.3.2001 gün ve E:2001/4508, K:2002/1626 sayılı kararıı.

[103] Danıştay Sekizinci Dairesinin 27.2.2002 gün ve E:2001/4132, K:2002/1202 sayılı kararıı.

[104] Danıştay Sekizinci Dairesinin 24.10.2000 gün ve E:1998/6005, K:2000/6566 sayılı kararıı.

[105] Danıştay Sekizinci Dairesinin 30.3.2000 gün ve E:1999/3912, K:2000/2438sayılı kararıı.

[106] Danıştay Sekizinci Dairesinin 22.2.2000 gün ve E:1999/4726, K:2000/1621 sayılı kararıı.

[107] Danıştay Sekizinci Dairesinin 8.6.1999 gün ve E:1998/5045, K:1999/3688 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:102)

[108] Danıştay Sekizinci Dairesinin 17.3.1999 gün ve E:1997/4627, K:1999/1489 sayılı kararıı.

[109] Danıştay Sekizinci Dairesinin 3.4.1995 gün ve E:1997/4627, K:1999/1489 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:91)

[110] Danıştay Sekizinci Dairesinin 31.2.1995 gün ve E:1994/3716, K:1995/297 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:91)

[111] Danıştay Sekizinci Dairesinin 01/02/1995 gün ve E:1994/3744, K:1995/289 sayılı kararıı.

[112] Danıştay Sekizinci Dairesinin 14/01/1993 gün ve E:1991/3780, K:1995/289 sayılı kararıı.

[113] Danıştay Sekizinci Dairesinin 11.9.1990 gün ve E:1990/1348, K:1990/873 sayılı kararıı. (DAN-DER, SAYI:82-83)

[114] Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/06/1989 gün ve E:1989/606, K:1989/630 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:76-77)

[115] Danıştay Sekizinci Dairesinin 22/06/1989 gün ve E:1988/442, K:1989/590 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:76-77)

[116] Danıştay Sekizinci Dairesinin 17/05/1989 gün ve E:1988/808, K:1989/395 sayılı kararıı. .(DAN-DER; SAYI:76-77)

[117] Danıştay Sekizinci Dairesinin 25/09/1986 gün ve E:1986/98, K:1986/396 sayılı kararıı. (DAN-DER, SAYI:66-67)

[118] Danıştay Yedinci Dairesinin 03/10/2005 gün ve E:2002/1000, K:2005/2220 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI: 111)

[119] Danıştay Yedinci Dairesinin 17/03/2005 gün ve E:2003/2109, K:2005/418 sayılı kararıı.

[120] Danıştay Yedinci Dairesinin 01/12/2004 gün ve E:2003/2292, K:2004/3241 sayılı kararıı.

[121] Danıştay Yedinci Dairesinin 23/11/2004 gün ve E:2002/2748, K:2004/3013 sayılı kararıı.

[122] Danıştay Yedinci Dairesinin 02/11/2004 gün ve E:2004/1876, K:2004/2719 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:109)

[123] Danıştay Yedinci Dairesinin 02/11/2004 gün ve E:2001/4532, K:2004/2710 sayılı kararı

[124] Danıştay Yedinci Dairesinin 05/10/2004 gün ve E:2003/2031, K:2004/2338 sayılı kararı

[125] Danıştay Yedinci Dairesinin 01/06/2004 gün ve E:2001/3278, K:2004/1548 sayılı kararı.

[126] Danıştay Yedinci Dairesinin 31/03/2004 gün ve E:2004/734, K:2004/798 sayılı kararı.

[127] Danıştay Yedinci Dairesinin 24/03/2004 gün ve E:2001/3476, K:2004/753 sayılı kararı. (DAN-KAR-DER; SAYI:5)

[128] Danıştay Yedinci Dairesinin 01/10/2003 gün ve E:2003/2236, K:2003/4150 sayılı kararı.

[129] Danıştay Yedinci Dairesinin 22/05/2003 gün ve E:2002/2206, K:2003/3136 sayılı kararı. (DAN-KAR-DER ; SAYI:2)

[130] Danıştay Yedinci Dairesinin 02/12/2002 gün ve E:2000/3035, K:2002/3888 sayılı kararı. (DAN-KAR-DER; SAYI:1)

[131] Danıştay Yedinci Dairesinin 06/11/2002 gün ve E:2000/5610, K:2002/3488 sayılı kararı. (DAN-KAR-DER; SAYI:1)

[132] Danıştay Yedinci Dairesinin 11/06/2001 gün ve E:2000/1631, K:2001/2097 sayılı kararı.

[133] Danıştay Yedinci Dairesinin 19/03/2001 gün ve E:2000/1291, K:2001/784 sayılı kararı.

[134] Danıştay Yedinci Dairesinin 14/03/2001 gün ve E:2000/3195, K:2001/739 sayılı kararı.

[135] Danıştay Yedinci Dairesinin 24/04/2000 gün ve E:1999/2854, K:2000/1243 sayılı kararı.

[136] Danıştay Yedinci Dairesinin 12/04/1999 gün ve E:1998/1893, K:1999/1402 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:102)

[137] Danıştay Yedinci Dairesinin 11/02/1999 gün ve E:1997/4459, K:1999/496 sayılı kararıı.

[138] Danıştay Yedinci Dairesinin 24/12/1998 gün ve E:1997/4758, K:1998/4789 sayılı kararıı.

[139] Danıştay Yedinci Dairesinin 02/11/1998 gün ve E:1997/4235, K:1998/3698 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:99)

[140] Danıştay Yedinci Dairesinin 30/09/1998 gün ve E:1997/2737, K:1998/3086 sayılı kararıı.

[141] Danıştay Yedinci Dairesinin 14/03/1383 gün ve E:1996/1383, K:1998/2797 sayılı kararıı.

[142] Danıştay Yedinci Dairesinin 21/11/1997 gün ve E:1997/2994, K:1997/4176 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:96)

[143] Danıştay Yedinci Dairesinin 08/10/1997 gün ve E:1996/2397, K:1997/3355 sayılı kararıı. (DAN-DER; SAYI:95)

[144] Danıştay Yedinci Dairesinin 04/02/1997 gün ve E:1996/2050, K:1997/402 sayılı kararı.

[145] Danıştay Yedinci Dairesinin 28/05/1996 gün ve E:1995/5235, K:1996/2098 sayılı kararı.

[146] Danıştay Yedinci Dairesinin 19/12/1995 gün ve E:1995/2128, K:1995/5444 sayılı kararı.

[147] Danıştay Yedinci Dairesinin 07/02/1995 gün ve E:1994/4064, K:1995/5078sayılı kararı.

[148] Danıştay Yedinci Dairesinin 23/01/1995 gün ve E:1992/4741, K:1995/120 sayılı kararı.

[149] Danıştay Yedinci Dairesinin 23/01/1995 gün ve E:1992/3725, K:1995/119 sayılı kararı.

[150] Danıştay Yedinci Dairesinin 14/10/1994 gün ve E:1992/8008, K:1994/4742 sayılı kararı.

[151] Danıştay Yedinci Dairesinin 06/06/1994 gün ve E:1993/5805, K:1994/3139 sayılı kararı.

[152] Danıştay Yedinci Dairesinin 11/04/1994 gün ve E:1991/1818, K:1994/1878 sayılı kararı.

[153] Danıştay Yedinci Dairesinin 23/02/1994 gün ve E:1991/6114, K:1994/866 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:90)

[154] Danıştay Yedinci Dairesinin 27/02/1992 gün ve E:1988/15, K:1992/606 sayılı kararı.

[155] Danıştay Yedinci Dairesinin 10/10/1991 gün ve E:1989/2247, K:1991/2526 sayılı kararı.

[156] Danıştay Yedinci Dairesinin 11/02/1991 gün ve E:1989/496, K:1991/488 sayılı kararı.

[157] Danıştay Yedinci Dairesinin 24/01/1991 gün ve E:1989/176, K:1991/185 sayılı kararı.

[158] Danıştay Yedinci Dairesinin 08/01/1990 gün ve E:1986/1156, K:1990/13 sayılı kararı.

[159] Danıştay Yedinci Dairesinin 09/07/1984 gün ve E:1984/1081, K:1984/1385 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:58-59)

[160] Danıştay Yedinci Dairesinin 03/02/1983 gün ve E:1981/3975, K:1983/188 sayılı kararı. (DAN-DER, SAYI:52,53)

[161] Danıştay Yedinci Dairesinin 02/12/2004 gün ve E:2004/2441, K:2004/2441 sayılı kararı.

[162] Danıştay Altıncı Dairesinin 22/12/2004 gün ve E:2003/2824, K:2004/6883 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:109)

[163] Danıştay Altıncı Dairesinin 12/05/2004 gün ve E:2004/492, K:2004/2973 sayılı kararı. (DAN-KAR-DER; SAYI:6)

[164] Danıştay Altıncı Dairesinin 23/01/2004 gün ve E:2002/3687, K:2004/387 sayılı kararı.

[165] Danıştay Altıncı Dairesinin 10/12/2003 gün ve E:2002/3392, K:2003/6716 sayılı kararı.

[166] Danıştay Altıncı Dairesinin 03/01/2003 gün ve E:2001/6627, K:2003/20sayılı kararı. (DAN-KAR-DER; SAYI:1)

[167] Danıştay Altıncı Dairesinin 10/12/2001 gün ve E:2000/5692, K:2001/6248 kararı.

[168] Danıştay Altıncı Dairesinin 05/10/2001 gün ve E:1999/3845, K:2001/4307 kararı.

[169] Danıştay Altıncı Dairesinin 15/01/2001 gün ve E:1999/6620, K:2001/229 kararı.

[170] Danıştay Altıncı Dairesinin 21/10/1998 gün ve E:1997/4802 K:1997/4766 kararı. (DAN-DER; SAYI:99)

[171] Danıştay Altıncı Dairesinin 15/10/1998 gün ve E:1991/5279 K:1998/4592 kararı. (DAN-DER; SAYI:99)

[172] Danıştay Altıncı Dairesinin 18/02/1998 gün ve E:1997/1582 K:1998/893 kararı. (DAN-DER; SAYI:97)

[173] Danıştay Altıncı Dairesinin 13/02/1995 gün ve E:1994/2189 K:1995/662 kararı.

[174] Danıştay Altıncı Dairesinin 24/10/1994 gün ve E1994/2996 K:1994/3721 kararı. (DAN-DER; SAYI:90)

[175] Danıştay Altıncı Dairesinin 14/09/1994 gün ve E:1994/216, K:1994/2883 kararı.

[176] Danıştay Altıncı Dairesinin 14/04/1994 gün ve E:1993/4902, K:1994/1391 kararı.

[177] Danıştay Altıncı Dairesinin 15/12/1993 gün ve E:1993/4275, K:1993/5437 kararı.

[178] Danıştay Altıncı Dairesinin 14/12/1993 gün ve E:1993/993, K:1993/5374 kararı.

[179] Danıştay Altıncı Dairesinin 13/10/1993 gün ve E:1993/3260, K:1993/4251 kararı.

[180] Danıştay Altıncı Dairesinin 03/05/1993 gün ve E:1993/168, K:1993/1743 kararı. (DAN-DER; SAYI:88)

[181] Danıştay Altıncı Dairesinin 13/10/1993 gün ve E:1993/3260, K:1993/4251 kararı.

[182] Danıştay Altıncı Dairesinin 25/12/1991 gün ve E:1989/2469, K:1991/3413 kararı.

[183] Danıştay Altıncı Dairesinin 18/09/1991 gün ve E:1991/2022, K:1991/1793kararı.

[184] Danıştay Altıncı Dairesinin 29/12/1988 gün ve E:1988/1456, K:1988/1497. (DAN-DER; SAYI:74-75)

[185] Danıştay Altıncı Dairesinin 21/03/1988 gün ve E:1987/1369, K:1988/416. (DAN-DER SAYI:72-73)

[186] Danıştay Altıncı Dairesinin 18/11/1987 gün ve E:1987/617, K:1987/1123.

[187] Danıştay Altıncı Dairesinin 29/01/1985 gün ve E:1984/940, K:1985/152. (DAN-DER, SAYI:60-61)

[188] Danıştay Beşinci Dairesinin 11/06/2004 gün ve E:2003/5993, K:2004/2832. (DAN-KAR-DER; SAYI:6)

[189] Danıştay Beşinci Dairesinin 22/09/2003 gün ve E:2003/3144, K:2003/2003.

[190] Danıştay Beşinci Dairesinin 15/09/2003 gün ve E:2003/1007, K:2003/3368. DAN-KAR-DER ; SAYI:3

[191] Danıştay Beşinci Dairesinin 30/04/2002 gün ve E:2001/5503, K:2002/1928 sayılı kararı.. DAN-KAR-DER; SAYI:1

[192] Danıştay Beşinci Dairesinin 09/10/2001 gün ve E:2001/194, K:2001/3380 sayılı kararı..

[193] Danıştay Beşinci Dairesinin 02/05/2001 gün ve E:1998/3310, K:2001/1782 sayılı kararı..

[194] Danıştay Beşinci Dairesinin 30/09/1999 gün ve E:1997/428, K:1999/2734 sayılı kararı.. (DAN-DER; SAYI:103)

[195] Danıştay Beşinci Dairesinin 22/06/1999 gün ve E:1998/4359, K:1999/2193 sayılı kararı..

[196] Danıştay Beşinci Dairesinin 20/11/1997 gün ve E:1996/520, K:1997/2699 sayılı kararı.. (DAN-DER; SAYI:96)

[197] Danıştay Beşinci Dairesinin 26/06/1995 gün ve E:1992/1623, K:1995/2335 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:91)

[198] Danıştay Beşinci Dairesinin 03/05/1995 gün ve E:1992/3122, K:1995/1753 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:91)

[199] Danıştay Beşinci Dairesinin 27/04/1993 gün ve E:1990/865, K:1993/1805 sayılı kararı.

[200] Danıştay Beşinci Dairesinin 06/04/1993 gün ve E:1990/1255, K:1993/1464 sayılı kararı.

[201] Danıştay Beşinci Dairesinin 30/12/1992 gün ve E:1991/2491, K:1992/4017 sayılı kararı. (DAN-DER, SAYI:87)

[202] Danıştay Beşinci Dairesinin 27/10/1992 gün ve E:1992/3364, K:1992/2763 sayılı kararı.

[203] Danıştay Beşinci Dairesinin 25/06/1992 gün ve E:1992/1133, K:19922049 sayılı kararı.

[204] Danıştay Beşinci Dairesinin 31/10/1991 gün ve E:1991/3719, K:1991/2005 sayılı kararı. (DAN-DER, SAYI:84-85)

[205] Danıştay Beşinci Dairesinin 31/10/1991 gün ve E:1991/3773, K:1991/2004 sayılı kararı.

[206] Danıştay Beşinci Dairesinin 26/03/1991 gün ve E:1989/2471, K:1991/590 sayılı kararı.

[207] Danıştay Beşinci Dairesinin 07/03/1991 gün ve E:1988/2944, K:1991/393 sayılı kararı.

[208] Danıştay Beşinci Dairesinin 04/10/1990 gün ve E:1989/531, K:1990/1649 sayılı kararı. (DAN-DER, SAYI:82-83)

[209] Danıştay Beşinci Dairesinin 18/04/1990 gün ve E:1987/3181, K:1990/861 sayılı kararı.

[210] Danıştay Beşinci Dairesinin 26/02/1990 gün ve E:1989/1521, K:1990/322 sayılı kararı.

[211] Danıştay Beşinci Dairesinin 16/03/1989 gün ve E:1988/2368, K:1989/415 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:76-77)

[212] Danıştay Beşinci Dairesinin 28/02/1989 gün ve E:1987/2391, K:1989/338 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:76-77)

[213] Danıştay Beşinci Dairesinin 30/06/1988 gün ve E:1988/1956, K:1988/2017 sayılı kararı. (DAN-DER SAYI:72-73)

[214] Danıştay Beşinci Dairesinin 10/04/1985 gün ve E:1984/1332, K:1985/926 sayılı kararı.

[215] Danıştay Dördüncü Dairesinin 03/02/2005 gün ve E:2004/1655, K:2005/146 sayılı kararı.

[216] Danıştay Dördüncü Dairesinin 21/12/2004 gün ve E:2004/1252, K:2004/2581sayılı kararı.

[217] Danıştay Dördüncü Dairesinin 06/12/2004 gün ve E:2004/1131, K:2004/2444sayılı kararı.

[218] Danıştay Dördüncü Dairesinin 21/01/2003 gün ve E:2001/4078, K:2003/169 kararı. DAN-KAR-DER ; SAYI:2

[219] Danıştay Dördüncü Dairesinin 18/11/1999 gün ve E:1999/1296, K:1999/4156 kararı. (DAN-DER; SAYI:103)

[220] Danıştay Dördüncü Dairesinin 31/05/1999 gün ve E:1998/2522, K:1999/2353 kararı. (DAN-DER; SAYI:102)

[221] Danıştay Dördüncü Dairesinin 31/05/1999 gün ve E:1998/594, K:1999/1152 kararı.

[222] Danıştay Dördüncü Dairesinin 03/12/1998 gün ve E:1998/1954, K:1998/4715 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:100)

[223] Danıştay Dördüncü Dairesinin 10/04/1997 gün ve E:1996/2045, K:1997/1196sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:94)

[224] Danıştay Dördüncü Dairesinin 18/11/1996 gün ve E:1995/5229, K:1996/4259 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:93)

[225] Danıştay Dördüncü Dairesinin 20/06/1996 gün ve E:1995/6183, K:1996/2698 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:92)

[226] Danıştay Dördüncü Dairesinin 13/04/1995 gün ve E:1994/3382, K:1995/1690sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:91)

[227] Danıştay Dördüncü Dairesinin 07/11/1990 gün ve E:1990/1088, K:1990/3054 sayılı kararı. (DAN-DER, SAYI:82-83)

[228] Danıştay Dördüncü Dairesinin 29/04/1986 gün ve E:1984/3834, K:1986/1692 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:64-65)

[229] Danıştay Üçüncü Dairesinin 13/05/2004 gün ve E:2002/2033, K:2004/1460 sayılı kararı. (DAN-KAR-DER; SAYI:5)

[230] Danıştay Üçüncü Dairesinin 31/10/2003 gün ve E:2001/2076, K:2003/4814sayılı kararı. DAN-KAR-DER ; SAYI:3

[231] Danıştay Üçüncü Dairesinin 23/01/2003 gün ve E:2001/3321, K:2003/445 sayılı kararı.

[232] Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/11/2001 gün ve E:2000/412, K:2001/4141sayılı kararı.

[233] Danıştay Üçüncü Dairesinin 09/06/1999 gün ve E:1998/4481, K:1999/2394 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:102)

[234] Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/03/1999 gün ve E:1997/5123, K:1999/1027 sayılı kararı.

[235] Danıştay Üçüncü Dairesinin 29/12/1998 gün ve E:1998/106, K:1998/4847sayılı kararı.

[236] Danıştay Üçüncü Dairesinin 29/04/1998 gün ve E:1996/6557, K:1998/1463sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:98)

[237] Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/02/1998 gün ve E:1996/6906, K:1998/574 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:97)

[238] Danıştay Üçüncü Dairesinin 10/02/1998 gün ve E:1996/1097, K:1998/295 sayılı kararı. (DAN-DER; SAYI:97)

[239] Danıştay Üçüncü Dairesinin 30/05/1996 gün ve E:1994/5060, K:1996/2097 sayılı kararı.

[240] Danıştay Üçüncü Dairesinin 30/11/1995 gün ve E:1994/5114, K:1995/3994 sayılı kararı.

[241] Danıştay Üçüncü Dairesinin 02/11/1995 gün ve E:1994/5018, K:1995/3421 sayılı kararı.

[242] Danıştay Üçüncü Dairesinin 01/11/1995 gün ve E:1994/4991, K:1995/3386 sayılı kararı.

[243] Danıştay Üçüncü Dairesinin 12/09/1995 gün ve E:1994/5046, K:1995/2385 sayılı kararı.

[244] Danıştay Üçüncü Dairesinin 14/06/1995 gün ve E:1995/1220, K:1995/1888 sayılı kararı.

[245] Danıştay Üçüncü Dairesinin 03/05/1994 gün ve E:1993/1983, K:1994/1425 sayılı kararı.

[246] Danıştay Üçüncü Dairesinin 18/11/1993 gün ve E:1992/1645, K:1993/3315 sayılı kararı.

[247] Danıştay Üçüncü Dairesinin 19/12/1991 gün ve E:1991/602, K:1991/3247 sayılı kararı. (DAN-DER, SAYI:84-85)

[248] Danıştay Üçüncü Dairesinin 06/07/1993 gün ve E:1993/349, K:1993/2040sayılı kararı.

[249] Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/03/1989 gün ve E:1988/1735, K:1989/788 sayılı kararı.

[250] Danıştay İkinci Dairesinin 23/12/2005 gün ve E:2004/7942, K:2005/4297 sayılı kararı.

[251] Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/12/1986 gün ve E:1986/1235, K:1986/2598 sayılı kararı.

[252] Danıştay Üçüncü Dairesinin 17/11/1987 gün ve E:1986/2925, K:1987/2595sayılı kararı.

[253] Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/03/1989 gün ve E:1987/1735, K:1989/788 sayılı kararı.
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar
hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı", imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi",
"imar para

cezaları", "imar kirliliği suçları", "idare hukuku", "idari yargılama usulü" ve
her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu".


imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-10-08 (4825 okuma)

[ Geri Dön ]