imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

İstanbul adliye-adliyeleri
imar hukukuimar


Yeni Sayfa 5

İstanbul DGM 

Santral : 227 84 00 (3 Hat)
Fax : 227 76 42
Baro Odası : 258 79 83
Baro Fax : 227 27 61

Bölge İdare Mahkemesi

Kod : (0212)
Santral : 517 23 70 (9 Hat)
Baro Odası : 517 24 16

Sultanahmet Adliyesi

Kod : (0212)
Santral  : 516 63 68 (10 Hat)
Baro Odası : 516 27 26 - 518 87 28
Baro Fax : 516 68 09
Vestiyer : 516 68 24
Sultanahmet Adliyesi Ulaşım

Sirkeci Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 513 98 40 - 49
Baro Odası : 512 01 23
Fax : 511 23 88
Sirkeci Adliyesi Ulaşım

Zeytinburnu Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 582 63 06 - 07
Baro Odası : 582 69 03
Fax : 664 40 23

Fatih Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 534 69 50 (3 Hat)
Baro Odası : 523 20 11
Fax : 532 12 91
Fatih Adliyesi Ulaşım

Kadıköy Adliyesi

Kod : (0216)
(A) Hukuk Santral : 345 09 33 (3 Hat)
Baro Odası : 336 26 03 Fax : 348 33 82
Kadıköy A Adliyesi Ulaşım
(B) Ceza Santralı : 349 79 60 (3 Hat)
Baro Odası : 414 13 46 Fax : 336 13 57
Kadıköy B Adliyesi Ulaşım
(C) Binası Santral : 545 29 00 (3 Hat)
Baro Odası : 348 93 71 Fax : 346 68 84
Kadıköy C Adliyesi Ulaşım

Bakırköy Adliyesi

Kod : (0212)
Ceza Santralı : 542 60 51- 571 49 92
Baro Odası:570 10 29 Fax:543 25 37

Hukuk Santralı : 543 62 50 - 51
Baro Odası : 571 66 62 - 542 19 74
Fax : 572 22 24
Bakırköy (Hukuk) Adliyesi Ulaşım

Şişli Adliyesi

Kod : (0212)
Ceza Santralı : 232 27 00 (5 Hat)
Baro Odası:241 07 18 Fax:233 52 77
Hukuk Santralı : 232 96 59
Baro Odası : 232 96 59  
Fax : 232 30 00
Şişli Adliyesi Ulaşım

Eyüp Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 615 93 94 (4 Hat)
Baro Odası : 563 49 33
Fax : 581 06 18
Eyüp Adliyesi Ulaşım

Gaziosmanpaşa Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 615 52 33 (4 Hat)
Baro Odası : 578 15 60
Fax :614 99 16
Gaziosmanpaşa Adliyesi Ulaşım

Beyoğlu Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 297 29 00
Baro Odası : 297 29 35
Hukuk Fax : 297 29 36
Ceza Fax : 297 29 48
Beyoğlu Adliyesi Ulaşım

Üsküdar Adliyesi

Kod : (0216)
Ceza Santral : 492 89 00 (8 Hat)
Baro Odası : 333 12 17 Fax : 333 90 36
Hukuk Santralı : 343 53 95 (4 Hat)
Baro Odası : 333 00 47 Fax : 391 49 97

Kartal Adliyesi

Kod : (0216)
Ceza Santralı : 306 61 90 (4 hat)
Fax : 353 80 00
Baro Odası : 353 41 67
Baro Fax: 353 41 67
Kartal Ceza Adliyesi Ulaşım
Hukuk Santral : 305 44 47
Baro Odası : 353 87 18 Fax: 389 86 17

Pendik Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 491 41 50 - 5 hat
Baro Odası : 354 17 81
Fax : 390 47 51
Pendik Adliyesi Ulaşım

Sarıyer Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 248 28 12 - 13
Fax : 271 69 13
Baro Odası : 242 06 96
Baro Fax :271 59 04
Sarıyer Adliyesi Ulaşım

Beykoz Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 322 74 04 - 322 93 65
Baro Odası : 331 28 31
Fax : 331 28 31
Beykoz Adliyesi Ulaşım

Küçükçekmece Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 624 89 61 - 425 70 24 - 425 95 04 - 426 69 33 - 424 42 94
Baro Odası : 579 82 40
Fax : 593 39 31
Küçükçekmece Adliyesi Ulaşım

Büyükçekmece Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 883 38 21 (2 Hat)
Fax :883 25 63
Baro Odası : 883 69 88
Baro Fax : 882 03 69

Çatalca Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 789 10 22 (4 Hat)
Baro Odası : 789 15 21
Fax : 789 15 21

Silivri Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 727 91 86 - 727 07 37
Baro Odası : 727 02 19
Fax : 727 02 19

Adalar Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 382 57 91
Fax : 382 57 91

Şile Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 711 56 29
Baro Odası : 711 54 40

Bağcılar Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 645 14 93 - 3 hat
Fax: 645 14 91
Baro Odası Fax: 646 06 19
Bağcılar Adliyesi Ulaşım

Sultanbeyli Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 419 65 71 (2 hat)
Baro Odası : 419 66 97
Fax : 419 66 58

Rahmanlar Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 370 61 34
Baro Odası : 370 74 70
Fax : 399 31 85 - 399 21 16

Tuzla Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 446 44 81 (3 hat)
Fax: 446 44 80
Baro Odası:446 56 04 Fax:446 56 04

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-09 (3587 okuma)

[ Geri Dön ]