imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

idari hakimler isim listesi
imar hukuku
Yeni Sayfa 8

ADANA'DA  GÖREVLİ  OLAN  İDARİ  YARGI  HÂKİMLERİ :

 

 

ADI-SOYADI :

GÖREVİ :

1-

Ali Yaşar YURDABAK

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

2-

Gürol UÇANKALE

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

3-

Yaşar ERDEM

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

4-

Hasan ÖNAL

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

5-

Mesut GÜNGÖR

İdare Mahkemesi Başkanı

6-

Tülay BULGURCU

İdare Mahkemesi Başkanı

7-

Şemsettin SÖNMEZ

Vergi Mahkemesi Başkanı

8-

Adem GÜRGEN

Vergi Mahkemesi Başkanı

9-

Ferhat METİN

İdare Mahkemesi Üyesi

10-

Nuri Ufuk TÜMER

İdare Mahkemesi Üyesi

11-

Halit BAŞYURT

İdare Mahkemesi Üyesi

12-

Mustafa ARSLAN

İdare Mahkemesi Üyesi

13-

Ahmet DÖKMECİ

İdare Mahkemesi Üyesi

14-

Fatih ZENCİRCİ

İdare Mahkemesi Üyesi

15-

Yeşim TÜMER

Vergi Mahkemesi Üyesi

16-

Hayrani AKYOL

Vergi Mahkemesi Üyesi

17-

İsmail KURUMLU

Vergi Mahkemesi Üyesi

18-

Hüseyin Ozan ÜLKÜ

Vergi Mahkemesi Üyesi

 

 

AFYONKARAHİSAR'DA  GÖREVLİ  OLAN  İDARİ  YARGI  HÂKİMLERİ :

 

 

ADI-SOYADI :

GÖREVİ :

1-

Itır Melis KAYA

İdare Mahkemesi Başkanı

2-

Cafer ERGEN

İdare Mahkemesi Üyesi

3-

Mehmet BOZDO?AN

İdare Mahkemesi Üyesi

4-

Sedat KOÇ

İdare Mahkemesi Üyesi

 

 

ANKARA'DA  GÖREVLİ  OLAN  İDARİ  YARGI  HÂKİMLERİ :

 

 

ADI-SOYADI :

GÖREVİ :

1-

Rıfkı ERGÜN

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

2-

Hayrettin ÖZDEMİR

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

3-

Mehmet GÖRENEK

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

4-

Mehmet Ali HALICI

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

5-

Oğuz BARAN

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

6-

İhsan KAVCAR

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

7-

Yaşar KÖSE

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

8-

Sema AKIN

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

9-

Sevgi TOPRAK

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

10-

Mustafa AKSOY

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

11-

Hüseyin Cahit BİLGEN

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

12-

Mahmut Celâl ÇEMBERCİ

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

13-

İrfan ERO?LU

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

14-

Halil  KOÇ

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

15-

Asuman YET

İdare Mahkemesi Başkanı

16-

Nurben ÖMERBAŞ

İdare Mahkemesi Başkanı

17-

Sevgi ATALAY

İdare Mahkemesi Başkanı

18-

Seval KIRKLAR

İdare Mahkemesi Başkanı

19-

Emine AKTEPE

İdare Mahkemesi Başkanı

20-

Hatice Neşe SARI

İdare Mahkemesi Başkanı

21-

İbrahim ÇELEBİ

İdare Mahkemesi Başkanı

22-

Biriz GÜRSU

İdare Mahkemesi Başkanı

23-

Gürsel MEKİK

İdare Mahkemesi Başkanı

24-

Ziya ÖZCAN

İdare Mahkemesi Başkanı

25-

Şebnem ÖZTÜRK

İdare Mahkemesi Başkanı

26-

Ali İhsan ŞAHİN

İdare Mahkemesi Başkanı

27-

Mehmet Fatih HAKCI

Vergi Mahkemesi Başkanı

28-

Erol VURAL

Vergi Mahkemesi Başkanı

29-

İrfan KESKİN

Vergi Mahkemesi Başkanı

30-

Abdülhalim ÖZTÜRK

Vergi Mahkemesi Başkanı

31-

Mustafa POLAT

Vergi Mahkemesi Başkanı

32-

Fatma Gülseren AKSOY

İdare Mahkemesi Üyesi

33-

Bedrettin IŞILDAK

İdare Mahkemesi Üyesi

34-

Bilge APAYDIN

İdare Mahkemesi Üyesi

35-

Kasım DAVAS

İdare Mahkemesi Üyesi

36-

İbrahim Ali USTA

İdare Mahkemesi Üyesi

37-

Seher (ERGÜL) KOLCU

İdare Mahkemesi Üyesi

38-

Berrin KARINCA

İdare Mahkemesi Üyesi

39-

Ali Rıza YE?ENO?LU

İdare Mahkemesi Üyesi

40-

Mustafa ELÇİM

İdare Mahkemesi Üyesi

41-

Yalçın EKMEKÇİ

İdare Mahkemesi Üyesi

42-

Dr. Gürsel ÖZKAN

imar hukukçusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-05 (1579 okuma)

[ Geri Dön ]