imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar planları kitabının içeriği
imar hukukubu kısımda imar planları kitabının içerği bulunmaktadır.


Yeni Sayfa 12

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

   BİRİNCİ BÖLÜM

       I-İMAR PLANLARI

A - GİRİŞ

B - İMAR PLANI ÇEŞİTLERİ

1) Ülke Fiziksel Plânı

2) Bölge Plânı

3) Çevre Düzeni Plânı

4) İmar Plânı

    a) Nazım İmar Plânı

    b) Uygulama İmar Plânı

5) Koruma Amaçlı İmar Plânı

6) Ulaşım Plânı

7) İlave İmar Plânı

8) Revizyon İmar Plânı (Yenileme)

9) Yerel Plân (Mevzii İmar Plânı)

C - ÇEVRE DÜZENİ PLANI

D - NAZIM İMAR PLANI

E - NAZIM İMAR PLÂNI YAPILMASI

F - UYGULAMA İMAR PLANI

G - UYGULAMA İMAR PLÂNI YAPILMASI

H - REVİZYON İMAR PLANI

I - PLÂN REVİZYONU YAPILMASI

      1 - Plân Revizyonu Sınırı

      2 - Plân Hükümleri-Plân Notları

      3 - Plân Raporu

İ - İLAVE İMAR PLANI

J -  EK PLÂN YAPILMASI

K - MEVZİİ İMAR PLANI

L - YEREL İMAR PLÂNI YAPILMASI

M - KORUMA AMAÇLI İMAR NAZIM PLANI

N - KORUMA AMAÇLI “SİT” İMAR PLÂNI YAPILMASI

      1-Uygulama plânı aşamasında

      2-Plân hükümleri-Plân notları

      3-Plân raporu

O - ISLAH İMAR PLANI (İMAR AFFI)

 

II – İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİ?İ VE KAMU YARARI

A - İMAR PLANLARININ ÖZELLİKLERİ

B - KAMU YARARI

C - ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ve PLANLAMA ESASLARI

D - MÜLKİYET HAKKI VE İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU

 

III- İMAR PLANLARININ ESAS ALDI?I YAPI VE UYMASI GEREKEN KURALLAR

A – İMAR PLANLARININ ESAS ALDI?I YAPI

B -  YAPININ UYACA?I KURALLAR

C - İMAR PLANI

D - YAPI RUHSATI İLE İMAR PLANI ARASINDAKİ İLİŞKİ

F - İMAR DURUMUNUN İMAR PLANINA UYGUN OLMASI ZORUNLULU?U

G - İMAR PLANI DE?İŞİKLİKLERİNDE İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK

H - İMAR PLANLARI İLE İMAR UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

                 IV – İMAR PLANLARININ BELİRLEYECE?İ ALAN                 KULANIMLARI (Lejant Çeşitleri)

A - 1/25 000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINDA ALAN KULLANIM LEJANTLARI

B - NAZIM İMAR PLANLARINDA ALAN KULLANIM LEJANTLARI

C -  UYGULAMA İMAR PLANLARINDA ALAN KULLANIM LEJANTLARI

 

V – İMAR PLANININ YAPABİLECEK PLAN MÜELLİFLERİ

A – PLAN MÜELLİFLERİ

1 - Plânlama Alanı Grupları

2 - İş Bitirme

3 - Kamu Kurum Ve Kuruluşunda Ve Özel Plânlama Bürolarında Çalışma

4 - Plân Müelliflerinin Görev Ve Sorumlulukları

5  - Yeterlilik Belgesi Ve Belge Uygulaması

 

B - PLAN YAPIMI İŞLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERDE ARANACAK NİTELİKLER

C - KORUMA AMAÇLI İMAR PLAN MÜELLİFLERİNİN YETERLİLİ?İ İLE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1-Yetki

2-Plan müellifinde aranacak asgari nitelikler

3-Planlama ekibinde aranacak asgari nitelikler

4-Plan müellifine ait sınırlamalar

5-Yeterlilik belgesinin sürekli iptali veya süreli ertelenmesi

          6-Plan müellifinin çalışmalarının değerlendirilmesi

D - BAKANLIKÇA HAZIRLANACAK ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNDE GÖREV ALACAK MESLEK GRUPLARININ TEMEL NİTELİKLERİ

E - BAKANLIKÇA HAZIRLATTIRILACAK ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNDE GÖREV ALACAK MÜELLİFLERİN YETERLİLİ?İ İLE       GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR     

            1-Proje müellifinde aranacak asgari nitelikler

  2-Proje ekibinde aranacak nitelikler

            3-Proje müellifine ait sınırlamalar

  4-Proje müellifinin çalışmalarının değerlendirilmesi

 

 

VI– İMAR PLANLARINI YAPACAK MERCİİLER

A - BELEDİYELER

B – VALİLİKLER

C - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

D - BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLI?I

E -  BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KURULU

F - ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

G - BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU

H - İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜ?ÜNCE PLAN YAPILMASI

I - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLI?I

İ - GAP İDARESİ

 

             VII -  İMAR PLANLARININ YAPIMINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI

A - İMAR PLÂNININ AŞAMALARI

B - PLÂN KARARLARI

C - EK İMAR PLÂNI (İmar Plânı İlavesi) İÇİN YAPILACAK    ARAŞTIRMA VE DE?ERLENDİRME ÇALIŞMALARI

D - İMAR PLÂNI REVİZYONU (İmar Plânı Yenilemesi) İÇİN YAPILACAK  ARAŞTIRMA VE DE?ERLENDİRME ÇALIŞMALARI

E - YEREL İMAR PLÂNLARI (Mevzii İmar Pl3anları) İÇİN YAPILACAK ARAŞTIRMA VE DE?ERLENDİRME ÇALIŞMALARI

F - KORUMA AMAÇLI-SİT-İMAR PLÂNLARI İÇİN YAPILACAK-EK ARAŞTIRMA VE DE?ERLENDİRME ÇALIŞMALARI

G -  KORUMA AMAÇLI İMAR PLÂNLARINDA SENTEZ VE EK DE?ERLENDİRME

 

                 VIII -  İMAR PLANI DE?İŞİKLİKLERİ

A - İMAR PLANLARININ DE?İŞTİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL

B - NAZIM İMAR PLÂNI

C - UYGULAMA İMAR PLÂNI

D - EK PLÂN

E - PLÂN REVİZYONU

F -  YEREL İMAR PLÂNI

G -  KORUMA AMAÇLI “SİT” İMAR PLÂNI

H - ULAŞIM PLÂNLAMASI

 

I - İMAR PLANLARININ DE?İŞTİRİLMESİNE DAİR BAŞVURU

İ - ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARDA YAPILACAK DE?İŞİKLİ?İN İMAR DURUMU BELGESİNE ETKİSİ

J - İMAR PLANLARININ DE?İŞTİRİLMESİ HALİNDE DAHA ÖNCE VERİLEN İNŞAAT RUHSATLARININ GEÇERLİLİ?İ

K - İMAR UYGULAMASI XE "İmar Uygulaması" NA DAYANAK ALINAN İMAR PLÂNININ İPTAL EDİLMESİ HALİNDE PARSELASYON AÇISINDANUYGULAMA

 

                     IX - İMAR PLANLARININ DE?İŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR

A - SOSYAL VE TEKNİK ALT YAPI ALANLARI İLE İLGİLİ PLAN DE?İŞİKLİ?İNDE UYULACAK USUL

      1 - Okul Alanı İle İlgili Danıştay Kararları

2 - Yeşil Alan İle İlgili Danıştay Kararları

3 - Otopark alanı İle İlgili Danıştay Kararları

B - YO?UNLUK ARTIRICI PLAN DE?İŞİKLİKLERİNDE UYULACAK USUL

C - İMAR PLANINDA GÖSTERİLEN YOLLAR HAKKINDA DE?İŞİKLİK YAPILMASI HALİNDE USUL

D - SOSYAL VE TEKNİK ALT YAPI KULLANIMLARINDAN BAŞKA HERHANGİ BİR AMACA AYRILMIŞ OLAN BİR ALANIN KULLANILIŞI

 

               X – İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ

A - YETERLİLİ?E SAHİP PLAN MÜELLİFİNİN OLMAMASI

B -  TEKNİK ZORUNLULUK OLMAMASI

C -  EŞDE?ER ALAN AYRILMAMASI

D - ŞEHİRCİLİK İLKELERİ, PLANLAMA ESASLARI VE KAMU YARARINA AYKIRILIK OLMASI

E - İMAR PLANI TADİLATI İLE TEK BİR ALANDA FONKSİYONEL DE?İŞİKLİK YAPILARAK PLAN BÜTÜNLÜ?ÜNÜN BOZULMASI

F - İLK KEZ YAPILAN VEYA DE?İŞTİRİLEN İMAR PLANLARININ ÜST ÖLÇEKTEKİ PLANLARA UYMAMASI

G - İMAR PLANLARININ DE?İŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL KURALLARINA UYULMAMASI

H - RESMİ KURUM ALANLARINDA YATIRIMCI KURULUŞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMAMASI

I - EKSİK İNCELEME

İ - BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMADI?I GEREKÇESİ

J - İPTAL KARARLARINA UYULMAMASI

K - ESKİ ESER MEVZUATINA AYKIRILIK

L - TURİZM ALANLARI İLE İLGİLİ İPTAL KARARLARI

            İKİNCİ BÖLÜM

              YARGILAMA USULÜ

A - GENEL OLARAK YARGILAMA USULÜ (GÖREV, YETKİ , EHLİYET VB.)

B - GENEL OLARAK İDARİ YARGI

1 - İptal Davası Açılması XE "İptal Davası Açılması"

a. Dava Dilekçesinin Şekli XE "Dava Dilekçesinin Şekli"

   b. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler

   c. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler

    d. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali

2 - Dava Açma Süresi XE "Dava Açma Süresi"

   a. Dava Açma Süresi

  b.  Sürelerle İlgili Genel Esaslar

   c. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma

  d. İdari Makamların Sükûtu

  e. Üst Makamlara Başvurma

  f. İptal ve Tam Yargı Davaları

3  - İMAR PLANLARININ KESİNLEŞMESİ

4  - İMAR PLANLARINA ASKI SÜRESİ İÇİNDE VEYA DAHA SONRA YAPILACAK İTİRAZIN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ

5  - İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

6   - İMAR PLANLARI İLE İNŞAAT RUHSATLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRE

7              - İMAR PLANLARI İLE İMAR UYGULAMASINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

8   - NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI Sİ, İMAR UYGULAMASI VE İNŞAAT RUHSATINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

9  - İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA YAPILMASI GEREKEN BAŞVURULAR

10    - İMAR PLANLARININ İPTALİ HALİNDE HUKUKİ DURUM

C - İMAR İŞLERİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARAR ÖRNEKLERİNDEN DERLEMELER

          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

           EKLER

I - DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Dava Dilekçesi Özetleri

II - BA?LI MEVZUAT

1.      3194 sayılı İmar Kanunu

2.      Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik

3.      Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik

4.      Tip İmar Yönetmeliği

5.      Plansız Alanlar Yönetmeliği

6.      3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

YARARLANILAN KAYNAKLAR

KAVRAM DİZİNİ

 

 

 

 


imar hukukçusu Cafer ERGEN
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-03 (737 okuma)

[ Geri Dön ]