imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Kaçak Yapı Kitabında neler var
imar hukukuKaçak Yapı kitabının içeriği


Yeni Sayfa 9

İçindekiler

 

 TOC "Başlık 1;3;Başlık 2;4;Başlık 3;5;Başlık 4;6;Başlık 5;7;Konu Bas;1;Gerekçe;8;Madde. G. Gizli;2" Önsöz............................................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183242 h 7

Kısaltmalar..................................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183244 h 15

Giriş................................................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183245 h 17

Birinci Bölüm
KAÇAK YAPI

MADDE 20- Yapı....................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183247 h 21

A. GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................. PAGEREF _Toc97183248 h 21

B. YAPININ UYACA?I KURALLAR............................................................................................. PAGEREF _Toc97183249 h 24

1. İmar Planı................................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183250 h 27

a. Uygulama İmar Planı Çeşitleri............................................................................................. PAGEREF _Toc97183251 h 33

b. 1/1000 Ölçekli İmar Planında Düzenlenen Hususlar........................................................... PAGEREF _Toc97183252 h 34

2. Yönetmelik............................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183253 h 39

a. Tip İmar Yönetmeliği........................................................................................................... PAGEREF _Toc97183254 h 39

b. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği......................................................................................... PAGEREF _Toc97183255 h 61

aa. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak
Esaslar........................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183256 h 62

bb. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar                PAGEREF _Toc97183257 h 70

cc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan
(İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar......................................................................... PAGEREF _Toc97183258 h 73

3. Ruhsat ve Ekleri...................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183259 h 74

C. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPININ ÖZELLİKLERİ......................................................... PAGEREF _Toc97183260 h 77

1. Muhtarlıktan İzin Alınmadan Yapılan Yapılar............................................................................ PAGEREF _Toc97183261 h 79

2. Ruhsatsız Yapılar.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183262 h 79

3. Ruhsata ve Eklerine Aykırı Yapılar.......................................................................................... PAGEREF _Toc97183263 h 79

4. Fen ve Sağlık Kurallarına Aykırı Yapılar.................................................................................. PAGEREF _Toc97183264 h 80

5. Kat Nizamına Aykırılık.............................................................................................................. PAGEREF _Toc97183265 h 81

6. Taban Alanına Aykırılık............................................................................................................ PAGEREF _Toc97183266 h 81

7. Komşu Mesafelerine Aykırılık................................................................................................... PAGEREF _Toc97183267 h 82

8. Ön Cephe Hattına Aykırılık....................................................................................................... PAGEREF _Toc97183268 h 82

9. Bina Derinliğine Aykırılık.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183269 h 83

10. Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmayan Yapılar..................................................................... PAGEREF _Toc97183270 h 84

11. Yapının Komşu Parsele, Yola, Kamu Hizmet ve Tesisleri için Ayrılmış Alanlara
Tecavüz Etmesi.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183271 h 84

12. İmar Planı Bölgeleme Esaslarına ve Kesin İnşaat Yasağı Olan Yerlerde İnşa
Edilen Yapılar....................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183272 h 84

DANIŞTAY KARARLARI............................................................................................................ PAGEREF _Toc97183273 h 84

YARGITAY KARARLARI............................................................................................................ PAGEREF _Toc97183274 h 95

MADDE 21- Yapı Ruhsatiyesi............................................................................................ PAGEREF _Toc97183275 h 112

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183276 h 112

B. YAPI RUHSATININ HUKUKİ DURUMU............................................................................... PAGEREF _Toc97183277 h 113

C. YAPI RUHSATI İLE İMAR PLANI ARASINDAKİ İLİŞKİ...................................................... PAGEREF _Toc97183278 h 116

D. RUHSAT ALINMASINI GEREKTİREN YAPILAR................................................................ PAGEREF _Toc97183279 h 121

E. YAPI RUHSATI ALINMASININ GEREKLİ OLMADI?I TADİLAT VE TAMİRLER............ PAGEREF _Toc97183280 h 123

F. KAÇAK BİNA SUÇU............................................................................................................... PAGEREF _Toc97183281 h 125

G. BİNA İNŞAAT HARCI............................................................................................................. PAGEREF _Toc97183282 h 129

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI.......................................................................................... PAGEREF _Toc97183283 h 133

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183284 h 151

YARGITAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183285 h 164

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI............................................................................. PAGEREF _Toc97183286 h 174

MADDE 22- Ruhsat Alma Şartları..................................................................................... PAGEREF _Toc97183287 h 175

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183288 h 175

B. ÖN BAŞVURU......................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183289 h 176

C. İMAR DURUMU...................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183290 h 177

D. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU.............................................................................................. PAGEREF _Toc97183291 h 179

E. BELEDİYE VE VALİLİKLERCE RUHSAT VE EKLERİNİN İNCELENMESİ...................... PAGEREF _Toc97183292 h 182

E. RUHSAT BAŞVURUSUNDA EKSİKLİK VEYA YANLIŞLIK OLMASI............................... PAGEREF _Toc97183293 h 184

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183294 h 188

MADDE 23- Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı...................................................... PAGEREF _Toc97183295 h 197

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183296 h 198

B. GELİŞME ALANLARINDAKİ TOPLU MESKEN ALANLARI.............................................. PAGEREF _Toc97183297 h 200

C. KATILMA PAYLARI............................................................................................................... PAGEREF _Toc97183298 h 201

D. MESKUN SAHADA PİS SU MECRASI............................................................................... PAGEREF _Toc97183299 h 201

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183300 h 202

YARGITAY KARARI.................................................................................................................. PAGEREF _Toc97183301 h 206

MADDE 26- Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat........ PAGEREF _Toc97183302 h 207

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183303 h 207

B. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ....................................................................................................... PAGEREF _Toc97183304 h 210

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183305 h 212

YARGITAY KARARI.................................................................................................................. PAGEREF _Toc97183306 h 213

MADDE 27- Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar..................... PAGEREF _Toc97183307 h 214

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183308 h 214

B. RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYACAKLARI ESASLAR.............................. PAGEREF _Toc97183309 h 217

C. YAPI RUHSATI İSTİSNASI KAPSAMINDA OLMAYAN YAPILAR................................... PAGEREF _Toc97183310 h 220

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183311 h 221

MADDE 28- Fenni Mesuller ve Mesuliyetleri ile Müteahhit Sicilleri................... PAGEREF _Toc97183312 h 227

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183313 h 228

B. FENNİ MESULÜN MESULİYETLERİ................................................................................... PAGEREF _Toc97183314 h 230

C. MÜTEAHHİT SİCİLİ................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183315 h 231

D. FENNİ MESULUN GÖREVLERİ........................................................................................... PAGEREF _Toc97183316 h 231

E. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE DENETİM.......................... PAGEREF _Toc97183317 h 232

1. Amacı, Kapsamı..................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183318 h 232

2. Yapı Denetimi Kuruluşları...................................................................................................... PAGEREF _Toc97183319 h 232

3. Sorumluluk............................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183320 h 232

4. Kanunun Uygulanacağı İller.................................................................................................. PAGEREF _Toc97183321 h 232

5. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları........................................................... PAGEREF _Toc97183322 h 233

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI.................................................................................. PAGEREF _Toc97183323 h 234

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183324 h 241

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI............................................................................. PAGEREF _Toc97183325 h 244

MADDE 29- Ruhsat Müddeti.............................................................................................. PAGEREF _Toc97183326 h 245

A. RUHSAT MÜDDETİ............................................................................................................... PAGEREF _Toc97183327 h 245

B. KAZANILMIŞ HAK.................................................................................................................. PAGEREF _Toc97183328 h 246

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183329 h 250

YARGITAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183330 h 254

MADDE 30- Yapı Kullanma İzni........................................................................................ PAGEREF _Toc97183331 h 255

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183332 h 256

B. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ..................................................................................... PAGEREF _Toc97183333 h 258

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183334 h 261

YARGITAY KARARI.................................................................................................................. PAGEREF _Toc97183335 h 266

MADDE 31- Kullanma İzni Alınmamış Yapılar............................................................ PAGEREF _Toc97183336 h 267

GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183337 h 267

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183338 h 269

YARGITAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183339 h 271

MADDE 32- Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar PAGEREF _Toc97183340 h 272

A. RUHSAT ALINMADAN YAPILABİLECEK YAPILAR.......................................................... PAGEREF _Toc97183341 h 272

B. YAPININ MÜHÜRLENMESİ................................................................................................. PAGEREF _Toc97183342 h 273

1. Mühürleme İşleminde Riayet Edilecek Hususlar.................................................................... PAGEREF _Toc97183343 h 275

2. Yapının Durdurulmasının Sonucunda Yapılacak İşlemler....................................................... PAGEREF _Toc97183344 h 279

C. YIKIM KARARI....................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183345 h 281

D. YIKIM KARARI ALINIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.......................................... PAGEREF _Toc97183346 h 283

E. İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMASI.................................... PAGEREF _Toc97183347 h 287

F. YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI............................................................................. PAGEREF _Toc97183348 h 290

1. Maddi Tazminat..................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183349 h 290

2. Kamu Görevlisinin Kusuru..................................................................................................... PAGEREF _Toc97183350 h 292

3. Manevi Tazminat................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183351 h 293

G. Dİ?ER KANUNLARDA YIKIM.............................................................................................. PAGEREF _Toc97183352 h 295

1. 383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK’ye Göre
Yıkım..................................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183353 h 295

2. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Yıkım........................................................................... PAGEREF _Toc97183354 h 296

a. Yıkım İşleri......................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183355 h 296

b. Ceza Hükümleri................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183356 h 297

3. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Uygulanması......................................... PAGEREF _Toc97183357 h 297

4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 77. Maddesine Göre Yıkım........................................... PAGEREF _Toc97183358 h 298

5. 775 Sayılı Gecekondu Kanununa Göre Yıkım........................................................................ PAGEREF _Toc97183359 h 299

a. Gecekondu....................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183360 h 299

b. 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine Göre Yıkım.......................................... PAGEREF _Toc97183361 h 302

6. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu................................................................................... PAGEREF _Toc97183362 h 304

7. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun......................................................................................... PAGEREF _Toc97183363 h 306

8. 6831 Sayılı Orman Kanunu................................................................................................... PAGEREF _Toc97183364 h 307

9. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun....................... PAGEREF _Toc97183365 h 309

10. 4342 Sayılı Mera Kanunu................................................................................................... PAGEREF _Toc97183366 h 309

a. Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması........................................................................... PAGEREF _Toc97183367 h 309

b. İnşaat Yasağı.................................................................................................................. PAGEREF _Toc97183368 h 310

11. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu.......................................................................................... PAGEREF _Toc97183369 h 310

a. Yapı ve Tesisler.............................................................................................................. PAGEREF _Toc97183370 h 310

b. Kaynakların Geliştirilmesi................................................................................................. PAGEREF _Toc97183371 h 310

c. Yasaklanan Faaliyetler.................................................................................................... PAGEREF _Toc97183372 h 310

d. Tescil Yasağı.................................................................................................................. PAGEREF _Toc97183373 h 311

e. Koruma Görevlileri.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183374 h 311

f. Cezalar............................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183375 h 311

12. 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu............................. PAGEREF _Toc97183376 h 311

13. 3621 Sayılı Kıyı Kanununa Göre Yıkım................................................................................ PAGEREF _Toc97183377 h 312

14. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Göre Yıkım............................... PAGEREF _Toc97183378 h 312

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183379 h 314

YARGITAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183380 h 387

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI............................................................................. PAGEREF _Toc97183381 h 399

MADDE 33 - Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapılar................... PAGEREF _Toc97183382 h 400

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183383 h 400

B. MUVAKKAT YAPI RUHSATI ALINABİLMESİ İÇİN ARANILAN KOŞULLAR................... PAGEREF _Toc97183384 h 401

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183385 h 403

MADDE 34- İnşaat, Tamirat ve Bahçe Tanzimi İle İlgili Tedbirler ve Mükellefiyetler          PAGEREF _Toc97183386 h 405

GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183387 h 405

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183388 h 407

MADDE 35- Bina Ön Cephe Hattı ile Yol Arası ve Tabii Zeminin Kazılması..... PAGEREF _Toc97183389 h 409

GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183390 h 409

MADDE 36- Kapıcı Daireleri ve Sığınaklar................................................................... PAGEREF _Toc97183391 h 411

GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183392 h 411

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183393 h 414

MADDE 37- Otoparklar........................................................................................................ PAGEREF _Toc97183394 h 416

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183395 h 416

B. OTOPARKLA İLGİLİ GENEL ESASLAR.............................................................................. PAGEREF _Toc97183396 h 416

C. OTOPARK İLE İLGİLİ Dİ?ER HUSUSLAR.......................................................................... PAGEREF _Toc97183397 h 418

MADDE 38- Halihazır Haritaların İmar Planlarının ve Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması     PAGEREF _Toc97183398 h 418

GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183399 h 418

1. Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının
Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik........................................................................................ PAGEREF _Toc97183400 h 421

2. İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının
Yeterlilik Yönetmeliği.............................................................................................................. PAGEREF _Toc97183401 h 423

3. İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir
Plancıları Dışında Kalan Fen Adamları.................................................................................. PAGEREF _Toc97183402 h 429

MADDE 39 - Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar..................................................... PAGEREF _Toc97183403 h 432

GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183404 h 432

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183405 h 436

MADDE 40 - Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirler...................... PAGEREF _Toc97183406 h 440

GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183407 h 440

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183408 h 441

MADDE 41- Arsaların Yola Bakan Yüzleri..................................................................... PAGEREF _Toc97183409 h 442

GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183410 h 442

MADDE 42 - Ceza Hükümleri............................................................................................. PAGEREF _Toc97183411 h 443

A. GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183412 h 443

B. RUHSAT ALINMADAN YAPILAN YAPILAR........................................................................ PAGEREF _Toc97183413 h 445

C. RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR......................................................................... PAGEREF _Toc97183414 h 446

D. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI...................................................................................... PAGEREF _Toc97183415 h 447

E. KANUNDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ................... PAGEREF _Toc97183416 h 448

F. PARA CEZASINA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMASI............................................................. PAGEREF _Toc97183417 h 450

G. PARA CEZALARININ MİKTARI............................................................................................ PAGEREF _Toc97183418 h 454

DANIŞTAY KARARLARI.......................................................................................................... PAGEREF _Toc97183419 h 458

İkinci Bölüm
EKLER

·.... DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ.......................................................................................... PAGEREF _Toc97183421 h 493

·.... 3194 SAYILI İMAR KANUNU............................................................................................... PAGEREF _Toc97183422 h 547

·.... 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİ?İ         PAGEREF _Toc97183423 h 569

·.... PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİ?İ....................................................................... PAGEREF _Toc97183424 h 601

·.... 3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DE?İŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK.............................................................................................................. PAGEREF _Toc97183425 h 619

Terimler Sözlüğü........................................................................................................................ PAGEREF _Toc97183426 h 635

İmar Yönetmelikleri Fihristi........................................................................................................ PAGEREF _Toc97183427 h 649

Kararlar Dizini.............................................................................................................................. PAGEREF _Toc97183428 h 653

Kavramlar Dizini.......................................................................................................................... PAGEREF _Toc97183429 h 661

Kullanılan Kaynaklar.................................................................................................................. PAGEREF _Toc97183430 h 667

 


 


imar hukukçusu Cafer Ergen
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-03 (778 okuma)

[ Geri Dön ]