imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Kaçak Yapı (İMAR) kitabı kavramlar dizini
imar hukukukaçak yapı Kitabı kavramlar dizini


Yeni Sayfa 7

Kavramlar Dizini


 

 INDEX e " · " h "A" c "2"


 

A

Açık Hata · 116

Afet Bölgesi · 36, 178, 307

Akarsu · 149, 635

Aktif Yeşil Alan · 635

Alçak-Basık Kıyı · 635, 640

Amenajman Planları · 310

Aplikasyon Krokisi · 76, 176, 177, 179, 594

Arazi Kullanma Kabiliyeti Sınıflaması · 635

Arka Bahçe Mesafesi · 45, 63, 83, 159, 160, 579, 603, 606, 607, 635

Arka Bahçelerin Tesviyesi · 48, 410, 582

Arsa · 18

Asansörler · 57, 572, 574, 589, 604, 642

Asma Kat · 81, 88, 170, 344, 345, 572, 573, 603, 635, 646

Ayrık Bina · 602, 635

Ayrık Nizam · 40, 99, 100, 570, 573, 574, 575, 635

B

Bacalar · 57, 59, 68, 590, 592, 603, 611

Bahçe Duvarları · 61, 69, 442, 593, 612

Bahçe Mesafeleri · 40, 41, 45, 46, 51, 52, 59, 62, 63, 64, 83, 178, 416, 574, 575, 576, 579, 580, 585, 592, 605, 606, 607

Bahçe Tanzimi · 405, 448, 560

Bakım-Onarım Birimleri · 635

Balıkçı Barınağı · 625, 635

Basınç Sığınakları · 412, 635

Basit Tamir ve Tadil · 573, 598, 635

Bekçi Odası · 60, 592, 593

Betonarme Karkas · 39

Bina · 19

Bina Cephe ve İstikametleri · 71, 615

Bina Cepheleri · 44, 62, 578, 605

Bina Derinliğine Aykırılık · 83

Bina Derinlikleri · 44, 45, 63, 83, 578, 579, 606, 607

Bina İnşaat Harcı · 129, 130, 131, 132, 133, 148, 191, 192, 622, 634

Bina Otoparkları · 416, 418

Bina Yükseklikleri · 45, 46, 579, 607

Binalara Kot Verilmesi · 46, 64, 71, 580, 607, 615

Binalarda Yangın Önlemleri · 55, 588

Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması · 44, 578

Birim Park Alanı · 416, 417, 636

Bitişik Bina · 39, 569, 602, 636

Bitişik Nizam · 31, 40, 45, 52, 56, 64, 83, 87, 89, 111, 117, 162, 179, 186, 197, 227, 573, 574, 575, 579, 585, 589, 608, 636

Blok Başı Bina · 602, 636

Blok Nizam · 42, 54, 72, 99, 100, 193, 573, 576, 587, 616, 636

Bodrum Kat · 41, 45, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 66, 67, 69, 75, 81, 124, 141, 162, 170, 180, 186, 197, 256, 286, 347, 368, 412, 415, 486, 572, 573, 576, 583, 584, 587, 589, 591, 592, 594, 603, 610, 611, 612, 636, 641, 642, 644, 646

Bodrumlar · 69, 612

Bölge Otoparkları · 416, 417, 637

C

Cephe Hattı · 49, 69, 71, 77, 78, 82, 83, 84, 119, 207, 210, 409, 411, 442, 447, 551, 557, 561, 572, 582, 598, 602, 603, 607, 612, 613, 615, 620, 636, 637, 639, 642

Ç

Çatılar · 51, 584, 603

Çekek Yeri · 635, 637, 646

Çıkmalar · 51, 52, 62, 64, 72, 572, 585, 608, 616

Çiftçi · 637

Çocuk Bahçeleri · 37, 92, 571, 637, 644

D

Dağıtım Cetveli · 637

Dar-Yüksek Kıyı · 637, 640

Destek Birimleri · 637

Devlet Ormanları · 307, 308

Dikili Tarım Arazileri · 637, 641, 642, 645

Düzenleme Ortaklık Payı · 509, 511, 552, 553, 554, 637, 638, 645, 647

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı · 552, 637

Düzenleme Sahası · 637, 638, 642, 646

Düzenleme Sınırı · 638

E

Ebadlı Kroki · 638

Elektrik Tesisat Projesi · 76, 180, 595, 638

Esaslı Tadilat · 232, 573, 598, 638

F

Fenni Mesul · 46, 73, 76, 181, 207, 209, 213, 216, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 238, 239, 241, 243, 244, 257, 259, 272, 283, 297, 322, 364, 366, 418, 419, 420, 421, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 455, 462, 489, 490, 502, 535, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 574, 580, 595, 596, 597, 598, 599, 617, 638

Fenni Mesuliyet · 46, 73, 76, 181, 207, 209, 213, 216, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 241, 243, 418, 419, 420, 421, 490, 502, 535, 557, 558, 561, 580, 595, 596, 597, 617

Fosseptikler · 59, 591, 592

G

Gecekondu · 27, 86, 122, 127, 183, 211, 281, 284, 285, 299, 300, 301, 302, 303, 319, 334, 341, 342, 348, 349, 372, 373, 374, 376, 377, 550, 619, 620, 622, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 650

Geçiş Yolu İzin Belgesi · 306

Gelişme Alanı · 104, 198

Genel Otopark · 37, 416, 417, 418, 573, 602, 637, 638, 646

Genel Sığınaklar · 412, 638

Günübirlik Turizm Tesisleri · 638

H

Halihazır Harita · 33, 70, 307, 418, 430, 500, 502, 533, 535, 547, 548, 549, 561, 564, 614, 621, 628, 630, 639, 646

Hata Sınırı · 639

Hava Bacaları · 51, 52, 53, 65, 574, 584, 586, 603, 604, 608, 642, 646

I-İ

Işıklıklar · 51, 52, 65, 572, 574, 584, 585, 586, 603, 604, 608, 642, 646

İç Yükseklikler · 53, 54, 66, 84, 587, 609

İfraz · 42, 43, 62, 71, 73, 84, 132, 144, 145, 155, 156, 363, 552, 576, 577, 605, 606, 614, 615, 617, 632, 639

İlave İmar Planı · 33, 424

İmar · 18

İmar Adası · 42, 43, 44, 87, 155, 199, 205, 548, 576, 577, 578, 636, 637, 639, 646

İmar Durumu · 31, 75, 76, 89, 99, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 189, 205, 207, 208, 210, 213, 247, 268, 314, 343, 350, 418, 494, 512, 513, 557, 594, 598, 613

İmar Hukuku · 21, 22, 31, 39, 98, 99, 100, 114, 115, 122, 273, 446

İmar ile İlgili Harçlar · 132

İmar Mevzuatına Aykırı Yapı · 23, 24, 73, 77, 78, 113, 218, 296, 297, 302, 312, 342, 372, 374, 375, 376, 377, 379, 444, 447, 455, 603, 617, 619, 623, 624, 628, 630, 639

İmar Parseli · 43, 81, 119, 154, 155, 400, 509, 511, 548, 554, 560, 572, 577, 603, 638, 639

İmar Planı · 19

İnşaat Alanı Katsayısı · 73, 617, 618

İskan Dışı Alan · 73, 74, 220, 221, 225, 601, 617, 618

K

Kabil-i Tecviz Hata · 281, 336, 337

Kaçak Bina Suçu · 125, 126, 128, 129

Kaçak Yapı · 17, 18, 19, 20, 21, 76, 77, 78, 97, 113, 120, 126, 127, 157, 164, 165, 166, 173, 174, 238, 286, 290, 300, 301, 302, 304, 337, 338, 354, 387, 388, 395, 399, 445, 446, 450, 457, 470

Kadastro Adası · 548, 639

Kadastro Parseli · 548, 639

Kapalı Çarşılar · 68, 611

Kapanan Yollar · 43, 509, 511, 577

Kapıcı Dairesi · 60, 61, 132, 411, 414, 415, 561, 574, 592, 593, 604, 642

Kapılar · 54, 56, 66, 587, 589, 609

Kat Malikleri Kurulu · 25, 110, 161, 266, 267, 408, 409

Kat Nizamına Aykırılık · 81

Kat Yüksekliği · 573, 639

Katılma Payları · 198, 201, 557

Kazanılmış Hak · 32, 111, 116, 117, 146, 162, 163, 164, 183, 186, 187, 190, 191, 197, 227, 246, 248, 252, 257, 261, 265, 273, 285, 313, 314, 353, 358, 359, 368, 369, 525, 527, 567

Kentsel Sit Alanları · 34, 313, 369, 417

Kışlakların Korunması · 309

Kıyı · 27, 113, 144, 145, 148, 149, 162, 183, 219, 221, 222, 295, 296, 312, 358, 359, 361, 368, 398, 453, 485, 486, 571, 621, 624, 625, 635, 636, 637, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 651

Kıyı Çizgisi · 621, 635, 640

Kıyı Kenar Çizgisi · 222, 312, 358, 359, 621, 624, 636, 640, 643

Komşu Bahçe Uzaklığı · 640

Komşu Mesafeleri · 64, 71, 77, 78, 82, 447, 603, 608, 615, 620, 639

Komşu Mesafelerine Aykırılık · 82

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı · 32, 91

Korkuluklar · 57, 590, 603

Koruma Amaçlı İmar Planı · 33, 34, 111, 151, 161, 186, 196, 212, 226, 313, 314, 367

Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları · 312

Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı · 24, 70, 78, 219, 602, 604, 614, 621, 636, 641, 647

Kroki · 101, 114, 154, 158, 175, 178, 556, 638, 640, 643

Kruvaziyer Liman · 640

Kuru Tarım Arazisi · 640

L

Liman · 36, 625, 640, 641

M

Marjinal tarım arazisi · 641

Mekanik Tesisat Projesi · 76, 180, 595, 641

Mera · 309, 374, 379

Mera Yönetim Birlikleri · 309

Merdivenler · 54, 66, 574, 587, 604, 610, 642

Merkezi İş Alanı · 571, 641

Mevcut Teşekkül · 62, 63, 71, 604, 605, 606, 615, 641

Mevzi İmar Planı · 33, 62, 104

Milli Parklar · 310, 651

Mimari Proje · 70, 75, 76, 80, 88, 101, 122, 154, 155, 156, 163, 175, 176, 177, 180, 182, 183, 187, 188, 194, 196, 213, 229, 241, 242, 265, 344, 408, 409, 415, 486, 491, 556, 594, 595, 598, 613, 638, 641, 644

Muhtarlık İzni · 24, 78, 79, 81, 113, 218, 219, 221, 225, 226, 445, 604, 641

Muhtarlık İzni Alınmadan Yapılan Yapılar · 24, 78

Mutlak Tarım Arazisi · 641

Muvakkat Ruhsa <html>

 

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">

<title>Yeni Sayfa 6</title>

<style>

<!--

p

      {margin:5.0pt 0cm; font-size:12.0pt;

      font-family:"Times New Roman";

      }

p.BulletRakam

      {mso-style-parent:"";

      margin-top:6.0pt;

      margin-right:0cm;

      margin-bottom:0cm;

      margin-left:19.85pt;

      margin-bottom:.0001pt;

      text-align:justify;

      text-indent:-19.85pt;

      font-size:11.5pt;

      font-family:"ElegaGarmnd BT";

      }

 li.MsoNormal

      {mso-style-parent:"";

      margin-bottom:.0001pt;

      font-size:10.0pt;

      font-family:"Times New Roman";

      margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}

p.H5

      {margin:5.0pt 0cm; page-break-after:avoid;

      font-size:10.0pt;

      font-family:"Times New Roman";

      layout-grid-mode:line;

      font-weight:bold;

      }

p.baslk

      {margin-bottom:.0001pt;

      text-align:justify;

      font-size:12.0pt;

      font-family:"New York";

      font-weight:bold; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}

h1

      {margin-bottom:.0001pt;

      text-align:justify;

      page-break-after:avoid;

      font-size:11.0pt;

      font-family:Arial;

      font-weight:bold;

      margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}

-->

</style>

</head>

 

<body>

 

<p class="BulletRakam" align="center" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;

margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;

text-indent:0cm"><b>

<span style="font-size:

10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">KANUNLAR</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;

margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm"><b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">&nbsp;</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Times New Roman; letter-spacing: -.2pt">

1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

İmar Kanunu</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785

Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu </span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Kamulaştırma Kanunu </span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">6.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Gecekondu Kanunu</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">7.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Belediye Kanunu</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">8.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Büyükşehir Belediyesi Kanunu</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">9.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Kıyı Kanunu</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">10.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Yapı Denetimi Hakkında Kanun</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">11.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

İl Özel İdaresi Kanunu</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">12.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Toplu Konut Kanunu </span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">13.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Boğaziçi Kanunu </span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">14.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Vakıflar Kanunu </span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;

margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm"><b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CD’de Yer Alan Kanunlar</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak

Yardımlara Dair Kanun</span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

İstanbul Boğaz Köprüsü Ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların&nbsp;

Tasfiyesi Hakkında Kanun </span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Çevre Kanunu </span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<b>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:

-.2pt">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

</span>

<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu </span></b></p>

<p class="BulletRakam" style="text-indent: -18.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">

<span style="font-size:10.0pt;

font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span></span><b>


imar hukukçusu CAFER ERGEN
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-03 (973 okuma)

[ Geri Dön ]