imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

İMAR İLE İLGİLİ TÜM KANUN VE YÖNETMELİK İSİMLERİ
İMAR HUKUKU
Yeni Sayfa 6

KANUNLAR

 

1.       İmar Kanunu

2.       İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

3.       Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

4.       Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

5.       Kamulaştırma Kanunu

6.       Gecekondu Kanunu

7.       Belediye Kanunu

8.       Büyükşehir Belediyesi Kanunu

9.       Kıyı Kanunu

10.    Yapı Denetimi Hakkında Kanun

11.    İl Özel İdaresi Kanunu

12.    Toplu Konut Kanunu

13.    Boğaziçi Kanunu

14.    Vakıflar Kanunu

                             CD’de Yer Alan Kanunlar

1.       Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

2.       İstanbul Boğaz Köprüsü Ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların  Tasfiyesi Hakkında Kanun

3.       Çevre Kanunu

4.       Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu

5.        Kat Mülkiyeti Kanunu

6.        Turizmi Teşvik Kanunu

7.       Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

8.       Köy Kanunu

9.        Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

10.    Tapu Kanunu

11.    Tapulama Ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun

12.    Kadastro Kanunu

13.    Aslında Vakıf Olan Tarihi Ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun

14.    Harita Ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun

15.    Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun

16.    Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim Ve Harç İstisna Ve Muaflıkları Tanınması Hakklnda Kanun

17.    Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun

18.    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

19.    Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararname

20.    Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

21.    İller Bankası Kanunu

22.    Milli Parklar Kanunu

23.    Sular Hakkında Kanun

24.    Köy İçme Suları Hakkında Kanun

25.    Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına  Karşı Korunma Kanunu

26.    Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

27.    Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındakanun

28.    Kadastro Kanunu

29.    Tapulama Ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun

30.    Emlak Vergisi Kanunu

31.    Belediye Gelirleri Kanunu

32.    Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

33.    Orman Kanunu

34.    Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

35.    Karayolları Trafik Kanunu

36.    Mera Kanunu

37.    Milli Parklar Kanunu

38.    Milli Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu

39.    Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

40.    Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

41.    Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

42.    İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi  Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun

43.    Kuzey Ankara Gırışı Kentsel Dönüşüm  Projesı Kanunu

44.    Maden Kanunu

45.    Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

YÖNETMELİKLER

 

1.       3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler  Tip İmar Yönetmeliği

2.       3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik

3.       3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen Ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

4.       Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik

5.       Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

6.       Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

7.       Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

8.       Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

9.       Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik

10.    İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

11.    İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

12.    İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

13.    Karayolları  Kenarlarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik

14.     Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

15.    Kontrol Yönetmeliği

16.    Otopark Yönetmeliği

17.    Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik

18.    Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik

19.     Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 

20.    Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği

21.    Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik

22.    Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik

23.    Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik

24.    Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

25.    Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği

26.     Asansör  Yönetmeliği

27.    Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları Ve Denetimine Dair Yönetmelik

28.    Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa Ve Arazi Hakkında Yönetmelik

29.     Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil Ve Tahliye Yönetmeliği

30.    Altyapili Arsa Üretimi Ve Bu Arsalarin Tahsis Yoluyla  Satişina Ilişkin Yönetmelik

31.     Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

32.     Sivil Müdafaa Bakımından Şehir Ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina Ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname

33.     Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

34.     İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

35.    Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği

36.    Tarım Arazilerinin Korunması Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

37.    Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

                     CD’de Yer Alan Yönetmelikler

1.       3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen Ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanun Gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik

2.       Afet Harcamaları Yönetmeliği

3.       Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa Ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

4.       Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği

5.       Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

6.       Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik

7.       Büyük Ölçekle Haritaların Yapım Yönetmeliği

8.       Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

9.       Tescile Konu Olan Harita Ve Planlar Yönetmeliği

10.    Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

11.    Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

12.    Çevre Denetimi Yönetmeliği

13.    Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

14.    Millî  Parklar  Yönetmeliği

15.    Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik

16.    Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

17.    Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere Ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik

18.    Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik

19.    Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik

20.    Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği

21.     Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

22.     Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği

23.    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

24.     1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

25.    Mera Yönetmeliği

26.     Koruma, Uygulama Ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

27.    Afet Sebebiyle Yapılan Ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik

28.    Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik

29.    Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

30.    Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

31.     Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle  Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

32.    Orman kanununun 35. Maddesindeki yapı sistemlerinin tesbiti ve uygulanmasına dair yönetmelik

33.    İstanbul İmar Yönetmeliği Yönetmeliği

  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

35.    İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

36.    Bursa Büyükşehir Belediyesi

37.    Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

  1. Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu Yönetmeliği

39.


İMAR HUKUKÇUSU CAFER ERGEN
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-03 (834 okuma)

[ Geri Dön ]