imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar ile ilgili tanımlar
imar hukuku
Yeni Sayfa 4

Akarsu   “Akarsu" : Devamlı akış gösteren ve Kıyı   “Kıyı"  Yönetmeliğine ekli listede belirlenen akarsulardır.

Aktif yeşil alan   “Aktif Yeşil Alan" : Park, çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak ayrılan sahalardır.

Alçak-basık kıyı   “Kıyı"    “Alçak-Basık Kıyı" : Kıyı   “Kıyı"  çizgisi   “Kıyı Çizgisi" nden sonra da devam eden, kıyı hareketlerinin oluşturduğu plaj, hareketli ve sabit kumulları da içeren kıyı kordonu lagün gölü, lagün alanları, sazlık, bataklık ile kumluk, çakıllık, taşlık ve kayalık, alanları içeren kıyılardır.

Arazi kullanma kabiliyeti sınıflaması   “Arazi Kullanma Kabiliyeti Sınıflaması" : Toprağı korumak ve özelliklerine uygun olarak planlı ve dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla I’den VIII’e kadar yapılan sınıflamadır.

Arka bahçe mesafesi   “Arka Bahçe Mesafesi" : Bina   “Bina"  arka cephesinin parsel arka cephesine en yakın uzaklığıdır.

Arsa   “Arsa" : Yerleşim alanları içinde veya dışında ilgili kuruluşlardan uygun görüş alınarak konut, sanayi, turizm ve benzeri amaçlarla yerleşim için imar   “İmar"  planı   “İmar Planı"  yapılmış veya bu amaçla kullanılan planı bulunmayan kasaba, belde ve köy yoğun yerleşim alanları içinde kalan arazilerdir.

Asma kat   “Asma Kat" : Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 m. olan, zemin kat   “Zemin Kat" ında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar iç yüksekliği 2.40 m.’den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m.’den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler.

Ayrık bina   “Bina"    “Ayrık Bina" : İki yanı komşu parsellerdeki binalara bitişik olmayan binalardır.

Ayrık nizam   “Ayrık Nizam" : Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı   “Yapı"  nizamıdır.

Azami bina   “Bina"  alanı: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan alandır.

Bakım-onarım birimleri   “Bakım-Onarım Birimleri" : Hangar, atölyeler, çekek alanı ve drenajlı alt yıkama mahallidir.

Balıkçı barınağı   “Balıkçı Barınağı" : Balıkçı teknelerine hizmet vermek amacı ile dalgakıranla korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri sahaya sahip, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, çekek yeri   “Çekek Yeri" , deniz ürünlerini geçici depolama ve satış üniteleri bulunan kıyı   “Kıyı"  yapılarıdır.

Basınç Sığınakları   "Basınç Sığınakları" : Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla Devlet tarafından inşa edilen sığınaklardır.

Basit tamir ve tadil   “Basit Tamir ve Tadil" : Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir.

Belediye ve mücavir alan   “Mücavir Alan"  sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı   “Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı"  ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek İl İdare Kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alan   “Yerleşik Alan" ı civarını tanımlar.

Belediye ve mücavir alan   “Mücavir Alan"  sınırları içinde ve dışında Kısmi Yapılaşma: 11 Temmuz 1992 tarihinden önce belirli bir kullanım amacına dayalı olarak onaylanmış 1/1000 ölçekli mevzii imar   “İmar"  planlarının, kıyı   “Kıyı"  kenar çizgisi   “Kıyı Kenar Çizgisi" nden itibaren kara yönünde 100 metrelik kesim içerisindeki imar adalarında; üzerinde yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuata uygun olarak tamamlanmış yapılar ile ruhsat   “Ruhsat"  alınarak en az subasman seviyesinde inşaatı tamamlanmış yapıların bulunduğu parsellerin sayısının veya kullanılan toplam taban alanı   “Taban Alanı" nın imar adası   “İmar Adası" ndaki toplam parsel sayısının veya toplam taban alanının yüzde ellisinden fazla olması durumudur.

Bina   “Bina"  cephesi: a - Parsel nizamında: Binanın toprak üstündeki ilk katının parselin yol tarafındaki duvarının dış yüzüdür. b - Köşe başı parsellerde: Binanın kot aldığı yol tarafındaki toprak üstündeki ilk kat duvarının dış yüzüdür.

Bina   “Bina"  derinliği: Binanın ön cephe hattı   “Cephe Hattı"  ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.

Bina   “Bina"  yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesi   “Saçak Seviyesi" ne kadar olan mesafesidir. İmar   “İmar"  planı   “İmar Planı"  ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.

Bina:   “Bina"  Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine gi­rebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yara­yan yapılardır.

Birim park alanı   “Birim Park Alanı" : Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını ifade eder.

Bitişik bina   “Bina"    “Bitişik Bina" : İki yanı komşu parsellerdeki binalara kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.

Bitişik nizam   “Bitişik Nizam" : Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı   “Yapı"  nizamıdır.

Blok başı bina   “Bina"    “Blok Başı Bina" : İkiden fazla binadan oluşmuş blokta yalnız bir yanı komşu parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.

Blok nizam:   “Blok Nizam"  İmar   “İmar"  planı   “İmar Planı"  veya yönetmelikte cephe uzunluğu, de­rinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı   “Yapı"  kitlesinin bir veya bir­den fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

Bodrum kat   “Bodrum Kat" : Zemin kat   “Zemin Kat"  altındaki kat veya katlardır.

Bölge otoparkları   “Bölge Otoparkları"  ve genel otopark   “Genel Otopark" lar: Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak imar   “İmar"  planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparklardır.

Cephe hattı:   “Cephe Hattı"  Bir parselde yapılabilecek yapının yola yaklaşabile­ceği sınırı göstermek amacıyla, çizgi ve/veya ölçü ile yani rakamla belirle­nir. Planda belirlenen bu sınırın yol tarafından önünde yapı   “Yapı"  yapılmaması planda ayrıca bir hüküm olmaması halinde cephe hattı   “Cephe Hattı"  belirlenen yerlerde, ayrıca bahçe mesafesi bırakılmasına gerek bulunmamaktadır.

Çekek yeri   “Çekek Yeri" : Balıkçı tekneleri, küçük tonajlı tekneler veya yatların bakım ve onarımlarının yapılması için karaya alınmalarını imkân sağlayacak donanıma ve bakım ve onarım çalışmalarına yetecek kadar kumsal veya sıkıştırılmış toprak zemin veya katı-sıcak asfalt veya betonlanmış meyilli alana sahip olan kıyı   “Kıyı"  düzenlemeleridir.

Çevre düzeni planı: Konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel- kırsal yapı   “Yapı"  ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, 1:25000, 1:50000, 1:100000, veya 1:200000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bir bütün olan planı,

Çiftçi   "Çiftçi" : Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi yaparak geçimini temin eden gerçek veya tüzel kişilerdir.

Çocuk bahçeleri   “Çocuk Bahçeleri" : 0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinden, büfe, havuz, pergole ve genel heladan başka tesis yapılamaz.

Dağıtım cetveli:   “Dağıtım Cetveli"  Her imar   “İmar"  adası   “İmar Adası"  için ayrı olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar par­sellerinden, nasıl oluştuğunu, kadastro ve imar parsellerinden alınan dü­zenleme ortaklık payı   “Düzenleme Ortaklık Payı" nı, gerektiğinde malikin muvafakatı ile terk   “Terk"  edilen alanları ve kamulaştırılan alanların miktarlarını gösteren cetveldir.

Dar-yüksek kıyı   “Kıyı"    “Dar-Yüksek Kıyı" : Plaj ya da abrazyon platformu olmayan veya çok dar olan, şev veya falezle son bulan kıyılardır.

Destek birimleri   “Destek Birimleri" : Telekomünikasyon merkezi, meteoroloji servisi, sağlık ünitesi, kiralama ve gümrük hizmeti sunan birimler, helikopter pisti, yeme-içme ve satış üniteleridir.

Dikili tarım arazileri   “Tarım Arazileri"    “Dikili Tarım Arazileri" : Arazi özelliklerine bağlı kalmaksızın, sayıları; tür ve cinsine göre Bakanlıkça belirlenecek asgari sayıda meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay ve benzeri ağaç, ağaççık ve çalı formunda yöre ekolojisine uygun çok yıllık bitkilerin dikili olduğu arazilerdir.

Düzenleme ortaklık payı   “Düzenleme Ortaklık Payı"  oranı:   “Düzenleme Ortaklık Payı Oranı"  Bir düzenleme sahasın   “Düzenleme Sahası" da tespit edilen düzenleme ortaklık payın   “Düzenleme Ortaklık Payı" ın bu saha içindeki kadastro veya imar   “İmar"  par­sellerinin toplam yüzölçüm miktarına oranıdır.

Düzenleme ortaklık payı:   “Düzenleme Ortaklık Payı"  Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihti­yacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, mey­dan, park, yeşil saha, genel otopark   “Genel Otopark"  gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tes­cile tabi olmayan alanlar ile ibadet yeri, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları kar­şılığında düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden ön­ceki yüzölçümlerinden %40’a kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hal­lerde malikin muvafakatı ile tespit edilen bedeldir.

Düzenleme sahası:   “Düzenleme Sahası"  Sınırı tespit edilerek, düzenlenmesine karar ve­ri­len sahadır.

Düzenleme sınırı   “Düzenleme Sınırı" : Düzenlenecek imar   “İmar"  adalarının imar planı   “İmar Planı" na göre yol, meydan, park, genel otopark   “Genel Otopark"  gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile ibadet yeri ve karakol yerlerini çevreleyen sınırdır.

Ebadlı kroki:   “Ebadlı Kroki"    “Kroki"  Ada ve paftası üzerinden alınan veya daha önce tes­pit edilmiş olan yüzölçümlerinin yazılı olduğu krokidir.

Elektrik tesisat projesi   “Elektrik Tesisat Projesi" : Mimari proje   “Mimari Proje" ye uygun olarak, elektrik mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen elektrik iç tesisatı (kuvvetli ve zayıf akım) ile makina mühendisiyle birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

Emsal, inşaat alanı kat sayısı: Yapı   “Yapı"  inşaat alanı   “Yapı İnşaat Alanı" nın imar   “İmar"  parseli   “İmar Parseli"  alanına oranıdır.

Esaslı tadilat   “Esaslı Tadilat" : Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat   “Ruhsat"  eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil, ruhsata tabidir.

Fen adamları: Yapı   “Yapı" , elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makina, harita kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren, en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre ustalık belgesine sahip olan elemanlardır.

Fenni mesul:   “Fenni Mesul"  Proje müel­lifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun, imar   “İmar"  planı,   “İmar Planı"  ilgili Yönetmelik hü­kümleri, Türk Standartları, bilim­sel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümle­rine uygun olarak düzenlenen ruhsat   “Ruhsat"  eki projelerine göre gerçekleştiril­mesini, aldıkları eğitime göre de­netleyen ve ilgili idareler ile üyesi ol­dukları odalarına karşı so­rumlu olan ilgili meslek mensuplarıdır.

Gelişme (inkişaf) alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar   “İmar"  planı   “İmar Planı" nda kentin gelişmesine ayrılmış olan alandır.

Genel sığınaklar   “Genel Sığınaklar" : Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dışarıda bulunan halkın korunmasını sağlamak amacıyla yapılan yapılardır.

Günübirlik turizm tesisleri   “Günübirlik Turizm Tesisleri" : Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen duş, gölgelik, soyunma kabini, WC, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, golf alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar, su oyunları parkı ve 20 m2’yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı   “Yapı"  ve tesislerdir.

Halihazır harita:   “Halihazır Harita"  Belirli bir sahanın mevcut durumunu, imar   “İmar"  yö­nün­den önemli olan tabi ve suni tesislerini belirli bir ölçekte gösteren hari­tadır.

Hata sınırı:   “Hata Sınırı"  Ölçü değerleri ile plan değerleri arasındaki kabul edi­le­bilir en büyük farktır.

İfraz: İmar   “İmar"  açısından taşınmazın (parselin) imar   “İmar"  mevzuatına uy­gun in­şaata elverişli imar parseli   “İmar Parseli" ne ayrılmasıdır.

İkili blok (ikiz bina   “Bina" ): İki binadan oluşmuş bir blokta bir yanı komşu parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.

İlave plan: Yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanan plandır.

İlgili idare: Belediye ve mücavir alan   “Mücavir Alan"  sınırları içinde belediye, dı­şında ise valiliktir.

İmar   “İmar"  adası   “İmar Adası" : İmar planı   “İmar Planı" nda, yol, genel ve bölge otoparkı ve orman gibi kamuya ayrılmış alanlarla tamamı veya bir kısmının çevrili olduğu arazi parçasıdır.

İmar   “İmar"  mevzuatına aykırı yapı:   “İmar Mevzuatına Aykırı Yapı"    “Yapı"  Muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız yapılar,   “Ruhsatsız Yapılar"  ruhsat   “Ruhsat"  ve ekle­rine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına,   “Taban Alanı"  komşu mesa­fele­rine,   “Komşu Mesafeleri"  imar   “İmar"  yoluna, ön cephe hattına,   “Cephe Hattı"  bina   “Bina"  derinliğine, imar planı   “İmar Planı"  bölgeleme esas­larına aykırı olan komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, oto­park gibi kamu ve hizmet tesisleri için ayrılmış alanlara te­cavüz eden, baş­kasının mülküne veya kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapı­lardır.

İmar   “İmar"  parseli   “İmar Parseli" : İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı   “İmar Planı"  ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.

İmar   “İmar"  planı   “İmar Planı" : Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan oluşan belgedir. İmar planı, nazım imar planı   “Nazım İmar Planı"  ve uygulama imar planı   “Uygulama İmar Planı"  olmak üzere iki aşamadan oluşur.

İnşaat alanı kat sayısı (kat alanı kat sayısı-KAKS, emsal): Yapı   “Yapı"  inşaat alanı   “Yapı İnşaat Alanı" nın imar   “İmar"  parseli   “İmar Parseli"  alanına oranıdır.

Kadastro adası   “Kadastro Adası" : Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro parseli   “Kadastro Parseli" : Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsellerdir.

Kat yüksekliği   “Kat Yüksekliği" : Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir.

Kentsel ve kırsal yerleşmelerde Kısmi Yapılaşma: meskun ve gelişme alanlarını kapsamak, yerleşmenin mevcut ve projeksiyon nüfusuna dayalı gerekli tüm kullanım ve fonksiyonları içermek üzere hazırlanmış ve 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar   “İmar"  planlarının kıyı   “Kıyı"  kenar çizgisi   “Kıyı Kenar Çizgisi" nden itibaren kara yönünde 100 metrelik bandı içerisinde kalan kesiminde yer alan imar adalarının sayısının yüzde ellisinden fazlasında, (a) bendindeki tanıma uygun yapılaşma olması durumudur. Aksi halde (a) bendi hükümleri geçerlidir.

Kıyı   “Kıyı"  çizgisi   “Kıyı Çizgisi" : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun kara parçasına değdiği noktaların birleşmesinden oluşan meteorolojik olaylara göre değişen doğal çizgidir.

Kıyı   “Kıyı"  kenar çizgisi   “Kıyı Kenar Çizgisi"  tespitine konu olmayan akarsuların, deniz, tabii ve suni göllerle birleştiği yerlerde, kıyı   “Kıyı"  kenar çizgisi   “Kıyı Kenar Çizgisi" ; deniz, tabii ve suni göl kıyı kenar çizgisi olarak tespit edilir.

Kıyı   “Kıyı"  kenar çizgisi   “Kıyı Kenar Çizgisi" : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsuların alçak-basık kıyı   “Alçak-Basık Kıyı"  özelliği gösteren kesimlerinde kıyı   “Kıyı"  çizgisi   “Kıyı Çizgisi" nden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu, kumsal ve kıyı kumullarından oluşan kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırı; dar-yüksek kıyı   “Dar-Yüksek Kıyı"  özelliği gösteren kesimlerinde ise, şev ya da falezin üst sınırıdır.

Kıyı   “Kıyı" : Kıyı çizgisi   “Kıyı Çizgisi"  ile kıyı   “Kıyı"  kenar çizgisi   “Kıyı Kenar Çizgisi"  arasındaki alandır.

Komşu bahçe uzaklığı:   “Komşu Bahçe Uzaklığı"  Bir yapının yan cephelerinin yakınında bu­lunan parsel sınırıyla aralarında bulunması gereken en az uzaklığı anla­tır.

Konut dışı kentsel çalışma alanları: İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

Kroki   “Kroki" : Yaklaşık ölçekte ve üzerinde ölçü değerlerinin yazılı olduğu ada veya parsellerin çizimidir.

Kruvaziyer liman   “Liman"    “Kruvaziyer Liman" : Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı limandır.

Kuru tarım arazisi   “Kuru Tarım Arazisi" : Halen sulanmayan ve ekonomik olarak sulanma imkanı bulunmayan bitki; su ihtiyacının sadece doğal yağışlarla karşılanabildiği arazilerdir.

Liman   “Liman" : Gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boşaltma, bağlama ve beklemelerine elverişli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş kıyı   “Kıyı"  yapılarıdır.

Marjinal tarım arazisi   "Marjinal tarım arazisi" : Mutlak tarım arazileri   “Tarım Arazileri" , özel ürün arazileri   “Özel Ürün Arazileri"  ve dikili tarım arazileri   “Dikili Tarım Arazileri"  dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamaları nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı, yerel önemi olan ve kullanım kararlarının yerel ihtiyaçlara göre belirlendiği arazilerdir.

Mekanik tesisat projesi   “Mekanik Tesisat Projesi" : mimari proje   “Mimari Proje" ye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhi tesisat, ısıtma (kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri), soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporudur. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

Merkezi iş alanı   “Merkezi İş Alanı" : İmar   “İmar"  planlarında yönetim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir. Bu bölgede büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir.

Mevcut teşekkül   “Mevcut Teşekkül" : Bir yapı   “Yapı"  adası   “Yapı Adası" nda inşa edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış olup da halen o yerde uygulanması gereken plan ve mevzuat hükümlerine göre aynen ya da ek veya değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün olan yapılardır.

Mevzii imar   “İmar"  planı   “İmar Planı" : Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

Mimari proje   “Mimari Proje" : Mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet planı, bodrum kat   “Bodrum Kat" lar dahil tüm kat planları, çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ve yeteri sayıda görünüş, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan avan ve tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, aplikasyon belgesi, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle ilgili idarece istenecek peyzaj projelerinden oluşur.

Muhtarlık izni   “Muhtarlık İzni" : Köy ve mezraların yerleşik alan   “Yerleşik Alan" ı   “Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı"  ve civarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca, konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapı   “Yapı"  yapılabilmesi için ilgili köy ihtiyar heyetince verilen yazılı izindir.

Mutlak tarım arazisi   “Mutlak Tarım Arazisi" : Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topoğrafik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeniyle tarımda kalması gereken, halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli arazilerdir.

Mücavir alan   “Mücavir Alan" : İmar   “İmar"  mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş alanlardır.

Normal kat   “Normal Kat" : Zemin ve bodrum kat   “Bodrum Kat" ların dışında kalan kat veya katlardır.

Ortak alanlar   “Ortak Alanlar" : Binaların giriş holleri, ışıklıklar   “Işıklıklar" , hava bacaları   “Hava Bacaları" , saçaklar   “Saçaklar" , tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler   “Merdivenler" , yangın merdivenleri   “Yangın Merdivenleri" , asansörler   “Asansörler" , kalorifer dairesi, kapıcı dairesi   “Kapıcı Dairesi" , kömürlük, sığınak   “Sığınak"  ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır.

Ön bahçe uzaklığı: Arsanın yola bakan cephesi ile yapının yola ba­kan cephesinin arasındaki uzaklıktır. Ön bahçelerden, yol genişletmek ge­rektiğinde yararlanılmaktadır.

Örtü altı tarım arazileri   “Tarım Arazileri"    “Örtü Altı Tarım Arazileri" : İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için cam, naylon ve benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak tarım yapılan arazilerdir.

Özel sığınaklar   “Özel Sığınaklar" : Evlerde, resmi ve özel idare, fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapı   “Yapı" lır. Buralarda oturan aile, memur ve işçilerin korunmasını sağlamak amacıyla yapılan yapılardır.

Özel ürün arazileri   “Özel Ürün Arazileri" : Mutlak tarım arazileri   “Tarım Arazileri"  ve dikili tarım arazileri   “Dikili Tarım Arazileri"  dışında toprak ve topoğrafik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş her tür bitkisel üretim yapılamayan sadece özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile, su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeni ile tarımda kalması gereken arazilerdir.

Özet cetveli:   “Özet Cetveli"  Düzenleme sahasına   “Düzenleme Sahası"  giren kadastro, varsa imar   “İmar"  par­sel­le­rinin tapu   “Tapu"  senedi   “Tapu Senedi"  miktarı, düzenleme sahasına   “Düzenleme Sahası"  giren ve girmeyen kı­sım­ları ile düzenleme ortaklık payları, varsa kamulaştırma ve bağış miktar­ları ile oluşan imar parselleri ve imar adalarının yüzölçümlerinin yazıldığı cet­vel­dir.

Özürlü   “Özürlü" : Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup, bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kişidir.

Parklar   “Parklar" : Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. Îmar planındaki park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse, ancak büfeler, havuzlar, pergoleler, açık çayhane ve genel heladan başka tesis yapılamaz. Lüzumu halinde açık spor tesisleri yapı   “Yapı" lır.

Parsel cephesi   “Parsel Cephesi" : Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesi   “Parsel Cephesi" dir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar, parsel cephesidir.

Parsel derinliği:imar hukukçusu Cafer ERGEN
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-03 (1172 okuma)

[ Geri Dön ]