imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar planı
Kıyı kanunuDava, Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk Mevkiinde 5.6.2008 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planın iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.


T.C.

D A N I Ş T A Y

ALTINCI DAİRE

Esas  No   : 2008/7842

 

                Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen :

                Vekili                      : Av.

                                                 

 

                Davalı             :Bayındırlık ve İskan Bakanlığı -ANKARA

                Davalı İdare Yanında Davaya Katılan :

 

                Vekili                 : Av.

                                                

                İstemin Özeti : Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk Mevkiinde 05.06.2008 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı uygulama imar planının iptali ile yürütmenin durdurulması istemine ilişkindir.

 

                Savunmanın Özeti : Yargı kararının  uygulanması amacıyla yapılan imar planının 3621 sayılı Yasaya uygun olduğu, davanın ve yürütmenin durdurulması  isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

                Davalı İdare Yanında Davaya Katılanın Savunmasının Özeti : Davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

                Danıştay Tetkik Hakimi ... Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

                Danıştay Savcısı ... Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

                Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin yollamada bulunduğu  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili kuralları uyarınca Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş.'nin davalı idare yanında davaya katılma istemi kabul edilerek işin gereği görüşüldü.

                Dava, Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk Mevkiinde 5.6.2008 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planın iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

 

                3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7.maddesinde, "Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularla ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir.

                Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, Valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlık konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu gibi yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise anılan Kanunun 7'nci maddesine göre tasdik edilir" hükmü yer almıştır.

                Dosyanın incelenmesinden, Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk Mevkiinde "Tersane Alanına" ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 28.4.2005 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planı ile 27.4.2006  gününde onaylanan Tersane ve Dolgu Alanı İlave İskele 1/1000 ölçekli imar planının iptali istemiyle açılan davalarda, Danıştay Altıncı Dairesinin 4.4.2008 günlü, E:2005/5561, K:2008/2217, E:2005/6164, K:2008/2219, E:2005/5259, K:2008/2218, E:2006/5084, K:2008/2220 günlü kararları  ile uyuşmazlık konusu dolgu alanın Altınova ve Subaşı Belediyesi sınırları içinde kalması nedeniyle anılan belediyelerce  imar planına ilişkin uygun görüşlerin  valilik teklifi ile  birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na sunulması gerekirken, dava konusu 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planı onandıktan  sonra 10.2.2006 günlü, 2006/27 ve 5.5.2006 günlü, 2006/60 sayılı Altınova Belediye Meclisinin, 7.6.2006 günlü, 17 sayılı Subaşı Belediye Meclisi kararları ile  uygun görüş verilmiş ise de, 1/1000 ölçekli  dolgu alanı imar planı  yapılmadan önce  alınması gereken uygun görüşün; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca anılan planın onaylanmasından sonra verilmesinin 3621 sayılı Yasanın 7. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle imar planlarının  iptaline karar verildiği, bu arada  uyuşmazlık konusu dolgu  alanının Subaşı Belediye sınırları içerisinde kalan Ova  Mevkiinin 7.9.2006 günlü, 2006/101 sayılı Altınova Belediye meclisi kararı ile Altınova Belediyesi  sınırları içinde dahil  edilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın, Bursa 3. İdare Mahkemesinin 11.6.2007 günlü, E:2007/93, K:2007/823 sayılı kararı ile reddedildiği, bu kararın Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.2.2008 günlü,  E:2007/7256, K:2008/968 sayılı kararı ile onandığı, böylece dava konusu dolgu alanı imar planının sadece  Altınova Belediyesi sınırları  içindeki taşınmazları kapsadığı, Altınova Belediye Meclisi'nin 7.5.2008 günlü, 2008/39 sayılı kararı ile anılan yargı kararları gereği usulü eksikliğin giderilmesi amacıyla daha önce hazırlatılmış olan ve belediye meclisince onaylanan üç adet  planın bütünleştirilerek sayısal paftalar üzerinde belediyece  hazırlatılan 1/1000 ölçekli tersane dolgu imar planı, plan raporu ve plan hükümlerinin hazırlandığı şekliyle  uygun olduğuna  karar verildiği, dava konusu 5.6.2008 günlü, 4794 sayılı işlem ile  Altınova Belediye Meclisinin 7.5.2008 günlü, 2008/39 sayılı kararı ile (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 10.3.2009 tarihinde  Danıştay Yazı İşleri Müdürlüğünde kayda geçen yazı ekindeki 9.3.2009 günlü, 1767 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün Hukuk  Müşavirliğine  hitaplı yazısında 5.6.2008 tarihinde Bakanlıkça  onanan dolgu alanı imar planı ile ilgili Altınova Belediye Meclisi kararının 7.5.2008 günlü, 2008/39 sayılı olup, Belediye Meclisi kararı sayısının sehven 2008/11 olarak yazılmış olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır) yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla 3621 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca tersane ve iskele dolgu imar planının onandığı anlaşılmaktadır.

                Bakılmakta olan davaya konu 5.6.2008 onay tarihli  imar planı yapımı aşamasında sadece yargı kararı  gereği ilgili  belediye meclisi kararının uygun görüşü alınmış olup, ayrıca yeniden diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri  alınmamış olup, yargı kararı ile iptal edilen 28.4.2005  ve 27.4.2006 tarihli imar planları  ile ilgili  kurum ve kuruluşların daha önceki görüşlerinin esas  alındığı  görülmüştür.

                Ancak, dosyada bulunan ve yargı kararı ile iptal edilen  dolgu alanı uygulama imar planlarında esas alınan 15.10.2004 günlü, 0925-858-04/pl.trk.D.MMHŞ (AS.GÜV.) 3133438 sayılı Genelkurmay Başkanlığı'nın Bayındırlık ve İskan Bakanlığına hitaplı yazısı ile proje sahasının 1/1000 ölçekli batimetri haritasının  belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanarak Genelkurmay  Başkanlığı'na gönderilmesi  gerektiğinin 1/1000 ölçekli planlara "plan notu" olarak ilave edilmesi kaydıyla, faaliyetin  müteakkip aşamalarına geçilmesinde herhangi bir sakınca  görülmediğinin  belirtilmesine karşın, yine  Genelkurmay Başkanlığı'nın  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na  hitaplı 14.8.2006 günlü, 0925-646-06/pl.trkD.MMHş (As.Güv) 31311763 sayılı  yazısında ise, "Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 25.5.2006  tarihinde  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk Mevkiinde yapılması planlanan tersane alanına ait dolgu alanı imar planı hakkında  görüş  istendiği, yapılan  inceleme neticesinde  anılan  tesisin yapılması istenilen bölgede, 2565 sayılı  Yasa uyarınca ilan edilen askeri yasak bölge  ve güvenlik  bölgesi  bulunmadığı, ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hareket unsurlarının büyük bir bölümünün  konuşlanmış olduğu İzmit Körfezi bölgesinde yapılacak ilave yapılaşmalar nedeniyle oluşacak  deniz trafiğinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının  manevra  kabiliyetini olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği, İzmit Körfezindeki yapılaşmaların ülke güvenliği açısından yaratacağı olumsuzluklar gözönüne alınarak master plan yapılınca kadar  yapılaşmalara izin verilmesinin uygun olmayacağının, anılan master planında Yalova ili, Altınova İlçesi, Hersek KöyüKumluk Mevkiinin tersane alanı olarak planlanmasının uygun  olmayacağının" belirtildiği, yani Genel Kurmay Başkanlığı'nın  ilk planın onanma tarihinden sonra  yargı kararı gereğince yeni  onaylanan imar planı tarihinden önce dolgu alanı imar planına ilişkin görüşünün olumsuz olduğu anlaşılmaktadır.

                 Bu durumda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ilgili kuruluşlardan yeniden görüş alınmaksızın ve Genelkurmay Başkanlığı'nın yukarıda anılan uyuşmazlık konusu alanın tersane alanı olarak planlanmasının uygun olmayacağına ilişkin olumsuz görüşü karşısında dava konusu 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planında hukuka uyarlık görülmemiştir.

                Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27 nci maddesinde belirtilen koşulların oluşması nedeniyle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 10.3.2009 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                KARŞI OY (X)     : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bulunmaması nedeniyle yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2009-03-31 (1096 okuma)

[ Geri Dön ]