imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar planları içtihatları
imar planları ile ilgili Danıştay içtihatları

Aşağıdaki imar planı ile ilgili içtihatlara
tıklayarak ulaşabilirsiniz.
· Uyuşmazlık konusu alana ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/5000 v

· Davacının belediye meclisi kararının bir kısmına yönelik iptal istemi bulunmasın

· 1. Sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş al

· Tören alanları, bir önem atfedilmiş günlerde sadece o gün için toplanma amaçlı o

· Davacının kamu bankası (ziraat) olması ve para cezasına konu yapının da bankaya

· 5252 sayılı Kanunla belirlenen para cezasını aşacak şekilde imar para cezası ver

· İmar planına uygun olarak yapılan ve biten yapıya ait ruhsat ve yapı kullanma be

· İMAR PLANLARINDA (PLÂNLARINDA) YAPI YÜKSEKLİ?İ

· İMAR DAVALARI İSTATİSTİKLERİ

· Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme

· TEKNİK ŞARTLAŞMA

· İDARİ YARGIDA TEMYİZE GİDİLMİŞ OLMASI MAHKEME KARARININ UYGULANMASINA ENGEL DE?İ

· kamulaştırmaya dava açan dayanağı planada dava açabilir.

· imar planında vesayet denetimi olmaz

· YAPI TATİL TUTANA?INDA RUHSATA AYKIRILIKLARIN SOMUT VE AYRINTILI OLARAK DÜZENLEN

· İMAR PLANI DE?İŞİKLİ?İ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNE KARŞI EN GEÇ 60 GÜN İÇİNDE DAVA

· YÖNETMELİK İLE İDARİ PARA CEZASI GETİRİLEMEZ

· tam yargı davasında hasım düzeltilebilir

· BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNDE DE OLSA TEK YAPI İSE HER PARSEL İÇİN AYRI AYRI PARA

· 5252 sayılı kanunla belirlenen miktarı aşan imar para cezası olmaz

· imar para cezası miktarını idare mahkemesi belirleyekez

· KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İNŞAAT RUHSATINDAN MUAF

· tevhit ve ifraz, 18. madde uygulaması

· imar planına uygun olarak verilen inşaat ruhsatına dayalı yapı kazanılmış haktır
 

· imar planlarına karşı dava açma süreleri konusunda Danıştay İçtihatları. imarhuk

  

· imar planlarına karşı dava açma süresi

 

· tarım arazileri doğrudan konuta açılamaz.

  

· KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DE?İŞİKL

  

· KARAYOLLARI KENARlNDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK'te yer

  

· İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE

  

· Tip İmar Yöneütmeliğinde yer alan tanımlar imarhukukcusu Cafer ERGEN

  

· danıştay karar Özetleri Cafer ERGEN

· imar planlarının (plânlarının) iptal sebepleri

 

 · Belediyelerin, mezarlık yeri olarak kullanılmak amacıyla belediye veya mücavir a

  

· 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN İLE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN ARASINDAKİ MEVCUT UYUŞMAZLI?IN NAZIM

 

· 1/5000 dava konusu değil ise buna uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal

 

· 1/5000 ölçekli nazım imar plânı yapılmadan 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapı

  

· mücavir alan sınırını genişletilebilmesi için muhakkak karar alınması gerektiği

  

· camiler kamunun ortak kullanımına ait yapı değil umumi yapıdır dolaysıyla planın

 

· belediyelerin kendi sınırları içinde imar planı yapma yetksinin bulunduğu hk.

 

· belediye hizmet alanının hangi hizmet için kullanılacağının belirtilmesi gerekti

  

· İMAR PLANI DE?İŞİKLİKLERİNDE PLAN MÜELLİFİNİN GEREKÇELİ UYGUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI

 

· ÜST ÖLÇEKLİ PLAN VARSA ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ UYGULAMA İŞLEMİ NİTELİ?İNDE

 

· 3194 sayılı İmar Kanunu, planlama ilke ve esaslarını düzenleyen, 5393 sayılı Bel

 

· imara aykırı durumda işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilebilir.

  

· imar planına aykırı kullanım mümkün değildir.

 

· köy yerleşim planının bulunmaması halinde Plansız Alanlar Yönetmeliğinin uygulan

 

 · Üst ölçekli plan varsa alt ölçekli imar planlarının uygulama işlemi niteliğinde

 

· imar planına aykırı olarak paralı kat imar mevzuatına aykırıdır.

· İmar planında değişiklik yapılmadan Meclis kararıyla kat artırımı imar mevzuatı

· İMAR PLANINA AYKIRI ŞEKİLDE VERİLEN RUHSATIN BELEDİYECE GERİ ALINMASI MÜMKÜNDÜR.

· İMAR PLANINDA BELİRLENEN İNŞAAT EMSALİNİ AŞACAK ŞEKİLDE VERİLEN İNŞAAT UHSATININ

· Hatalı ruhsat tazminat gerektiriyor, belediyeler aman dikkat.

· İmar çapı imar planına uymak zorundadır. imarhukukcusu

· kat adedi imar planına göre belirlenir. Planda hüküm varken yönetmelik uygulanma

· İmar planı olan yerlerde kat adedi nasıl belirlenir. imarhukukcusu.

· imar planları yapılırken nelere dikkat edilmeli. imarhukukcusu.

· İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süreleri

· imar işlerinde her zaman feragat mümkün değildir.

· imar planı değişikliğinde kazanılmış hak

· İmarda Kısıtlılık. İmarın Çözemediği Konu. İmar Hukukçusu.

· Kaçak yapılar nasıl ruhsatlandırılır.

· KAÇAK YAPI NEDİR. İMAR HUKUKCUSU.

· imar planı değişsede 18. maddesi uygulaması yürürlülüğünü korur.

· 18. madde uygulamasında kıyıda ve sahildeki parsele karşılık aynı yerden tahsis

· 18. madde uygulamasının, imar planına ve Yönetmeliğe uygun olması gerekir.

· Nazım imar planında parselasyon işlemi niteliğinde not yazılamaz.

· imar planına karşı her zaman dava açılabilir. süreyi kaçırdım diye düşünmeyiniz.

· imar planı ilan edilmemiş, ama uygulanıyor, durum ne olacak. imar hukukcusu.

· İlan edilmeyen imar planı kesin ve yürütülür bir işlem değildir. İmar Hukukcusu.

· yeterliliğe haiz plan müellifince hazırlanmayan plan meclisin onaylaması ile geç

· imar planı değişikliklerinde plan müelliflerinin hakları.

· imar planı. belediye meclis kararı dava konusu.vesayet makamı karar veremez. İma

· Süresi içinde bitirelemeyen inşaatın ruhsatı yenilenirken yürürlükteki plana uym

· Belediyeler imar planı dışında da kamulaştırma yapabilir.

 

imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2008-11-10 (2419 okuma)

[ Geri Dön ]