imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi- Hâkim Cafer ERGEN Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği görevine atandı.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi- Hâkim Cafer ERGEN Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği görevine atandı.

 


S.NoSic.No


Adı ve Soyadı


Bulunduğu Görev


Atandığı Görev1032691Cafer ERGENAfyonkarahisar
İdare Mah. ÜyesiAnkara İdare Mah.
Üyeliği
 

S.No

Sic.No

Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1

26621

Seyit Mehmet DİNÇER

İstanbul Vergi Mah. Başkanı

İstanbul Bölge İdare Mah. Üyeliği

2

26623

Şinasi BARUTÇU

İstanbul Bölge İdare Mah.Üyesi

Eskişehir Bölge İdare Mah. Üyeliği

3

26652

Nihat DİNGİL

Ankara Vergi Mah. Üyesi

Ankara Bölge İdare Mah. Üyeliği

4

26705

Orhan BENGÜLER

İstanbul Vergi Mah.Başkanı

İstanbul Bölge İdare Mah. Üyeliği

5

26743

Bekir BAHŞİ

Trabzon Bölge İdare Mah. Üyesi

Malatya Bölge İdare Mah. Üyeliği

6

26784

Yaşar KÖSE

Ankara Bölge İdare Mah. Üyesi

Ankara Vergi Mah. Başkanlığı

7

26803

Ayşe Nadide EYRİAY

İstanbul Vergi Mah.Üyesi

Kocaeli Vergi Mah. Üyeliği

8

27041

Sema AKIN

Ankara Vergi Mah. Başkanı

Ankara İdare Mah. Başkanlığı

9

27395

Necla ALTINÖZ

İstanbul Bölge İdare Mah.Üyesi

Sakarya Bölge İdare Mah. Üyeliği

10

32691

Cafer ERGEN

Afyonkarahisar İdare Mah. Üyesi

Ankara İdare Mah. Üyeliği

11

33593

Aydemir TUNÇ

Kastamonu İdare Mah.Başkanı

Ankara Bölge İdare Mah. Üyeliği

12

37745

Kemal DEMİR

İstanbul Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Başkanlığı

13

37772

Serhat YILDIZHAN

İstanbul Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Başkanlığı

14

37803

Bilgin ÖZBEY

Danıştay Tetkik Hâkimi

Manisa İdare Mah. Üyeliği

15

37806

Jale KALAY

Bakanlık Tetkik Hâkimi

Danıştay Tetkik Hâkimliği

16

37810

Yılmaz ACER

Ordu Bölge İdare Mah. Üyesi

Kastamonu İdare Mah. Başkanlığı

17

37838

Ferhat METİN

Adana İdare Mah.Üyesi

Samsun İdare Mah. Üyeliği

18

37852

Zekeriya OKUMUŞ

İstanbul Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Başkanlığı

19

37854

Recai KESKİNKILIÇ

Denizli İdare Mah.Üyesi

Ordu Bölge İdare Mah. Üyeliği

20

37920

Mehmet HASKALAYCI

Kocaeli İdare Mah.Üyesi

Erzurum Bölge İdare Mah. Üyeliği

21

37928

Kemal KUKU

Kayseri İdare Mah.Üyesi

Erzurum Bölge İdare Mah. Üyeliği

22

37977

Ahmet ÇİMEN

İstanbul Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Bölge İdare Mah. Üyeliği

23

38049

Ahmet TOMUL

Kayseri Vergi Mah. Üyesi

Kayseri Bölge İdare Mah. Üyeliği

24

38055

Mürsel İYİDO?AN

Erzurum Bölge İdare Mah. Üyesi

Aydın İdare Mah. Üyeliği

25

38336

Özlem ALPSEL ÖZ

Denizli Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

26

38343

Serpil GENÇBAY

Danıştay Tetkik Hâkimi

Ankara İdare Mah. Üyeliği

27

38464

Yıldız İLTER

İstanbul Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Başkanlığı

28

40605

Erol ASLAN

Sakarya Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

29

42962

Atılgan MUTLU

Ordu İdare Mah. Üyesi

Adana İdare Mah. Üyeliği

 

S.No   Sic.No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

30

42963

Mehmet Murat HAŞAL

Ordu İdare Mah. Üyesi

Antalya İdare Mah. Üyeliği

31

42977

Dursun ÖZDEMİR

Kocaeli İdare Mah.Üyesi

Danıştay Tetkik Hâkimliği

32

43023

Faruk SA?LAM

Konya İdare Mah. Üyesi

Erzurum İdare Mah. Üyeliği

33

43024

Atanur EROL

Edirne Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

34

68093

Sinan ZENGİN

Sivas İdare Mah.Üyesi

Aydın İdare Mah. Üyeliği

35

94943

Ahmet DERE

Sivas İdare Mah.Üyesi

Antalya İdare Mah. Üyeliği

36

97695

Bayram ERÇOBAN

Van Vergi Mah. Üyesi

Antalya Vergi Mah. Üyeliği

37

97752

Ozan Muzaffer KÖSTÜ

İstanbul İdare Mah.Üyesi

Ankara İdare Mah. Üyeliği

38

101104

Abdurrahim AY

Şanlıurfa İdare Mah.Üyesi

Erzurum İdare Mah. Üyeliği

39

101128

Cenk TÜRKDO?AN

Adana Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

40

101561

Özgür GÜLTEKİN

İstanbul Vergi Mah. Üyesi

Antalya Vergi Mah. Üyeliği

41

101678

Fikri BEDİR

Tekirdağ Vergi Mah. Üyesi

Tekirdağ İdare Mah. Üyeliği

42

101797

Aysel BEDİR

Tekirdağ İdare Mah.Üyesi

Tekirdağ Vergi Mah. Üyeliği

43

101805

Ömer TUNCER

Mersin Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

44

101832

Ayşegül DOKURLAR

Ankara İdare Mah.Üyesi

İstanbul İdare Mah. Üyeliği

45

107144

Ebubekir BAŞEL

Mersin Vergi Mah. Üyesi

Ankara Vergi Mah. Üyeliği

46

107209

Hüseyin KALKAN

Mersin Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

47

107225

Aziz ULUPINAR

Kocaeli Vergi Mah. Üyesi

Kocaeli İdare Mah. Üyeliği

48

108090

Çetin ÖZHAN

Sivas Vergi Mah. Üyesi

İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

 


idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
(tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
idari yargı uzmanı

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2008-10-12 (1924 okuma)

[ Geri Dön ]