imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Imar Hukukcusu: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Imar Hukukcusu:


· Radyoloji personelinin çalışma saatleri (imar hukukçusu)
· Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik (radyoloji personelinin çalışma saatleri)
· Radyoloji personeli için dava dilekçesi örneği (radyoloji)
· Radyoloji personelinin - çalışanlarının (doktor ve teknisyenlerinin) mesai saatleri hakkında haber dava dilekçesi örneği ve diğer yazılar. (imar hukuku)
· radyolojinin mesaisi konusunda AYİM görüşü. (imar hukuku)
· Radyoloji personeline müjdeli haber Danıştaydan geldi. (imar)
· yargı reformu stratejisi belgesi giriş (yargı reformu stratejisi giriş)
· Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili ( Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili)
· Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ( Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri)
· Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları ( Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları)
· Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler (1) ( Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler (1))
· Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi ( Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi)
· Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi (idare hukuku) ( Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi (idare hukuku))
· imar yolunun güzergahı tespit edilirken hangi hhususlara dikkat etmeli. (Davacının taşınmazından imar yolu geçirilmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği işleminin iptali istemiyle açılan davanın, imar yolunun güzergahının belirlenmesi sırasında yolun devamlılığı ve diğer yollarla bağlantısının gözönünde bulundurulması)
· Parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, daha sonra da işlemin iptal edildiği anlaşıldığından, bu kararlar doğrultusunda yeniden parselasyon işlemi yapı lacağı gözönünde bulundurularak parselasyona ta (Parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, daha sonra da işlemin iptal edildiği anlaşıldığından, bu kararlar doğrultusunda yeniden parselasyon işlemi yapı lacağı gözönünde bulundurularak parselasyona ta)
·              Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri (             Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri)
· Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri (1) ( Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri (1))
· Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi (Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi)
· Prim alınması zorunluluğu ( Prim alınması zorunluluğu)
· Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler ( Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler)
· Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi (Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi)
· Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi ( Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi)
· Yersiz ödemelerin geri alınması ( Yersiz ödemelerin geri alınması)
· Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans ( Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans)
· Davacıya ruhsat istemiyle başvurduğu tarihte projelerini geçerli olan mevzuata göre düzenlemesi halinde yapı ruhsatı verilebileceği, daha önceki ruhsat başvurusunda verilemediği halde ruhsatsız olarak yapının inşaasına başlanmış olmasının kazanılmış hak d (Davacıya ruhsat istemiyle başvurduğu tarihte projelerini geçerli olan mevzuata göre düzenlemesi halinde yapı ruhsatı verilebileceği, daha önceki ruhsat başvurusunda verilemediği halde ruhsatsız olarak yapının inşaasına başlanmış olmasının kazanılmış hak d)
· Usulüne uygun olarak verilmiş bir ruhsatın varlığından bahsedilemiyeceğine göre binanın bitmiş olmasının davacıya müktesap hak sağlamıyacağı nedeniyle projesi ve ruhsatı iptal edilen yapı ilavelerinin yıktırılmasına karar verilmesinde isabetsizlik görülme (Usulüne uygun olarak verilmiş bir ruhsatın varlığından bahsedilemiyeceğine göre binanın bitmiş olmasının davacıya müktesap hak sağlamıyacağı nedeniyle projesi ve ruhsatı iptal edilen yapı ilavelerinin yıktırılmasına karar verilmesinde isabetsizlik görülme)
· Bitişik nizam yapılanma koşulları öngörülen alanlarda arka bahçe mesafesi bırakılmasının zorunlu olduğu, ancak parselin yanında yapılacak yapılarda bahçe mesafesinin aranmayacağı, öte yandan, tip imar yönetmeliğinin 24.maddesinin son fıkrasıyla aynı yönet (Bitişik nizam yapılanma koşulları öngörülen alanlarda arka bahçe mesafesi bırakılmasının zorunlu olduğu, ancak parselin yanında yapılacak yapılarda bahçe mesafesinin aranmayacağı, öte yandan, tip imar yönetmeliğinin 24.maddesinin son fıkrasıyla aynı yönet)
· İmar durumunun istenilmesine ilişkin işleme karşı verilen cevap imar planının bir uygulaması olduğundan bu cevaptan itibaren 60 gün içerisinde plana karşı dava açılabileceği hk. (İmar durumunun istenilmesine ilişkin işleme karşı verilen cevap imar planının bir uygulaması olduğundan bu cevaptan itibaren 60 gün içerisinde plana karşı dava açılabileceği hk.)
· Usulüne uygun biçimde davacıya tebliğ edilmiş ve davacıya ait taşınmaz için tekemmül etmiş bir kamulaştırma işlemi bulunmadığından, kamulaştırma işleminin tebliğ edilmediği gerekçesiyle iptali yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmediği hk.
· Yapı sahibine para cezası verilebilmesi için idarece ruhsatsız yapılaşmanın veya ruhsata aykırılığın tespit edilmiş olması yeterli olup, ruhsata aykırılığın tesbiti üzerine mevzuata uygunluğun sağlanması için ilgiliye tanınacak sürenin para cezası verilme (Yapı sahibine para cezası verilebilmesi için idarece ruhsatsız yapılaşmanın veya ruhsata aykırılığın tespit edilmiş olması yeterli olup, ruhsata aykırılığın tesbiti üzerine mevzuata uygunluğun sağlanması için ilgiliye tanınacak sürenin para cezası verilme)
· 3194 sayılı yasanın 18. maddesi uyarınca tesis edilmiş parselasyon işleminin bu madde ve ilgili yönetmelik esasları içinde incelenmesi zorunluyken 2981 sayılı yasaya göre değerlendirme yapılarak karar verilmesinde isabet bulunmadığı hk.
· Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği (Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği)
· 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/f maddesine istinaden çıkarılan ve 8.2.1990 günlü, 20247 sayılı resmi gazetede yayımlanan, kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu sit (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/f maddesine istinaden çıkarılan ve 8.2.1990 günlü, 20247 sayılı resmi gazetede yayımlanan, kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu sit)
· İmar planı bulunmayan bir alanda hisselendirme suretiyle taşınmazın devrinin mümkün olmaması karşısında, bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin işlemde mevuata ayıkırılık bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 10.11.2006 gün ve E:2006/1383, K:2006/5 (İmar planı bulunmayan bir alanda hisselendirme suretiyle taşınmazın devrinin mümkün olmaması karşısında, bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin işlemde mevuata ayıkırılık bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 10.11.2006 gün ve E:2006/1383, K:2006/5)
· Taşınmazın, süresinde imar programına alınmamış olması emlak vergisinin ödemesinin durmasına engel teşkil etmeyeceğinden, tahsil edilen emlak vergilerinin vergi hatası kapsamı içinde değerlendirilmesi gerektiği hk. (Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 31.5.2007 gün ve E:2007/1783, K:2007/2143 sayılı kararı.)
· Şehrin merkezinde yoğun yapılaşma bulunan araç trafiğine elverişsiz dar yollar ve çok küçük parsellerden oluşan eski dokunun modern ve nezih bir alışveriş merkezi ve çevresinin de açık alan, yeşil alan ve yollar ile çevrelenmiş ticaret alanı haline getiri (Danıştay Altıncı Dairesinin 28.4.2004 gün ve E:2003/2507, K:2004/2675 sayılı kararı.)
· Taşınmazın maliki olmayan ve dava açma ehliyetini belde sakini sıfatına değil, taşınmazın zilyedi olduklarından bahisle ileride doğması ihtimali bulunan bir hak iddiasına dayandıran davacıların, beldenin arıtma tesisi yer seçimi işlemine karşı dava açma e (Danıştay Altıncı Dairesinin 20.04.2005 gün ve E:2004/309, K:2005/2411 sayılı kararı.)
· idari davalar (iptal davası, tazminat davası, idari sözleşmeden doğan davalar)
· Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular
· İdare Mahkemesi Görev Alanı
· Kamu Kurumu Alanları (Kamu Kurumu Alanları)
· KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI (TERİM)
[ Geri Dön ]