imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Imar Hukukcusu: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Imar Hukukcusu:


· iptal ve tam yargı davaları (imar hukuku)
· idari yargıda bağlantılı davalar (imar hukuku)
· itiraz, temyiz, kararlara karşı başvuru yolları (imar hukuku)
· Yürütmenin durdurulması kararına aykırı işlem tesis edilemez (imar hukuku)
· SA?LIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAiR KANUN
· 2577 sayılı İYUK 7. madde ile ilgili Danıştay İçtihatları 1 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 1
· b) Ödeme Emri Belgesine Eklenmesi Gereken Taahhüt ve Tahakkuk Belgelerine İlişkin Sorumluluk (imar hukuku)
· İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi Kitabının İçindekiler Kısmı (2577 sayılı idari Yargılama Usulü kanunu Şerhi)
· idari yargıda tanık-şahit dinlenilebilir mi? (idari yargılama usulü kanunu şerhi)
· idari yargıda yemin müessesesi var mı? (idari yargılama usulü kanunun şerhi kitabı)
· vergi mahkemesi, vergi mahkemeleri nedir (vergi mahkemesi,vergi mahkemeleri)
· Hizmet basamakları ve sevk zinciri (1) ( Hizmet basamakları ve sevk zinciri (1))
· Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları (idare hukuku) (Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları (idare hukuku))
· Doğal afetler veya savaş hali (idare hukuku) ( Doğal afetler veya savaş hali (idare hukuku))
· 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planılarına ait uygulamanın 2981 sayılı yasanın 10/b-c maddesine göre yapılmasını mümkün olmadığı, bu nedenle mahkeme kararının parselasyon işleminin iptaline ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadı (1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planılarına ait uygulamanın 2981 sayılı yasanın 10/b-c maddesine göre yapılmasını mümkün olmadığı, bu nedenle mahkeme kararının parselasyon işleminin iptaline ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadı)
· Danıştay Altıncı (6.) Dairesinin İmar Hukuku içtihatları (Danıştay Altıncı (6.) Dairesinin İmar Hukuku içtihatları (idare hukuku))
·              Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları (             Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları)
· Dava konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından yapıldığı açık olduğundan, anılan inşaatın davacının mülkiyetinden çıkmış olmasının, yapıyı yapan davacıya para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. Danıştay Altıncı Dairesinin 27.4.2007 gün (Dava konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından yapıldığı açık olduğundan, anılan inşaatın davacının mülkiyetinden çıkmış olmasının, yapıyı yapan davacıya para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. Danıştay Altıncı Dairesinin 27.4.2007 gün)
·              İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi (             İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi)
· İnşaat ruhsatı hakkında Yürütmenin Durdurulması kararı varsa zararı belediye ödeyecek. (Başlangıcında idarenin vermiş olduğu ruhsat bulunduğu için inşaatın mühürlenerek durdurulmasına kadar geçen süreç içinde davacıların inşaat için yapmış oldukları harcamalar nedeniyle doğan zararın idarece tazmini gerektiği kuşkusuzdur.)
· Yolun genişliğinin gösterilmediği 1/5000 ölçekli imar planının kabul edilmesine ilişkin belediye meclisi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 6.7.2005 gün ve E:2003/7510, K:2005/3906 sayılı kararı (Yolun genişliğinin gösterilmediği 1/5000 ölçekli imar planının kabul edilmesine ilişkin belediye meclisi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 6.7.2005 gün ve E:2003/7510, K:2005/3906 sayılı kararı)
· birden fazla idarenin imar planın yapımı konusunda yetkili olması halinde imar planını hangi idare yapacak? (5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varl)
· 1/5000 ölçekli planı 1/50.000 ölçekli plana aykırı ise iptali gerekir. (1/5000 ölçekli planı 1/50.000 ölçekli plana aykırı ise iptali gerekir.)
· Sigortalılık hallerinin birleşmesi ( Sigortalılık hallerinin birleşmesi)
· Prim oranları ve Devlet katkısı ( Prim oranları ve Devlet katkısı)
· Prim belgeleri ve işyeri kayıtları (1) ( Prim belgeleri ve işyeri kayıtları (1))
· Primlerin ödenmesi ( Primlerin ödenmesi)
· Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası ( Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası)
· Kontrol muayenesi ( Kontrol muayenesi)
· Parselasyon işleminin yargı kararıyla iptal edilmiş olması, bu işleme dayalı olarak verilmiş inşaat ruhsatlarının iptalini gerektirmez. (Parselasyon işleminin yargı kararıyla iptal edilmiş olması, bu işleme dayalı olarak verilmiş inşaat ruhsatlarının iptalini gerektirmez. İdarece, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla tesis edilecek yeni parselasyon işlemi sonrasında inşaat)
· imar planı değişikliği dava konusu edilmemiş olmakla birlikte, hukuken geçerli bir plana dayalı olmadığı anlaşılan imar durumunun kazanılmış hak sağlamayacağı (imar planı değişikliği dava konusu edilmemiş olmakla birlikte, bu değişikliğin yasal olarak geçerli olmadığı anlaşıldığından, hukuken geçerli bir plana dayalı olmadığı anlaşılan imar durumunun kazanılmış hak sağlamayacağı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 1)
· Eski plana göre yapılan iki katın müktesep hak teşkil eden yapının son radan yapılan imar planı değişikliği ile umumi hizmetlere ayrılan yerde kalması nedeniyle ruhsatın 3.katla ilgili bölümünün iptalinde isabetsizlik bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dair (Eski plana göre yapılan iki katın müktesep hak teşkil eden yapının son radan yapılan imar planı değişikliği ile umumi hizmetlere ayrılan yerde kalması nedeniyle ruhsatın 3.katla ilgili bölümünün iptalinde isabetsizlik bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dair)
· 3194/13.madde kapsamında yapılan başvurunun zımnen reddi üzerine mahkemece şehircilik ve planlama ilkelerine göre inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 9.1.2003 gün ve E:2001/6807, K:2003/105 sayılı kararı. (3194/13.madde kapsamında yapılan başvurunun zımnen reddi üzerine mahkemece şehircilik ve planlama ilkelerine göre inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 9.1.2003 gün ve E:2001/6807, K:2003/105 sayılı kararı.)
· İdare Hukuku Kitapları (Yazar: Cafer ERGEN) İdari Yargı Uzmanı (İdare Hukuku Kitapları (Yazar: Cafer ERGEN) İdari Yargı Uzmanı)
· Ruhsatlı yapıdaki ruhsata aykırılığın ne olduğu hususuna açıklık getiren yapı tatil tutanağının düzenlemesi suretiyle bir tesbitin yapılması, bu tesbitin tebliği suretiyle davacının yapısını mevzuata uygun hale getirmesi hususunda uyarılması gerekirken, d (Ruhsatlı yapıdaki ruhsata aykırılığın ne olduğu hususuna açıklık getiren yapı tatil tutanağının düzenlemesi suretiyle bir tesbitin yapılması, bu tesbitin tebliği suretiyle davacının yapısını mevzuata uygun hale getirmesi hususunda uyarılması gerekirken, d)
· online-hukuk.org test yayınına başladı. Tebrik eder, hayırlı olsun (online-hukuk.org test yayınına başladı. Tebrik eder, hayırlı olsun)
· İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN (İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN)
· Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri (Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri)
· Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü (Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü)
· Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri (Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri)
· İnşaat izni verilmesi yolundaki istemin reddine ilişkin işlem, düzenleyici işlem niteliğinde kabul edilen imar planının uygulanması kapsamında tesis edilmiş olduğundan, bu işlemle birlikte dayanağı planlara karşı açılan davanın esasının incelenmesi gereki
· Ruhsatsız yapının yapılıp bitirildiği tarihte köy yerleşik alanının tesipit edilmediği tartışmasız olduğundan plansız alanlar imar yönetmeliği'nin uygulanması ve 3194 sayılı yasanın 27. Maddesi kapsamında olmayan yapı için plansız alanlar imar yönetmeliği (Ruhsatsız yapının yapılıp bitirildiği tarihte köy yerleşik alanının tesipit edilmediği tartışmasız olduğundan plansız alanlar imar yönetmeliği'nin uygulanması ve 3194 sayılı yasanın 27. Maddesi kapsamında olmayan yapı için plansız alanlar imar yönetmeliği)
· 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planılarına ait uygulamanın 2981 sayılı yasanın 10/b-c maddesine göre yapılmasını mümkün olmadığı, bu nedenle mahkeme kararının parselasyon işleminin iptaline ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadı
· Aynı bağımsız bölüm içinde kalmak şartı ile bölme duvarlarının kaldırılması ruhsata tabi olmadığından iki ayrı bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılmasının ruhsata tabi olduğu hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 23.11.2005 gün ve E:2004/124, K:2005/5760 (Aynı bağımsız bölüm içinde kalmak şartı ile bölme duvarlarının kaldırılması ruhsata tabi olmadığından iki ayrı bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılmasının ruhsata tabi olduğu hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 23.11.2005 gün ve E:2004/124, K:2005/5760)
· idari dava dilekçelerinin hazırlanması
· Dava dilekçeleri üzerine ilk inceleme
· idare hukuku belgeleri
· İnşaat
· yapı terimleri
· Sehven de olsa, davalı idarece verilen ruhsat ve eki projesine uygun olarak inşa edilen yapının, imar mevzuatı ve plana uygun hale getirilmesi yolunda işlem tesis edilebileceği, ancak imar para cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğu hakkında. (Sehven de olsa, davalı idarece verilen ruhsat ve eki projesine uygun olarak inşa edilen yapının, imar mevzuatı ve plana uygun hale getirilmesi yolunda işlem tesis edilebileceği, ancak imar para cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğu hakkında.)
· Depolama Alanları (Depolama Alanları)
· Eğitim Tesisleri Alanı (Eğitim Tesisleri Alanı)
[ Geri Dön ]