imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Imar Hukukcusu: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Imar Hukukcusu:


· Hukuuk Genel kurulu Kararı Kamulaştırmasız el atma-imarda kısıtlılık (imar hukuku)
· Sorularla ve Cevaplarla Seçimin...
· Sorularla ve Cevaplarla Seçimin Temel Kavramları ve Mahalli İdareler ile Seçim Suçları (Nazif KAÇAK - Alpaslan AZAPA?ASI)
· Türkiye Cumhuriyeti Yeni Anayasa Taslağı
· Türkiye Cumhuriyeti Yeni Anayasası Taslağı 2
· KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA (imar hukuku)
· Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri (imar hukuku)
· Belediyelerin kamulaştırma Yetkisi (imar hukuku)
· Derdest dava olmaz. Cafer ERGEN idari yargı uzmanı, imar hukukçusu (idari yargı, imar hukuku)
· Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları (Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları)
· Gelir ve aylık bağlanmayacak haller (Gelir ve aylık bağlanmayacak haller)
·              506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri (             506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri)
· idari yargı (idari yargı)
· İdari Yargı Danıştayın Tarihçesi (idari yargı)
· İdari Yargı Danıştay Tüzüğü (idari yargı idare hukuku)
· idari yargı bölge idare mahkemeleri ve yargı çevreleri (idari yargı)
· idari yargı idare mahkemeleri (idari yargı)
· idari yargı vergi mahkemeleri (idari yargı)
· İdari Yargı Ecrimisil bedeli nasıl tespit edilir. (idari yargı)
· idari yargı yürütmenin Durdurulması taleb süresi şartları koşulları (idari yargı, yürütmenin durdurulması)
· idari yargı - iptal davalarında Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali (idari yargı idare hukuku imar hukuku)
· idari yargı- İmar Uygulamalarına İlişkin İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme (idari yargı- İmar Uygulamalarına İlişkin İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme)
· idari yargı - İmar Uygulamalarında Yetkili Mahkeme "İmar Uygulamalarında Yetkili Mahkeme" (idari yargı - İmar Uygulamalarında Yetkili Mahkeme "İmar Uygulamalarında Yetkili Mahkeme")
· idari yargı - . İdari Yargıda Subjektif Ehliyet "İdari Yargıda Subjektif Ehliyet" (idari yargı - . İdari Yargıda Subjektif Ehliyet "İdari Yargıda Subjektif Ehliyet")
· idari yargı - 5216 sayılı Büyükşehir Belediyei Kanunu’nun 14. maddesinde; (idari yargı - 5216 sayılı Büyükşehir Belediyei Kanunu’nun 14. maddesinde;)
· idari yargı - idari yargıda Dava Açma Süresi (idari yargı - idari yargıda Dava Açma Süresi)
· idari yargı - idari yargıda Sürelerle İlgili Genel Esaslar (idari yargı - idari yargıda Sürelerle İlgili Genel Esaslar)
· idari yargı - idari yargıda İptal ve Tam Yargı Davaları (idari yargı - idari yargıda İptal ve Tam Yargı Davaları)
· idari yargı konuları (İdari Yargı Örgütü)
· Arkeolojık sit alanında 2981 sayılı yasa uyarınca ıslah imar planı, parselasyon ve buna benzer gibi uygulamalar yapılamayacağı hk (Arkeolojık sit alanı olarak ilan edilmiş bir alanda 2863 sayılı yasa'da öngörülen ilke ve kuralların geçerli olduğu, bu nitelikteki alanlarda 2981 sayılı yasa uyarınca ıslah imar planı, parselasyon ve buna benzer gibi uygulamalar yapılamayacağı hk. Danışt)
· Yapı tatil tutanağı üzerine yapılacak başvurular yapı tatil zaptının tebliği (Ruhsata aykırı inşaatın idarece tespit edilerek tutanak düzenlenmesi üzerine davacı tarafından idareye başvurularak ruhsata aykırılıkların giderilmesi için gerekli izinlerin verilmesi istenildiğinden 3194 sayılı yasanın 32. maddesinde öngörülen hususların)
· idari yargı - OSMANLI İMPARATORLU?U DÖNEMİ ŞÛRA-YI DEVLET BAŞKANLARI (OSMANLI İMPARATORLU?U DÖNEMİ ŞÛRA-YI DEVLET BAŞKANLARI)
· idari yargı - DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN VE İDARİ DAİRENİN GÖREVLERİ (idari yargı - DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN VE İDARİ DAİRENİN GÖREVLERİ)
· idari yargı - idari yargıda (idare mahkemelerinde) yürütmenin durdurulması istemli iptal ve tam yargı (tazminat) dava dilekçesi örneği CAFER ERGEN (idari yargı - idari yargıda (idare mahkemelerinde) yürütmenin durdurulması istemli iptal ve tam yargı (tazminat) dava dilekçesi örneği CAFER ERGEN)
· idari yargı - idare mahkemelerinde yürütmeyi durdurma istekli iptal davası dava dilekçe örneği (idari yargı - idare mahkemelerinde yürütmeyi durdurma istekli iptal davası dava dilekçe örneği)
· Maili inhidam durumu arzeden tescilli yapının yıkım yetkisinin (3194/39 uyarınca) koruma kurullarına ait olduğu hk (Maili inhidam durumu arzeden ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılan yıkımı yetkisinin (3194/39 uyarınca) koruma kurullarına ait olduğu hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 22.12.2006 gün ve E:2004/8089, K:2006/6505 sayılı kararı.)
· İdari Yargı, İdari Yargı Mahkemeleri Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri Vergi mahkemeleri (Ankara Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi)
· Ek-1 Madde uygulama koşulları şartları 2981 sayılı Yasanın Ek 1. maddesi (Ek-1 Madde uygulama koşulları şartları 2981 sayılı Yasanın Ek 1. maddesi)
· İdari Yargı İdare mahkemelerinde açılan dava Türleri (İdari Yargı İdare mahkemelerinde açılan dava Türleri)
· idari Yargı Vergi Mahkemelerinde Açılan Dava Türleri (idari Yargı Vergi Mahkemelerinde Açılan Dava Türleri)
· idari Yargı Haberleri (idari Yargı Haberleri)
· kapatılan Belediyeler "kapatılacak belediyeler" imarhukukcusu (kapatılan Belediyeler "kapatılacak belediyeler" imarhukukcusu)
· Üst ölçekli plan varsa alt ölçekli imar planlarının uygulama işlemi niteliğinde olduğu, dolayısıyla alt ölçekli planlara karşı açılan davada öğrenme üzerine dayanağı olan üst ölçekli planın iptali istemiyle de dava açılabileceği hk.
· Davacının taşınmazından imar yolu geçirilmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği işleminin iptali istemiyle açılan davanın, imar yolunun devamlılığı ve diğer yollarla bağlantısının gözönünde bulundurulması ve üst ölçekli plana uygunluğunun da araşt (Davacının taşınmazından imar yolu geçirilmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği işleminin iptali istemiyle açılan davanın, imar yolunun devamlılığı ve diğer yollarla bağlantısının gözönünde bulundurulması ve üst ölçekli plana uygunluğunun da araşt)
· Terimler ve Kavramlar (terimler ve kavramlar)
· İdari davalarda savunma ve cevap hakkı
· İdare mahkemelerinde davaların incelemesi
· idari yargıdan hatırlatmalar
· yürütmenin durdurulması istemi
[ Geri Dön ]