imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Imar Hukukcusu: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Imar Hukukcusu:


· alçak-basık kıyı (imar) (imar hukuku, imar)
· Pratik imar hukuku bilgileri imarhukukcusu. (imar hukuku)
· yerel plan (mevzi imar planı) (imar hukuku)
· imarhukukcusu.com imar konuları (imar hukuku)
· Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· 100 soruda imar (imar hukuku)
· imarlı kentleşme (imar hukuku)
· imar alt yapısı (imar hukuku)
· imar hukukunun temel kaynakları (imar hukuku)
· imarlı arsa satışı (imar hukuku)
· imar dışı uygulamalar (imar hukuku)
· imar hukukunun yeri (imar hukuku)
· imar idare mahkemesi (imar hukuku)
· imar dava dilekçesi (imar hukuku)
· imar avukatı (imar hukuku)
· iptal edilen imar planının geri gelmemesi (imar hukuku)
· imar tebligatları (imar hukuku)
· imar askı süreleri (imar hukuku)
· imar planlarında kısıtlılık (imar hukuku)
· imar uygulamasında parsel dağıtımı (imar hukuku)
· imar para cezası (imar hukuku)
· imar yıkım kararı (imar hukuku)
· imarlı olmayan arsanın sorunları (imar hukuku)
· imar ıslah uygulamaları (imar hukuku)
· imarda kısıtlı alanların vergi sorunu (imar hukuku)
· imar davaları (imar hukuku)
· belediyelerin imar işleri (imar hukuku)
· imar işlerinde sorumluluk (imar hukuku)
· tüm haberler (imar hukuku)
· imar kamulaştırma haberleri (imar hukuku)
· imar uygulamaları haberleri (imar hukuku)
· imar tarihçesi (imar hukuku)
· imar yasaları (imar hukuku)
· imar yönetmelikleri (imar hukuku)
· imar işlerinde bilirkişi (imar hukuku)
· imar problemlerinin önceden tespit edilmesi (imar hukuku)
· imar ahlakı (imar hukuku)
· imar dava açma süreleri (imar hukuku)
· imar tazminat (imar hukuku)
· imara aykırı yapılaşmaların yasallaştırılmaları (imar hukuku)
· imar keşifleri (imar hukuku)
· Kamulaştırmka dava dilekçesi örneği (imar) (imar hukuku)
· imar kirlilği suçu ve cezası (imar) (imar hukuku)
· kaçak yapıya para cezası (imar) (imar hukuku)
· kaçak yapıya yıkım kararı verilmesi (imar) (imar hukuku)
· kaçak yapının mühürlenmesi (imar) (imar hukuku)
· kaçak yapı tespiti ve tutanağı (imar) (imar hukuku)
· imar para cezasından nasıl kurtulabilirim (imar) (imar hukuku)
· imar ile ilgili sorulara cevaplar (imar) (imar hukuku)
· imar avukatı arıyorum (imar) (imar hukuku)
· imar planına karşı dava açma süresini kaçırdım (imar9 (imar hukuku)
· imarda kısıtlılık (imar hukuku)
· imarda kısıtlı taşınmazların vergisi, vergi sorunu, çözümü (imar hukuku vergi hukuku)
· İmarda 18. madde uygulaması sorunları (imar hukuku)
· İmar Kanunu parselasyonda nerede hata yapıyoruz (imar hukuku)
· İmar açısından kentsel dönüşümü nasıl uyguluyoruz (imar hukuku)
· imar kanunu 42. madde iptal kararı (imar hukuku)
· KUZEY ANKARA GIRIŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESI KANUNU (imar hukuku)
· imar ile ilgili tanımlar (imar hukuku)
· imar yönetmelikleri isim listesi (imar hukuku)
· imar ile ilgili kanunlar (imar hukuku)
· İMAR İLE İLGİLİ TÜM KANUN VE YÖNETMELİK İSİMLERİ (İMAR HUKUKU)
· Kaçak Yapı (İMAR) kitabı kavramlar dizini (imar hukuku)
· Kaçak Yapı Kitabında neler var (imar hukuku)
· imar planları kitabının içeriği (imar hukuku)
· Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Kitabının kavramları (imar hukuku)
· imarhukukcusu.com sitesinin tüm içeriği (imar hukuku)
· imarhukukcusu.com içeriği (imar hukuku)
· imarhukukcusu.com içerik (imar hukuku)
· imarhukukcusu.com içerik son (imar hukuku)
· imar hukuk (imar hukuku)
· hukuk imar (imar hukuku)
· imar hakkında bilgi (imar hukuku)
· imar planı değişince imar planına göre yapılan inşaatın durumu nedir. (imar hukuku)
· Danıştay imar kararları 1 (imar hukuku)
· Danıştay imar kararları 2 (imar hukuku)
· Danıştayın imar karar özetleri 3 (imar hukuku)
· Danıştay imar hukuku karar özetleri 4 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku karar örnekleri 5 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku karar örnekleri 6 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku karar örnekleri 7 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 8 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 9 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 10 (imar hukuku)
· Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluşu (imar hukuku)
· Bölge Adliye Mahkemeleri Listesi (imar hukuku)
· idari hakimler isim listesi (imar hukuku)
· Danıştay Tetkik Hâkimleri (imar hukuku)
· Danıştayın turizm ile ilgili kararları (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 36 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 36 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 37 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 68 (imar hukuku)
· İstanbul adliye-adliyeleri (imar hukuku)
· Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı - Sendikeların dava açma hakkı (imar hukuku)
· Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 70 (imar hukuku)
· Danıştay İçtihadları Birleştirem Kurulu içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 77 (imar hukuku)
· Danıştay Dördüncü (4.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 82 (imar hukuku)
· Danıştay Sekizinci (8.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 85 (imar hukuku)
· Danıştay içtihadı Birleştirme Kurulu Kararı (Mahkeme kararının lyerine getirilmesi) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 98 (imar hukuku)
· İmar işlerinde manevi tazminata yasal faiz dava tarihinden başlatılacak. (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK'un 7. maddesi ile ilgili Danıştay içtihatları (imar hukuku)
· Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ve 2577 sayılı Yasanın 13. maddesi ile ilgili içtihatları (imar hukuku)
· TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİ?İNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN (imar hukuku)
· Danıştay 6. Dairesinin 3194/7,8,9,10.maddeleri ("imar hukuku") ile ilgili karar örnekleri (imar hukuku)
· AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· İmar planına aykırı olarak düzenlene imar durumu belgesinin iptali için açılacak davada dilekçe örneği. (imar durumu)
· 3194/18 uyg. da müşterek mülkiyetin ferdileştirilmesi nedeniyle açılacak davada dilekçe örneği. (imar hukuku)
· 3194 sayılı imar Kanunu'na göre imar planlarında Bayındırlık ve İskan bakanlığının yetkisi (3194 sayılı İmar Kanunu)
· 3194 sayılı imar kanununa göre ifraz tevhid ve kamulaştırmadan arta kalan taşınmazlar (3194 sayılı imar kanunu)
· İNTERNET TOPLU KULLANIM SA?LAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK (imar)
· bölge idare mahkemeleri nedir (2576 sayılı Bölge idare mahkemeleri..Kanunu)
· MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SEKTÖR KOMİTELERİNİN KURULUŞ,GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (imar)
· Danıştay Dergisi 114 nolu sayısı kararları (imar)
· idare hukuku (idare hukuku)
· Genel sağlık sigortalısı sayılanlar ( Genel sağlık sigortalısı sayılanlar)
· Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma ( Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma)
· Kimlik tespiti ve acil haller (1) ( Kimlik tespiti ve acil haller (1))
· plan notları planın aslından sayılır ve buradaki plan notları yanı lejand plarn kadar önemli ve geçerlidir. (İmar planıyla belirlenmiş yapılaşma koşullarını açıklayıcı, belirleyici ve bütünleyici nitelikte olduğu tartışmasız bulunan plan notlarını bazı yapılar için uygulanıp bazıları için uygulanmamasının, planın bütünlüğünü ve dengesini bozacağı, şehircilik ilk)
· İmar planları, imar yönetmeliklerinden önce uygulanması gereken gene düzenleyici işlem niteliğinde olduklarından, imar planında yapılaşma ile ilgili kuralların bulunması halinde, bu konuda yönetmelik hükümlerine göre karar verilmeyeceği hk. Danıştay Altın (İmar planları, imar yönetmeliklerinden önce uygulanması gereken gene düzenleyici işlem niteliğinde olduklarından, imar planında yapılaşma ile ilgili kuralların bulunması halinde, bu konuda yönetmelik hükümlerine göre karar verilmeyeceği hk. Danıştay Altın)
· Parselasyon (arazi ve arsa düzenlemeleri) incelenirken hangi kriterlere göre doğruluğu araştırılacak. (Parselasyon işleminin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dayalı olarak yapılacağı, ancak 1/1000 ölçekli uygulama işleminin dava konusu edilmemesi halinde, parselasyon işleminin 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri ile 1)
· Kamulaştırılacak taşınmazın bedel tespiti ve idare adına tescil davasının dilekçe eklerinin ilgilisine tebliğ edilmeden idari yargıda açılan iptal davasının vaktinden önce açıldığı ve kamu yararı kararının da tek başına idari davaya konu olabilecek konu v (Kamulaştırılacak taşınmazın bedel tespiti ve idare adına tescil davasının dilekçe eklerinin ilgilisine tebliğ edilmeden idari yargıda açılan iptal davasının vaktinden önce açıldığı ve kamu yararı kararının da tek başına idari davaya konu olabilecek konu v)
· İmar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 8.11.2006 gün ve E: (İmar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 8.11.2006 gün ve E:)
· 3194 sayılı Yasanın 17.maddesi uyarınca bedelsiz geri verme sözkonusu olmadığından ve davacıların taşınmazından düzenleme ortaklık payı da alınmadığından parselasyon işlemi sonucunda ifraz arasında yol ve park alanında kalan ve davacı tarafından bedelsiz (3194 sayılı Yasanın 17.maddesi uyarınca bedelsiz geri verme sözkonusu olmadığından ve davacıların taşınmazından düzenleme ortaklık payı da alınmadığından parselasyon işlemi sonucunda ifraz arasında yol ve park alanında kalan ve davacı tarafından bedelsiz)
· Danıştay Altıncı Dairesinin imar hukuku içtihatları (Danıştay altıncı Dairesinin imar davaları ve imar hukuku içtihatları)
·              Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller (             Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller)
· Mahkemece, yapının hangi aşamada bulunduğu tespit edilerek, yapının durdurulduğu tarihte eğer yapı tamamlanmış ise ilgililerin kazanılmış hakkının bulunması nedeniyle yapının yıkılmasının hukuka aykırı olduğu hususu da gözönünde bulundurulmak suretiyle ya (Mahkemece, yapının hangi aşamada bulunduğu tespit edilerek, yapının durdurulduğu tarihte eğer yapı tamamlanmış ise ilgililerin kazanılmış hakkının bulunması nedeniyle yapının yıkılmasının hukuka aykırı olduğu hususu da gözönünde bulundurulmak suretiyle ya)
· İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi ( İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi)
· Aylık ve gelirlerin birleşmesi ( Aylık ve gelirlerin birleşmesi)
· Prime esas kazançlar ( Prime esas kazançlar)
· Günlük kazanç sınırları ( Günlük kazanç sınırları)
· Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler (Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler)
· Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma (Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma)
· Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı (2) ( Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı (2))
· Suçsuzluk Karinesi Kitabı (Yazarı Yalçın Sarıkaya) (Suçsuzluk Karinesi Kitabı (Yazarı Yalçın Sarıkaya))
· 2008 yılı yaz dönemi hakim ve savcı kararnamaleri (hakim ve savcı kararnamesi)
· Sahil şeridi içinde kalan taşınmazda geçici inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 5.10.1999 gün ve E:1998/5103, K:1999/4284 sayılı kararı. (Sahil şeridi içinde kalan taşınmazda geçici inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 5.10.1999 gün ve E:1998/5103, K:1999/4284 sayılı kararı.)
· 1. sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş alınması gerektiği hk. (1. sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş alınması gerektiği hk.)
· Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler (Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler)
·              4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları (             4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları)
· Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılara ilişkin geçiş hükmü (Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılara ilişkin geçiş hükmü)
· Yürütme (Yürütme)
· İMAR DURUMUNUN İSTENİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEME KARŞI VERİLEN CEVAP İMAR
· İnşaat ruhsatı tarihinden itibaren 5 yıl içinde tamamlanmayan yapı için 3194 sayılı kanunun 32.maddesi uyarınca yıkım işleminin uygulanamayacağı, 3194 sayılı yasa'nın 42. Maddesinde kanun'un hangi maddesinin hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine g
· Bölge İdare Mahkemesi bilgileri
· HSYK Seçimi
[ Geri Dön ]