imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Imar Hukukcusu: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Imar Hukukcusu:


· belediye kanunu (5393) (imar)
· büyükşehir belediyesi kanunu (5216) (imar)
· yapı denetimi hakkında kanun (4708) (imar hukuku)
· 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
· imar yasası, yasa (imar)
· AVRUPA SOSYAL ŞARTI (GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) 22/3/2007 B.K.K.
· 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik (imar hukuku)
· 3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DE?İŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUN GERE?İNCE KURULAN FONUN HARCAMA ESASLARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK (imar hukuku)
· Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik (imar hukuku)
· Afet Harcamaları Yönetmeliği (imar hukuku)
· Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa Ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (imar hukuku)
· Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği (imar hukuku)
· Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik (imar hukuku)
· Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik (imar hukuku)
· Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği (imar hukuku)
· Büyük Ölçekle Haritaların Yapım Yönetmeliği (imar hukuku)
· Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· imar hukukçusu Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik (imar hukuku)
· imar hukukcusu- İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· imar hukukçusu. İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği (imar hukuku)
· imar hukukçusu. Karayolları Kenarlarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik (imar hukuku)
· imar hukukçusu. (imar hukuku)
· imar hukukçusu. Otopark Yönetmeliği (imar hukuku)
· imar hukukçusu. İstanbul İmar Yönetmeiğili (imar hukuku)
· ankara büyükşehir belediyesi imar yönetmeliği içindekiler (imar hukuku yönetmelikler)
· izmir büyükşehir belediyesi imar yönetmeliği tanımlar imarhukukcusu (imar hukuku)
· bursa büyükşehir belediyesi imar yönetmeliği ik maddeler imarhukukçusu (imar hukuku)
· CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GERE?İNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
· adli yargı tarife ve harçlar (imar hukuku)
· CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) (imar hukuku)
· Türk Ceza Kanunu (5237) (imar hukuku)
· Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun (5235) (imar hukuku)
· HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (İMAR)
· İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (2577) (İmar hukuku)
· TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (2709) (İMAR HUKUKU)
· DANIŞTAY KANUNU (2575) (İMAR HUKUKU)
· BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (2576) (imar hukuku)
· DEVLET MEMURLARI KANUNU (657) (İMAR)
· KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (İMAR HUKUKU)
· acaristanbul (acarkent) kararı (imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuuk imar hukuku)
· YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİ?İ (imar)
· YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİ?İ (imar)
· KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULAMASI, DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK (imar hukuku)
· KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· ÇEVRESEL ETKİ DE?ERLENDİRMESİ YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
· TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİ?İ (imar hukuçusu)
· ALTYAPILI ARSA ÜRETİMİ VE BU ARSALARIN TAHSİS YOLUYLA SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (imar hukuku)
· ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME (imar hukuku)
· BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
· ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ (imar hukuku)
· Ülke Fiziksel Planı (imar hukuku)
· Bölge Planı (imar hukuku)
· Çevre düzeni planı (imar hukuku)
· imar planı (imar hukuku)
· nazım imar planı (imar hukuku)
· uygulama imar planı (imar hukuku)
· koruma amaçlı imar planı (imar hukuku)
· ulaşım planı (imar hukuku)
· ilave (ek) imar planı (imar hukuku)
· revizyon imar planı (imar hukuku)
· imar planlarına karşı dava açma süresi (imar hukuku)
· imar planlarına karşı dava açma süreleri konusunda Danıştay içtihatları. imarhukukcusu Cafer ERGEN (imar hukuku)
· Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Yönetmelik (imar hukuku)
· 1164 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği (imar hukuku)
· Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar (imar hukuku)
· Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (imar hukuku)
· il genel meclisi çalışma yönetmeliği (imar hukuku)
· Gayrı sıhhi Müessese Yönetmeliği (imar hukuku)
· gayrı sıhhi müessese yönetmeliğine göre işyeri sınıflandırmaları (imar hukuku)
· Otopark Yönetmeliği (imar hukuku)
· Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği (imar hukuku)
· Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (imar hukuku)
· Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· Korunması Gerekli Taşınmaz kültür ve Tescili Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· Çevre Denetimi Yönetmeliği (imar hukuku)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (imar hukuku)
· Çed Yönetmeliği Eki Listeler (imar hukuku)
· Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (imar hukuku)
· Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (imar hukuku)
· MİLLÎ PARKLAR YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· Asansör Yönetmeliği (imar hukuku)
· Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik (imar hukuku)
· 2007 Yargı Harçları (imar hukuku)
· I. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURULU GÜNDEMİNDE BULUNAN KANUN TASARILARI (imar hukuku)
· BAŞBAKANLIKTA BULUNAN KANUN TASARILARI (imar hukuku)
· :::: Çalışması Devam Eden Kanun Tasarıları (imar hukuku)
· :::: Görüşe Gönderilen Kanun Tasarıları (imar hukuku)
· TBMM Komisyonlarında Bulunan Tasarı ve Teklifler (imar hukuku)
· KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNDE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE YILLIK MALİYET ORANI HESAPLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· DE?İŞKEN FAİZİ İÇEREN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNE DAİR TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Kitabının içeriği (imar hukuku)
· Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı - Eski Eser (imar hukuku)
· Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı - Çevre Hukuku (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 28 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 29 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 30 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 31 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 32 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 33 (imar hukuku)
· Danıştaya göre müdahilin hakları (imar hukuku)
· Danıştayın belediye ile ilgili kararları (imar hukuku)
· Danıştayın ihale ile ilgili kararları (imar hukuku)
· Danıştayın maden işleri ile ilgili kararları (imar hukuku)
· Danıştayın kamulaştırma ile ilgili kararları (imar hukuku)
· Danıştayın kamulaştırma ile ilgili karraları 2 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 35 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 36 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 38 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 39 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 40 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 41 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 42 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 42 (imar hukuku)
· 2007 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (imar hukuku)
· Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun (imar hukuku)
· Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun (imar hukuku)
· Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge AdliyeMahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (imar hukuku)
· Anayasa Mahkemesi Kararı-506 sayılı SSK (İdari para cezaları) (imar hukukuk)
· Anayasa Mahkemesi Kararları/3194 sayılı İmar Kanunu-idari para cezaları (imar hukuku)
· DANIŞTAY İMAR İÇTİHATLARI (İMAR HUKUKU)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 43 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 44 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 45 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 45 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 47 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 47 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 49 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 50 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 50 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 52 (imar hukukcusu)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 53 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 53 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 55 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 56 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 56 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 58 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 59 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 60 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 60 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 62 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 63 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 64 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 65 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 66 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 66 (imar hukuku)
· www.imarhukukcusu.com haberleri (imar hukuku)
· www.imarhukukcusu.com haberleri (imar hukuku)
· www.imarhukukcusu.com haberleri (imar hukuku)
· Anayasa Mahkemesi Kararları (imar hukuku)
· Resmi Linkler (imar hukuku)
· Anayasa Mahkemesi Başkanlmarı Konuşmaları 1 (imar hukuku)
· Anayasa Mahkemesi Başkanlmarı Konuşmaları 2 (imar hukuku)
· Yargıtay Başkanı Konuşmaları 1 (imar hukuku)
· Danıştay İkinci (2.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 81 (imar hukuku)
· Danıştay Onuncu (10.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 87 (imar hukuku)
· Danıştay Yayınlar Listesi (imar hukuku) (imar hukuku)
· DANIŞTAYIN İMAR KONUSUDAKİ ÖRNEK İÇTİHATLARI (İMAR HUKUKU)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 97 (imar hukuku)
· GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU (imar hukuku)
· AOL'de ilk 100 imar (ımar) sonuçları (imar hukuku)
· imar hukku ile ilgili Google'de ilk 150'de yer alan adresler (imar hukuku)
· SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİ?İNDE DE?İŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
· İmarhukukcusu.com (imar hukuku ile ilgili tek site) AOL'de 29.cu sırada... (imar hukuku)
· HAYAT SİGORTALARI YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI (imar hukuku)
· dünyanın ve İstanbul'un en önemli oteleri (imar hukuku)
· imarhukukcusu.com'da imar hukuku konuları (imar hukuku)
· imarhukukcusu.com'da imar ile ilgili konular (imar hukuku)
· SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KONTROL MEMURLARI YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· Banka Promosyonları ile İlgili 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (imarhukuku)
· 9/7/2007 TARİHLİ VE 2007/12377 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (imar hukuku)
· Danıştayın harcırah yolluk ile ilgili kararları (imar hukuku)
· uyuşmazlık mahkemesi kararları 1 (imar hukuku)
· uyuşmazlık mahkemesi kararaları 2 (imar hukuku)
· uyuşmazlım mahkemesi kararları 3 (imar hukuku)
· uyuşmazlık mahkemesi karraları 4 (imar hukuku)
· uyuşmazlık mahkemesi kararları 5 (imar hukuku)
· uyuşmazlık mahkemesi kararları 6 (imar hukuku)
· uyuşmazlık mahkemesi karraları 7 (imar hukuku)
· uyuşmazlık mahkemesi kararları 8 (imar)
· uyuşmazlık mahkemesi kararları 10 (imar)
· uyuşmazlık mahkemesi kararları 9 (imar)
· uyuşmazlık mahkemesi kararları 11 (imar)
· uyuşmazlık mahkemesi kararları 13 (imar)
· Karayolları Haritası ve Mesafe Hesabı (imar hukuku)
· 3194 sayılı İmar kanunu'nun 13. maddesi ile ilgili karar içtihatlar. (imar hukuku)
· Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (imar hukuku)
· 342 sayılı Yargı Mevzuatı Bülteni İçeriği. (imar hukuku)
· TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV VE SİCİL YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (imar hukuku)
· Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 312) (imar hukuku)
· Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar (imar hukuku)
· Türkiye Cumhuriyeti Yeni Anasayası Taslağı 3
· imar planı nedir (imar hukuku)
· Düzenleme ortaklık payı nedir (imar hukuku)
· uygulama imar planı nedir (uygulama imar planı)
· mevzi imar planı nedir (mevzii imar planı)
· nazım imar planı nedir (nazım imar planı)
· çevre düzeni planı nedir (Çevre düzeni planı)
· Çevre düzeni nazım imar planını kim yapacak (çevre düzeni planı)
· Revizyon imar planını kim yapacak (revizyon imar planı)
· 3194 sayılı İmar kanununa göre cephe hattı. (3194 sayılı imar Kanunu)
· 3194 sayılı kanunu'na göre imar planlarıda umumi hizmetlere ayrılan yerler (3194 sayılı İmar Kanunu)
· Kentsel dönüşüm mü kentsel bölüşüm mü (imar)
· İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU (imar)
· İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU (imar)
· 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ UYGULAMALARININ YASAL DAYANAKLARI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (imar)
· HARCIRAH KANUNU’NDA ESKİYE DÖNÜLDÜ (imar)
· Radyoloji personelinin mesai saatlerinin artırılmasına karşı dava dilekçe örneği (imar)
· TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN İMAR KİRLİLİ?İ SUÇU (imar)
· KAMU DENETÇİLİ?İ KURUMUNA BAŞVURMA HALİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI VE DEVAM ETMESİ (imar)
· Yetkili plân müellifine yaptırılmayan 1/1000 ölçekli imar plâ¬nına da¬yalı olarak komşu taşınmaza inşaat ruhsatı verilmesi üzerine, bu inşaat ruhsatı ve dayanağı imar plânının birlikte dava konusu edilmesi halinde, dava dilekçesi örneği. (3194 sayılı İmar Kanunu)
· İnşaat ruhsatı başvurusunun, imar planı olduğu ve bu tadilat sonrasında taşınmazın konut alanından çıkartılarak yeşil alana tahsis edildiğinden bahisle reddedilmesi halinde, inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan imar plan (3194 sayılı İmar Kanunu)
· İnşaat ruhsatı isteminin, parselin yola isabet eden kısımlarının bedelsiz terki şartına bağlanması işlemine karşı açılacak davada dilekçe örneği. (3194 sayılı imar Kanunu)
· adil yargılama ilkeleri (idari yargılama usulü kanunu şerhi)
· Danıştay nedir (2575 sayılı Danıştay Kanunu)
· BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İMAR UYGULAMASI YETKİSİ (imar)
· Kamulaştırma işlemine ktebligattan önce dava açılması, kamu yararına kararına karşı doğrudan dava açılabilir mi (imar)
· Taşınmazın okul alanı kullanımından çıkarılarak farklı bir kullanıma ayrılmasına dair tadilatı, (imar)
· Mahkemece iptal edilen imar planın kendiliğinden yürürlüğü girmez belediye meclisinin karar alması gerekir. (imar)
· İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARI İLE UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATLARINI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ RET ETME YETKİLERİ BULUNUYOR MU YOKSA YA AYNEN YA DA DE?İŞTİREREK ONAYLAMAK ZORUNDA MIDIR. (imar)
· imarda kısıtlılığın çözümü, imar planındaki okul alanı nasıl değiştirilecek. (idare hukuku)
· Parselasyonun yargı kararıyla iptali inşaat ruhsatlarının iptalini gerektirmez. idarece, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla tesis edilecek yeni parselasyon işlemi sonrasında inşaatların durumunun değerlendirilmesi, bu yeni parselasyon i (Parselasyonun yargı kararıyla iptali inşaat ruhsatlarının iptalini gerektirmez. idarece, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla tesis edilecek yeni parselasyon işlemi sonrasında inşaatların durumunun değerlendirilmesi, bu yeni parselasyon i)
· 18. madde uygulamasında düzenleme ortaklık payı hesabı yoldan ihdaslar (DÜZENLEME alanı içerisinde yer alan yoldan ihdas edilen alanların düzenleme ortaklık payı alanından düşülmemesine karşın bu alanlara karşılık olarak belediye adına parsel oluşturulmadığı gibi ihdas edilen alanlar ilave danatı alanı olarak kullanılması ama)
· imar idari para cezası hangi şartlarda verilir, hangi hususlara dikkat edilmelidir, ruhsata aykırılık düzeltilirse para cezası ortadan kalkar mı?
· ruhsata bağlanma olanağı bulunmayan yapının niteliğine göre idari para cezası verilebilir. (Onaylı mimari projeye aykırı olarak 109.04 m2'lik alanın davacıya ait lokantanın kullanımına katıldığı, söz konusu ruhsatsız imalatın proje onaylattırılmak suretiyle ruhsata bağlanma olanağı bulunmadığı açık olduğundan, mevcut imalatın niteliği irdelenere)
· İdari işleme karşı dava açılmamış olmasının tazminat davasındaki istemin incelenmesine engel teşkil etmeyeceği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 13.11.2002 gün ve E:2001.4094, K:2002.5061 sayılı kararı. (İdari işleme karşı dava açılmamış olmasının tazminat davasındaki istemin incelenmesine engel teşkil etmeyeceği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 13.11.2002 gün ve E:2001.4094, K:2002.5061 sayılı kararı.)
· İmar planı, imar durumu, yapı, inşaat, imar kanunu, inşaat mühendisleri odası bilgileri
· İmar Davaları
· HSYK adayları (idari yargı hsyk adayları)
· idare hukuku
· idari yargı
· Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi Adayları
· Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerekir. (Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı)
[ Geri Dön ]