imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Imar Hukukcusu: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Imar Hukukcusu:


· yürütmenin durdurulması (imar hukuku)
· idari yargı kararlarının uygulanması (imar hukuku)
· ilk inceleme üzerine verilecek kararlar (imar hukuku)
· idari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı (imar hukuku)
· doğrudan doğruya tam yargı davası (imar hukuku)
· idari yargıda yetki (imar hukuku)
· merci tayini (imar hukuku)
· kanun yararına bozma (imar hukuku)
· temyizde ve itirazda yürütmenin durdurulması (imar hukuku)
· yargılanmanın yenilemesi (imar hukuku)
· çekinme ve ret (imar hukuku)
· adli tatil, nöbetçi mahkeme (imar hukuku)
· Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre DüzenlemeProjelerinin Hazırlanması Gösterimi Uygulaması müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik (imar hukuku)
· İDARİ (İMAR) PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREV SORUNU (imar hukuku)
· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabının içeriği (imar hukuku)
· Neden İdari Yargı (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku kıyı kenar çizgisi ile ilgili karar örnekleri 68 (imar hukuku)
· Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 71 (imar hukuku)
· Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 72 (imar hukuku)
· Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 73 (imar hukuku)
· Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 73 (imar hukuku)
· Danıştay Birinci (1.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 75 (imar hukuku)
· Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 77 (imar hukuku)
· Danıştay Dördüncü (4.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 83 (imar hukuku)
· Danıştay Yedinci (7.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 84 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 92 ("imar hukuku", imar , ımar)
· Danıştayın imar hukuku ve diğer konularla ile ilgili karar örnekleri 94 ("imar hukuku", imar, ımar)
· Danıştay karar özetleri (kamu görevlileri) (imar hukuku)
· Danıştayın Görevleri (imar hukuku)
· belediyelerin internet adresleri (web) (imar hukuku)
· HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31. Madde ... (imar hukuku)
· HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 75... (imar hukuku)
· imar hukukcusu sayfaları (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 96 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 100 (imar hukuku)
· ARSA ÜRETİMİ VE DE?ERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (imar hukuku)
· TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN (imar hukukuk)
· Orta Vadeli Mali planı (imar hukuku)
· Kadastro Kanunu (imar hukuku)
· HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN (imar hukuku)
· KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKlNDA KANUN (imar hukuku)
· MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (imar hukuku)
· TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİ?İ KANUNU (imar hukuku)
· BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU (imar hukuku)
· Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği (imar hukuku)
· Danıştay 6. Dairesinin 3194/32. madde (imar hukuku) ile ilgili kararları (imar hukuku)
· Danıştay 6. Dairesinin 3194/18 (imar hukuku) ile ilgili kararları. (imar hukuku)
· danıştay 6. Dairesinin 3194/21.madde ("imar hukuku") ile ilgili kararları. (imar hukuku)
· Danıştay 6. Daire 3194/42. madde ("imar hukuku") ile ilgili kararları. (imar hukuku)
· En gözde imar hukuku ile ilgili siteler (imar hukuku)
· MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİ?İNDE DE?İŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
· SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· imar planındaki kısıtlılığın kaldırılmasına ilişkin başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemi için açılacak davada dilekçe örneği. (imar hukuku)
· Para cezasına karşı açılacak davada dilekçe örneği. (imar hukuku)
· İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK (imar)
· Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi ( Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi)
· Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri (1) (Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri (1))
· Yurt dışında tedavi ( Yurt dışında tedavi)
· Katılım payı alınması ( Katılım payı alınması)
· Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi ( Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi)
· İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu (idare hukuku) ( İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu (idare hukuku))
·              Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı (             Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı)
·              İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi (             İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi)
· Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu (1) ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu (1))
· Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması (1) (Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması (1))
· Islah imar planlarının planı bulunmayan alanlarda ya da planı bulunmakla birlikte bu planın mevzuata aykırı yapılaşma nedeniyle uygulama kabiliyetini kaybettiği alanlarda yapılmasının mümkün olduğu hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 9.11.2004 gün ve e:2003/2 (Islah imar planlarının planı bulunmayan alanlarda ya da planı bulunmakla birlikte bu planın mevzuata aykırı yapılaşma nedeniyle uygulama kabiliyetini kaybettiği alanlarda yapılmasının mümkün olduğu hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 9.11.2004 gün ve e:2003/2)
· vergi davalarında yürütmenin durdurulması (yürütmenin durdurulması)
· 29.04.2006 tarihli, 26153 sayılı RG'de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nin (Sıra No:6) (29.04.2006 tarihli, 26153 sayılı RG'de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nin (Sıra No:6))
· Kurumca verilecek idarî para cezaları (Kurumca verilecek idarî para cezaları)
·              İdarî yaptırımlar ve fesih (             İdarî yaptırımlar ve fesih)
·              Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri (             Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri)
· Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması (Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması)
·              5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri (idare hukuku)
· Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri (Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri)
· 506 sayılı Kanunun malûllük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri (506 sayılı Kanunun malûllük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri)
·              Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri (             Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri)
·              Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri (             Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri)
· Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi (Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi)
· Yürürlük (Yürürlük)
· ilaçlı stent bedellerinin devlet tarafından ödenmesi hakkında Danıştay'ın Yürütmüye Durdurma Kararı (idare hukuku)
· DAVA AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (İDARE HUKUKU DAVA AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR)
· idari yargı avukatı - iptal ve yürütmenin durdurulması davaları avukatı (idare hukuku)
· idari yargı idare mahkemelerinde iptal ve tam yargı (tazminat) dava dilekçesi örneği (idari yargı idare mahkemelerinde iptal ve tam yargı (tazminat) dava dilekçesi örneği)
· idari yargı Yürütmeyi Durdurma (yürütmenin durdurulması) dilekçesi örneği (idari yargı Yürütmeyi Durdurma (yürütmenin durdurulması) dilekçesi örneği)
· idari yargı - yürütmeyi durdurma istemli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneği (idari yargı - yürütmeyi durdurma istemli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneği)
· idari yargıda itiraz mercileri (idari yargıda itiraz mercileri)
· Toplantıya katıldığı halde Kurul kararlarını süresi içinde mazeretsiz olarak imzalamayan Kurul üyeleri Başkanın oyu doğrultusunda oy kullanmış sayılır. (Toplantıya katıldığı halde Kurul kararlarını süresi içinde mazeretsiz olarak imzalamayan Kurul üyeleri Başkanın oyu doğrultusunda oy kullanmış sayılır.)
· MİLLÎ E?İTİM BAKANLI?I PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DE?İŞİKLİ?İ YÖNETMELİ?İNDE DE?İŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (MİLLÎ E?İTİM BAKANLI?I PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DE?İŞİKLİ?İ YÖNETMELİ?İNDE DE?İŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)
· İhale İşlemlerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusu (İhale İşlemlerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusu)
·     İhale İşlemlerinde İdareye şikayet başvurusu (    İhale İşlemlerinde İdareye şikayet başvurusu)
·  Kamu İhale İşlemlerinde İhalelere yönelik başvurular ( Kamu İhale İşlemlerinde İhalelere yönelik başvurular)
· Adrese dayalı nüfus sayımı sonucu nüfusu 2000 in altında kalıp Kapatılacak olan belediyelerin açacakları iptal davaları (Kapatılacak olan belediyelerin açacakları iptal davaları)
· SİLAH KANUNU TASARISI
· 4342 sayılı Yasa nazım imar planı ile getirilen kullanım kararı ile mera vasfı (4342 sayılı Yasa nazım imar planı ile getirilen kullanım kararı ile mera vasfı)
[ Geri Dön ]