imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Imar Hukukcusu: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Imar Hukukcusu:


· idare hukuku (idare hukuku - idare hukuku uzmanı, idari yargı uzmanı, idare hukukçusu)
· imar mevzuatı (İMAR MEVZUATI KİTABI çok yakında)
· kaçak yapıyı ruhsatlandırma (kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 15 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku görev ile ilgili karar örnekleri 25 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 34 (imar hukuku)
· imar müdürlükleri haberleri (imar hukuku)
· Büyükşehir ve il belediyeleri (imar hukuku)
· Danıştay Başkanlar Kurulu içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 75 (imar hukuku)
· Danıştay VergiDava Daireleri Kurulu içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 79 (imar hukuku)
· Danıştay Dokuzuncu (9.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 86 (imar hukuku)
· Danıştay Onuncu (10.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 87 (imar hukuku)
· Danıştay Onikinci (12.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 89 (imar hukuku)
· Danıştay Onüçüncü (13.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 90 (imar hukuku)
· Danıştay 111 nolu Dergi Kamu görevlileri karar özetleri (", imar, ımarimar hukuku")
· imar hukukunun bilgi kaynakları (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ve diğer konularla ile ilgili karar örnekleri 95 (imar hukuku, imar, ımar)
· Danıştay imar karar dökümleri (imar hukuku)
· ESki Anayasalarımız (imar hukuku)
· Görev Tazminatı İle İlgili Haberler (imar hukuku)
· HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 99 (imar hukuku)
· KÖY KANUNU (imar hukuku)
· MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİ?İNDE DE?İŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 2 (imar hukuku)
· Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi (idare hukuku) ( Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi (idare hukuku))
· vazife malullüğü (vazife malüllüğü)
·              İsteğe bağlı sigorta ve şartları (             İsteğe bağlı sigorta ve şartları)
· İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş (İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş)
· Bitişik yapı nizamında yan bahçe mesafesi sözkonusu olamıyacağından, mahkemece bilirkişi raporuna göre inşaat ruhsatının iptaline karar verilmesinde isabet görülmediği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 1.4.1993 gün ve E:1992/2605, K:1993/1267 sayılı kararı. (Bitişik yapı nizamında yan bahçe mesafesi sözkonusu olamıyacağından, mahkemece bilirkişi raporuna göre inşaat ruhsatının iptaline karar verilmesinde isabet görülmediği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 1.4.1993 gün ve E:1992/2605, K:1993/1267 sayılı kararı.)
·              Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü (             Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü)
·              Uyuşmazlıkların çözüm yeri (             Uyuşmazlıkların çözüm yeri)
· Uygulanmayacak hükümler (Uygulanmayacak hükümler)
· Yönetmelikler (Yönetmelikler)
· 1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri (1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri)
· Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler (Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler)
· idare hukuku ile ilgili Danıştay içtihatları (idare hukuku ile ilgili Danıştay içtihatları)
· Tören alanları, için herhangi bir taşınmazın sürekli olarak imar planında bu amaca tahsis edilmesinde bir zorunluluk bulunmadığı (Tören alanları, için herhangi bir taşınmazın sürekli olarak imar planında bu amaca tahsis edilmesinde bir zorunluluk bulunmadığı)
· Bölge İdare Mahkemeleri (idare hukuku, bölge idare mahkemeleri)
· idari yargı kararlarının uygulanma süreleri (idare hukuku, ilamların uygulanma süresi,)
· 2008 yılı yaz dönemi kaymakamlar kararnamesi (İçişleri Bakanlığı) (İçişleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2008/10307)
· dava dilekçesi örnekleri (idare hukuku)
· KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİ?İ (KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİ?İ)
· Danıştayın 2981 sayılı Yasa uyarınca hak sahipliği ile ilgili kararları içtihatları (Danıştayın 2981 sayılı Yasa uyarınca hak sahipliği ile ilgili kararları içtihatları)
· İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları) (İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları))
· imar para cezalarında tekerrür nasıl uygulanacak. Cafer ERGEN (Davacı tarafından ilk para cezasının iptal edildiğine ilişkin bir karar ibraz edilmediğinden, olayda 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanması yerinde bulunduktan sonra, para cezası miktarının maku)
· orman alanlarında imar uygulamaları nasıl olacak. 18 uygulaması yapılabilir mi? (Orman alanı olarak belirlenmiş yerlerin, inşaata elverişli imar parseli haline getirilemeyecek alanlar olması nedeniyle, parselasyon işlemine tabi tutulamayacakları hakkında)
· Yeni Yapılaşma Koşulları Öngören 1/5000, 1/1000 Ve 1/50000 Ölçekli İmar Planlarının dikkate alınması gerekir. (Ruhsatsız Yapıların 3194 Sayılı Yasa'nın 32. Maddesi Uyarınca Yıktırılmasına İlişkin 10.10.2000 Günlü, 2677-2842 Sayılı Belediye Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada; Uyuşmazlık Konusu Yeni Yapılaşma Koşulları Öngören 1/5000, 1/1000 Ve 1/5000)
· Geçici inşaat ruhsatı verilmesinde kadastral parselin bir imar parseli gibi kabul edileceği ve dolayısıyla geçici inşaat ruhsatı verilirken imar parseli için öngörülen koşullara uyulması gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 31.12.2004 gün ve E:2003/2 (Geçici inşaat ruhsatı verilmesinde kadastral parselin bir imar parseli gibi kabul edileceği ve dolayısıyla geçici inşaat ruhsatı verilirken imar parseli için öngörülen koşullara uyulması gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 31.12.2004 gün ve E:2003/2)
· 2981 sayılı Yasanın geçici 2/b maddesi kapsamına giren yapılar için ruhsat ya da kullanma izni verilmesi söz konusu olmadığından, anılan yasanın öngördüğü harçların alınmasının mümkün bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 21.12.1988 gün ve E:1987/16 (2981 sayılı Yasanın geçici 2/b maddesi kapsamına giren yapılar için ruhsat ya da kullanma izni verilmesi söz konusu olmadığından, anılan yasanın öngördüğü harçların alınmasının mümkün bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 21.12.1988 gün ve E:1987/16)
· 2009 Yaz İdari Yargı Kararnamesi 1
· 2009 Yaz İdari Yargı Kararnamesi 3
· 2009 Yaz İdari Yargı Kararnamesi 4
· Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında alınacak tedbirler
· imar durumu ile ilgili bilgiler
· Yapı Hukuku
[ Geri Dön ]