imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Imar Hukukcusu: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Imar Hukukcusu:


· Hukuk (imar hukuku)
· 3194 İmar (imar hukuku)
· İmar (ımar) (imar hukuku)
· İmar hukuku (imar hukuku)
· Çevre Hukuku (imar hukuku)
· Kaçak Yapı (imar hukuku)
· İdare Hukuku, İdari Yargı, Kaçak Bina (idare hukuku, idari yargı)
· 18. madde uygulaması (imar hukuku)
· imar nedir (imar hukuku)
· imar uygulamaları-uygulaması, parselasyon, şuyulandırma, arazi ve arsa düzenlemesi (İMAR HUKUKU)
· imar kirliliği (imar hukuku)
· imar plânı (planı) (imar hukuku)
· 18 uygulaması (18. madde uygulaması-imar uygulaması) (imar hukuku)
· yapı kullanma-izni-izin belgesi (imar hukuku)
· parsel (imar hukuku)
· yapı ruhsat(ı) (imar hukuku)
· imar para (imar hukuku)
· imar para cezaları (imar hukuku)
· 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü (imar hukuku)
· Tadilat Ruhsatı (imar hukuku)
· İmar Kanunu (imar hukuku)
· gayrımenkul hukuku (imar hukuku)
· Kaçak Kat (imar hukuku)
· Çatı Katı (imar hukuku)
· kentsel dönüşüm (imar hukuku)
· gecekondu (imar hukuku)
· İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ Kitaplar (İMAR HUKUKU)
· sit alanı kentsel sit doğal sit arkeolojik sit tabiat varlığı kültür varlığı koruma alanı ören yeri koruma amaçlı imar planı çevre düzenleme projesi (İMAR HUKUKU)
· İDARİ YARGIDA MAHKEMELER VE YARGI ÇEVRELERİ (imar hukuku)
· İmar Hukuku ile ilgili her türlü (tüm) kanunlar ve yönetmelikler (imar kanunları - imar yönetmelikleri (İmar Mevzuatı kitabı)
· imar para (belediye para cezası ve yıkım kararlarına karşı) cezasına itiraz dilekçe örneği (imar hukuku)
· 3194 sayılı İmar Kanunu (İMAR HUKUKU)
· imar ile ilgili yayınlar imar mevzuatı (imar hukuku ile ilgili kitaplar)
· 10/c uygulaması (imar affı uygulaması)
· kamulaştırma - kamulaştırmada dava açma süresi (imar hukuku)
· yıkım kararı - madde 32 (imar hukuku)
· imar planı, kamulaştırma, 18. madde uygulaması, kaçak yapı, yıkım, mühürleme, idari para cezası, tadilat ruhsatı dava dilekçeleri çok yakında (imar hukuku)
· Mortgage, Banka Konut Kredileri, Mortgage Sistemi, Mortgage Avantajları, Mortgage Kredileri, ipotekli Konut Kredisi, Banka Ev Kredisi, Mortgage nedir? (Mortgage, Banka Konut Kredileri, Mortgage Sistemi, Mortgage Avantajları, Mortgage Kredileri, ipotekli Konut Kredisi, Banka Ev Kredisi, Mortgage nedir? Ayrıntılı bilgi haberler kısmında mortgage başlığı altında yer almaktadır.)
· imar affı nedir (İmar hukuku, imar af yasası)
· imar hukuku ile ilgili web siteleri (imar hukuku, imar)
· Akarsu (imar) (imar hukuku, imar)
· aktif yeşil alan (imar) (imar hukuku, imar)
· Arazi kullanma kabiliyeti sınıflaması (imar) (imar hukuku, imar)
· arka bahçe mesafesi (imar) (imar hukuku, imar)
· arsa (imar) (imar hukuku, imar)
· asma kat (imar) (imar hukuku, imar)
· ayrık bina (imar) (imar hukuku, imar)
· ayrık nizam (imar) (imar hukuku, imar)
· azami bina alanı (imar) (imar hukuku, imar)
· bakım-onarım birimleri (imar) (imar hukuku, imar)
· balıkçı barınaği (imar) (imar hukuku, imar)
· basınç sığınakları (imar) (imar hukuku)
· basit tadil ve tamir (imar) (imar hukuku, imar)
· Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı (imar) (imar hukuku, imar)
· Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında Kısmi Yapılaşma (imar) (imar hukuku, imar)
· Bina cephesi (imar) (imar hukuku, imar)
· bina derinliği (imar) (imar hukuku, imar)
· bina yüksekliği (imar) (imar hukuku, imar)
· bina (imar) (imar hukuku, imar)
· birim park alanı (imar) (imar hukuku, imar)
· bitişik bina (imar) (imar hukuku, imar)
· bitişik nizam (imar) (imar hukuku, imar)
· blok başı bina (imar) (imar hukuku, imar)
· blok nizam (imar) (imar hukuku, imar)
· bodrum kat (imar) (imar hukuku, imar)
· Bölge otoparkları ve genel otoparklar (imar) (imar hukuku, imar)
· cephe hattı (imar) (imar hukuku, imar)
· Çekek yeri (imar) (imar hukuku, imar)
· Çevre düzeni planı (imar) (imar hukuku, imar)
· çiftçi (imar) (imar hukuku, imar)
· çocuk bahçeleri (imar) (imar hukuku, imar)
· Dağıtım cetveli (imar) (imar hukuku, imar)
· Dar-yüksek kıyı (imar) (imar hukuku, imar)
· Destek birimleri (imar) (imar hukuku, imar)
· Dikili tarım arazileri (imar) (imar hukuku, imar)
· Düzenleme ortaklık payı oranı (imar) (imar hukuku, imar)
· Düzenleme ortaklık payı (imar) (imar hukuku, imar)
· düzenleme sahası (imar) (imar hukuku, imar)
· Düzenleme sınırı (imar) (imar hukuku, imar)
· ebadlı kroki (imar) (imar hukuku, imar)
· Elektrik tesisat projesi (imar) (imar hukuku)
· Emsal, inşaat alanı kat sayısı (imar) (imar hukuku, imar)
· esaslı tadilat (İmar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Fen adamları (İmar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· fenni mesul (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Gelişme (inkişaf) alanı (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Genel sığınaklar (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Günübirlik turizm tesisleri (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Halihazır harita (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Hata sınırı (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· ifraz (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· İkili blok (ikiz bina- imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· ilave plan (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· ilgili idare (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· imar adası ("imar hukuku", imar, ımar)
· İmar mevzuatına aykırı yapı ("imar hukuku", imar, ımar)
· imar parseli ("imar hukuku", imar, ımar)
· imar planı ("imar hukuku", ımar, imar)
· İnşaat alanı kat sayısı (kat alanı kat sayısı-KAKS, emsal):(imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· kadastro adası (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· kadastro parseli (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· kat yüksekliği (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Kentsel ve kırsal yerleşmelerde Kısmi Yapılaşma (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Kıyı çizgisi (imar) (imar hukuku)
· Kıyı kenar çizgisi (imar) (imar hukuku)
· kıyı (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Komşu bahçe uzaklığı (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Konut dışı kentsel çalışma alanları (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· kroki (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Kruvaziyer liman (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Kuru tarım arazisi (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· liman (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Marjinal tarım arazisi (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Mekanik tesisat projesi (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Merkezi iş alanı (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Mevcut teşekkül (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Mevzii imar planı (imar) ("imar hukuku", imar, ımar)
· Mimari proje ("imar hukuku", imar, ımar)
· muhtarlık izni ("imar hukuku", imar, ımar)
· Mutlak tarım arazisi ("imar hukuku", imar, ımar)
· mücavir alan ("imar hukuku", imar, ımar)
· normal kat ("imar hukuku", imar, ımar)
· ortak alanlar ("imar hukuku", imar, ımar)
· Ön bahçe uzaklığı ("imar hukuku", imar, ımar)
· Örtü altı tarım arazileri ("imar hukuku", imar, ımar)
· Özel sığınaklar ("imar hukuku", imar, ımar)
· Özel ürün arazileri ("imar hukuku", imar, ımar)
· Özet cetveli ("imar hukuku", imar, ımar)
· özürlü ("imar hukuku", imar, ımar)
· parklar ("imar hukuku", imar, ımar)
· parsel cephesi ("imar hukuku", imar, ımar)
· Parsel derinliği ("imar hukuku", imar, ımar)
· parsel numarası ("imar hukuku", imar, ımar)
· Parselasyon planı ("imar hukuku", imar, ımar)
· parselasyon ("imar hukuku", imar, ımar)
· Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları ("imar hukuku", imar, ımar)
· plan değişikliği ("imar hukuku", imar, ımar)
· Rekreaktif alanlar ("imar hukuku", imar, ımar)
· resmi bina ("imar hukuku", imar, ımar)
· Revizyon planı ("imar hukuku", imar, ım ar)
· Röperli kroki ("imar hukuku", imar, ımar)
· saçak seviyesi ("imar hukuku", imar, ımar)
· sahil şeridi ("imar hukuku", imar, ımar)
· Sahil şeridinin birinci bölümü ("imar hukuku", imar, ımar)
· Sahil şeridinin ikinci bölümü ("imar hukuku", imar, ımar)
· sanayi bölgesi ("imar hukuku", imar, ımar)
· Serpinti sığınakları ("imar hukuku", imar, ımar)
· sığınak ("imar hukuku", imar, ımar)
· son kat ("imar hukuku", imar, ımar)
· sosyal alt yapı ("imar hukuku", imar, ımar)
· Spor ve oyun alanları (imar hukuku)
· statik proje ("imar hukuku", imar, ımar)
· Su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisi ("imar hukuku", imar, ımar)
· Sulu tarım arazisi ("imar hukukuk", ımar hukuku, imar hukukcusu)
· Taban alanı kat sayısı (TAKS):
· taban alanı ("imar hukuku", ımar hukuku)
· tabii zemin ("imar hukuku", ımar hukuku)
· tahsis cetveli (imar hukuku)
· Tarım arazileri sınıfı (imar hukuku)
· tarım arazileri (imar hukuku)
· Tarımsal amaçlı entegre yapılar (imar hukuku)
· Tarımsal amaçlı yapılar (imar hukuku)
· Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı (imar hukuku)
· taşıt yolu (imar hukuku)
· Teknik alt yapı (imar hukuku)
· teknik yönetmelik ("imar hukuku", imar hukuku, ımar hukuku)
· terk fazlası (imar hukuku)
· terk (imar hukuku)
· tersane (imar hukuku)
· Tehid (Birleştirme) (imar hukuku)
· Toplumun yararlanmasına açık yapı (imar hukuku)
· umumi bina (imar hukuku)
· Umumi hizmetlere ayrılan miktar (imar hukuku)
· Uygulama imar planı (imar hukuku)
· Uygulama krokisi (imar hukuku)
· Yan (yol) bahçe uzaklığı (imar hukuku)
· yapı adası (imar hukuku)
· Yapı inşaat alanı (brüt inşaat alanı) (imar hukuku)
· yapı inşaat alanı (imar hukuku)
· yapı yaklaşma sınırı (imar hukuku)
· yapı (imar hukuku)
· Yat çekek yeri (imar hukuku)
· yat limanı (imar hukuku)
· Yerleşik alan (imar hukuku)
· Yerleşim alanı (imar hukuku)
· Yerleşme alanı dışı (iskan dışı) alan (imar hukuku)
· yerleşme alanı (imar hukuku)
· Yeşil alanlar (imar hukuku)
· yol ekseni (imar hukuku)
· yol fazlası (imar hukuku)
· yoldan ihdas (imar hukuku)
· Yönetim birimleri (imar hukuku)
· yüksek katlı bina (imar hukuku)
· zemin kat (imar hukuku)
· sit (imar hukuku)
· kentsel sit (imar hukuku)
· arkeolojik sit (imar hukuku)
· doğal sit (imar hukuku)
· tarihi sit (imar hukuku)
· ören yeri (imar hukuku)
· koruma amaçlı imar planı (imar hukuku)
· revziyon koruma amaçlı imar planı (imar hukuku)
· İlave koruma amaçlı imar planı (imar hukuku)
· Koruma amaçlı imar planı değişikliği (imar hukuku)
· Çevre düzenleme projesi (imar hukuku)
· Plan müellifi (imar hukuku)
· planlama ekibi (imar hukuku)
· proje müellifi (imar hukuku)
· proje ekibi (imar hukuku)
· ormana bitişik köy (imar hukuku)
· orman içi köy (imar hukuku)
· orman kadastrosu (imar hukuku)
· orman köyü (imar hukuku)
· Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler (imar hukuku)
· tarım arazisi (imar hukuku)
· çevre (imar hukuku)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) (imar hukuku)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci (imar hukuku)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Özel Formatı (imar hukuku)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (imar hukuku)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı (imar hukuku)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı (imar hukuku)
· Çevresel Durum Değerlendirme Raporu (imar hukuku)
· duyarlı yöreler (imar hukuku)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (imar hukuku)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı (imar hukuku)
· izleme ve kontrol (imar hukuku)
· hava kirleticiler (imar hukuku)
· hava kalitesi (imar hukuku)
· emisyonlar (imar hukuku)
· tip ve emisyon belgesi (imar hukuku)
· teknolojik seviye (imar hukuku)
· çiftçi (imar hukuku)
· tarım arazileri (imar hukuku)
· tarım arazileri sınıfı (imar hukuku)
· arazi kullanma şekilleri (imar hukuku)
· mutlak tarım arazileri (imar hukuku)
· dikili tarım arazileri (imar hukuku)
· özel ürün arazileri (imar hukuku)
· marjinal tarım arazileri (imar hukuku)
· Örtü altı tarım arazileri (imar hukuku)
· sulu tarım arazileri (imar hukuku)
· kuru tarım arazileri (imar hukuku)
· tarımsal amaçlı yapılar (imar hukuku)
· Tarımsal amaçlı entegre yapılar (imar hukuku)
· arsa (imar hukuku)
· yerleşim alanı (imar hukuku)
· devlet hakkı (imar hukuku)
· arama ruhsatı (imar hukuku)
· işletme ruhsatı (imar hukuku)
· işletme izni (imar hukuku)
· satış bilgi formu (imar hukuku)
· arama faaliyet raporu (imar hukuku)
· maden işletme faaliyetleri (imar hukuku)
· imalât haritası (imar hukuku)
· maden sicili (imar hukuku)
· 3194 sayılı İmar Kanunu
· vakıflara vergi muafiyeti (imar hukuku)
· il özel idaresi kanunu (5302) (imar hukuku)
· kamulaştırma kanunu (2942)
· gecekondu kanunu (775) (imar hukuku)
· kıyı kanunu (3621) (imar hukuku)
· kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863) (imar hukuku)
· imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290) (imar hukuku)
· YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN (5366) (imar hukuku)
· İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· Plansız Alanlar Yönetmeliği (imar hukuku)
· İMAR PLANLARININ YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ YETERLİLİK YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· 3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DE?İŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
· Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik (imar hukuku)
· TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
· KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
· KARAYOLLARI KENARlNDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK
· GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİ?İ
· KARAYOLLARI  KENARlNDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK
· imar hukuku ile ilgili tüm yönetmelikler
· Danıştay imar hukuku ile ilgil karar örnekleri 11 (imar hukuku)
· danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 13 (imar hukuku)
· danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 14 (imar hukuku)
· imar hukuku siteleri (imar hukuku)
· imar hukuku siteleri 2 (imar hukuku)
· imar hukuku ile ilgili siteler (imar hukuku)
· imar ile ilgili webler (imar hukuku)
· imar hukuku ile ilgili siteler (imar hukuku)
· imar hukukcusu haberleri (imar hukuku)
· idari yargı uzmanı ile ilgili haberler (imar hukuku)
· idari yargı uzmanı ile ilgili haberler 2 (imar hukuku)
· imar hukukcusu ile ilgili haberler 2 (imar hukuku)
· danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 16 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku tazminat kısmına ilişkin kararları 17 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ve imar affı ile ilgili karar örnekleri 18 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku yıkım kısmına ilişkin karar örnekleri 19 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku yıkım kısmına dair karar örnekleri 20 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku kamulaştırma ile ilgili karar örnekleri 21 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku kamulaştırma ile ilgili karar örnekleri 22 (imar hukuku)
· danıştayın imar hukuku süre kısmına ilişkin karar örnekleri 23 (imar hukuku)
· danıştayın imar hukuku icrai işlem kısmına ilişkin karar örnekleri 24 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku görev ile ilgili karar örnekleri 26 (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 27 (imar hukuku)
· imar uygulamaları haberleri (imar hukuku)
· Anayasa mahkemesi karraları fihristi A (Yasa İsmine Göre) (imar hukuku)
· Danıştay İkinci (2.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 79 (imar hukuku)
· 2577 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ilgili Danıştay içtihatları (imar hukuku)
· Uyarma Cezasına AİHM'dan tazminat (imar hukuku)
· uyarma ve kınama cezası Ankara 5. İdare Mah. Kararı (imar hukuku)
· Uyarma ve Kınama Cezalarına Yargı yolu -/ Makale (imar hukuku)
· 657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu (imar hukuku)
· imar hukuku adresleri (imar hukuku)
· imar haber sayfaları (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 101 (imar hukuku)
· İmar planından başka yollarla kat artırımı mümkün değildir. (imar hukuku)
· 27.06.2007 TARİHLİ İDARİ YARGI KARARNAMESİ (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku ili ilgili karar örnekleri 102 (imar hukuku)
· ORMAN YOL A?I PLANLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (imar hukuku)
·  UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN (imar hukuku)
· İSTANBUL BO?AZ KÖPRÜSÜ VE ÇEVRE YOLU PROJESİ SAHASINDAKİ GECEKONDULARIN  TASFİYESİ HAKKINDA KANUN (imar hukuku)
· ÇEVRE KANUNU (imar hukuku)
· KAT MÜLKİYETİ KANUNU (imar hukuku)
· TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (imar hukuku)
· TAPU KANUNU (imar hukuku)
· AOL'de ilk altmış sıraya giren imar ile ilgili web sayfaları (imar hukuku)
· KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· İmar hukuku ile ilgili ilk 150 ye giren adresler (imar hukukcusu)
· ONAYLI BAKIM KURULUŞLARI YÖNETMELİ?İ. İmarhukukcusu Cafer ERGEN (imar hukuku)
· AOL'de ilk 100 imar (imar hukuku)
· KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİ?İ (imar hukuku)
· KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (imar hukuku)
· Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit Ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik (imar hukuku)
· 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği (imar hukuku)
· Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik (imar hukuku)
· Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği (imar hukuku)
· Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik (imar hukuku)
· Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (imar hukuku)
· Ağaçlandırma Yönetmeliği (imar hukuku)
· Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere Veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi Veya Arsaların Gerçek Veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik (imar hukuku)
· Harita Ve Harita Bilgilerini Temin Ve Kullanma Yönetmeliği (imar hukuku)
· Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu Yönetmeliği (imar hukuku)
· Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik (imar hukuku)
· Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği (imar hukuku)
· İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği (imar hukuku)
· imar kirliliği (suçu) nedir (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 3 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 4 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 5 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 6 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 7 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 8 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 9 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 10 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 11 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 12 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 13 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 14 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 15 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 16 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 17 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 18 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 19 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 20 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 21 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 22 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 23 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 24 (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK Madde 7 ile ilgili Danıştay İçtihatları 25 (imar hukuku)
· Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri (imar hukuku)
· 2008 yılında memur Maaşları (imar hukuku)
· Referandumda nerede oy kullanılacak. (imar hukuku)
· 2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları (imar hukuku)
· Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (imar hukuku)
· Danıştayın imar hukuku içtihadı (imar hukuku)
· Orman kanununun 35. maddesindeki yapı sistemlerinin (imar hukuku)
· Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (imar hukuku)
· Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi (imar hukuku)
· Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği (imar hukuku)
· Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline (imar hukukçusu)
· Afet Sebebiyle Yapılan Ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler (imar hukuku)
· Koruma, Uygulama Ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle (imar hukuku)
· Mera Yönetmeliği (imar hukuku)
· 1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (imar huhuku)
· Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği (imar hukuku)
· Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği (imar hukuku)
· Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği (imar hukuku)
· Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik (imar hukuku)
· Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere Ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik (imar hukuku)
· Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (imar hukuku)
· Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik (imar hukuku)
· imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar (imar hukuku)
· Ruhsatsız Veya Ruhsat Ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan İnşaatın Tespit Tarihinin Esas Alınarak Ceza Uygulamasına Gidilmesi Ve Eylem Meydana Getirdiği Tarihte Belirlenen Para Cezası Miktarının Uygulanması Gerektiği (imar hukukçusu)
· 21 Ekim 2007 halkoylaması kesin olmayan sonuçları. (imar hukuku)
· imar hukuku konularında bir soru bir cevap bir içtihat (imar hukuku)
· SSK Kanunu İle Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (imar hukuku)
· Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİ?İ (2004/108/AT) (imar hukuku)
· ADLİ SİCİL KANUNU (imar hukuku)
· KONU (imar hukuku)
· İNCELEME (imar hukuku)
· I- HESAP VERME (imar hukuku)
· 1- Yönetim Dönemi Hesabının Verilmesi (imar hukuku)
· 2- Kamu İdaresi Hesabının Verilmesi (imar hukuku)
· II- SORUMLULUK (imar hukuku)
· III – SORUMLULAR (imar hukuku)
· 1- Bakanlar (imar hukuku)
· 2- Üst Yöneticiler (imar hukuku)
· - Harcama Yetkilileri (imar hukuku)
· a) Harcama Yetkililerinin Genel Sorumluluğu (imar hukuku)
· b) Kurul, Komite veya Komisyon Üyelerinin Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluğu (imar hukuku)
· c) Harcama Yetkisinin Devri Halinde Sorumluluk (imar hukuku)
· d) Görev Ayrılığı Nedeniyle Yetki Devrinde Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluk (imar hukuku)
· e) Vekâlet Görevi Nedeniyle Yetki Devrinde Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluk (imar hukuku)
· 3- Gerçekleştirme Görevlileri (imar hukuku)
· a) Ödeme Emri Belgesini Düzenlemekle Görevlendirilen Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumluluğu (imar hukuku)
· c) Kurul, Komisyon veya Benzeri Bir Organca Düzenlenen Gerçekleştirme Belgelerinde Sorumluluk (imar hukuku)
· d) Elektronik Ortamda Oluşturulan Ortak Veri Tabanına Bilgi Girişine Esas Olacak Belgelere İlişkin Sorumluluk (imar hukuku)
· 5- Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları (imar hukuku)
· a) Muhasebe Yetkilisinin İmza Kontrol Görev ve Sorumluluğu (imar hukuku)
· b) Ödemeye Esas Belgelerin Eksikliği ve Maddi Hata Bulunması Durumunda Sorumluluk (imar hukuku)
· c) Muhasebe Yetkilisinin Gideri Hak Sahibine Ödeme Görevi (imar hukuku)
· d) Muhasebe Yetkilisinin Gelir ve Alacakları Tahsil Görevi (imar hukuku)
· 5018 sayılı Kamu mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve   5189/1 sayılı kararı. (imar hukuku)
· imar hukuku Danıştay Altıncı Daire içtihatları 1 (imar hukuku)
· imar hukuku Danıştay Altıncı Daire içtihatları 2 (imar hukuku)
· imar hukuku Danıştay Altıncı Daire içtihatları 3 (imar hukuku)
· imar hukuku Danıştay Altıncı Daire içtihatları 4 (imar hukuku)
· Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları (imar hukuku)
· imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri (imar hukuku)
· İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ŞERHİ Kitabı Yakında Satışa Sunulacaktır. (imar hukuku)
· imar davası, imar hukuku davaları, imar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar (imar hukuku)
· İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (imar hukuku)
· imar Terimleri Sözlüğü
· idari Yargı (idare hukuuk ve imar hukuku) (imar hukuku)
· Genel olarak imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği. (imar hukuku)
· İnşaat ruhsatıyla birlikte dayanağı imar plânına karşı açılacak davada dilekçe örneği. (imar hukuku)
· Nazım imar planına aykırı olarak uygulama imar planında de¬ğişiklik yapılarak, bu değişiklik sonucunda komşu taşınmaza inşat ruhsatı verilmesi halinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile inşaat ruhsatına karşı açılacak davada di¬lekçe örneği. (imar hukuku)
· Kapanan kadastral yoldan ihdasların belediyeye yazılmasına karşı dava dilekçe örneği. (imar hukuku)
· imar mevzuatına aykırı yapı nedir (imar hukuku)
· umumi bina nedir (Umumi bina)
· konut dışı kentsel çalışma alanı nedir (konut dışı kentsel çalışma alanı)
· il çevre düzeni planı (çevre düzeni imar planı) nedir (çevre düzeni planı)
· Koruma amaçlı imar planı nedir (koruma amaçlı imar planı)
· 3194 sayılı imar Kanunu'na göre planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması (3194 sayılı imar Kanunu)
· İMAR PLANLARINI YAPMA?A YETKİLİ OLAN İDARELER (imar)
· İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU (imar)
· MEMUR SENDİKALARININ ÜYELERİ HAKKINDAKİ BİREYSEL İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ (imar)
· İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREV SORUNU (imar)
· 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu (imar)
· UYARI VE KINAMA CAZALARINA KARŞI YARGI YOLU (imar)
· MEMUR DİSİPLİN AFFI YASASININ UYGULAMASI (imar)
· İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREV SORUNU (imar)
· RADYOLOJİ PERSONELİ GÜNDE KAÇ SAAT ÇALIŞTIRILMALI (imar)
· Radyoloji Personeli Hukuk Savaşı Başlatıyor. Cafer ERGEN (imar)
· İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ (imar)
· 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ve Ek Madde 1 Uygulaması (imar)
· 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulaması ile 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan Islah İmar Plânı Uygulaması Arasındaki Farklar (imar)
· 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi Uygulaması Sırasında Kamuya Ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar (imar)
· 2577 sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NA GÖRE GENEL İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ (imar)
· 3194 sayılı imar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulamasında Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri (imar)
· Düzenleme ortaklık payı (DOP) ile ilgili uyulması zorunlu olan ilkeler (imar)
· İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar) (imar)
· imar uygulamasında temyiz idlekçesi örneği (imar)
· imar para cezasına karşı hangi yargı yerine gidileceğine ilişkin yasa değişikliği ile ilgili Anayasa Mahkeme kararı. (imar)
· Yürürlükteki imar planına uygun olarak alınan inşaat ruhsatına dayalı olarak yapılan bina hakkında, daha sonra imar planı değiştiğinden bahisle binanın yeni plana aykır kısımları hakkında yıkım kararı alınması halinde bu işleme karşı açılacak davada dilek (3194 sayılı İmar Kanunu)
· İmar plânına aykırı olarak yapılan imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği. (3194 sayılı İmar Kanunu)
· AVRUPA BİRLİ?İ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILI?I AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (imar)
· Danıştay 6. Dairesi imar hukuku içtihatları (imar)
· İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU (imar)
· KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DE?İŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (imar)
· Danıştay Dergisi 114 nolu sayısındaki Danıştay Altıncı Dairesi kararları (içtihatları) (imar)
· ilan edilmeksizin uygulamaya konulan imar planının iptali gerekir. (imar)
· köyde hisseli taşınmazda yapı yapılmasının koşulları nelerdir. (bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafa)
· Boya, badana, fayans kaplama gibi işler tek başına ruhsata tabi olmamakla birlikte ruhsatsız inşaatın devamı niteliğinde yapılan bu işler nedeniyle para cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığ hk (Boya, badana, fayans kaplama gibi işler tek başına ruhsata tabi olmamakla birlikte ruhsatsız inşaatın devamı niteliğinde yapılan bu işler nedeniyle para cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığ hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 4.5.2005 gün ve E:2005)
· İmar planları mülkiyet hakkıyla ilgili olduğu ve bu mülkiyet hakkının kullanılabilmesi için imar durumu alınmış olması halinde, aynı konuda idareye tekrar başvurulmasına ve başvuruya verilen cevap üzerine imar planına karşı dava açılmasına bir engel bulun (İmar planları mülkiyet hakkıyla ilgili olduğu ve bu mülkiyet hakkının kullanılabilmesi için imar durumu alınmış olması halinde, aynı konuda idareye tekrar başvurulmasına ve başvuruya verilen cevap üzerine imar planına karşı dava açılmasına bir engel bulun)
· imar planları içtihatları (imar planları ile ilgili Danıştay içtihatları)
· 18 uygulaması içtihatları (18. madde, 10/c maddesi ve Ek-1 uygulaması içtihatları)
· imar içtihatları (imar hukuku ile ilgili Danıştay içtihatları)
· 116 NOLU Danıştay Dergisi Kararları (116 NOLU Danıştay Dergisi Kararları)
· İmar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiği hk.
· 2872 sayılı çevre kanunu uyarınca verilen para cezasından kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde idari yargının görevli olduğu, söz konusu para cezasının 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamına girmediği hk. (2872 sayılı çevre kanunu uyarınca verilen para cezasından kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde idari yargının görevli olduğu, söz konusu para cezasının 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamına girmediği hk.)
· İşlemin tesisinde uygulanan usul ve esasların, işlemin kaldırılması veya geri alınmasında da uygulanması gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 11.4.2006 gün ve E:2004/1462, K:2006/1872 sayılı kararı. (İşlemin tesisinde uygulanan usul ve esasların, işlemin kaldırılması veya geri alınmasında da uygulanması gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 11.4.2006 gün ve E:2004/1462, K:2006/1872 sayılı kararı.)
· Tarla ve sebze bahçesi olarak kullanılan taşınmazın 3194 sayılı yasanın 40. maddesinde belirtilen hususlar kapsamında değerlendirilmesinin olanaklı olmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 9.2.2005 gün ve E:2003/4482, K:2005/620 sayılı kararaı. (Tarla ve sebze bahçesi olarak kullanılan taşınmazın 3194 sayılı yasanın 40. maddesinde belirtilen hususlar kapsamında değerlendirilmesinin olanaklı olmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 9.2.2005 gün ve E:2003/4482, K:2005/620 sayılı kararaı.)
· 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17.maddesinin 3.fıkrasına göre yapılacak olan satışların devlet ihale kanununa tabi olmadığından belediye meclisinden satış için önceden karar alınması gerekmediği, müstakil inşaat yapmaya müsait olan parseldeki hissenin diğer (Danıştay Altıncı Dairesinin 11.7.2005 gün ve E:2003/7140, K:2005/4038 sayılı kararı.)
· İMAR PLANLARI KİTABI İKİNCİ BASKIDA YER ALAN KAVRAMLAR DİZİNİ (İMAR PLANLARI KİTABI İKİNCİ BASKIDA YER ALAN KAVRAMLAR DİZİNİ)
· Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması
· idare hukuku bilgileri
· İmar planı, imar durumu, yapı, inşaat, imar kanunu, inşaat mühendisleri odası
· İMAR HUKUKU
· İmar davaları bilgileri
· İmar para cezası haberleri (İmar para cezası haberleri)
· Ticaret Bölgeleri (Ticaret Bölgeleri)
· Küçük Sanayi, Küçük Sanatlar Alanı (Küçük Sanayi, Küçük Sanatlar Alanı )
· pasaj (terim)
[ Geri Dön ]